คู่มือการติดตั - Samsung AR10NYDXAWKXST Manual

คู่มือการติดตั - Samsung AR10NYDXAWKXST Manual

Sponsored Links

คู่มือการติดตั้ง Manual Summary


Search in this Manual:

คู่มือการติดตั - Page 1

คู่มือการติดตั ้ ง AR ** MYDX *** / AR ** NYDX *** / AR ** NYFX *** ข้อควรระวังเพื ่ อความปลอดภัยในการ ติดตั ้ ง โปรดเอาใจใส่ท �าตามข้อควรระวังที ่ แสดงรายการไว้ด้านล่างนี ้ เพราะเป็นสิ ่ ง ส�าคัญที ่ สุดในการรับประกันความปลอดภัยทั ้ งของเครื ่ อง..

สลักพลาสติก - Page 2

2 เทน � ้ าเข้าไปในถาดน � ้ าทิ ้ ง ตรวจสอบว่าท่อระบายน � ้ าทิ ้ งได้สะดวกหรือไม่ ระวัง • ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ในต�าแหน่งตั ้ งตรงเมื ่ อเทน � ้ าลงไปเพื ่ อ ตรวจสอบหารอยรั ่ ว ตรวจสอบไม่ให้น � ้ าล้นออกมาเปียกชิ ้..

คู่มือการติดตั
AR
**
MYDX
***
/
AR
**
NYDX
***
/
AR
**
NYFX
***
ข้อควรระวังเพื
อความปลอดภัยในการ
ติดตั
โปรดเอาใจใส่ท
�าตามข้อควรระวังที
แสดงรายการไว้ด้านล่างนี
เพราะเป็นสิ
ส�าคัญที
สุดในการรับประกันความปลอดภัยทั
งของเครื
องปรับอากาศและผู้
ปฏิบัติงาน
ปลดการเชื
อมต่อเครื
องปรับอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั
งก่อน
�าการซ่อมบ
�ารุงหรือเข้าจัดการชิ
นส่วนภายใน
ตรวจสอบว่าท
�าการติดตั
งและการทดสอบโดยช่างผู้ช
�านาญการ
ตรวจสอบว่าเครื
องปรับอากาศไม่ได้ติดตั
งไว้ ในบริเวณที
เข้าถึงได้ง่าย
ข้อมูลทั
วไป
ก่อนติดตั
งเครื
องปรับอากาศ ให้อ่านเนื
อหาในคู่มือฉบับนี
ด้วยความ
เอาใจใส่ และเก็บคู่มือไว้
ในที
ปลอดภัย เพื
อจะได้ ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงภาย
หลังการติดตั
เพื
อความปลอดภัยสูงสุด ผู้ติดตั
งควรอ่านค�าเตือนต่อไปนี
ให้ละเอียด
เก็บคู่มือการใช้งานและวิธีการติดตั
งไว้ ในสถานที
ปลอดภัย และอย่าลืม
ส่งมอบให้เจ้าของคนใหม่หากมีการขายหรือโอนเครื
องปรับอากาศ
คู่มือฉบับนี
ใช้ชุดคอยล์ SAMSUNG สองชุดในการอธิบายวิธีติด
ตั
งชุดปรับ
อากาศแบบแยกส่วน การใช้ชุดคอยล์ประเภทอื
นที
มี
ระบบการควบคุม
แตกต่างออกไปอาจท
�าให้ชุดคอยล์เสียหาย ส่งผลให้การรับประกันเป็น
โมฆะได้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึ
นจากการใช้ชุด
คอยล์ที
เข้ากันไม่ได้
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดจากการเปลี
ยนแปลงที
ไม่
ได้รับอนุญาตหรือการเชื
อมต่อกระแสไฟฟ้าที
ไม่
เหมาะสม และในกรณี
เช่นนี
ข้อก�าหนดที
ชี
แจงไว้
ในตาราง “ขีดความสามารถในการท
�างาน” ซึ
รวมอยู่ในคู่มือฉบับนี
นั
น จะท
�าให้การรับประกันเป็นโมฆะในทันที
ควรใช้เครื
องปรับอากาศเฉพาะกับงานที
สอดคล้องกับการออกแบบของ
เครื
องเท่านั
น: ชุดปรับอากาศไม่เหมาะที
จะติดตั
งในบริเวณที
ใช้ซักผ้า
ห้ามใช้เครื
องขณะที
เครื
องช
�ารุดเสียหาย หากมีปัญหาเกิดขึ
น ให้ปิดสวิตช์
ชุดปรับอากาศ และปลดการเชื
อมต่อชุดปรับอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟ
ทุกครั
งที
เครื
องมีควัน สายไฟร้อนหรือเสียหาย หรือเครื
องมีเสียงดังมาก
ให้ปิดเครื
อง ปิดใช้งานสวิตช์ป้องกัน และติดต่อหน่วยงานสนับสนุนทาง
เทคนิคของ SAMSUNG เพื
อเป็นการป้องกันไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการ
บาดเจ็บ
โปรดจ
�าไว้เสมอว่าต้องตรวจสอบเครื
อง จุดต่อกระแสไฟฟ้า ท่อสาร
�าความเย็น และการป้องกันอย่างสม
าเสมอ การด�าเนินงานเหล่านี
ควรท
�า
โดยช่างผู้ช
�านาญการเท่านั
เครื
องปรับอากาศมีชิ
นส่วนที
หมุนได้ จึงควรติดตั
งไว้ ในที
ที
เด็กเอื
อม
ไม่ถึง
ห้ามพยายามซ่อม เคลื
อนย้าย ปรับเปลี
ยน หรือติดตั
งเครื
องใหม่ การ
ด�าเนินการเหล่านี
อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ ได้ หากกระท
�าโดย
บุคคลที
ไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามวางภาชนะบรรจุของเหลวหรือวัตถุอื
นๆ บนตัวเครื
อง
วัสดุทั
งหมดที
ใช้ ในการผลิตและการบรรจุหีบห่อของเครื
องปรับอากาศนี
สามารถน
�ามารีไซเคิลได้
วัสดุห่อหุ้มและแบตเตอรี
ที
ใช้หมดแล้วของรีโมทคอนโทรล (เลือกได้) จะ
ต้องก�าจัดทิ
งตามกฎหมายปัจจุบัน
เครื
องปรับอากาศมีสารท
�าความเย็นที
ต้องก�าจัดทิ
งในฐานะขยะพิเศษ
เมื
อเครื
องปรับอากาศหมดอายุการใช้งานต้องน
�าไปก�าจัดทิ
งที
ศูนย์ที
ได้
รับอนุญาตหรือส่งกลับไปยังผู้จัดจ
�าหน่ายเพื
อการก�าจัดทิ
งอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
อย่าใช้วิธีการเร่งการละลายน
าแข็งหรือการท
�าความ สะอาด ที
นอกเหนือ
จากที
แนะน
�าโดยซัมซุง"
ไม่ต้องเจาะ หรือเผา
โปรดทราบว่า สารท
�าความเย็นอาจไม่มีกลิ
การติดตั
งผลิตภัณฑ์
สิ
งส�าคัญ เมื
อติดตั
งเครื
อง โปรดจ
�าไว้เสมอว่าต้องต่อท่อสารท
�าความ
เย็นก่อน แล้วจึงต่อสายไฟ ถอดสายไฟฟ้าออกก่อนถอดท่อสารท
�าความ
เย็นเสมอ
เมื
อได้รับมอบเครื
องแล้ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่า เครื
องไม่ได้รับความเสีย
หายในระหว่างการขนส่ง หากปรากฏว่าเครื
องเสียหาย อย่าติดตั
งเครื
อง
แล้วรายงานความเสียหายให้ผู้ขนส่งหรือผู้จัดจ
�าหน่ายทราบในทันที (หาก
ผู้ติดตั
งหรือช่างที
ได้รับอนุญาตได้น
�าวัสดุจากผู้จัดจ
�าหน่ายมาใช้)
หลังจากติดตั
งเสร็จแล้ว ให้ท
�าการทดสอบการท
�างาน และให้ค�าแนะน
�า
เกี
ยวกับวิธีการใช้งานเครื
องปรับอากาศแก่ผู้ ใช้เสมอ
อย่าใช้เครื
องปรับอากาศในสภาพแวดล้อมที
มีสารอันตรายหรือใกล้กับ
อุปกรณ์ที
มีเปลวไฟอิสระ เพื
อหลีกเลี
ยงการเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือการ
บาดเจ็บ
ต้องติดตั
งเครื
องให้สอดคล้องกับพื
นที
ว่างที
ระบุไว้ ในคู่มือการติดตั
เพื
อให้แน่ ใจว่าสามารถเข้าถึงได้จากด้านข้างทั
งสอง หรือสามารถด�าเนิน
การบ
�ารุงรักษาและซ่อมแซมเป็นประจ
�าได้ ส่วนประกอบของเครื
อง
ต้องสามารถเข้าถึงได้ และต้องสามารถถอดแยกชิ
นส่วนได้ ในสภาพที
ปลอดภัยเต็มที
ทั
งต่อผู้คนหรือสิ
งของ ด้วยเหตุนี
ในกรณีที
ไม่ปฏิบัติตาม
ค�าแนะน
�าที
ระบุไว้ ในคู่มือการติดตั
ง ค่าใช้จ่ายที
�าเป็นในการเข้าถึงและ
ซ่อมแซมเครื
อง (ในสภาพปลอดภัยตามที
ก�าหนดโดยข้อบังคับที
มีผล
บังคับใช้
ในปัจจุบัน) โดยใช้ลวดสลิง รถบรรทุก นั
งร้าน หรือวิธีการยกให้สูง
ขึ
นอื
นใด จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในเงื
อนไขการรับประกันและจะไม่
คิดค่าใช้จ่ายกับทางผู้บริโภค
ควรติดตั
งชุดระบายความร้อนในพื
นที
เปิดซึ
งถ่ายเทอากาศได้ดี
ควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ
นว่าด้วยแก๊ส
ในการจัดการ ถ่ายและก�าจัดสารท
�าความเย็นทิ
งหรือเจาะวงจรท
�าความ
เย็น ผู้ปฏิบัติงานควรมีใบรับรองคุณวุฒิจากหน่วยงานที
ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
ห้ามติดตั
งชุดปรับอากาศในบริเวณดังต่อไปนี
บริเวณที
มีแร่ธาตุปะปนอยู่ มีน
ามันลอยฟุ้งในอากาศ หรือมีไอน
มิฉะนั
นอาจท
�าให้ชิ
นส่วนพลาสติกผุกร่อนจนอาจท
�าให้เครื
องไม่
�างานหรือเกิดการรั
วไหลได้
บริเวณที
ใกล้ชิดกับแหล่งความร้อน
บริเวณที
มีสารต่างๆ เช่น แก๊สก�ามะถัน แก๊สคลอรีน กรด และด่าง
มิฉะนั
นอาจท
�าให้ท่อและข้อต่อทองเหลืองสึกกร่อนได้
บริเวณที
อาจท
�าให้เกิดการรั
วไหลของแก๊สไวไฟและท
�าให้เส้นใย
คาร์บอนแขวนลอย ละอองลอยไวไฟ หรือสายระเหยไวไฟ
บริเวณที
มีสารท
�าความเย็นรั
วไหลออกมาและสะสมอยู่
บริเวณที
สัตว์ต่างๆ อาจปล่อยของเสียออกมาเลอะเครื
องเนื
องจาก
จะมีแอมโมเนียปล่อยออกมาด้วย
ห้ามใช้ชุดปรับอากาศเพื
อเก็บรักษาอาหาร พืช เครื
องมือ และงานศิลปะ
ต่างๆมิฉะนั
นอาจท
�าให้วัตถุดังกล่าวด้อยคุณภาพได้
ห้ามติดตั
งชุดปรับอากาศหากการระบายน
ามีปัญหา
เมื
อติดตั
งชุดระบายอากาศบริเวณชายทะเล ให้แน่ ใจว่าเครื
องจะไม่โดน
ลมทะเลโดยตรง หากไม่สามารถหาสถานที
ซึ
งปราศจากลมทะเลพัดโดน
โดยตรงได้ ควรสร้างก�าแพงหรือแนวป้องกัน
ติดตั
งชุดระบายความร้อนในสถานที
ซึ
งไม่มีลมทะเลพัดโดน (เช่น ใกล้
อาคาร เป็นต้น) มิฉะนั
นอาจท
�าให้ชุดระบายความร้อนช
�ารุดเสียหายได้
ทะเล
ลมทะเล
ชุดระบายความร้อน
ชุดระบายความร้อน
ลมทะเล
ทะเล
หากไม่สามารถหลีกเลี
ยงการติดตั
งชุดระบายความร้อนใกล้กับชายทะเลได้
ควรสร้างก�าแพงป้องกันล้อมรอบเพื
อกั
นไม่ให้ โดนลมทะเล
ควรสร้างก�าแพงป้องกันด้วยวัสดุทึบแข็งเพื
อกั
นไม่ให้ โดนลมทะเล เช่น
คอนกรีต ให้แน่ ใจว่าความสูงและความกว้างของก�าแพงควรมากกว่าขนาด
ของชุดระบายความร้อน 1.5 เท่า นอกจากนี
ควรเว้นระยะห่างมากกว่า 600
มม. ระหว่างก�าแพงป้องกันและชุดระบายความร้อน เพื
อถ่ายเทอากาศเสีย
ทะเล
ลมทะเล
ชุดระบายความร้อน
กำแพง°องกัน
ชุดระบายความร้อน
กำแพง°องกัน
ติดตั
งเครื
องในสถานที
ซึ
งสามารถระบายน
าทิ
งได้ โดยสะดวก
หากไม่มีสถานที
ติดตั
งตามที
ก�าหนดไว้ข้างต้น ควรติดต่อขอรายละเอียด
เพิ
มเติมจากผู้ผลิต
ควรเช็ดน
าทะเลและฝุ่นละอองที
เกาะอยู่บนอุปกรณ์แลกเปลี
ยนความร้อน
ของชุดระบายความร้อน พร้อมทั
งทาน
ายากันสนิมบนชุดระบายความร้อน
(อย่างน้อยปีละครั
ง)
นอกจากตารางที
1 แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชุดคอยล์เย็นและชุด
คอยล์ร้อนได้ติดตั
งแล้วในพื
นที
อย่างน้อย 4 ม.
2
เพื
อรับรองการบ
�ารุงรักษา
หรือบริการซ่อมแซมเป็นประจ
�า
ตารางที
1 (ก�าหนดตาม EN378-1:2008)
[หน่วย : ม.
2
]
ความสูงใน
การติดตั
ง (ม.)
1.224
1.225
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
0.6
ไม่จ�ากัด
12.77
13.30
19.15
26.06
34.04
43.09
53.19
1
4.60
4.79
6.89
9.38
12.26
15.51
19.15
1.8
1.42
1.48
2.13
2.90
3.78
4.79
5.91
2
1.15
1.20
1.72
2.35
3.06
3.88
4.79
2.2
0.95
0.99
1.42
1.94
2.53
3.20
3.96
• ข้อส�าคัญ: การค�านึงถึงตารางที
1 หรือการพิจารณาถึงข้อบัญญัติในท้องถิ
เกี
ยวกับพื
นที
อยู่อาศัยขั
นต�
าของบริเวณสถานที
นั
นเป็นสิ
งจ
�าเป็น
• ความสูงในการติดตั
งชุดคอยล์เย็นขั
นต�
าคือ 0.6 ม. ส�าหรับบนพื
น 1.8
ส�าหรับบนผนัง และ 2.2 ม. ส�าหรับเพดาน
การติดตั
งชุดระบายความร้อน
ในขณะที
ติดตั
งหรือย้ายต�าแหน่งติดตั
งเครื
องปรับอากาศ ห้ามให้สาร
�าความเย็น ผสมกับอากาศหรือแก๊สอื
นหรือสารท
�าความเย็นที
ไม่ระบุ มิ
ฉะนั
นความดันอาจเพิ
มขึ
นจนท
�าให้เกิดการแตกหักหรือเกิดการบาด
เจ็บได้
ห้ามตัดหรือเผาภาชนะบรรจุสารท
�าความเย็นหรือท่อต่างๆ
ควรใช้ชิ
นส่วนที
มีความสะอาดกับสารท
�าความเย็นดังกล่าว เช่น เมนิโฟลด์
เกจ ปั
มสุญญากาศ และท่อเติมน
ายา
เพื
อควบคุมสารท
�าความเย็น การติดตั
งจึงต้องด�าเนินการโดยช่างผู้ช
�านาญ
การนอกจากนี
ควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
ควรระมัดระวังไม่ให้สารแปลกปลอมเข้าไปในท่อ (น
ามันหล่อลื
น สาร
�าความเย็น น
า เป็นต้น)การใช้น
ามันหรือสารท
�าความเย็นอาจท
�าให้ท่อ
ต่างๆ ผุกร่อนจนท
�าให้การระบายน
ารั
วไหลได้
ในการจัดเก็บ ควรปิดช่อง
ต่างๆ ให้แน่น
หากจ
�าเป็นต้องมีการถ่ายเทอากาศโดยอาศัยเครื
องมือ ไม่ควรให้มีสิ
งใดมา
กีดขวางช่องถ่ายเทอากาศ
ในการทิ
งเครื
องปรับอากาศ ควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย
ท้องถิ
ห้ามปฏิบัติงานในพื
นที
อับอากาศ
ควรกั
นพื
นที
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน
ควรติดตั
งท่อสารท
�าความเย็นในต�าแหน่งที
ไม่มีสารซึ
งก่อให้เกิด
การผุ
กร่อน
ควรด�าเนินการตรวจสอบดังต่อไปนี
ส�าหรับการติดตั
ง:
ปริมาณสารท
�าความเย็นที
เติมเข้าไปจะขึ
นอยู่กับขนาดของห้อง
อุปกรณ์ที
ใช้
ในการถ่ายเทอากาศและช่องระบายต่างๆ ควรท
�างาน
ได้ตามปกติและไม่มีสิ
งใดปิดกั
เครื
องหมายและสัญลักษณ์ที
อยู่บนอุปกรณ์ต่างๆ ควรมองเห็นและ
อ่านได้อย่างชัดเจน
หากสารท
�าความเย็นรั
วไหล ให้ถ่ายอากาศภายในห้องสารท
�าความเย็นที
รั
ไหลออกมาสัมผัสกับเปลวไฟ อาจจะท
�าให้เกิดแก๊สพิษได้
ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าพื
นที
ปฏิบัติงานปราศจากสารไวไฟ
ในการถ่ายอากาศในสารท
�าความเย็นออก ควรใช้ปั
มสุญญากาศ
พึงระวังเนื
องจากสารท
�าความเย็นไม่มีกลิ
เครื
องปรับอากาศไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันการระเบิด ดังนั
นต้องติด
ตั
งเครื
องโดยไม่ให้มีความเสี
ยงจากการระเบิดเกิดขึ
เครื
องปรับอากาศนี
มีแก๊สฟลูออริเนตซึ
งท
�าให้เกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกของโลกดังนั
น จึงห้ามระบายแก๊สเข้าสู่บรรยากาศ
เนื
องจากความดันในการท
�างานของ R-32 จะมีค่าสูงกว่า R-22 ถึง 1.6 เท่า ดัง
นั
นควรใช้ท่อเฉพาะและใช้เครื
องมือตามที
ก�าหนดไว้ ในกรณีที
ใช้รุ่น R-32
แทน R-22 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เปลี
ยนท่อและนอตข้อต่อทั
วไปเป็น
รุ่นเฉพาะส�าหรับ R-32 แล้ว
รุ่นที
ใช้น
ายา R-32 จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยอดเกลียวของช่องเติมสาร
�าความเย็นที
แตกต่างออกไป ทั
งนี
เพื
อป้องกันไม่ให้การเติมสารท
�าความ
เย็นผิดประเภทดังนั
น ควรตรวจสอบเส้นผ่านศูนยกลาง (1/2 นิ
ว) ก่อนเสมอ
การซ่อมบ
�ารุงควรด�าเนินการตามที
ผู้ผลิตแนะน
�าในกรณีที
มีช่างช
�านาญ
การอื
นร่วมด�าเนินการซ่อมบ
�ารุงด้วย การด�าเนินการควรอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของผู้ที
ความรู้ ในการจัดการกับสารท
�าความเย็นชนิดไวไฟ
ในการซ่อมบ
�ารุงเครื
องปรับอากาศที
มีสารท
�าความเย็นชนิดไวไฟ จ
�าเป็น
ต้องตรวจสอบความปลอดภัย ทั
งนี
เพื
อลดความเสี
ยงในการติดไฟให้เหลือ
น้อยที
สุด
การซ่อมบ
�ารุงควรด�าเนินการตามขั
นตอนที
�าเป็นต้องควบคุมดังต่อนี
ทั
งนี
เพื
อลดความเสี
ยงของสารท
�าความเย็นหรือแก๊สชนิดไวไฟให้เหลือ
น้อยที
สุด
ห้ามติดตั
งหากมีความเสี
ยงจากการรั
วไหลของแก๊สติดไฟ
ห้ามวางสิ
งที
�าให้เกิดความร้อน
ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดประกายไฟดังนี
:
ห้ามถอดฟิวส์ออกขณะที
เปิดไฟ
ห้ามถอดปลั
กไฟออกจากเต้ารับขณะที
เปิดเครื
องอยู่
ควรวางต�าแหน่งช่องระบายไว้ ให้สูงวางสายไฟโดยไม่ให้ม้วน
พันกัน
หากชุดปรับอากาศไม่สามารถใช้กับสารท
�าความเย็น R-32 ได้ จะมี
สัญญาณแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ
นมา และเครื
องจะไม่ท
�างาน
หลังจากติดตั
งแล้ว ควรตรวจสอบหาการรั
วไหลแก๊สพิษอาจเกิดขึ
น และ
หากแก๊สดังกล่าวสัมผัสกับแหล่งก�าเนิดเปลวไฟ เช่น เครื
องท
�าความร้อน
ชนิดพัดลม เตาไฟ และเตาปรุงอาหาร ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใช้เฉพาะ
ถังดูดเก็บสารท
�าความเย็นเท่านั
การจัดเตรียมถังดับเพลิง
หากมีการปฏิบัติงานที
ให้ความร้อน ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที
เหมาะสมไว้ด้วย
ควรติดตั
งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือ CO2 ไว้
ใกล้กับบริเวณที
�าการ
ถ่ายน
ายา
ไม่มีแหล่งก
�าเนิดเปลวไฟ
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าติดตั
งในที
ไม่มี แหล่งก�าเนิดประกายไฟ (ตัวอย่างเช่น
เปลวไฟ, การใช้งานอุปกรณ์แก๊สหรือเครื
องท
�าความร้อน)
วิศวกรบริกาไม่ควรใช้แหล่งก�าเนิดเปลวไฟซึ
งมีความเสี
ยงต่อการเกิดไฟ
ไหม้หรือเกิดการระเบิด
ควรน
�าแหล่งก�าเนิดเปลวไฟออกไปให้ห่างจากพื
นที
ปฏิบัติงาน ซึ
งอาจมี
สารท
�าความเย็นชนิดไวไฟถูกปล่อยออกมาโดยรอบ
ควรตรวจสอบพื
นที
ปฏิบัติงานเพื
อให้แน่ ใจว่าจะไม่มีอันตรายจากสารไวไฟ
หรือเกิดความเสี
ยงจากการลุกไหม้ควรติดป้าย “ห้ามสูบบุหรี
ไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม ไม่ควรท
�าให้เกิดเปลวไฟในขณะตรวจสอบหาการรั
ของสารท
�าความเย็น
ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผนึกหรือวัสดุที
ใช้ผนึกไม่เสื
อมคุณภาพ
ชิ
นส่วนนิรภัยเป็นอุปกรณ์ที
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้หากอยู่ใน
สภาวะที
อาจเกิดไฟลุกไหม้ชิ
นส่วนอื
นๆ อาจท
�าให้ติดไฟหากเกิดการรั
วไหล
เปลี
ยนชิ
นส่วนประกอบ ด้วยชิ
นส่วนที
ระบุโดยซัมซุง ชิ
นส่วนอื
น ๆที
ไม่
ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดประกายไฟของสารท
�าความเย็นที
รั
วไหล
ในบรรยากาศ
การถ่ายเทอากาศในพื
นที
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ถ่ายเทอากาศในพื
นที
ปฏิบัติงานไว้เรียบร้อยแล้ว
ก่อนที
จะปฏิบัติงานที
ใช้ความร้อน
แม้ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ ก็ควรท
�าการถ่ายเทอากาศด้วยเช่นกัน
การถ่ายเทอากาศควรแพร่กระจายแก๊สที
ถูกปล่อยออกมาได้อย่าง
ปลอดภัยและระบายสู่บรรยากาศได้อย่างเหมาะสม
แม้ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ ก็ควรท
�าการถ่ายเทอากาศด้วยเช่นกัน
วิธีการตรวจสอบการรั
วไหล
ควรสอบเทียบมาตรฐานของอุปกรณ์ตรวจจับการรั
วไหลของสารท
�าความ
เย็นในบริเวณที
ไม่มีสารท
�าความเย็นปรากฏอยู่
ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ตรวจจับดังกล่าวไม่ใช่แหล่งก�าเนิด
เปลวไฟ
ควรตั
งค่าอุปกรณ์ตรวจจับการรั
วไหลของสารท
�าความเย็นให้เป็น LFL (ขีด
�ากัดความไวไฟ)
ในการท
�าความสะอาด ไม่ควรใช้น
ายาท
�าความสะอาดที
ส่วนผสมของ
คลอรีน เพราะคลอรีนอาจเกิดปฏิกิริยากับสารท
�าความเย็น และกัดกร่อน
ท่อต่างๆ ได้
หากสงสัยว่ามีการรั
วไหลเกิดขึ
น ควรน
�าเปลวไปออกไปให้ห่าง
หากพบว่ามีการรั
วไหลขณะที
�าการบัดกรี ควรกู้สารท
�าความเย็นทั
งหมด
จากผลิตภัณฑ์ หรือแยกออกไว้ต่างหาก (ตัวอย่างเช่น ใช้วาล์วหยุดระบบ)
ไม่ควรปล่อยเข้าสู่บรรยากาศโดยตรงควรใช้ ไนโตรเจนบริสุทธิ
(OFN) ไล่
อากาศออกจากระบบทั
งก่อนและหลังจากขั
นตอนการบัดกรี
ควรตรววจสอบพื
นที
ปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับสารท
�าความเย็นที
เหมาะสมทั
งก่อนและในระหว่างการปฏิบัติงาน
ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ตรวจจับการรั
วไหลของสารท
�าความเย็น
เหมาะสมส�าหรับการใช้งานกับสารท
�าความเย็นชนิดไวไฟ
การติดป้ายบ่งชี
ควรปิดป้ายบ่งชี
ชิ
นส่วนต่างๆ เพื
อให้แน่ ใจว่าได้ยกเลิกการใช้งานชิ
นส่วน
นั
นๆ แล้วและไม่มีสารท
�าความเย็นหลงเหลืออยู่
ป้ายบ่งชี
ดังกล่าวควรบันทึกวันที
ก�ากับไว้
ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปิดป้ายบ่งชี
ดังกล่าวไว้บนระบบแล้ว ทั
งนี
เพื
เตือนให้ทราบว่าระบบดังกล่าวใช้สารท
�าความเย็นชนิดไวไฟ
การกู้คืน
หากน
�าสารท
�าความเย็นออกมาจากระบบเพื
อท
�าการซ่อมบ�ารุงหรือยกเลิก
การใช้งาน ควรน
�าสารท
�าความเย็นออกมาให้หมด
หากถ่ายโอนสารท
�าความเย็นเข้าสู่ถังบรรจุ ควรตรวจสอบให้
แน่ ใจว่าใช้
เฉพาะถังกู้สารท
�าความเย็นเท่านั
ควรปิดป้ายบ่งชี
ถังทั
งหมดที
ใช้ ในการกู้สารท
�าความเย็น
ควรติดตั
งวาล์วลดแรงดันและวาล์วหยุดระบบเข้ากับถังดังกล่าวตาม
ล�าดับที
ถูกต้อง
ควรสูบถ่ายถังเปล่าที
ใช้ถ่ายสารท
�าความเย็นให้สะอาด แล้วท
�าให้ถังเย็นลง
ก่อนที
จะท
�าการกู้สารท
�าความเย็น
ระบบการสูบถ่ายสารท
�าความเย็นจะท
�างานเป็นปกติตามขั
นตอนที
ก�าหนด และระบบดังกล่าวควรมีความเหมาะสมต่อการสูบถ่ายสาร
�าความเย็น
นอกจากนี
ควรท
�าการสอบเทียบมาตราส่วนตามปกติ
สายยางต่างๆ ควรติดตั
งด้วยข้อต่อที
ไม่มีรอยรั
ก่อนเริ
มการสูบถ่าย ควรตรวจสอบสถานะของระบบการสูบถ่ายและสภาพ
การซีลก่อนหากมีข้อสงสัย ควรขอค
�าปรึกษาจากผู้ผลิต
ควรส่งสารท
�าความเย็นที
สูบถ่ายออกมาคืนไปยังผู้จัดจ
�าหน่ายโดยบรรจุไว้
ในถังสูบถ่ายที
อยูในสภาพดีพร้อมแนบเอกสารแจ้งเตือนการขนถ่ายกาก
ของเสีย (Waste Transfer Note) ให้ชัดเจน
ห้ามน
�าสารท
�าความเย็นไปผสมกันในชุดสูบถ่ายสารท
�าความเย็นหรือ
ถังเก็บ
• หากถอดคอมเพรสเซอร์หรือน
�าน
ามันคอมเพรสเซอร์ออกมา ควรตรวจ
สอบให้แน่ ใจว่าได้ระบายสารท
�าความเย็นออกมาจนถึงระดับที
ปลอดภัย
แล้ว ทั
งนี
เพื
อให้แน่ ใจว่าไม่มีสารท
�าความเย็นชนิดไวไฟหลงเหลืออยู่ใน
สารหล่อลื
นดังกล่าว
• ควรท
�าการระบายสารท
�าความเย็นให้เรียบร้อยก่อนที
จะส่งคอมเพรสเซอร์
ไปยังผู้จัดจ
�าหน่าย
• ในการด�าเนินการตามขั
นตอนดังกล่าว ควรใช้เฉพาะการท
�าความร้อนด้วย
ไฟฟ้ากับตัวคอมเพรสเซอร์เท่านั
• ควรระบายน
ามันออกจากระบบให้เรียบร้อย
• ในการติดตั
งโดยใช้สารท
�าความเย็น (R-32) ควรใช้เครื
องมือและอุปกรณ์
ท่อเฉพาะส�าหรับสารท
�าความเย็นดังกล่าวเท่านั
• เนื
องจากความดันของสารท
�าความเย็น R-32 จะสูงกว่าความดันของ R-22
ประมาณ 1.6 เท่า หากไม่ใช้เครื
องมือและอุปกรณ์ท่อเฉพาะดังกล่าว อา
�าให้เกิดการแตกหักหรือเกิดการบาดเจ็บได้นอกจากนี
อาจท
�าให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงได้ เช่น น
ารั
วไหล ไฟฟ้าดูด หรือไฟไหม้
• ห้ามติดตั
งอุปกรณ์ที
ขับเคลื
อนด้วยมอเตอร์โดยเด็ดขาด ทั
งนี
เพื
ป้องกันการติดไฟ
สายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ ฟิวส์ หรือเครื
องตัด
กระแสไฟฟ้า
ตรวจสอบให้แน่ ใจทุกครั
งว่าแหล่งจ่ายไฟเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในปัจจุบัน ติดตั
งเครื
องปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในท้องถิ
นปัจจุบันเสมอ
ตรวจสอบเสมอว่ามีการต่อสายดินไว้อย่างเหมาะสม
ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี
ของแหล่งจ่ายไฟเป็นไปตามข้อ
ก�าหนด รวมทั
งตรวจสอบว่าก�าลังไฟฟ้าที
ติดตั
งนั
นเพียงพอที
จะรับประกัน
การท
�างานของเครื
องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้านอื
นๆ ที
ต่อกับสายไฟฟ้าเส้น
เดียวกันได้
ตรวจสอบทุกครั
งว่าสวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าและสวิตช์ป้องกันมีการระบุขนาด
รูปร่างอย่างเหมาะสม
ตรวจสอบว่าเครื
องปรับอากาศต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟตามค�าแนะน
�าที
ให้
ไว้ ในแผนภาพการเดินสายไฟภายในคู่มือ
ตรวจสอบเสมอว่าจุดต่อกระแสไฟฟ้า (ทางเข้าสายไฟ ส่วนของสายน
�า
ไฟฟ้า การป้องกัน...) จะต้องสอดคล้องกับข้อก�าหนดทางไฟฟ้าและค�า
แนะน
�าที
ให้ ไว้
ในแบบแผนการเดินสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ ใจทุกครั
งว่า
แหล่งจ่ายไฟเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบัน
อย่าท
�าการปรับแต่งสายไฟ ต่อสายไฟเพื
อเพิ
มความยาว หรือพ่วงสายไฟ
หลายสายเข้าด้วยกัน
อาจท
�าให้ ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้เนื
องจากเชื
อมสายไฟหรือ
หุ้มสายไฟไม่ดี หรือเกิดการใช้ ไฟเกินขนาด
หากจ
�าเป็นต้องมีการต่อสายไฟเพื
อเพิ
มความยาวเพราะความเสีย
หายต่อสายไฟ ดูที
"ขั
นที
2.4 เลือกได้:การต่อความยาวสายไฟ" ใน
คู่มือการติดตั
การเตรียมความพร้อม
ขั
นตอนที
1.1
การเลือกสถานที
ติดตั
ภาพรวมของข้อก�าหนดเกี
ยวกับสถานที
ติดตั
มากกว่าหรือเท่ากับ
100
มม
.
อุปกรณ์ภายนอก
อุปกรณ์ภายใน
ผนังด้านนอก
มากกว่าหรือเท่า
กับ
125
มม
.
คำเตือน
มากกว่าหรือเท่า
กับ
125
มม
.
ช่องของท่อระบายนำ้ ทิ้ง
ีท
อ่ท
งู
5
1
:
ดุ
ความยาวของท่อมากที่
0
3
:
ดุ
ัช
1
อ้น
า่ย
นัพ
้น เพื่
ยี
การสั่นสะเทือน
เครื่
ีท
า่
ณุ
บัร
่แสดงไว้
ท่อพักน้
ีท
อ่ท
(
)
A
(
U
วั
ปูร
น็ป
เ้ห
้ข
อ่
บั
ชุดปรับอำกำ
)
ว้
ดั
ำนล่ำงออก (ประมำณ 10 มม.)
เพื่
น้ห
ใ่ม
นั
อ้ป
้ำฝนซึมเข้ำไปในฉนวน
ืพ
ดั
่อระบายนำ้ ฝน
สามารถเลือกทิศทางการระบายนำทิ
±งได้
(ซ้ายหรือขวา)
ระวัง
ขีดจ
�ากัดความยาวและความสูงต้องเป็นไปตามที
ได้อธิบายไว้ข้างต้น
ส�าหรับเครื
องปรับอากาศที
ใช้สารท
�าความเย็น R-32 ควรติดตั
งชุดปรับ
อากาศบนผนังโดยให้มีความสูงเหนือจากพื
น 1.8 ม. ขึ
นไป
(หน่วย : เมตร)
รุ่น
ความยาวของท่อ
ความสูงของท่อ
น้อยที
สุด
มากที
สุด
มากที
สุด
**
10
*******
**
13
*******
3
15
8
**
18
*******
**
24
*******
3
30
15
ช่องว่างแคบที
สุดส
�าหรับชุดระบายความร้อน
�าแพง
ช่องว่างแคบที
สุด หน่วยเป็น มม.
300
600
ทิศทางลม
ด้านข้าง
ด้านบน
เมื
อติดตั
งชุดระบายความร้อน 1 ชุด
(6 ลักษณะ)
(หน่วย: มม.)
300
1500
300
150
600
1500
2000
500
300
300
1500
เมื
อติดตั
งชุดระบายความร้อนมากกว่า 1 ชุด
(5 ลักษณะ)
(หน่วย: มม.)
1500
600
3000
200
3000
300
1500
600
600
1500
300
300
600
600
600
(หน่วย: มม.)
500
300
500
300
ระวัง
หากติดตั
งชุดระบายความร้อนในช่องว่างที
กว้างไม่พอ อาจมีเสียงดังเกิด
ขึ
นและมีผลต่อเครื
องปรับอากาศโดยรวมได้
ควรติดตั
งชุดระบายความร้อนบนพื
นเรียบที
ได้ระดับซึ
งท
�าให้แรงสั
สะเทือนที
เกิดขึ
นไม่มีผลกระทบต่อเครื
องปรับอากาศโดยรวม
ขั
นตอนที
1.2 การแกะบรรจุภัณฑ์
การแกะบรรจุภัณฑ์เพื
อน
�าชุดปรับอากาศออกมา
1
เปิดบรรจุภัณฑ์ของชุดปรับอากาศ
2
�าแผ่นรองด้านซ้ายและขวาออกมา
3
ดึงชุดปรับอากาศออกมาจากบรรจุภัณฑ์
การแกะบรรจุภัณฑ์เพื
อน
�าชุดระบายความร้อนออกมา
1
�าบรรจุภัณฑ์ออก
2
�าแผ่นรองด้านบนออกมา
3
ดึงชุดระบายความร้อนออกมาจากแผ่นรองด้านล่าง
ขั
นตอนที
1.3
การตรวจสอบและการจัดเตรียม
อุปกรณ์เสริมและเครื
องมือ
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมในบรรจุภัณฑ์ของชุดปรับอากาศ
แผ่นติดตั
ง (1)
**
10
*******
**
13
*******
แผ่นติดตั
ง (1)
**
18
*******
**
24
*******
แบตเตอรี
รีโมท (2)
รีโมทคอนโทรล (1)
ที
แขวนรีโมทคอนโทรล (1)
คู่มือการใช้งาน (1)
คู่มือการติดตั
ง (1)
ตะปูเกลียว M4 x 12 (2)
ฝาครอบสกรู (2)
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื
องปรับอากาศ
ท่อส�าหรับติดตั
Ø 6.35 มม.(1)
ท่อส�าหรับติดตั
Ø 9.52 มม. (1)
**
10
*******
**
13
*******
ท่อส�าหรับติดตั
Ø 12.70 มม. (1)
**
18
*******
ท่อส�าหรับติดตั
Ø 15.88 มม. (1)
**
24
*******
ท่อระบายน
าทิ
ยาว 2 เมตร (1)
ตัวยึดท่อ A (3)
ตัวยึดท่อ B (3)
เทปไวนิล (2)
PE T3 แผ่นฉนวนโฟม (1)
ดินน
ามัน 100 กรัม (1)
จุกระบายน
าทิ
ง (1)
ตะปูเกลียว M4 x 25 (6)
ตะปูซีเมนต์ (6)
สายไฟแบบ 3 สาย ส�าหรับจ่ายไฟ(1)
สายไฟแบบ 3 สาย ส�าหรับติดตั
ง (1)
สายไฟแบบ 2 สาย ส�าหรับติดตั
ง (1)
อุปกรณ์เสริมในบรรจุภัณฑ์ของชุดระบายความร้อน
ขายาง (4)
หมายเหตุ
หัวต่อทองเหลืองที
ติดอยู่ที
ปลายท่อแต่ละข้างของคอยล์เย็นหรือวาล์วสาร
�าความเย็น ใช้ขันเมื
อท
�าการต่อน็อตในการเชื
อมต่อท่อ
สายไฟมีแถมให้เฉพาะกับบางรุ่น หากไม่มีมาในกล่อง ให้
ใช้สายไฟ
มาตรฐานเท่านั
ขายางและจุกระบายน
าทิ
งตามรูปจะมีให้ ในกล่องชุดระบายความร้อน
เฉพาะเครื
องปรับอากาศที
ไม่ได้แถมท่อทองแดงส�าหรับเชื
อมต่อ
หากอุปกรณ์เสริมดังกล่าวแถมมาให้ จะอยู่ในกล่องอุปกรณ์เสริมหรืออยู่
ในบรรจุภัณฑ์ของชุดระบายความร้อน
เครื
องมือ
เครื
องมือทั
วไป
ปั
มสุญญากาศ
(ป้องกันการไหลย้อนกลับ)
ชุดเกจวัดแรงดันสาร
�าความเย็น
อุปกรณ์ส�าหรับค้นหา
สลักเกลียวไม่มีหัว
ประแจทอร์ค
เครื
องตัดท่อ
เครื
องมือคว้านท่อทองแดง
เครื
องดัดท่อ
เครื
องวัดระดับ
ไขควง
ประแจเลื
อน
สว่าน
ประแจหกเหลี
ยมรูปตัวแอล
เทปวัดระยะทาง
เครื
องมือใช้ทดสอบ
เครื
องวัดอุณหภูมิ
เครื
องวัดความต้านทาน
เครื
องตรวจวัดไฟฟ้าสถิต
ขั
นตอนที
1.4
การเจาะรูผ่านผนัง
ก่อนยึดแผ่นติดตั
งเข้ากับผนังและติดตั
งชุดปรับอากาศเข้ากับแผ่นติดตั
กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัม จะต้องก�าหนดต�าแหน่งรู (ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายใน 65 มม.) ซึ
งท่อที
มัดรวมกัน (ประกอบด้วย สายไฟ สายรับ
สัญญาณ ท่อสารท
�าความเย็น และท่อระบายน
าทิ
ง ) จะทอดผ่าน แล้วจึงเจาะ
รูดังกล่าว
1
ก�าหนดต�าแหน่งของรูขนาด 65 มม. โดยค�านึงถึงทิศทางของท่อที
มัดรวม
กันซึ
งจะทอดผ่าน และระยะห่างน้อยที
สุดระหว่างรูดังกล่าวกับแผ่นติดตั
ขวา
ซ้าย
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
<
ทิศทางการมัดท่อรวมกันทีสามารถทำได้
>
ขวาล่าง
ระวัง
ถ้าต้องการเปลี
ยนทิศทางของท่อจากซ้ายไปขวา โปรดอย่างอท่อมากจน
เกินไป ให้หมุนช้าๆ ไปในทิศทางตรงกันข้ามตามที
แสดง มิฉะนั
นท่ออาจ
เสียหายได้
<
ระยะห่างอย่างน้อยระหว่างรูและแผ่นฉนวน
>
รูสำหรับท่อทีมัดรวมกัน
2
เจาะรู
ระวัง
ควรเจาะเพียงรูเดียวเท่านั
รูดังกล่าวควรเอียงลงเพื
อให้ท่อระบายน
าทิ
ง เอียงลงด้วย จึงจะสามารถ
ระบายน
าได้สะดวก
กำแพง
ท่อระบายนำทิง
ชุดปรับอากาศ
<
รูเอียงลง
>
้้
ขั
นตอนที
1.5
การผูกท่อ สายไฟ และท่อระบาย
าทิ
1
ให้ห่อฉนวนโฟมเข้ากับส่วนที
ไม่มีการหุ้มฉนวนที
ปลายท่อของท่อสาร
�าความเย็น ดังแสดงในภาพ การหุ้มฉนวนนี
ช่วยลดปัญหาการควบแน่น
ฉนวน
ท่อสารทำความเย็น
2
พันท่อสารท
�าความเย็น สายไฟประกอบ และท่อระบายน
าทิ
ง ด้วยเทปไว
นิลเพื
อมัดท่อรวมกัน
ท่อสารทำความเย็น
(
ท่อสำหรับติดตัง
)
แผ่นฉนวน
เทปไวนิล
ท่อระบายนำทิง
สายไฟและสายรับสัญญาณ
(
สายสำหรับติดตัง
)
้้
การติดตั
งชุดปรับอากาศ
โปรดสแกน
QR code
นี
เพือดูวีดีโอการติดตังชุดปรับอากาศ
้่
ขั
นตอนที
2.1
การถอดตะแกรงหน้า
1
ถอดฝาครอบสกรูและสกรูออก
ฝาครอบสกรู
สกรู
ไขควงปากแบน
ไขควงปากแฉก
2
ปลดล็อกตะขอข้าง (
,
) และตะขอกลาง (
) ออก จากนั
นปลดล็อก
ตะขอด้านล่าง (
) เพื
อดึงตะแกรงหน้าออก
B
B
C
A
A
ตะขอกลาง (A)
ตะขอล่าง/ตะขอข้าง (B/C)
1
2
4
ขั
นตอนที
2.2
การถอดแผ่นติดตั
ขั
นตอนที
2.3
การต่อสายไฟและสายรับสัญญาณ
(สายส
�าหรับติดตั
ง)
กล่องควมคุม
1(L)2(N)
F1 F2
เมื
อต่อสายดินและสายไฟ ให้ท
�าตามมาตรฐานเทคนิคการติดตั
งไฟฟ้า
และข้อก�าหนดของสายไฟของพระราชบัญญัติกิจการไฟฟ้า
ขันสกรูของขั
วต่อที
ปลายด้วยแรงบิด
1.2-1.8 N•m (1.2-1.8 kgf•cm)
หมายเหตุ
ลวดสายไฟแต่ละเส้นจะแบ่งประเภทตามตัวเลขขั
วต่อที
สอดคล้องกัน
ใช้สายป้องกัน (Category 5; น้อยกว่า 50pF/m) ส�าหรับพื
นที
ที
มีสัญญาณ
รบกวน
วัสดุที
ใช้หุ้มสายไฟที
ใช้ส�าหรับชุดระบายความร้อนจะต้องน
าหนักเบา มี
ความยืดหยุ่นไม่น้อยกว่าโพลีคลอโรพรีน (polychloroprene) (รหัส IEC:
60227 IEC53/CENELEC: H05VV-F, IEC: 60245 IEC66/CENELEC: H07RN-F,
IEC: 60245 IEC57/CENELEC: H05RN-F)
• สายไฟและสายรับสัญญาณไม่ควรยาวเกิน 30 เมตร
ระวัง
ส�าหรับการต่อฐานเสียบขั
วต่อ สายไฟแบบไม่มีข้อต่อวงแหวนอาจท
�าให้
เกิดอันตรายจากความร้อนของจุดเชื
อมต่อสายไฟขณะใช้งานได้
หากต้องการต่อขยายท่อเพิ
ม ก็ควรต่อขยายสายไฟเพิ
มด้วยเช่นกัน
(หน่วย : มม.)
รุ่น
สายไฟ(ยาวสุด)
**
10
*******
**
13
*******
**
18
*******
**
24
*******
30
อย่าเพิ
มความยาวสายด้วยการน
�าสายไฟต่างชนิดกันสองสายหรือมากกว่า
มาต่อเข้าด้วยกัน การต่อด้วยลักษณะนี
อาจท
�าให้เกิดไฟไหม้ ได้
ขั
วต่อแต่ละขั
วจะต้องมีขนาดเท่ากับสกรูที
ตรงกันในกล่องขั
วต่อ
หลังจากต่อสายไฟแล้ว ให้แน่ ใจว่าตัวเลขขั
วต่อที
ชุดปรับอากาศกับชุด
ระบายอากาศตรงกัน
ตรวจสอบสายไฟและสายรับสัญญาณจะถูกแยกออกจากกัน ต้องไม่ต่อ
รวมกัน
ส�าหรับเครื
องปรับอากาศที
ใช้สารท
�าความเย็น R-32 ควรระมัดระวังไม่ให้
เกิดประกายไฟ โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังต่อไปนี
:
ห้ามถอดฟิวส์ออกขณะที
เปิดไฟ
ห้ามถอดปลั
กไฟออกจากเต้ารับขณะที
เปิดเครื
องอยู่
ควรวางต�าแหน่งช่องระบายไว้ ให้สูงวางสายไฟโดยไม่ให้ม้วนพันกัน
ค�าเตือน
ต่อลวดสายไฟให้แน่น เพื
อไม่ให้ดึงออกโดยง่าย (หากลวดสายไฟหลวม
อาจเป็นเหตุให้ลวดสายไฟไหม้ ได้)
ขั
นตอนที
2.4 ส่วนประกอบต่างๆ: การต่อขยายสาย
ไฟ
1
เตรียมคอมเพรสเซอร์และเครื
องมือดังต่อไปนี
เครื
องมือ
สเปค
รูปอุปกรณ์
คีมย
าสาย
MH-14
ข้อต่อสายไฟแบบย
20x
Ø
6.5 (HxOD)
เทปฉนวน
Width 19 mm
ท่อหด (มม.)
70x
Ø
8.0 (LxOD)
2
ปอกฉนวนหุ้มสายไฟใหญ่ออกและตัดสายตามระยะดังรูป
ปอกฉนวนที
หุ้มลวดสายไฟออก 20 มม. ให้เรียบร้อย
ระวัง
คุณสามารถดูข้อมูลเกี
ยวกับข้อมูลจ
�าเพาะของสายไฟส�าหรับภายใน
และภายนอกอาคารได้ที
คู่มือการติดตั
หลังจากปอกฉนวนที
หุ้มสายไฟออกแล้ว ต้องท
�าการใส่ท่อหดไว้ที
สายไฟแต่ละเส้น
สายไฟ
สายไฟชนิดปอกหุ้ม
(
หน่วย
:
มม
.)
(
หน่วย
:
มม
.)
20
20
20
20
60
120
180
3.
ใส่ลวดสายไฟทั
งสองฝั
งเข้าไปในขั
วต่อสายไปแบบย
วิธีที
1: กดแกนลวดเข้าไปในขั
วต่อสายไฟจากทั
งสองฝ่าย
วิธีที
2: บิดแกนลวดด้วยกันและดันมันเข้าไปในขั
วต่อสายไฟ
ข้อต่อสายไฟแบบยำ
ข้อต่อสายไฟแบบยำ
วิธี
1
วิธี
2
้้
4
ใช้คีมย
าสายไฟบีบย
าสายทั
งสองจุดและพลิกสายไฟกลับอีกด้านหนึ
แล้วท
�าเช่นเดียวกันอีกสองจุดในต�าแหน่งเดิม
คีมย
าสายไฟควรใช้ช่อง 8.0
ขนาดการบีบอัด
หลังจากที
บีบสายไฟเสร็จแล้ว ให้ทดสอบดึงสายไฟทั
งสองข้างเพื
อให้
แน่ ใจว่าจุดต่อมีความแข็งแรง
บีด
4
ครัง
5
มม
.
บีด
4
ครัง
5
มม
.
วิธี
1
วิธี
2
5
พันด้วยเทปพันสายไฟอย่างน้อยสองชั
นแล้วจัดต�าแหน่งของท่อลดให้อยู่
ตรงกลางเทปพันสายไฟ
คุณต้องพันเทปพันสายไฟไม่ต�
ากว่าสามชั
วิธี
1
วิธี
2
เทปฉนวน
40
มม
.
35
มม
.
เทปฉนวน
6
ให้ความร้อนกับท่อหด เพื
อให้เกิดการหดรัดสายไฟ
ท่อหด
7
หลังจากนั
นให้พันเทปฉนวนอีกชั
นหนึ
งเป็นอันเสร็จสิ
เทปฉนวน
ระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ
นส่วนเชื
อมต่อดังกล่าวไม่เผยออกมาด้านนอก
อย่าลืมใช้เทปพันสายไฟและท่อลดที
ผลิตจากวัสดุฉนวนไฟฟ้าแบบ
เสริมแรงที
สามารถทนแรงดันไฟฟ้าระดับเดียวกับที
วิ
งในสายไฟได้
(เป็นไปตามข้อบังคับเกี
ยวกับการต่อพ่วงภายในประเทศ)
�าเตือน
กรณีของการต่อสายไฟ โปรดอย่าใช้หัวต่อ
สายหุ้มรูปหมวก
การเชื
อมต่อที
ไม่สมบูรณ์ อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟ
ไหม้ ได้
ขั
นตอนที
2.5 การติดตั
งและการต่อท่อระบายน
ทิ
1
ติดตั
งท่อระบายน
าทิ
ท่อระบายนำทิง
ท่อสำหรับติดตัง
ท่อเชือมต่อ
กำแพง
น้อยกว่า
5
ซม
.
ร่องนำ
นำ
เอียงลง
เอียงขึน
จุ่มลงไปในนำ
งอ
ระยะห่างน้อยเกินไป
ช่องแคบเกินไป
ชุดปรับอากาศ
ท่อระบายนำทิง
DB68-06591D-02
(หน่วย : มม.)
รุ่น
A
B
C
D
**
10
*******
**
13
*******
36
120
81
36
**
18
*******
**
24
*******
33
110
110
33
รูส�าหรับท่อที
มัดรวมกัน Ø 65 มม.
ก่อนต่อ
ถูกต้อง
คว
าลง
�ารุด
บิดเบี
ยว
หลังต่อ
ถูกต้อง
ถูกต้อง
คว
าลง
ไม่พอดี
(ลักษณะ
ด้านหน้า)
(ลักษณะ
ด้านข้าง)
<ขั
วต่อชนิดกลม>
ขันสกรูที
รัดสายไฟให้แน่น
รุ่น
**10*******
**13*******
**18*******
**24*******
สายไฟเพาเวอร์
(ชุดปรับอากาศ)
3G X 2.5 ตร. มม.,
H07RN-F
3G X 2.5 ตร. มม.,
H07RN-F
สายไฟเชื
อมต่อระหว่างชุดแฟน
คอยล์กับชุดระบายความร้อน
3G X 1.0 ตร. มม.,
H07RN-F
3G X 1.0 ตร. มม.,
H07RN-F
สายรับสัญญาณ
2 X 0.75 ตร. มม.,
H05RN-F
2 X 0.75 ตร. มม.,
H05RN-F
พิกัดเครื
องป้องกัน
20A
25A
ปริมาณ
การเติม (กก.)