Digitální fotoaparát - Nikon D2H Manual

Sponsored Links

User Manual Summary


Search in this Manual:

Digitální fotoaparát - Page 1

@@@@@@@? [email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@ [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? [email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@ [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@5 [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@H [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? [email protected]@@@@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@? [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? [email protected]@@@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@6X [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? [email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@)[email protected]@@@@@@@@@@@@@@1 [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? [email protected]@@@@@@@@@@)[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@..

Produktová dokumentace - Page 2

Dokumentace k tomuto výrobku obsahuje níže uvedené návody k obsluze. Přečtěte si prosím pečlivě všechny návody k obsluze, abyste byli schopni váš fotoaparát plně využít. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze (Quick Start Guide) vás provede procesem vybalení a nastavení vašeho digitálního fotoaparátu Nikon, zhotovením prvních snímků, a jejich přenosem do počítače. Návod k obsluze (tento návod) Podává kompletní instrukce k obsluze fotoaparátu. Referenční návod k obsluze softwaru Nikon View Referenční návod k softwaru Nikon View je ..

o menu a uživatelských nastaveních fotoaparátu. - Page 3

i Orientace v návodu Nejprve věnujte pozornost varováním, upozorněním a poznámkám na stranách ii - vii. ... záznamu a přehrávání zvukových poznámek. ... o menu a uživatelských nastaveních fotoaparátu. ... o propojení fotoaparátu s televizorem nebo počítačem. ... a volitelném příslušenství, péči o fotoaparát a řešení možných problémů. V těchto kapitolách naleznete informace o přehrávání náhledů snímků, zvětšení výřezu zobrazeného snímku, zobrazení fotografických informací ke snímkům. Návod k práci s menu Propojení Technické in..

Pro Vaši bezpečnost - Page 4

ii VAROVÁNÍ Nedívejte se hledáčkem fotoaparátu přímo do slunce Pozorování slunce nebo jiného silného světelného zdroje přes hledáček fotoaparátu, může způsobit trvalé poškození zraku. V případě výskytu závady přístroj ihned vypněte Zaznamenáte-li, že z přístroje nebo síťového zdroje (zvláštní příslušenství) vychází neobvyklý zápach či kouř, odpojte síťový zdroj resp. vyjměte z přístroje baterii (dejte pozor abyste se přitom nepopálili). Pokračujete- li v používání přístroje, riskujete úraz elektrickým proudem. Po vyjmutí ..

iii - Page 5

iii • Baterii nepřepravujte ani neukládejte v přítomnosti kovových předmětů, jako jsou řetízky na krk nebo sponky do vlasů. • Jsou-li baterie plně vybité, mají tendenci vytékat. Abyste zabránili poškození přístroje, nezapomeňte plně vybitou baterii vyjmout. • Nepoužíváte-li baterii, nasaďte krytku kontaktů a uložte baterii na chladném místě. • Ihned po práci s přístrojem, resp. při dlouhodobější práci s přístrojem napájeným baterií, může dojít k ohřátí baterie. Před vyjmutím baterie fotoaparát vypněte a počkejte, až baterie vyc..

iv - Page 6

iv Chraňte přístroj před nárazy Je-li přístroj vystaven silnému nárazu nebo vibracím, může se poškodit. Přístroj udržujte v suchu Fotoaparát není vodotěsný, a při ponoření do vody nebo vystavením vysokému stupni vlhkosti se může porouchat. Vytvoření koroze na vnitřních mechanismech přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození. Vyvarujte se náhlých změn teplot Náhlé změny teploty, ke kterým dochází například při vcházení (resp. vycházení) do vytápěné budovy za chladného dne, mohou způsobit vznik kondenzace uvnitř přístroj..

v - Page 7

v provádějte její výměnu. • Fotoaparát neukládejte společně s přípravky proti molům (naftalín nebo kafr), v blízkosti zařízení produkujících silná magnetická pole, nebo v místech vystavených působení vysokých teplot - např. v blízkosti topného tělesa, resp. v uzavřeném automobilu za horkého dne. • Abyste zabránili tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte minimálně jednou za měsíc fotoaparát ze skladovacího místa. Přístroj zapněte a dříve než jej opět uklidíte, proveďte několik expozic. • Baterii uchovávejte na chladném, suchém ..

Upozornění pro uživatele v USA - Page 8

vi Upozornění pro uživatele v USA Prohlášení Federálního úřadu pro telekomunikace (FCC) k rádiovému interferenčnímu rušení D2H Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE Upozornění Důležité Modifikace FCC vyžaduje, aby byl uživatel zpraven o tom, že jakékoli změny nebo modifikace tohoto zařízení, neschválené výslovně společností Nikon Corporation, ruší majitelova práva k užívání přístroje. Propojovací kabely Používejte propojovací kabely dodávané společností Nikon. Použití jiných kabelů může způsobit překročení li..

Upozornění pro uživatele v Kanadě - Page 9

vii Upozornění pro uživatele v Kanadě Toto digitální zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadských norem, kladené na zařízení způsobující rušivé interference. Upozornění ohledně zákazu kopírování a šíření Berte na zřetel, že i držení materiálů které byly digitálně kopírovány nebo repro- dukovány pomocí skeneru, digitálního fotoaparátu či jiného zařízení, může být právně postižitelné. • Položky, které je zakázáno kopírovat a šířit Nekopírujte ani jinak nereprodukujte papírové peníze, mince nebo cenné pa- p..

Obsah - Page 10

viii Obsah Pro Vaši bezpečnost ......................................................................................... ii Péče o fotoaparát a baterii ............................................................................... iv Upozornění ...................................................................................................... vi Úvod1 Přehled ............................................................................................................. 2 Seznámení s přístrojem .....................................................................................

ix - Page 11

ix Volba režimu činnosti zaostřovacích polí ........................................................... 76 Manuální zaostřování ....................................................................................... 83 Expozice ............................................................................................................ 84 Měření expozice ............................................................................................... 84 Expoziční režimy ............................................................................................... 85 Expozičn..

x - Page 12

x Menu Reset Shooting Menu ............................................................................. 164 Menu Active Folder .......................................................................................... 165 Menu Image Quality ......................................................................................... 166 Menu Image Size ............................................................................................. 166 Menu Raw Compression .................................................................................. 166 Menu White Balance ......................

Úvod - Page 13

1 Tato kapitola je rozdělena na následující části: Přehled Tato část popisuje organizaci návodu a slouží k vysvětlení symbolů a značek zde použitých. Seznámení s přístrojem Tuto část návodu si označte, a používejte jí při čtení dalších částí jako zdroj informací o jednotlivých součástech fotoaparátu a jejich funkci. První kroky Tato část detailně popisuje kroky, které je třeba provést před prvním použitím fotoaparátu: vložene baterií a paměťové karty, nasazení objektivu a řemínku, nastavení data, času, a jazyka pro zobra- zovan..

Zhotovujte zkušební snímky - Page 14

2 Úvod—Přehled Takto jsou označeny funkce, které lze jemně doladit pomocí menu uživatelských funkcí. Takto jsou označena nastavení, která lze provádět pomocí menu fotoaparátu. Přehled O tomto návodu Zhotovujte zkušební snímky Před fotografováním důležité události (např. svatba, nebo dovolená) zhotovte zkušební snímky, abyste se ujistili, že fotoaparát pracuje standardním způsobem. Společnost Nikon nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu profitu v důsledku poruchy fotoaparátu. Celoživotní vzdělávání Jako součást závazku společnosti N..

Ovládací prvky a indikace fotoaparátu - Page 15

3 Úvod—Seznámení s přístrojem Věnujte trochu času seznámení s ovládacími prvky fotoaparátu a zobrazovanými informacemi. Pro práci s návodem je výhodné si tuto část označit - při čtení ostatních částí návodu se můžete rychle vracet zpět pro vyhledání potřebných údajů. Tělo fotoaparátu LCD iluminátor Podsvícení kontrolních panelů (LCD iluminátory) se rozsvítí při podržení hlavního vypínače v pozici , a umožní čtení údajů na kontrolních panelech i v úplné tmě. Po uvolnění hlavního vypínače zůstávají iluminátory aktivní ..

Tělo fotoaparátu (pokračování) - Page 16

4 Úvod—Seznámení s přístrojem Tělo fotoaparátu (pokračování) Čidlo pro měření povahy okolního osvětlení: 51, 57 Kontrolka samospouště: 123 Synchronizační (PC) konektor pro připojení blesku: 117 10kolíkový konektor dálkového ovládání: 231 A/V konektor (pod krytkou): 218 Tlačítko aretace bajonetu: 21 Konektor rozhraní USB 2.0: 220 Volič zaostřovacích režimů: 72 Aretační páčka baterie: 17 Konektor DC-IN (pod krytkou): 227 Pomocný příkazový volič: 85 Tlačítko kontroly hloubky ostrosti: 12 Pomocný příkazový volič pro snímky na výšku: 31 ..

Úvod—Seznámení s přístrojem - Page 17

5 Úvod—Seznámení s přístrojem Páčka uzávěrky okuláru hledáčku: 31 Okulár hledáčku: 31, 228 Tlačítko mazání snímků ( ): 35, 138 Tlačítko FORMAT ( ): 23 Tlačítko přehrávacího režimu ( ): 130 Monitor: 16, 35, 233 Tlačítko MENU ( ): 39 Tlačítko zobra- zení náhledů snímků ( ): 134 Tlačítko ochra- ny snímků před vymazáním ( ): 137 Tlačítko ENTER ( ): 40 Tlačítko zvětšení výřezu snímku ( ): 136 Reproduktor: 145 Zadní kontrolní panel: 8 Tlačítko ISO: 49 Tlačítko QUAL: 43 Tlačítko WB: 53 Mikrofon: 140 Tlačítko mikrofonu ( ): 140 Tla..

Úvod—Seznámení s přístrojem - Page 18

6 Úvod—Seznámení s přístrojem Horní kontrolní panel 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 8 22 20 19 18 9 10 11 12 13 21

..

Úvod—Seznámení s přístrojem - Page 19

7 Úvod—Seznámení s přístrojem 1 Čas závěrky ...................... 85, 93, 94 Hodnota korekce expozice ............ 97 Počet snímků řady ........................ 98 Počet intervalů pro intervalové snímání ....................................... 120 Ohnisková vzdálenost (objektivy bez CPU) .................................... 126 Citlivost (ekvivalent ISO) ................ 49 2 Symbol aretace času závěrky ......... 94 3 Symbol flexibilního programu ....... 87 4 Expoziční režim ............................. 85 5 Indikace paměťové karty ............... 23 6 Zaos..

Úvod—Seznámení s přístrojem - Page 20

8 Úvod—Seznámení s přístrojem Zadní kontrolní panel 1 3 2 4 5 6 7 9 8 13 10 11 12

..

Úvod—Seznámení s přístrojem - Page 21

9 Úvod—Seznámení s přístrojem 1 Sada uživatelských funkcí ............ 173 2 Indikace „Remaining“ („zbývá“) ............................... 28, 47 3 Sada uživatelských nastavení menu snímacího režimu ........................ 162 4 Indikace citlivosti ISO .................... 49 Indikace automatické regulace citlivosti ISO ................................ 181 5 Hodnota citlivosti ISO .................... 49 Hodnota citlivosti ISO (vysoká citlivost) ........................................ 49 Počet zbývajících snímků ......... 28, 47 Délka zvukové poznámky..

Úvod—Seznámení s přístrojem - Page 22

10 Úvod—Seznámení s přístrojem Indikace v hledáčku 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 23 2 1

..

Úvod—Seznámení s přístrojem - Page 23

11 Úvod—Seznámení s přístrojem 1 8 mm (0.31“) referenční kroužek integrálního měření se zdůrazněným středem ........................................ 81 2 Vyznačení jednotlivých zaostřovacích polí (závorky) ................................ 74 Zóny bodového měření expozice... 81 3 Indikace zaostření ......................... 32 4 Režim měření expozice ................. 81 5 Indikace řady ............... 100–102, 105 6 Indikace expoziční paměti (AE Lock) ...................................... 95 7 Symbol aretace času závěrky ......... 94 8 Čas z..

Úvod—Seznámení s přístrojem - Page 24

12 Úvod—Seznámení s přístrojem Příkazové voliče Hlavní a pomocný příkazový volič se používají samostatně, nebo v kombinaci s ostatními ovládacími prvky, ke změně mnoha různých nastavení přístroje. Pro snadný přístup při fotografování na výšku byly v blízkosti tlačítka spouště pro fotografování na výšku rovněž umístěny duplicitní hlavní a pomocný příkazový volič ( 4). Tlačítko kva- lity/velikosti obrazu Tlačítko citlivosti ISO Tlačítko vyvážení bílé barvy Tlačítko volby režimů synchronizace blesku Tlačítko řady Aret..

Zvolte režim synchronizace externího - Page 25

13 Úvod—Seznámení s přístrojem Expozice Nastavte hodnotu clony (expoziční režimy A a M ; 90, 92). Vyberte expoziční režim ( 86–93). Nastavte hodnotu času závěrky (expoziční režimy S a M ; 88, 92). Vyberte požadovanou kombinaci času závěrky a clony (programová automatika P ; 87). Nastavte hodnotu korekce expozice ( 97). Aktivujte aretaci nastavení hodnoty clony (expoziční režimy A a M ; 94). Aktivujte aretaci nastavení času závěrky (expoziční režimy S a M ; 94). Aktivujte resp. zrušte funkci expoziční řady/ nastavte počet snímků řady ( 98, 103). Z..

Volba zaostřovacího pole nad aktuálním polem ( - Page 26

14 Úvod—Seznámení s přístrojem Multifunkční volič Multifunkční volič se používá u následujících operací: Pohyb v menu Zrušení akce a návrat do předchozího menu ( 40). Fotografování Volba zaostřovacího pole vlevo od aktuálního pole ( 74). Celoobrazovkové pře- hrávání snímků Zobrazení předchozí stránky fotografických in- formací ( 132). Přehrávání stránek ná- hledů snímků Výběr náhledu vlevo od aktuálního náhledu ( 134). Pohyb v menu Pohyb v menu směrem nahoru ( 39). Fotografování Volba zaostřovacího pole nad aktuálním polem ( ..

Příprava fotoaparátu k činnosti - Page 27

15 Úvod—První kroky Vložení baterie 17 KROK 2 Volba jazyka 18 KROK 3 Nastavení data a času 19 KROK 4 Dříve než budete moci začít fotografovat, je třeba, abyste provedli následující kroky: Upevnění řemínku 16 KROK 1 Nasazení objektivu 20–21 KROK 5 Vložení paměťové karty 22–24 KROK 6 Podrobnější informace ohledně baterií a alternativních zdrojů energie, viz: • Technické informace: Volitelné příslušenství ................ 227 • Péče o fotoaparát a baterii ......................................... iv–v Podrobnější informace ohledně objekt..

Krok 1 - Upevnění řemínku - Page 28

16 Úvod—První kroky 1 Baterie EN-EL4 ( 17) Dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL4 jsou schopné poskytnout kompatibilním zařízením informace o aktuálním stavu, a rychlonabíječce MH-21 umožní aktuální stav nabíjení a kapacitu baterie (přibližné hodnoty). Po vložení do fotoaparátu je aktuální stav baterie EN-EL4 zobrazován pomocí šestistupňové indikace. Detailní informace o nabíjení, životnosti, a počtu snímku na jedno nabití baterie poskytne položka Battery info v menu SET UP ( 213). Krok 1 - Upevnění řemínku Způsobem, uvedeným na obrázcích,..

Zajistěte aretaci krytky prostoru pro baterii - Page 29

17 Úvod—První kroky Krok 2 - Vložení baterie Fotoaparát D2H je napájen jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií Nikon EN-EL4 (součást dodávky). 2 .1 Nabijte baterii Dobíjecí lithium-iontová baterie Nikon EN-EL4, dodávaná s fotoaparátem, není při dodání plně nabitá. Abyste dosáhli maximální doby činnosti na baterii, je třeba baterii před prvním použitím plně nabít pomocí dodávané rychlonabíječky MH-21 (podrobnosti viz ná-vod k obsluze nabíječky MH- 21). Zcela vybitá baterie se dobije přibližně za 100 minut. 2 .2 Vypněte fotoaparát Před vkl..

Potvrďte výběr a vraťte se do menu SET UP. - Page 30

18 Úvod—První kroky Krok 3 - Volba jazyka Menu fotoaparátu a systémové informace mohou být zobrazeny dle vaší volby v němčině, angličtině, španělštině, francouzštině, čínštině a japonštině. Zapněte fotoaparát. 3 .1 Zobrazte menu fotoaparátu (je-li vybrána položka menu, tiskněte multifunkční volič směrem doleva, až dojde k výběru jedné ze záložek se symboly na levé straně menu). A 100 NORM ON A 200 SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality Image size Raw compression White bal. ISO 3 .2 Zobrazte menu SET UP. O..

Krok 4 - Nastavení data a času - Page 31

19 Úvod—První kroky Krok 4 - Nastavení data a času Informace, obsahující datum a čas pořízení snímku, je přiřazena všem snímkům. Abyste zajistili přiřazení správných hodnot data a času, zobrazte menu SET UP ( 18), a poté nastavte následujícím způsobem správné hodnoty data a času. Baterie hodin Interní hodiny-kalendář fotoaparátu jsou napájeny separátní lithiovou baterií CR1616 (nelze dobíjet) s životností cca čtyři roky. Dojde-li k vybití baterie, bliká na kontrolním panelu symbol , a fotoaparát nadále nezobrazuje správné hodnoty data a č..

Krok 5 - Nasazení objektivu - Page 32

20 Úvod—První kroky 5 .1 Vypněte fotoaparát Před nasazováním/snímáním objektivu vyp- něte fotoaparát. 5 .2 Nasaďte objektiv Montážní značku na objektivu vyrovnejte s montážní značkou na těle fotoaparátu, a zasuňte objektiv do bajonetu na těle přístroje. Dejte pozor, abyste náhodně nestiskli aretační tlačítko bajonetu, a otočte objektivem proti směru hodinových ručiček, až slyšitelně zaklapne do aretované polohy. 5 .3 Na clonovém kroužku nastavte největší clonové číslo, a kroužek zablokujte Tento krok není nutné provádět při použití..

Ochrana fotoaparátu před prachem a nečistotami - Page 33

21 Úvod—První kroky 5 Ochrana fotoaparátu před prachem a nečistotami Jakékoli částice prachu nebo jiných nečistot, které vniknou do těla fotoaparátu, se mohou objevit ve formě skvrn na výsledných snímcích, resp. v hledáčku. Není-li na přístroji nasazený objektiv, vždy zakryjte tělo fotoaparátu dodávanou krytkou těla BF-1A. Při výměně objektivu resp. nasazování krytky těla, vždy držte přístroj bajonetem směrem dolů. Snímání objektivu Před sejmutím resp. výměnou objektivu se ujistěte, že je fotoaparát ve vypnutém stavu. Pro sejmutí objek..

Vkládání paměťových karet - Page 34

22 Úvod—První kroky Žádná paměťová karta Není-li ve fotoaparátu (při vložené nabité baterii EN- EL4 resp. napájení přístroje ze síťového zdroje) vložena paměťová karta, zobrazí se na kontrolním panelu a v hledáčku v místě počitadla snímků symbol . Krok 6 - Vložení paměťové karty Digitální fotoaparát Nikon D2H používá pro zaznamenání snímků namísto filmu paměťové karty CompactFlasht resp. pevné disky IBM Microdriver. Seznam schválených paměťových karet naleznete v kapitole „Technické informace: Schválené typy paměťových kar..

Formátování paměťových karet - Page 35

23 Úvod—První kroky 6 .4 Naformátujte paměťovou kartu Paměťové karty je třeba před prvním použitím naformátovat. Formátování paměťových karet Nezapomeňte, že formátování permanentně maže všechna data na paměťové kartě . Před formátováním se tedy ujistěte, že máte všechny snímky (a ostatní data, která chcete archivovat) bezpečně zkopírovány do počítače ( 219-222). Pro naformátování karty zapněte fotoaparát, a po dobu dvou sekund držte současně stisknutá tlačítka ( a ). V místě indikace času závěrky se zobrazí blikající n..

Nepokoušejte se vyjmout kartu, svítí-li - Page 36

24 Úvod—První kroky Paměťové karty • Paměťové karty se mohou během používání ohřát. Při vyjímání paměťové karty z fotoaparátu tedy dbejte patřičné opatrnosti. • Před prvním použitím paměťovou kartu naformátujte. • Před vkládáním/vyjímáním paměťové karty vypněte fotoaparát. Nevyjímejte paměťovou kartu, nevypínejte fotoaparát, nevyjímejte baterii resp. neodpojujte síťový zdroj během formátování, zápisu, mazání, a kopírování dat. Závada vzniklá v důsledku nerespektování těchto pokynů může vést ke ztrátě dat, ne..

Stručný návod - Page 37

25 Tato kapitola vás provede krok za krokem procesem zhotovení a přehrání prvních snímků. Základní fotografování Tato část popisuje jak použít autofokus a progra- movou automatiku k jednoduchému zhotovení snímků metodou „zaměř a stiskni“, produkující ve většině případů optimální výsledky. Základní přehrávání snímků V této části naleznete informace o tom, jak prohlí- žet snímky na monitoru fotoaparátu. Stručný návod k obsluze Základní fotografování a přehrávání snímků Základní přehrávání snímků 35 Základní fotografov..

Stručný návod k obsluze—Základní fotografování - Page 38

26 Stručný návod k obsluze—Základní fotografování Základní fotografování Zhotovení prvních snímků Úprava nastavení fotoaparátu 29–30 KROK 2 Příprava fotoaparátu 27–28 KROK 1 Pro zhotovení snímku je nutné provést šest základních kroků: Určení výřezu snímku 31 KROK 3 Zaostření 32 KROK 4 Kontrola expozičních parametrů 33 KROK 5 Zhotovení snímku 34 KROK 6 Podrobnosti ohledně zobrazení stavu baterie, viz: • Úvod: První kroky ....................................................... 15–24 Informace ohledně obnovení implicitních nastavení fo..

Stručný návod k obsluze—Základní fotografování - Page 39

27 Stručný návod k obsluze—Základní fotografování Krok 1 - Příprava fotoaparátu Před zhotovením snímků připravte následujícím způsobem fotoaparát. 1 .1 Zapněte fotoaparát Dojde k zapnutí kontrolního panelu a rozsví- cení indikace v hledáčku. 1 .2 Zkontrolujte stav baterie Zkontrolujte stav baterie v hledáčku nebo na kontrolním panelu. 1 *Při napájení fotoaparátu pomocí síťového zdroje se symboly nezobrazují. Symbol * Stav Poznámky — Baterie je plně nabitá Indikace času závěrky a clony na horním kontrolním panelu, a všechny indikace v hled..

Stručný návod k obsluze—Základní fotografování - Page 40

28 Stručný návod k obsluze—Základní fotografování 1 .3 Zkontrolujte počet zbývajících snímků Počitadlo snímků na horním kontrolním panelu a v hledáčku zobrazuje počet snímků, které lze zhotovit při aktuálním nastavení fotoaparátu. Dosáhne-li zobrazované číslo hodnoty „0“, začne na horním kontrolním panelu blikat symbol , a v hledáčku nápis . Abyste mohli zhotovit další snímky, musíte vymazat nějaké stávající snímky, nebo vložit novou paměťovou kartu. Zhotovení dalších snímků může být rovněž možné při nastavení menší k..

Stručný návod k obsluze—Základní fotografování - Page 41

29 Stručný návod k obsluze—Základní fotografování Krok 2 - Úprava nastavení fotoaparátu Tento stručný návod popisuje zhotovení snímků při implicitních nastaveních fotoaparátu, uvedených v tabulce níže, v kombinaci s objektivy typu G nebo D. Informace o tom, jak a kdy provést změny nastavení jednotlivých funkcí fotoaparátu z jejich implicitních hodnot, naleznete v kapitole „Fotografování“ ( 37). 2 Funkce Implicitní hodnota Popis Velikost obrazu Citlivost Vyvážení bílé barvy Expoziční režim Zaostřo- vací pole Centrální zaostřovací pole 74 F..

Stručný návod k obsluze—Základní fotografování - Page 42

30 Stručný návod k obsluze—Základní fotografování 2 .2 Nastavte režim činnosti zaostřovacích polí single-area AF ( 76) Volič režimů činnosti zaostřovacích polí otočte tak, až zaklapne do polohy, označené symbolem (režim single-area AF). Při tomto nastavení může uživatel manuálně vybírat z jedenácti zaostřovacích polí. Na- máčknutím tlačítka spouště do poloviny dojde k zaostření objektu, který se nachází v zóně aktivního zaostřovacího pole. 2 .3 Nastavte zaostřovací režim single-servo AF ( 72) Volič zaostřovacích režimů otočte t..

Stručný návod k obsluze—Základní fotografování - Page 43

31 Stručný návod k obsluze—Základní fotografování Krok 3 - Určení výřezu snímku Abyste se vyvarovali rozhýbání snímků vlivem nestabilního držení fotoaparátu, uchopte fotoaparát pevně do obou rukou, s lokty lehce přitisknutými k tělu pro lepší stabilitu. Grip přístroje uchopte pravou rukou, a tělo resp. objektiv fotoaparátu současně podpírejte levou rukou. Doporučený postoj pro fotografování je poloviční nakročení jedné nohy směrem vpřed, a pevné držení horní poloviny těla. Zaostření hledáčku Hledáček je vybaven dioptrickou korekcí ..

Stručný návod k obsluze—Základní fotografování - Page 44

32 Stručný návod k obsluze—Základní fotografování Krok 4 - Zaostření V režimu single-servo AF zaostřuje fotoaparát na předmět v oblasti zvoleného zaostřovacího pole, při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny. Po zaměření objektu závorkami, vymezujícími zónu zaostřovacího pole, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny a zkontrolujte indikaci zaostření v hledáčku. Pro zaostření objektu mimo střed obrazu použijte blokaci zaostření ( 80- 81), nebo pomocí multifunkčního voliče vyberte zaostřovací pole v místě daného objektu ( 74). In..

Stručný návod k obsluze—Základní fotografování - Page 45

33 Stručný návod k obsluze—Základní fotografování Krok 5 - Kontrola expozičních parametrů V expozičním režimu P (programová automatika) fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny automaticky nastaví správnou kombinaci času závěrky a clony. Před zhotovením snímku můžete zkontrolovat nastavené hodnoty času závěrky a clony na displeji v hledáčku. Pokud při daném nastavení hrozí pod- nebo přeexpozice snímku, bliká v místě indikace času závěrky resp. clony jeden z následujících nápisů. Čas závěrky a rozhýbání fotoaparát..

Stručný návod k obsluze—Základní fotografování - Page 46

34 Stručný návod k obsluze—Základní fotografování Poté, co se po expozici začne snímek zapisovat na paměťovou kartu, se rozsvítí indikace přístupu na paměťovou kartu (umístěná vedle krytky slotu pro paměťovou kartu). Dokud tato indikace nezhasne, nevyjímejte paměťovou kartu, nevypínejte fotoaparát, neodpojujte resp. nevypínejte zdroj energie . Vyjmutí paměťové karty, resp. odpojení přívodu energie může v takovémto případě vést ke ztrátě dat. Krok 6 - Zhotovení snímku Lehce domáčkněte tlačítko spouště až na doraz. Nefotografujte silné..

Základní přehrávání snímků - Page 47

35 Stručný návod k obsluze—Základní přehrávání snímků Základní přehrávání snímků Zobrazení snímků Pro přehrávání snímků stiskněte tlačítko . Na monitoru se zobrazí poslední zhotovený snímek. Zobrazení dalších snímků Pro listování snímků v pořadí jejich záznamu tiskněte multifunkční volič směrem dolů. Pro zobrazování snímků v opačném pořadí tiskněte multifunkční volič směrem nahoru. Pro rychlé listování mezi snímky na paměťové kartě, stiskněte a držte multifunkční volič směrem nahoru nebo dolů. Zobrazí-li se ..

Fotografování - Page 49

37 Kapitola „Stručný návod k obsluze: Základní foto- grafování“ popsala základní sled operací, prová- děných při fotografování s využitím nejběžnějších nastavení. Tato kapitola popisuje jak a kdy upravit jednotlivá nastavení fotoaparátu pro přizpůsobení rozličným snímacím podmínkám. Fotografování Detaily Práce s objektivy bez CPU 124–127 Dvoutlačítkový reset 128 Samospoušť 123 Intervalové snímání 118–122 Práce s bleskem 106–117 Expozice 84–105 Zaostřování 72–83 Nastavení obrazu 65–69 Vyvážení bílé barvy 51–64 Citliv..

Fotografování - Page 50

38 Fotografování Níže uvedený graf ukazuje základní posloupnost nastavovací procedury při fotografování. Dříve, než začnete provádět jednotlivá nastavení, si pečlivě přečtěte odstavec „Práce s menu fotoaparátu“ ( 39) popisující způsob práce s menu. Kvalita a velikost obrazu ....................................................... 41–47 Volba snímacího režimu ....................................................... 70–71 Zaostřování .......................................................................... 72–83 Expozice: Měření expozice .........

Fotografování—Práce s menu fotoaparátu - Page 51

39 Fotografování—Práce s menu fotoaparátu Následující čtyři sekce zahrnují nastavení, která jsou přístupná pomocí menu fotoaparátu. Pro zobrazení menu fotoaparátu stiskněte tlačítko . A 100 NORM ON A 200 SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality Image size Raw compression White bal. ISO Umístěte kurzor na některou z položek vybraného menu. OFF OFF En 0 Format LCD brightness Mirror lock-up Video mode Language Image comment Voice memo SET UP Date 3 Je-li kurzor na některé ze záložek menu, stiskněte tlačítko . A 100 NOR..

Fotografování—Práce s menu fotoaparátu - Page 52

40 Fotografování—Práce s menu fotoaparátu • Pro návrat do předchozího menu beze změny nastavení, stiskněte směrem doleva multifunkční volič. • Pro výběr některých volitelných nastavení se provádí pomocí vnořených submenu. Pro výběr nastavení v submenu opakujte kroky 7 a 8. • Během záznamu snímků na paměťovou kartu nejsou k dispozici některé položky menu. • Stisknutí tlačítka resp. stisknutí multifunkčního voliče uprostřed, má stejnou funkci jako stisku tí multifunkčního voliče směrem doprava. V některých případech však lze na..

Fotografování—Kvalita a velikost obrazu - Page 53

41 Fotografování—Kvalita a velikost obrazu Kvalita a velikost obrazu Efektivní využití paměti Kvalita a velikost obrazu společně ovlivňují velikost obrazového souboru na paměťové kartě. Kvalita obrazu Fotoaparát D2H podporuje následující volitelná nastavení kvality obrazu (se- znam je uvedený v pořadí s klesající kvalitou a velikostí obrazu): Volba Popis NEF + JPEG Fine Jsou zaznamenány dva snímky, jeden snímek formátu NEF (RAW), a jeden snímek JPEG Fine. NEF + JPEG Basic Jsou zaznamenány dva snímky, jeden snímek formátu NEF (RAW), a jeden snímek JPEG ..

Fotografování—Kvalita a velikost obrazu - Page 54

42 Fotografování—Kvalita a velikost obrazu Nastavení kvality obrazu je možné provést pomocí položky Image Quality v menu snímacího režimu, nebo stiskem tlačítka QUAL a otáčením hlavního příkazového voliče. Vyberete-li nastavení NEF (Raw) , lze pomocí menu „ Raw compression “ nastavit kompresi souborů NEF. Menu Image Quality 1 V menu snímacího režimu ( 166) vyberte položku Image Quality , a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. A 100 NORM ON A 200 SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality Image size Raw comp..

Fotografování—Kvalita a velikost obrazu - Page 55

43 Fotografování—Kvalita a velikost obrazu Tlačítko QUAL Kvalitu obrazu je možné nastavit rovněž stiskem tlačítka QUAL a otáčením hlavního příkazového voliče (pozor - kompresi souborů NEF (RAW) lze nastavit pouze v menu Raw compression ). Ak- tuální nastavení kvality obrazu je indikováno na zadním kontrolním panelu a postranním displeji v hledáčku: Zadní kontrolní panel Hledáček Volba NEF (Raw) NEF + JPEG Fine NEF + JPEG Basic NEF + JPEG Normal TIFF (RGB) JPEG Normal JPEG Fine JPEG Basic Zadní kontrolní panel RAW RAW + FINE RAW+ BASIC RAW+ NORM TIFF NORM ..

Fotografování—Kvalita a velikost obrazu - Page 56

44 Fotografování—Kvalita a velikost obrazu Menu Raw compression Menu Raw compression určuje, jestli bude provedena komprimace soubo- rů NEF (RAW). Nastavení provedené v menu Raw compression je efektivní při nastavení kvality obrazu NEF+JPEG Fine , NEF+JPEG Normal , NEF+JPEG Basic , a NEF (Raw) . Kompresi souborů NEF nelze nastavit pomocí tlačítka QUAL a příkazových voličů. 1 V menu snímacího režimu ( 166) vyberte položku Raw compression , a stiskněte smě- rem doprava multifunkční volič. A 100 NORM ON A 200 SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Act..

Fotografování—Kvalita a velikost obrazu - Page 57

45 Fotografování—Kvalita a velikost obrazu 2 Vyberte požadované nastavení a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Zobrazí se menu snímacího režimu. Velikost obrazu lze nastavit pomocí položky Image Size v menu snímacího režimu, nebo stiskem tlačítka QUAL a otáčením pomocného příkazového voliče. Provedené nastavení nemá vliv na velikost souborů NEF (RAW). Při otevření v softwaru Nikon View resp. Nikon Capture 4, mají snímky NEF velikost 2464 x 1632 pixelů. Menu Image Size 1 V menu snímacího režimu ( 166) vyberte položku Image Size , a stisk..

Fotografování—Kvalita a velikost obrazu - Page 58

46 Fotografování—Kvalita a velikost obrazu Kvalita obrazu Kapacita paměťové karty versus kvalita/velikost obrazu Následující tabulka udává přibližné počty snímků, které lze uložit na 512 MB paměťo- vou kartu při různých nastaveních kvality a velikosti obrazu. Nastavení menu Raw compression Velikost obrazu Velikost obrazového souboru * Počet snímků * Kapacita vyrovnáva- cí paměti † NEF + JPEG Fine NEF + JPEG Normal NEF + JPEG Basic NEF (Raw) TIFF (RGB) JPEG Fine JPEG Normal JPEG Basic 40 780 0.49 MB L — 40 1300 0.28 MB M — 40 433 0.98 MB L — 40 709 0..

Fotografování—Kvalita a velikost obrazu - Page 59

47 Fotografování—Kvalita a velikost obrazu * Všechny hodnoty jsou pouze přibližné. Velikost souborů JPEG se mění v závislosti na zaznamenávané scéně † Přibližné počty snímků, které lze uložit do vyrovnávací paměti Velikost obrazu platí pouze pro snímky JPEG. Při otevření pomocí softwaru Nikon View nebo Nikon Capture 4, mají snímky ve formátu NEF velikost 2464x1632 pixe- lů. ** Celková velikost souboru NEF(RAW) a JPEG. Velikost komprimovaných souborů NEF (RAW) je přibližně padesát až šedesát procent velikosti nekomprimovaných souborů NEF. ..

Zvýšení citlivosti fotoaparátu ke světlu - Page 60

48 Fotografování—Citlivost (ekvivalent ISO) „Citlivost“ je digitální ekvivalent citlivosti filmu. Čím vyšší citlivost, tím menší množství světla je nutné pro expozici snímku, a tedy i kratší časy závěrky resp. větší zaclonění. Citlivost lze nastavovat v hodnotách, zhruba ekvivalentních ISO 200 až ISO 1600, v krocích po 1/3 EV. Pro situace, kde je hlavní prioritou vysoká citlivost, jsou k dispozici nastavení HI-1 (přibližný ekvivalent ISO 3200) a HI-2 (přibližný ekvivalent ISO 6400). Citlivost lze nastavovat pomocí položky ISO v menu snímacíh..

Fotografování—Citlivost (ekvivalent ISO) - Page 61

49 Fotografování—Citlivost (ekvivalent ISO) b1-ISO Auto ( 180) Je-li nastavena v uživatelské funkci b1 ( ISO Auto ) volba ON , mění fotoaparát automa- ticky citlivost z hodnoty nastavené uživatelem, pro dosažení optimální expozice. Je-li funkce b1 ;nastavena na ON, nelze použít nastavení citlivosti HI-1 a HI-2 je-li citlivost nastavena na hodnotu HI-1 resp. HI-2 , nelze nastavit funkci b1 na ON. d6-Control Panel/Viewfinder Display>Rear Control Panel ( 190) Je-li funkce Control panel/viewfinder display>Rear control panel (uživatelská funkce d6) nastavena na „ Fram..

Fotografování—Citlivost (ekvivalent ISO) - Page 62

50 Fotografování—Citlivost (ekvivalent ISO) b2-ISO Step Value ( 181) V závislosti na nastavení uživatelské funkce b2, lze hodnoty citlivosti měnit v přírůstcích po 1 / 2 nebo 1 EV. Odstupňování hodnot citlivosti při nastavení 1 / 2 EV Je-li to možné, je při změně kroku odstupňování citlivosti zachováno stávající nastavení citlivosti ISO. Není-li při zvoleném odstupňování k dispozici aktuálně nastavená hodno- ta citlivosti ISO, je nastavení zaokrouhleno na nejbližší dostupnou hodnotu. Odstupňování hodnot citlivosti při nastavení 1 EV

..

Zachování přirozených barev - Page 63

51 Fotografování—Vyvážení bílé barvy Vyvážení bílé barvy Zachování přirozených barev Barva světla odraženého od objektu se mění s barvou světelného zdroje. Lidský mozek je schopen se na tyto změny v osvětlení adaptovat vidět bílé objekty jako bílé, ať již se nachá- zejí ve stínu, na přímém slunci, nebo pod umělým světelným zdrojem. Na rozdíl od filmů, používaných ve fotoaparátech na film, může digitální fotoaparát napodobit tento systém zpracováním informací z 1005pixelového RGB snímače, obrazového snímače LBCAST, a snímač..

Menu White bal. - Page 64

52 Fotografování—Vyvážení bílé barvy Vyvážení bílé barvy lze nastavit pomocí položky „ White bal. “ v menu sní- macího režimu, nebo stiskem tlačítka WB a otáčením hlavního příkazového voliče. Menu White bal. 1 V menu snímacího režimu vyberte položku White bal. ( 166) a stiskněte směrem do- prava multifunkční volič. A 100 NORM ON A 200 SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality Image size Raw compression White bal. ISO 2 Vyberte požadované nastavení a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Vyberete-..

Zadní kontrolní panel - Page 65

53 Fotografování—Vyvážení bílé barvy Tlačítko WB Vyvážení bílé barvy lze nastavit rovněž stiskem tlačítka WB a otáčením hlavního příkazového vo- liče. Aktuální vyvážení bílé barvy se zobrazuje na zadním kontrolním panelu a postranním displeji v hledáčku: Zadní kontrolní panel Hledáček e5-BKT Set ( 194) Je-li uživatelská funkce e5 ( BKT Set ) nastavena na „ WB bracketing “, zhotoví foto- aparát při každém stisku spouště několik snímků. Každý snímek je zhotoven s jiným vyvážením bílé barvy, s výchozí hodnotou nastavenou v ..

„Choose color temp - Page 66

54 Fotografování—Vyvážení bílé barvy 2 Tisknutím multifunkčního voliče směrem na- horu nebo dolů vyberte požadované nastave- ní, a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Zobrazí se menu snímacího režimu. Jemné vyvážení bílé barvy U všech nastavení kromě (přímé nastavení barevné teploty) a PRE (preset) lze vyvážení bílé barvy „jemně doladit“ pro kompenzaci změn zabarvení světelného zdroje, nebo pro vytvoření požadovaného „teplého“ resp. „studeného“ barev- ného nádechu. Zvýšení hodnoty lze použít pro studenějš..

Zadní kontrolní panel - Page 67

55 Fotografování—Vyvážení bílé barvy Tlačítko WB Jemné vyvážení bílé barvy lze provést rovněž stiskem tlačítka WB , a otáčením pomocného pří- kazového voliče. Aktuální vyvážení ;bílé barvy se zobrazuje na zadním kontrolním panelu při jiném nastavení než + 0 se na zadním kontrolním panelu a postranním displeji v hledáčku zobrazí sym- bol : Zadní kontrolní panel Hledáček Jemné vyvážení bílé barvy a barevná teplota V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny přibližné hodnoty barevných teplot pro jiné nastavení než A (automatické..

Zhotovujte zkušební snímky - Page 68

56 Fotografování—Vyvážení bílé barvy 2 Vyberte požadovanou hodnotu barevné tep- loty a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Zobrazí se menu snímacího režimu. Volba barevné teploty Volbou nastavení ( Choose color temp. ) se zpřístupní menu 31 volitelných na- stavení barevné teploty, s hodnotami sahajícími od 2500 do 10000 K, v přírůstcích po zhruba 10 Mired (požadovaných výsledků nebude dosaženo u zábleskového a fluorescenčního osvětlení). Barevnou teplotu lze nastavit pomocí menu White bal., nebo stiskem tlačítka WB a otáčením pomoc..

d-1 – d-4 - Page 69

57 Fotografování—Vyvážení bílé barvy Změření barevné teploty referenčního objektu Volba Preset se používá k záznamu a vyvolání uživatelské hodnoty bílé barvy pro smíšené osvětlení, resp. pro kompenzaci silného barevného nádechu světelného zdroje. Volba Preset disponuje čtyřmi způsoby nastavení: Záznam nového hodnoty bílé barvy fotoaparátem (1) V hledáčku zaměřte neutrální šedý resp. bílý objekt, a stiskněte tlačítko spouš- tě pro změření hodnoty bílé barvy ( 59). (2) Změřte hodnotu bílé barvy pomocí snímače pro měření..

Zadní kontrolní panel - Page 70

58 Fotografování—Vyvážení bílé barvy Změření hodnoty bílé barvy Hodnotu bílé barvy lze určit změřením referenčního neutrálního šedého objektu, nebo změřením barevné teploty světelného zdroje. Nově naměřená hodnota bílé barvy je uložena do paměti d-0. Popis Neutrální šedý nebo bílý objekt se umístí pod osvětlení, které se použije při expozici finálního snímku, a hodnota bílé barvy se změří pomocí 1005pixelového RGB snímače fotoaparátu. Tento způsob použijte při práci s bleskem, nebo při umístění objektu a fotoaparátu ..

Horní kontrolní panel - Page 71

59 Fotografování—Vyvážení bílé barvy 2 Krátce uvolněte tlačítko WB a poté je tiskně- te až nápis na zadním kontrolním panelu a postranním displeji v hledáčku začne blikat. Blikající nápis se zobrazí rovněž v místě počitadla snímků na horním kontrolním pane- lu a v hledáčku. 3 Pro změření hodnoty bílé barvy pomocí neutrálního šedého resp. bílého objektu.. ...zaměřte v hledáčku referenční objekt tak, aby vyplnil plochu hledáčku, a stiskněte až na doraz tlačítko spouště. Fotoaparát změří hodnotu bílé barvy a výsledek ulož..

SHOOTING MENU - Page 72

60 Fotografování—Vyvážení bílé barvy 4 Pokud byl fotoaparát schopen změřit hodnotu bílé barvy, bliká po dobu cca tří sekund na kontrolních panelech nápis , a v hledáčku nápis . Horní kontrolní panel Zadní kontrolní panel Hledáček V případě příliš slabého nebo příliš silného osvětlení, a při měření určitých umělých světelných zdrojů pomocí čidla okolního osvětlení, nemusí být fo- toaparát schopen správně změřit hodnotu bílé barvy. V takovém případě na kontrolních panelech a v hledáčku bliká po dobu cca 3 s nápis Dojde..

White bal. - Page 73

61 Fotografování—Vyvážení bílé barvy Výběr uložené hodnoty bílé barvy Pro nastavení bílé barvy na hodnotu uloženou v jedné z pamětí: 1 V menu White bal. ( 52) vyberte položku Preset , a stiskněte směrem doprava multi- funkční volič. Zobrazí se menu na obrázku vpravo. (pro návrat do menu snímacího reži- mu stiskněte tlačítko ). d-0 : d-0 d-1 d-3 d-2 d d d d d d d d d d d d-4 d-4 d 4 d d 4 4 d d-4 d d 4 4 d d-4 Set Select SHOOTING MENU 2 Paměti jsou identifikovány symboly nebo ná- hledy, jménem (d-0 až d-4) a komentářem. Tisknutím multifunkčního ..

Select image - Page 74

62 Fotografování—Vyvážení bílé barvy 5 Stiskem multifunkčního voliče směrem dopra- va aktivujte vyvážení bílé barvy uložené ve vy- brané paměti, a vraťte se do menu snímacího režimu. White bal. SHOOTING MENU Fluorescent Direct sunlight Flash Cloudy Shade Choose color temp. White bal. preset Zadání textového komentáře Pro zadání popisky v délce max. třicetšest znaků pro jednu paměť, vyberte požadovanou paměť v menu náhledů, a stiskněte uprostřed multifunkční volič, jak je popsáno v krocích 1-3 na předchozí straně. Zobrazí se menu na obr..

d-1 : Beach - Page 75

63 Fotografování—Vyvážení bílé barvy 3 Stiskněte tlačítko pro návrat ke zobrazení náhledů. d-0 d-1 d-3 d-2 d d d d d d d d d d d d-4 d-4 d 4 d d 4 4 d d-4 d d 4 4 d d-4 Set Select SHOOTING MENU d-1 : Beach Kopírování hodnot vyvážení bílé barvy ze snímků (pouze paměti d-1 až d-4) Pro zkopírování hodnoty bílé barvy ze snímku, uloženého na paměťové kartě, do zvolené paměti (pouze paměti d-1 až d-4), vyberte paměť v menu náhledů a stiskněte uprostřed multifunkční volič, jak je popsáno v krocích 1-3 na straně 61. Zobrazí se menu na obrázk..

Nikon Capture 4 - Page 76

64 Fotografování—Vyvážení bílé barvy 4 Stiskněte uprostřed multifunkční volič pro zkopírování hodnoty vyvážení bílé barvy vy- braného snímku do zvolené paměti, a návrat do menu náhledů. Je-li vybraný snímek opat- řen komentářem, zkopíruje se tento komen- tář současně s hodnotou bílé barvy do zvolené paměti. Kopírování hodnoty bílé barvy z paměti d-0 do pamětí d1 až d4 Pro zkopírování hodnoty bílé barvy z paměti d-0 do libovolné z ostatních pamětí (d1 až d4), vy- berte cílovou paměť v menu náhledů, a stiskněte uprostřed mu..

Fotografování—Nastavení obrazu - Page 77

65 Fotografování—Nastavení obrazu Nastavení obrazu Volitelné položky menu snímacího režimu Tato část návodu popisuje nastavení, která lze provést výhradně pomocí položek menu snímacího režimu ( 161). Zdůraznění obrysů objektu: Menu Image Sharpening Během fotografování přístroj automaticky zpracovává snímky pro zvýšení rozdílu mezi světlými a tmavými plochami, čímž dochází k subjektivnímu zvýšení ostrosti snímků. Položka menu snímacího režimu Image Sharpe- ning slouží k nastavení míry prováděného doostření. Fotoaparát prová..

Nastavení kontrastu: Menu Tone Compensation - Page 78

66 Fotografování—Nastavení obrazu Nastavení kontrastu: Menu Tone Compensation V průběhu záznamu snímků na paměťovou kartu je upravováno rozložení tónů snímků pro zvýšení kontrastu. Funkce nastavení kontrastu je založena na základě úpravy tonální křivky, definující vztah mezi rozdělením tónů v původním snímku, a kompenzovaným výsledkem. Volitelné položky menu Tone compensation umožňují nastavit typ použité tonální křivky. Fotoaparát provádí podle světelné situace automatickou optimalizaci kontrastu výběrem vhodné tonální křivky. ..

Přizpůsobení barev vašemu worklow: - Page 79

67 Fotografování—Nastavení obrazu Přizpůsobení barev vašemu worklow: Menu Color Mode Fotoaparát D2H je vybaven několika barevnými režimy, které určují barevný gamut snímků. Jaký barvený režim zvolíte, závisí na zpracování snímků mimo fotoaparát. Toto nastavení použijte pro portrétní snímky, které budou tištěny „tak jak jsou“, bez další modifikace. Snímky jsou převedeny do barevného prostoru sRGB. I (sRGB) (implicitní) Snímky zhotovené při tomto nastavení jsou převedeny do barev- ného prostoru Adobe RGB. Tento barevný prostor se vyznaču..

Fotografování—Nastavení obrazu - Page 80

68 Fotografování—Nastavení obrazu 2 Vyberte požadované nastavení a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Zobrazí se menu snímacího režimu. 1 V menu snímacího režimu ( 167) vyberte položku Color mode , a stiskněte směrem do- prava multifunkční volič. A 200 A A I 0 ° OFF SHOOTING MENU White bal. ISO Image sharpening Tone compensation Color mode Hue adjustment Intvl timer shooting Non-CPU lens data OK (sRGB) (AdobeRGB) (sRGB) Color mode SHOOTING MENU

..

Fotografování—Nastavení obrazu - Page 81

69 Fotografování—Nastavení obrazu Regulace barevného odstínu: Menu Hue Adjustment Barevný odstín snímků lze regulovat v rozmezí cca -9° až +9°, v krocích po 3°. Vezme-li se jako počáteční barva červená, pak zvýšení odstínu nad 0° (implicitní nastavení) má za následek posun barvy směrem do žluta, což v případě výchozí červené barvy znamená posun do oranžové. Snížení odstínu pod 0° posune barvy směrem k modré, takže výchozí červená barva se mění na purpurovou. 1 V menu snímacího režimu ( 167) vyberte položku Hue adjustment, a stis..

Fotografování—Volba snímacího režimu - Page 82

70 Fotografování—Volba snímacího režimu Volba snímacího režimu Jednotlivé snímky, sériové snímání, samospoušť, předsklápění zrcadla Volba snímacího režimu určuje, jakým způsobem fotoaparát zhotovuje sním- ky: po jednom, v sériích, se zpožděním od stisku spouště, nebo s předstihem sklopeným zrcadlem pro minimalizaci vibrací během expozice. Pro nastavení snímacího režimu stiskněte aretaci voliče snímacích režimů a otočte voličem do požadované polohy. K dispozici jsou následující režimy: Fotoaparát zhotoví jeden snímek při každé..

Fotografování—Volba snímacího režimu - Page 83

71 Fotografování—Volba snímacího režimu Vyrovnávací paměť Fotoaparát je vybaven vyrovnávací pamětí pro dočasné ukládání snímků, umožňující pokračovat ve fotografování během ukládání snímků na paměťovou kartu. Je-li vyrov- návací paměť plná, dojde k zablokování závěrky až do přenesení dostatečného množ- ství dat na paměťovou kartu, a uvolnění prostoru pro uložení dalšího snímku do vy- rovnávací paměti. V režimu sériového snímání pokračuje fotografování po dobu stisku tlačítka spouště, snímací frekvence se však ..

Nastavení režimů zaostřování - Page 84

72 Fotografování—Zaostřování Zaostřování Nastavení režimů zaostřování Tato část popisuje volitelná nastavená fotoaparátu, určující způsob zaostřo- vání: zaostřovací režimy, volbu zaostřovacích polí a režimy činnosti zaostřo- vacích polí. Zaostřovací režimy Zaostřovací režimy se nastavují voličem na přední straně fotoaparátu. Můžete volit ze dvou režimů automatického zaostřování (AF), ve kterých foto- aparát po namáčknutí tlačítka spouště do polo- viny automaticky zaostřuje na objekt, a jednoho režimu manuálního zaostřo..

Fotografování—Zaostřování - Page 85

73 Fotografování—Zaostřování Prediktivní zaostřování Detekuje-li systém autofokusu pohyb objektu po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny, automaticky aktivuje systém prediktivního zaostřování. Pohybuje-li se objekt směrem k fotoaparátu (resp. od fotoaparátu), fotoaparát jej automaticky doostřuje s tím, že je schopen odhadnout, kde se bude objekt nacházet v okamžiku otevření zá- věrky. V režimu single-servo AF fotoaparát tento systém aktivuje, pohybuje-li se objekt v okamžiku namáčknutí tlačítka spouště do poloviny. Přestane-li se objekt po..

Fotografování—Zaostřování - Page 86

74 Fotografování—Zaostřování Volba zaostřovacího pole Přístroj D2H nabízí jedenáct zaostřovacích polí, která společně pokrývají vět- šinu obrazového pole. Jednotlivá zaostřovací pole je možné volit manuálně, a snadno tak tvořit kompozice snímků s hlavním objektivem umístěným prakticky libovolně v obrazovém poli, nebo automaticky s jistotou, že bude vždy zaostřen objekt nejblíže fotoaparátu, bez ohledu na to, ve kterém místě obrazového pole se nachází (priorita zaostření nejbližšího objektu 76). Skupinový dynamický autofokus lze pou..

Fotografování—Zaostřování - Page 87

75 Fotografování—Zaostřování Volba zaostřovacího pole při fotografování na výšku Je-li odblokovaná spoušť pro snímání na výšku, je možné zaostřovací pole volit rovněž stiskem tlačítka AF-ON pro snímky na výšku, a otáčením pomocného příkazového voliče pro snímky na výšku. Vybrané zaostřovací pole se zobrazí na horním kontrolním panelu, a krátce se zvýrazní v hledáčku. Otáčením pomocného příkazového voliče ve směru hodinových ručiček se mění jednotlivá zaostřovací pole v nekonečné smyčce, s posloupností, vyobrazenou n..

Fotografování—Zaostřování - Page 88

76 Fotografování—Zaostřování Autofokus Je-li volič zaostřovacích režimů nastaven do polohy S (single-servo AF) resp. C (continuous-servo AF), zaostřuje fotoaparát automaticky při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny. Tato část popisuje možnosti zaostřování, které pracují pouze při nastavení voliče zaostřovacích režimů do jedné z těchto dvou poloh. Volba režimu činnosti zaostřovacích polí Režimy činnosti zaostřovacích polí určují způsob výběru zaostřovacích polí a chování přístroje při po- hybu zaostřeného objektu mimo aktivn..

Fotografování—Zaostřování - Page 89

77 Fotografování—Zaostřování Popis Režim Symbol Fotoaparát automaticky vybírá zaostřovací pole, obsahující nejbližší objekt. Režim zabraňuje vzniku neostrých snímků u ob- jektů s nepředvídatelným pohybem. Zaostřovací pole nelze volit manuálně, a nezobrazují se v hledáčku ani na horním kontrol- ním panelu. Fotoaparát nemusí být schopen zvolit zaostřovací pole s nejbližším objektem v případě použití teleobjektivů, a u špatně osvětlených objektů. V takových případech je vhodnější volbou režim Single-area AF. Dynamic- -area AF with c..

Fotografování—Zaostřování - Page 90

78 Fotografování—Zaostřování Volba zaostřovacího pole Aktivní zaostřovací pole Režim činnost iautofokusu Zobrazení na kon- trolním panelu Souhrn možností zaostřovacího systém fotoaparátu Zaostřo- vací režim Manuální Zobrazené na horním kontrolním panelu a v hledáčku Single-area AF AF-S Manuální Zobrazené na horním kontrolním panelu a v hledáčku Single-area AF AF-C Manuální Zobrazené na horním kontrolním panelu a v hledáčku Dynamic-area AF Fotoaparát automa- ticky volí zaostřovací pole za manuálně vybrané skupiny Zobrazena aktivní skupina..

Fotografování—Zaostřování - Page 91

79 Fotografování—Zaostřování Fotoaparát zaostřuje na objekt ve zvoleném zaos- třovacím poli. Zaostřená vzdálenost zůstává zablo- kována po dobu namáčknutí tlačítka spouště. Režim vhodný pro statické ob- jekty, kde je dostatek času na kompozici snímku. Fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny trvale doostřuje objekt uvnitř zvoleného zaostřovacího pole. Režim vhodný pro objekty, které lze trvale sledovat pomocí jedi- ného zaostřovacího pole. Fotoaparát zaostřuje na objekt ve zvoleném zaos- třovacím poli. Pohybuje-li se obj..

Fotografování—Zaostřování - Page 92

80 Fotografování—Zaostřování Blokace zaostření Blokaci zaostření lze použít pro změnu kompozice snímku po zaostření - dovo- luje zaostřit na objekt, který se nebude na konečné kompozici snímku nachá- zet v zóně ani jednoho z jedenácti zaostřovacích polí. Rovněž nalezne využití v případě, kdy přístroj není schopen zaostřit pomocí autofokusu ( 82). V režimu single-servo AF dojde k zablokování zaostřené vzdálenosti auto- -maticky, po zobrazení indikace zaostření ( ● ) v hledáčku. V režimu conti- nuous-servo AF je třeba zaostřenou vzdále..

Fotografování—Zaostřování - Page 93

81 Fotografování—Zaostřování 3 Změňte kompozici snímku a exponujte. V režimu single-servo AF zůstává zaostření mezi jednotlivými snímky blokováno po dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny, a umožňuje tak zhotovit několik za sebou jdoucích snímků se stejným zaostřením. Zaostřování zůstává mezi jednotlivými snímky zablokováno rovněž po dobu stisku tlačítka AE-L/AF-L. Při aktivní blokaci zaostření neměňte vzdálenost mezi fotoaparátem a objek- tem. Pohybuje-li se objekt, zaostřete znovu na novou vzdálenost. c2-AE-L/AF-L ( 184) Tato..

Dosažení dobrých výsledků při použití autofokusu - Page 94

82 Fotografování—Zaostřování Dosažení dobrých výsledků při použití autofokusu Autofokus nemusí poskytovat dobré výsledky za níže uvedených podmínek. Není-li fotoaparát schopen zaostřit pomocí autofokusu, použijte manuální zaostřování ( 83) nebo blokaci zaostření ( 80) pro zaostření na jiný objekt ve stejné vzdálenosti, a poté změňte kompozici snímku na původně požadovanou. Pomocný AF reflektor Je-li objekt tmavý, lze jako pomůcku pro správné zaostření použít externí blesk s po- mocným AF reflektorem.

..

Režim A-M/Autofokus s prioritou manuálního zaostření - Page 95

83 Fotografování—Zaostřování Manuální zaostřování Manuální zaostřování lze použít u objektivů, které nepodporují autofokus (manuální objektivy Nikon), nebo v situacích kdy autofokus nedává požadované výsledky ( 82). Pro možnost ma- nuálního zaostření nastavte volič zaostřovacích re- žimů do polohy M, a otáčejte zaostřovacím krouž- kem objektivu tak dlouho, až je obraz na matnici v hledáčku zobrazen ostře. Expozici snímku lze provést kdykoli, tedy i případě že není zaostřeno. Elektronický dálkoměr Má-li objektiv nasazený na fotoap..

Volba způsobu měření a řízení expozice - Page 96

84 Fotografování—Expozice Měření expozice Metoda měření expozice určuje, jak fotoaparát postu- puje při určování expozičních údajů. Před expozicí sním- ku nastavte voličem režimů měření expozice způsob měření odpovídající kompozici a světelným podmínkám, a zkontrolujte provedené nastavení v hledáčku. K dispo- zici jsou tři metody měření expozice (konkrétní metoda měření expozice závisí na použitém objektivu): Expozice Volba způsobu měření a řízení expozice Fotoaparát měří světlo v kruhové plošce Ř 3 mm (0.12“), vztaž..

Fotografování—Expozice - Page 97

85 Fotografování—Expozice Expoziční režimy Volba expozičního režimu určuje způsob, jakým bude po změření expozice fotoaparát nastavovat expoziční parametry. K dispozici jsou čtyři expoziční režimy: programová automatika ( P ), clonová automatika ( S ), časová automa- tika ( A ) a manuální expoziční režim ( M ). Objektivy s CPU Používáte-li objektivy s vestavěným CPU, vybavené clonovým kroužkem, je třeba tento clonový kroužek nastavit na hodnotu největšího clonového čísla (největší zaclonění). V jiném nastavení dojde k zablokování z..

Fotografování—Expozice - Page 98

86 Fotografování—Expozice P: Programová automatika V tomto režimu fotoaparát automaticky nastavuje čas závěrky i clonu podle vestavěné programové křivky (viz níže) pro dosažení optimální expozice ve většině situací. Tento režim se doporučuje u momentek a ostatních situací, ve kterých chcete nechat nastavení expozičních parametrů na fotoaparátu. Nastavené hodnoty lze ovlivňovat flexibilním programem, korekcí expozice ( 97) a expoziční řadou ( 98). Programová automatika je k dispozici pouze při použití objektivů s vestavěným CPU. Pro expozici sn..

Fotografování—Expozice - Page 99

87 Fotografování—Expozice Flexibilní program V programové automatice můžete otáčením hlavního příkazového voliče volit různé kombinace časů závěrky a clon („flexibilní program“) při zachování stejné celkové expozice. Při aktivním flexibilním programu se na horním kontrolním panelu zobrazuje vedle symbolu expozičního režimu hvězdička „*“. Pro obnovení původních hodnot času závěrky a clony otáčejte hlavním příkazovým voli- čem tak dlouho, až indikace flexibilního programu zmizí z kontrolního panelu. Implicit- ní nastavení lze ob..

Fotografování—Expozice - Page 100

88 Fotografování—Expozice S: Clonová automatika V režimu clonové automatiky předvolíte čas závěrky, a fotoaparát k němu automaticky doplní potřebnou hodnotu clony pro dosažení optimální expozi- ce. Časy závěrky lze předvolit v rozmezí 30 s až 1 / 4000 s. Dlouhé časy závěrky využijete pro zdůraznění pohybu objektů, krátkými časy závěrky „zmrazíte“ pohyb. Clonová automatika je k dispozici pouze při použití objektivů s CPU. Pro zhotovení snímku s použitím clonové automatiky: 1 Stiskněte tlačítko a otáčejte hlavním příka- zovým vol..

Fotografování—Expozice - Page 101

89 Fotografování—Expozice Objektivy bez CPU Při nasazení objektivu bez vestavěného CPU je automaticky aktivována časová auto- matika A . Indikace expozičního režimu ( S ) na horním kontrolním panelu bliká, a v hledáčku se zobrazí symbol časové automatiky A . Další informace viz „Časová auto- matika“ ( 91). Přechod z manuálního expozičního režimu na clonovou automatiku Nastavíte-li v manuálním expozičním režimu čas a poté beze změny nastavení času závěrky aktivujete clonovou automatiku, začne nápis v místě indikace času závěrky blikat, ..

Fotografování—Expozice - Page 102

90 Fotografování—Expozice A: Časová automatika V režimu časové automatiky nastavíte hodnotu clony, a fotoaparát k této hodnotě nastaví čas závěrky potřebný pro dosažení optimální expozice. Větší zaclonění (větší clonová čísla) lze použít pro dosažení větší hloubky ostrosti, která zaručí ostré zobrazení popředí i pozadí snímku. Menší zaclonění (menší clonová čísla) způsobí změkčení detailů v pozadí a vpustí do fotoaparátu větší množství světla, zvýší dosah blesku, a umožní zhotovení snímků s menším rizikem ro..

Fotografování—Expozice - Page 103

91 Fotografování—Expozice Objektivy bez CPU Pokud byla při použití objektivu bez CPU specifikována v položce „ Non-CPU lens data “ menu snímacího režimu ( 124) světelnost objektivu, zobrazí se aktuální clo- nové číslo v hledáčku a na horním kontrolním panelu, zaokrouhlené na nejbližší celé clonové číslo. V opačném případě se v místě zobrazení hodnoty clony zobrazuje pouze počet clonových hodnot ( , se světelností indi- kovanou ve formě ), a aktuální clonové číslo je třeba odečíst na clonovém kroužku objektivu. Varovná expoziční in..

M: Manuální expoziční režim - Page 104

92 Fotografování—Expozice M: Manuální expoziční režim V manuálním expozičním režimu nastavujete manuálně čas závěrky i hodnotu clony. Čas závěrky může být nastaven v rozmezí 30 s až 1 / 8000 s, resp. lze dr- žet závěrku otevřenou libovolně dlouho (nastavení ). Hodnotu clony lze nastavit v rozmezí dostupného clonového rozsahu použitého objektivu. Světel- nou váhu (elektronickou analogovou indikaci) v hledáčku lze využít při nasta- vování expozičních hodnot podle snímacích podmínek a tvůrčího záměru. Pro expozici snímku v manuálním e..

Fotografování—Expozice - Page 105

93 Fotografování—Expozice Objektivy bez CPU Pokud byla při použití objektivu bez CPU specifikována v položce „Non-CPU lens data“ v me- nu snímacího režimu ( 124) světelnost objektivu, zobrazí se aktuální clonové číslo v hledáč- ku a na horním kontrolním panelu, zaokrouhlené na nejbližší celé clonové číslo. V opačném případě se v místě zobrazení hodnoty clony zobrazuje pouze počet clonových hodnot (, se světelností indikovanou ve formě ), a aktuální clonové číslo je třeba odečíst na clonovém kroužku objektivu. Elektronická analogová..

Aretace nastavení času závěrky a clony - Page 106

94 Fotografování—Expozice Aretace nastavení času závěrky a clony Ve clonové automatice a manuálním expozičním režimu lze pomocí tlačítka zaaretovat čas závěrky v požadovaném nastavení. V režimu časové auto- matiky a manuálním expozičním režimu lze zablokovat nastavenou hodnotu clony. Aretace hodnot není k dispozici v programové automatice. Aretace času závěrky Pro zaaretování času závěrky na nastavené hodnotě, stiskněte tlačítko a otáčejte hlavním příkazovým voličem, až se v hledáčku a na horním kontrol- ním panelu zobrazí symbol ar..

Fotografování—Expozice - Page 107

95 Fotografování—Expozice Expoziční paměť Při práci s integrálním měřením expozice se zdůrazněným středem, má největší vliv na výslednou expozici snímku střední část obrazového pole. Ob- dobně, při použití bodového měření expozice, je expozice nastavena podle světelných podmínek v místě aktivního zaostřovacího pole. Nenachází-li se snímaný objekt v měřené části plochy snímku, bude expozice vyvážena podle světelných podmínek v pozadí snímku, a hlavní objekt může vyjít podex- ponovaný nebo přeexponovaný. Abyste tomu zamezil..

Fotografování—Expozice - Page 108

96 Fotografování—Expozice 3 Při trvajícím stisku tlačítka AE-L/AF-L změňte kompozici snímku požado- vaným způsobem, a exponujte. Měřená plocha Při použití bodového měření expozice je měření expozice omezeno na kruhovou plošku o průměru 3 mm (0.12“) v místě aktivního zaostřovacího pole. Při použití integrálního měření se zdůrazněným středem je největší důraz na expozici kladen v místě kruhové plošky o průměru 8 mm (0.31“) v centru hledáčku. Nastavení času závěrky a clony Je-li aktivní expoziční paměť, můžete měnit n..

Fotografování—Expozice - Page 109

97 Fotografování—Expozice Korekce expozice Pro dosažení požadovaných výsledků v určitých typech kompozic může být nutné zkorigovat expoziční hodnoty, nastavené fotoaparátem. Jako vodítko lze použít následující informaci: kladná korekce expozice je třeba, je-li hlavní objekt tmavší než pozadí snímku, záporná korekce je třeba, je-li hlavní objekt jasnější než pozadí snímku. 1 Stiskněte tlačítko , otáčejte hlavním pří- kazovým voličem a současně kontrolujte ex- pozici na horním kontrolním panelu resp. v hledáčku (v hledáčku jsou kla..

Expoziční a záblesková řada - Page 110

98 Fotografování—Expozice Expoziční řada (bracketing) Fotoaparát D2H nabízí tři typy řad: expoziční řadu, zábleskovou expoziční řadu, a řadu vyvážení bílé barvy. V expoziční řadě mění fotoaparát u každé- ho snímku hodnotu korekce expozice, u zábleskové expoziční řady hodnotu korekce zábleskové expozice (pouze v zábleskových režimech i-TTL a AA 109, 135). Při stisku spouště je zhotoven pouze jeden snímek - pro zhotovení kompletní řady je tedy třeba několik oddělených expozic (až devět). Expo- ziční a záblesková řada se doporučuj..

Fotografování—Expozice - Page 111

99 Fotografování—Expozice 3 Stiskněte tlačítko a otáčejte pomocným příkazovým voličem pro vý- běr požadovaného expozičního rozptylu ( 100-102). 4 Utvořte kompozici snímku, zaostřete, a exponujte. Fotoaparát bude mě- nit expozici a/nebo výkon záblesku snímek za snímek, v souladu se zvole- ným nastavením řady. Modifikace nastavení expozice a výkonu záblesku jsou přičteny k nastavením korekce expozice ( 97) - výsledná hodnota korekce expozice tedy může být více než 5 EV. Je-li aktivní expoziční resp. záblesková expoziční řada, zobrazuje se n..

0, –4.0, –3.0, –2.0, –1.0, +1.0, +2.0, +3.0, +4.0 - Page 112

100 Fotografování—Expozice Dostupné režimy řady závisí na nastavení uživatelské funkce b3 ( EV step ; 182) Režimy při použití volby 1/3 Step Počet snímků řady Indikace na kontrolním panelu Expoziční rozptyl 3 + 1 / 3 EV +0.3, 0, +0.7 3 + 2 / 3 EV +0.7, 0, +1.3 Pořadí snímků řady (v EV) 3 +1 EV +1.0, 0, +2.0 3 – 1 / 3 EV –0.3, –0.7, 0 3 – 2 / 3 EV –0.7, –1.3, 0 3 –1 EV –1.0, –2.0, 0 2 + 1 / 3 EV 0, +0.3 2 + 2 / 3 EV 0, +0.7 2 +1 EV 0, +1.0 2 – 1 / 3 EV 0, –0.3 2 – 2 / 3 EV 0, –0.7 2 –1 EV 0, –1.0 3 a 1 / 3 EV 0, –0.3, +0.3 3 a 2 / 3..

0, –2.0, –1.5, –1.0, –0.5, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0 - Page 113

101 Fotografování—Expozice 3 + 1 / 2 EV +0.5, 0, +1.0 3 – 1 / 2 EV –0.5, –1.0, 0 2 + 1 / 2 EV 0, +0.5 2 – 1 / 2 EV 0, –0.5 3 a 1 / 2 EV 0, –0.5, +0.5 5 a 1 / 2 EV 0, –1.0, –0.5, +0.5, +1.0 9 a 1 / 2 EV 0, –2.0, –1.5, –1.0, –0.5, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0 7 a 1 / 2 EV 0, –1.5, –1.0, –0.5, +0.5, +1.0, +1.5 Počet snímků řady Indikace na kontrolním panelu Expoziční rozptyl Pořadí snímků řady (v EV) Režimy při použití volby 1/2 Step 3 +1 EV +1.0, 0, +2.0 3 –1 EV –1.0, –2.0, 0 2 +1 EV 0, +1.0 2 –1 EV 0, –1.0 3 1 EV 0, –1.0, +1.0 9 a 1 EV ..

0, –4.0, –3.0, –2.0, –1.0, +1.0, +2.0, +3.0, +4.0 - Page 114

102 Fotografování—Expozice Dokončení expozice snímků expoziční resp. zábleskové expoziční řady Dojde-li k zaplnění paměťové karty před expozicí všech snímků řady, lze v expozici po- kračovat od následujícího snímku po výměně paměťové karty, resp. vymazání snímků ze stávající paměťové karty pro uvolnění potřebného paměťového prostoru. Dojde-li k vypnutí fotoaparátu před expozicí všech snímků řady, pokračuje expozice snímků řady po opětném zapnutí fotoaparátu. Expoziční řada Fotoaparát modifikuje expozici změnou času ..

Fotografování—Expozice - Page 115

103 Fotografování—Expozice Řada vyvážení bílé barvy 1 V uživatelské funkci e5 ( Auto BKT set ; 194) vyberte volbu WB bracketing . 2 Stiskněte tlačítko a otáčením hlavního příkazového voliče vyberte počet snímků řady ( 105). Při jiném nastavení než nula, se zobrazí na horním kontrolním panelu nápis a indikace průběhu řady. Na zad- ním kontrolním panelu se zobrazí nápis , a v hledáčku . OK AE & Flash WB bracketing AE only Flash only e5 Auto bracketing set CSM MENU Pokud je nastavený počet snímků řady vyšší, než počet zbývajících sn..

Fotografování—Expozice - Page 116

104 Fotografování—Expozice 4 Utvořte kompozici snímku, zaostřete, a exponujte. Z každého zhotovené- ho snímku bude vytvořen počet kopií, odpovídající nastavení řady, a kaž- dá kopie bude mít odlišné vyvážení bílé barvy. Modifikace vyvážení bílé barvy jsou přičteny k aktuálním jemnému vyvážení bílé barvy ( 54). Pro zrušení řady stiskněte tlačítko a otáčejte hlavním příkazovým voličem tak dlouho, až je počet snímků řady nulový, a na kontrolních panelech a v hledáčku nadále nejsou zobrazovány indikace řady vyvážení bílé ..

Fotografování—Expozice - Page 117

105 Fotografování—Expozice V níže uvedené tabulce naleznete počty snímků, odstupňování vyvážení bílé barvy, a pořadí snímků řady pro veškerá dostupná nastavení. Počet snímků řady Indikace na kontrolním panelu Rozptyl vyvážení bílé 3 +2 +2, 0, +4 3 +1 +1, 0, +2 3 9 a 3 0, –12, –9, –6, –3, +3, +6, +9, +12 9 a 2 0, –8, –6, –4, –2, +2, +4, +6, +8 7 a 3 0, –9, –6, –3, +3, +6, +9 9 a 1 0, –4, –3, –2, –1, +1, +2, +3, +4 7 a 2 0, –6, –4, –2, +2, +4, +6 7 a 1 0, –3, –2, –1, +1, +2, +3 5 a 2 0, –4, –2, +2, +4 5 a 3 0, ..

Použití volitelných externích blesků - Page 118

106 Fotografování—Práce s bleskem Fotoaparát D2H podporuje práci s bleskem při nasazení volitelných blesků Speedlight do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu. Blesk lze po- užít nejen v případě nedostatečné hladiny osvětlení, ale rovněž pro vyjasnění stínů, osvětlení objektů v protisvětle, a přidání “světel„ do očí portrétované- ho objektu. Systém kreativního osvětlení Při použití blesku Speedlight SB-800 (zvláštní příslušenství) podporuje fotoa- parát D2H kompletní řadu funkcí systému kreativního osvětlení ..

Fotografování—Práce s bleskem - Page 119

107 Fotografování—Práce s bleskem Přenos hodnoty barevné teploty záblesku do těla fotoaparátu Blesk SB-800 umožňuje předávat do fotoaparátu údaje o aktuální barevné teplotě záblesku. Je-li vyvážení bílé barvy u přístroje D2H nastaveno na A ( Auto ; 51), je možné do výpočtu hodnoty bílé barvy zahrnout i jemné rozdíly v barevné teplotě zábleskového osvětlení. Tuto funkci je možné použít v kombinaci s pokrokovým bezdrátovým osvětlením a automatickou vysoce rychlou FP synchronizací. Nechcete-li ovlivňovat vyvážení bílé barvy v souladu se..

Fotografování—Práce s bleskem - Page 120

108 Fotografování—Práce s bleskem Blokace zábleskové expozice FV Lock Tato funkce se používá k zablokování hodnoty zábleskového výstupu, pro možnost změny kompozice snímku beze změny zábleskové expozice. Tím je zaručena správná záblesková expozice hlavního objektu, i když se tento ve výsledné kompozici nachází mimo střed obrazu. Záblesková expozice je auto- maticky upravena při změně nastavení citlivosti (ekvivalent ISO), clony, a vy- zařovacího úhlu reflektoru blesku. Funkce FV Lock je k dispozici v režimech i-TTL a AA, v režimu pokrokového bez..

Pomocný AF reflektor pro velkoplošný autofokus - Page 121

109 Fotografování—Práce s bleskem Pomocný AF reflektor pro velkoplošný autofokus Blesk SB-800 je vybaven pomocný AF reflektorem, spolupracujícím se zaost- řovacím systémem fotoaparátu D2H, a umožňuje správné zaostření objektu i v úplné tmě, bez ohledu v kterém místě obrazového pole se objekt nachá- zí. Pomocný AF reflektor lze použít ve všech režimech činnosti zaostřovacích polí, včetně režimů single-area AF, dynamic-area AF, group dynamic-area AF a dynamic-area AF with closest-subject priority. Je-li objekt špatně osvětlen, rozsvítí se pomocn..

Fotografování—Práce s bleskem - Page 122

110 Fotografování—Práce s bleskem Řízení záblesku D-TTL Řízení zábleskové expozice systémem D-TTL je k dispozici při upevnění blesku SB-80DX, 28DX, resp. 50DX do sáněk na fotoaparátu. D-TTL řízení záblesko- vé expozice není u ostatních typů blesků k dispozici. Způsob řízení záblesko- vé expozice závisí rovněž na použitém objektivu: Popis Objektiv 3D multisenzorem vyvažovaný doplňkový záblesk pro digitál- ní jednooké zrcadlovky : Bezprostředně před odpálením hlavního záblesku vyšle blesk sérii prakticky nepozorovatelných předzáble..

Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti - Page 123

111 Fotografování—Práce s bleskem Kompatibilní blesky TTL řízení zábleskové expozice podporují následující blesky: 1 Při aktivaci bodového měření je použito standardní D-TTL řízení záblesku pro digitální jednooké zrcadlovky. Při použití objektivu bez CPU v kombinaci s i-TTL vyvažovaným doplňkovým zábleskem, se dosáhne přesnějších vý- sledků po zadání parametrů objektivu (menu Non-CPU lens data ). 2 Při aktivaci bodového měření expozice se použije standardní TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky. Při práci s měřením expoz..

Fotografování—Práce s bleskem - Page 124

112 Fotografování—Práce s bleskem Následující blesky Speedlight lze použít v automatických zábleskových režimech řízených externím čidlem blesku, a manuálních zábleskových režimech. Je-li u těchto blesků nastaven zábleskový režim TTL, nelze provést expozici snímku. Zábleskový režim SB-27 2 SB-24 SB-30 SB-22S SB-22 SB-20 SB-16B SB-15 SB-28 SB-26 1 SB-25 SB-11 4 SB-14 4 Blesk SB-23 3 SB-29 3 SB-21B 3 SB-29S 3 Automatický A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — Manuální M Stroboskopický zá- bleskový režim Synchronizace na dru- hou lamelu závěrky Předblesk prot..

Fotografování—Práce s bleskem - Page 125

113 Fotografování—Práce s bleskem Režimy synchronizace blesku Fotoaparát D2H podporuje následující režimy synchronizace blesku: Popis Režim synchronizace blesku Tento režim je vhodný ve většině situací. V programové a časové au- tomatice dojde k automatickému nastavení času závěrky na hodnotu mezi 1 / 60 s a 1 / 250 s (resp. 1 / 60 s až 1 / 8000 s při aktivaci automatické vy- soce rychlé FP synchronizace). Záblesk je kombinován s dlouhými časy závěrky (až do 30 s) pro možnost zachycení pozadí snímku za noci resp. špatného osvět- lení. Režim je k..

Fotografování—Práce s bleskem - Page 126

114 Fotografování—Práce s bleskem Pro nastavení režimu synchronizace blesku stisk- něte tlačítko a otáčejte hlavním příkazovým voličem tak dlouho, až se na horním kontrolním panelu zobrazí symbol požadovaného režimu. Synchronizace na první lamelu závěrky Synchronizace s dlouhými časy závěrky 1 Synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky 2 Předblesk proti červeným očím plus synchroni- zace s dlouhými časy závěrky 3, 4 Předblesk proti červeným očím 3 1Synchronizace s dlouhými časy závěrky je k dispozici pouze v programové a časové automa..

Fotografování—Práce s bleskem - Page 127

115 Fotografování—Práce s bleskem Čas závěrky a clona Následující tabulka poskytuje informace o časech závěrky a clonách, které lze použít při práci s bleskem. Čas závěrky Expoziční režim Clona Automaticky nastaven fotoa- parátem* Programová auto- matika Nastavena auto- maticky fotoapa- rátem 86 1 / 250 s–30 s † Clonová automatika 88 Automaticky nastaven fotoa- parátem* Časová automatika Hodnota, zvole- ná uživatelem 90 1 / 250 s–30 s † Manuální 92 *Časy závěrky jsou automaticky nastavovány v rozmezí 1 / 250 s - 1 / 60 s, resp. 1 / 250 s - 3..

Fotografování—Práce s bleskem - Page 128

116 Fotografování—Práce s bleskem Poznámky k externím bleskům Podrobné informace o použití blesku naleznete v návodu k obsluze příslušného blesku. Jestli blesk podporuje zábleskový režim i-TTL resp. D-TTL, zjistíte z tabulky kompatibil- ních fotoaparátů, v kolonce pro digitální jednooké zrcadlovky. Nepoužíváte-li režim automatické vysoce rychlé FP synchronizace, probíhá synchroniza- ce externích blesků s časy závěrky do 1 / 250 s. Pokud v režimu i-TTL resp. D-TTL bliká po dobu cca 3 s po expozici snímku indikace připravenosti k záblesku, hrozí ne..

Sáňky pro upevnění příslušenství - Page 129

117 Fotografování—Práce s bleskem Propojení a stavová indikace blesku Fotoaparát D2H je vybaven sáňkami pro upevnění příslušenství, umožňujícími přímé nasazení blesku na fotoaparát, a standardním PC konektorem, umož- ňujícím propojit externí blesky pomocí běžného synchronizačního kabelu. Při nasazení blesku Speedlight zobrazuje indikce připravenosti k záblesku v hle- dáčku fotoaparátu plné nabití blesku, a jeho připravenost k záblesku. Sáňky pro upevnění příslušenství Blesky série SB, včetně blesků SB-800, 80DX, 28DX, 50DX, 27, 23,..

Zhotovení snímků v předvolených intervalech - Page 130

118 Fotografování—Intervalové snímání Fotoaparát D2H je vybaven časovým spínačem pro automatické zhotovení snímků v předvolených časových intervalech. 1 V menu snímacího režimu ( 168) vyberte položku „ Intvl timer “ a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Intervalové snímání Zhotovení snímků v předvolených intervalech 2 Tisknutím multifunkčního voliče směrem do- leva a doprava vyberte požadovanou volbu, a tisknutím multifunkčního voliče směrem na- horu resp. dolů změňte nastavení časového spínače. Vybrané nastavení je mo..

Start - Page 131

119 Fotografování—Intervalové snímání 3 Po výběru položky Start na spodní části menu intervalového snímání, a stisku multifunkčního voliče pro výběr volby On , stiskněte tlačítko . První série snímků bude zhotovena ve specifikovaný výchozí čas. Expozi- ce snímků pokračuje v předvolených intervalech, až do zhotovení všech předvolených snímků. Nemůže-li intervalové snímání pracovat při aktu- álním nastavení (např. je-li v manuálním expozičním režimu nastaven čas , resp. v případě, kdy do nastaveného výchozího času zbývá m..

Intvl timer shooting - Page 132

120 Fotografování—Intervalové snímání V průběhu činnosti intervalového snímání Během činnosti intervalového snímání bliká na horním kontrolním panelu nápis . Bez- prostředně před začátkem dalšího intervalu se v místě indikace času závěrky zobrazí počet zbývají- cích intervalů, a v místě indikace clony se zobrazí počet zbývajících snímků aktuálního intervalu. Ve zbývající dobu lze zobrazit počet zbývajících intervalů a počet snímků v jed- notlivých intervalech namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (po uvolnění tla..

Remaining (intvl*shots) - Page 133

121 Fotografování—Intervalové snímání Intvl timer shooting Select intvl*no. of shots 010x3=0030 Remaining (intvl*shots) 010x3=0030 Off 0O Start SHOOTING MENU Žádné snímky Ke zhotovení snímků nedojde: • Během činnosti samospouště resp. dokončování expozice předchozího snímku • Po zaplnění vyrovnávací paměti resp. paměťové karty • V případě, že fotoaparát není schopen zaostřit objekt v režimu single-servo AF (pozor, fotoaparát provádí nové zaostření před expozicí každého snímku) • V průběhu manuálního měření bílé barvy uživ..

Start - Page 134

122 Fotografování—Intervalové snímání Snímací režim Fotoaparát zhotoví specifikovaný počet snímků bez ohledu na nastavený snímací režim. Ve snímacím režimu C H (rychlé sériové snímání) budou snímky zhotovovány frekvencí 8 obr./s. Ve snímacím režimu S (jednotlivé snímky), C L (pomalé sériové snímání) a M- UP (předsklápění zrcadla) budou snímky zhotovovány ;frekvencí, nastavenou v uživatelské funkci d1 ( Shootting speed ; 186). V režimu (samospoušť) je opožděné spuštění závěrky aplikováno při expozici každého snímku. V reži..

Fotografování—Samospoušť - Page 135

123 Fotografování—Samospoušť Samospoušť lze použít k eliminaci rozhýbání fotoaparátu, nebo při zhotovo- vání autoportrétů. Pro použití samospouště: 1 Umístěte fotoaparát na stativ (doporučeno), nebo stabilní, vodorovnou plochu. 2 Stiskněte aretační tlačítko voliče snímacích re- žimů, a otočte voličem do polohy (samo- spoušť). Samospoušť Opožděné spuštění závěrky 3 Zvolte výřez snímku a zaostřete. Je-li aktivní autofokus, dbejte na to, abyste při aktivaci sa- mospouště nezakrývali objektiv. Při použití za- ostřovacího režimu ..

Fotografování—Práce s objektivy bez CPU - Page 136

124 Fotografování—Práce s objektivy bez CPU Specifikací parametrů objektivu (zadáním ohniskové vzdálenosti a světelnos- ti) může uživatel využívat množství funkcí, které jsou jinak vyhrazeny pouze objektivů s vestavěným CPU. Je-li známa ohnisková vzdálenost objektivu: • Při nasazení blesku Speedlight lze využít motorické zoomování • Ohnisková vzdálenost objektivu je uvedena (označená hvězdičkou) ve foto- grafických informacích ke snímku Je-li známa světelnost objektivu: • Hodnota clony se zobrazuje na horním kontrolním panelu a v hledáč..

Fotografování—Práce s objektivy bez CPU - Page 137

125 Fotografování—Práce s objektivy bez CPU 2 Vyberte nastavení Focal length a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Focal length Maximum aperture Non-CPU lens data SHOOTING MENU 3 Vyberte skupinu ohniskových vzdáleností, do které patří použitý objektiv, z 6-45, 50-180, 200-4000 a stiskněte směrem doprava multi- funkční volič. N/A 200 – 4000 6 – 45 50 – 180 Focal length SHOOTING MENU 4 Ze zobrazeného submenu vyberte ohniskovou vzdálenost objektivu (v mm) a stiskněte smě- rem doprava multifunkční volič. OK 6 8 13 15 16 18 20 SHOOTING MENU Focal len..

Fotografování—Práce s objektivy bez CPU - Page 138

126 Fotografování—Práce s objektivy bez CPU 2 Stiskněte tlačítko FUNC. a otáčejte hlavním příkazovým voličem. Hodnota ohniskové vzdá- lenosti se zobrazuje na horním kontrolním pa- nelu: Funkční tlačítko 1 V uživatelské funkci f4 ( FUNC. button ; 199) vyberte volbu FV Lock/Lens data . … FV Lock FV Lock/Lens data OK 1 step spd/apeture Same as AE-L/AF-L Flash off Bracketing burst f4 Assign FUNC. Button CSM MENU Specifikace světelnosti Světelnost objektivu je možné zadat pomocí položky Non-CPU lens data v menu snímacího režimu, nebo stiskem tlačítka FUNC. a..

Fotografování—Práce s objektivy bez CPU - Page 139

127 Fotografování—Práce s objektivy bez CPU 2 Stiskněte tlačítko FUNC. a otáčejte pomoc- ným příkazovým voličem. Hodnota světelnos- ti se zobrazuje na horním kontrolním panelu: 2 Vyberte nastavení Maximum aperture a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Focal length Maximum aperture Non-CPU lens data SHOOTING MENU 3 Vyberte clonové číslo, odpovídající světelnosti použitého objektivu, a stiskněte směrem do- prava multifunkční volič. OK Maximum aperture SHOOTING MENU N/A 1.2 1.4 1.8 2 2.5 2.8 Funkční tlačítko 1 V uživatelské funkci f4 ( FUNC...

Fotografování—Dvoutlačítkový reset - Page 140

128 Fotografování—Dvoutlačítkový reset Níže uvedená nastavení fotoaparátu lze nastavit zpět na implicitní hodnoty současným podržením tlačítek WB a ISO ve stisknuté poloze po dobu delší, než 2 s (tlačítka jsou označena zelenými teč- kami). Uživatelská nastavení nejsou ovlivněna. Rovněž jsou resetovány následující položky menu snímacího režimu. Rese- tována bude pouze sada uživatelských nastavení menu snímacího režimu, aktuálně vybraná v položce Shooting menu bank ( 162). Ostatní sady uživatelských nastavení zůstávají beze změny. ..

Volitelná nastavení přehrávacího režimu - Page 141

129 Tato část návodu detailně popisuje operace, které lze provádět v průběhu přehrávání snímků, včetně přehrávání stránek náhledů snímků, zvětšení výře- zu zobrazeného snímku, a zobrazení fotografic- kých informací ke snímku. Přehrávání snímků detailně Volitelná nastavení přehrávacího režimu

..

Přehrávání snímků detailně - Page 142

130 Přehrávání snímků detailně Celoobrazovkové přehrávání snímků Pro přehrání snímků stiskněte tlačítko . Na monitoru se zobrazí poslední zhotovený snímek. 100-1 Pro ukončení přehrávání snímků a návrat do snímacího režimu, stiskněte tlačítko , nebo namáčkněte do poloviny tlačítko spouště. Pro zobrazení menu fotoaparátu ( 148) stiskněte tlačítko .

..

Přehrávání snímků detailně - Page 143

131 Přehrávání snímků detailně Použití multifunkčního voliče Multifunkční volič lze použít kdykoli při zapnutém monitoru. Aretace volby zaostřova- cích polí pracuje pouze při vypnutém monitoru. Image Review ( str. 159) Je-li položka Image Review v menu přehrávacího režimu nastavena na On , snímky se po expozici během záznamu na paměťovou kartu automaticky zobrazují na monitoru. V režimu záznamu jednotlivých snímků, režimu samospouště, a režimu předsklápění zr- cadla se snímky zobrazují po jednom, tak jak jsou zhotovovány. V režimu sériov..

Přehrávání snímků detailně - Page 144

132 Přehrávání snímků detailně Fotografické informace ke snímkům Fotografické informace ke snímkům jsou prolnuty do zobrazených snímků v režimu celoobrazovkového přehrávání snímků. V závislosti na nastavení položky menu přehrávacího režimu Display Mode ( 159) je ke každému snímku k dispozici až sedm stránek fotografických informací. Tisknutím mul- tifunkčního voliče směrem doleva nebo doprava můžete následujícím způ- sobem přepínat mezi jednotlivými stránkami fotografických informací: ----- (strana 4) ↔ (strana 3) ↔ strana 2 ↔ str..

Přehrávání snímků detailně - Page 145

133 Přehrávání snímků detailně Strana 4 (snímací data 2) * 100-1 ISO I WHI WHI W W ITE BAL BAL. IT BAL B B E WH TE BAL. B L . B HIT T B L. + + + /– TO ONE E O O E SH HARPNESS PNESS H PNESS ESS P S COLOR MODE R MOD OLOR MODE MOD M COLOR DE E COL OR COMMENT C MMEN NT : 200 : : : AUTO AUTO AUTO O O : 0 : AUTO O O O O : AUTO : MODE1 : : : 10 1 4 6 8 3 5 7 9 2 1 Symbol zvukové poznám- ky .............................. 141 2 Symbol ochrany snímku před náhodným vymazáním ..137 3 Citlivost (ekvivalent ISO).. 48 4 Vyvážení bílé barvy ....... 51 5 Jemné vyvážení bílé bar..

f1-Center Button>Playback Mode ( - Page 146

134 Přehrávání snímků detailně Zobrazení více snímků: Přehrávání stránek náhledů snímků Stiskem tlačítka a otáčením hlavního příkazo- vého voliče můžete zobrazovat snímky po strán- kách čtyř resp. devíti zmenšených „náhledů“. V průběhu zobrazení těchto náhledů jsou k dispozi- ci následující operace: 100-1 100-2 1 1 100-3 10 1 0 3 00 10 10 10 00-4 10 1 0 00- 0 0 0 0 To Stiskněte a/nebo otáčejte Pro Změnu počtu zob- razených snímků Popis Stiskněte a držte tlačítko , a otáčejte hlavním příkazovým voličem pro změnu počt..

Přehrávání snímků detailně - Page 147

135 Přehrávání snímků detailně Stiskněte a/nebo otáčejte Pro Popis Zobrazení menu Pro zobrazení menu fotoaparátu, stiskněte tla- čítko ( 39). Změnu statutu ochrany před vy- mazáním u vybraného snímku Snímky označené symbolem nelze vymazat pomocí tlačítka , ani pomocí položky Delete v menu přehrávacího režimu (pozor, snímky chráněné proti vymazání budou vymazány při formátování paměťové karty). Pro ochranu snímku, resp. odejmutí atributu ochrany před vymazáním, stiskněte tlačítko ( 137). Záznam/ přehrání zvukové poznámky Nebyl-li ..

Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku - Page 148

136 Přehrávání snímků detailně Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku Pro zvětšení výřezu aktuálně zobrazeného snímku v režimu celoobrazovko- vého přehrávání snímků, resp. zvětšení výřezu aktuálně vybraného náhledu v režimu přehrávání stránek náhledů snímků, stiskněte tlačítko . Během zob- razeného výřezu snímku lze provádět následující operace: To Stiskněte a/nebo otáčejte Pro Popis Změnu faktoru zvětšení Stiskněte tlačítko a otáčejte hlavním pří- kazovým voličem pro zvětšení resp. zmenšení sní..

Ochrana snímků před náhodným vymazáním - Page 149

137 Přehrávání snímků detailně Ochrana snímků před náhodným vymazáním Snímek zobrazený v režimu celoobrazovkového přehrávání snímků resp. v režimu přehrávání stránek náhledů snímků, lze pojistit proti náhodnému vy- mazání pomocí tlačítka . Chráněné snímky nelze vymazat pomocí tlačítka , ani pomocí položky Delete v menu přehrávacího režimu, a při prohlížení na počítači se systémem Windows jsou opatřeny atributem „jen ke čtení“ systému DOS. Pozor, snímky chráněné proti vymazání budou vymazány při formátování pam..

Přehrávání snímků detailně - Page 150

138 Přehrávání snímků detailně Mazání jednotlivých snímků Pro vymazání snímku zobrazeného v režimu celoobrazovkového přehrávání sním- ků, resp. snímku vybraného z menu náhledů v režimu přehrávání stránek náhle- dů snímků, stiskněte tlačítko . Jakmile je snímek vymazán, nelze jej obnovit. 1 Zobrazte snímek v režimu celoobrazovkového přehrávání snímků, resp. vyberte snímek ze zobrazené stránky náhledů snímků. 2 Stiskněte tlačítko . Zobrazí se dialog pro potvrzení. 3 Pro vymazání snímku stiskněte znovu tlačítko . Pro návrat..

Záznam a přehrávání zvukových - Page 151

139 Fotoaparát D2H je vybaven vestavěným mikrofo- nem, umožňujícím přidat ke snímkům zvukové po- známky. Pořízené zvukové poznámky lze přehrávat pomocí vestavěného reproduktoru fotoaparátu. Zvukové poznámky Záznam a přehrávání zvukových poznámek

..

Automatický záznam (snímací režim) - Page 152

140 Zvukové poznámky Záznam zvukových poznámek Pomocí vestavěného mikrofonu je možné opatřit pořízené snímky zvukový- mi poznámkami v maximální délce až šedesát sekund. Ve snímacím režimu je možné přidat zvukovou poznámku k poslednímu zhotovenému snímku. V přehrávacím režimu lze přidávat zvukové poznámky ke snímkům zobra- zeným v režimu celoobrazovkového přehrávání snímků, resp. vybraných ze stránky zobrazených náhledů. 1 Připravte fotoaparát k záznamu zvukové poznámky. Snímací režim V implicitním nastavení nelze zvukové po..

100-1 - Page 153

141 Zvukové poznámky Přerušení záznamu Záznam zvukové poznámky je automaticky ukončen: • Stiskem tlačítka pro zobrazení menu • Stiskem tlačítka • Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny • Vypnutím fotoaparátu V průběhu činnosti intervalového snímání je záznam zvukové poznámky ukončen cca 2 s před expozicí dalšího snímku. V průběhu záznamu Během záznamu zvukové poznámky bliká na zadním kontrolním panelu a postran- ním displeji v hledáčku symbol . Indika- ce na zadním kontrolním panelu odpočí- tává (v sekundách) zbývající..

Volitelná nastavení záznamu zvukových poznámek - Page 154

142 Zvukové poznámky Volitelná nastavení záznamu zvukových poznámek Záznam zvukových poznámek řídí tři položky menu SET UP: Voice memo , Voice memo protect , a Voice memo button . Voice memo Nastavení položky Voice memo pro snímací režim proveďte výběrem položky Voice memo v menu SET UP ( 209), a stiskem multifunkčního voliče směrem doprava. K dispozici jsou tři následující nastavení: OK Voice memo Off On (auto and manual) Manual only SET UP To Volba Off (implicitní) Popis Zvukové poznámky nelze ve snímacím režimu zaznamenávat. (automa- tický nebo ma..

Voice Memo Protect - Page 155

143 Zvukové poznámky Voice Memo Protect Tato položka určuje, jestli lze ve snímacím režimu přepsat zvukovou poznámku pro poslední zhoto- vený snímek. V menu SET UP ( 209) vyberte po- ložku Voice memo protect , a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. K dispozici jsou násle- dující nastavení: OK Voice memo protect On Off OFF ON SET UP Volba On (impli- citní) Popis Pokud již pro poslední zhotovený snímek existuje zvuková poznámka, nelze ve snímacím režimu zaznamenat novou. Off Zvukovou poznámku lze ve snímacím režimu zaznamenat, i když je posled- ní..

Přehrávání zvukových poznámek - Page 156

144 Zvukové poznámky Přehrávání zvukových poznámek Zvukové poznámky lze přehrávat pomocí vestavě- ného reproduktoru fotoaparátu během zobrazení souvisejících snímků v režimu celoobrazovkového přehrávání snímků, resp. u vybraných snímků v režimu přehrávání stránek náhledů snímků. Pří- tomnost zvukové poznámky je indikována sym- bolem . 100-1 To Stiskněte Pro Popis Start/end playback Stiskem tlačítka spustíte přehrávání zvukové poznámky. Pře- hrávání se ukončí druhým stiskem tlačítka , resp. je ukončeno po přehrání celé z..

Audio output - Page 157

145 Zvukové poznámky Volitelná nastavení pro přehrávání zvukových poznámek Položka Audio output v menu SET UP určuje, jest- li jsou zvukové poznámky přehrávány pomocí ve- stavěného reproduktoru fotoaparátu, nebo po- mocí zařízení, se kterým je fotoaparát propojen pomocí A/V kabelu EG-D2. Jsou-li zvukové po- známky přehrávány pomocí vestavěného repro- duktoru fotoaparátu, určuje položka Audio out- put rovněž hlasitost reprodukce. V menu SET UP ( 210) vyberte položku Audio output , a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. K dispozici jsou n..

Návod k práci - Page 159

147 Změny nastavení mnoha funkcí se provádějí v me- nu, která se zobrazují na monitoru fotoaparátu. Tato kapitola obsahuje: Menu přehrávacího režimu Menu přehrávacího režimu obsahuje položky pro práci se snímky uloženými na paměťové kartě, a položky pro přehrávání snímků v automatizova- ných slide show. Menu snímacího režimu Menu snímacího režimu obsahuje pokročilá nasta- vení pro snímání, jako je doostřování a nastavení kontrastu obrazu. Uživatelské funkce Menu uživatelských funkcí (CSM) slouží k detailní- mu nastavení činnosti fo..

Menu přehrávacího režimu (PLAYBACK MENU) - Page 160

148 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Menu přehrávacího režimu obsahuje následující položky: Menu přehrávacího režimu (PLAYBACK MENU) Práce se snímky ND2H 2s PLAYBACK MENU Delete Playback folder Slide show Hide image Print set Display mode Image review After delete Položka Delete 148–149 Playback folder 150 Slide show 151–153 Hide image 154–155 Print set 156–158 Display mode 159 Image review 159 After delete 160 Není-li ve fotoaparátu paměťová karta, menu přehrávacího režimu se ne- zobrazuje. Menu Delete Pro zobrazení volitel..

Mazání vybraných snímků: - Page 161

149 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Vyberte snímek (Pro zobrazení sním- ku na celé obrazovce stiskněte tlačít- ko . Pro návrat ke stránce náhledů 100-1 100-4 100-2 100-5 100-3 100-6 PLAYBACK MENU OK Zoom Set 1 Zobrazí se dialog pro potvrzení. Tisknu- tím multifunkčního voliče směrem na- horu resp. dolů vyberte požadovanou volbu, a potvrďte ji stiskem tlačítka . • Yes : vymazání vybraných snímků a přidružených zvukových poznámek • No : návrat bez vymazání snímků OK Delete 2 image/Sounds No Yes Selected PLAYBACK MENU..

Menu Playback Folder - Page 162

150 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Menu Playback Folder Pro zobrazení volitelných nastavení menu Play- back folder vyberte položku Playback folder v menu přehrávacího režimu ( 148), a stiskně- te směrem doprava multifunkční volič. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a potvrďte stisk- nutím multifunkčního voliče směrem doprava. OK Playback folder NCD2H All Current PLAYBACK MENU Volba Popis NCD2H V průběhu přehrávání se zobrazí snímky ze všech adresářů, vytvořených ..

Spuštění slide show: Start - Page 163

151 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Menu Slide Show Pro přehrávání snímků jednoho po druhém v auto- matizovaných „slide show“, vyberte položku Sli- de show v menu přehrávacího režimu ( 148), a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Tisk- nutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a potvrďte stisknutím multifunkčního voliče směrem doprava. OK Slide show Start Frame intvl Audio playback PLAYBACK MENU Volba Popis Start Spuštění slide show. Frame intvl Volba doby zobrazení j..

Změna intervalu zobrazení snímků: - Page 164

152 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Po ukončení slide show resp. stisku tlačítka pro pozastavení slide show, se zobrazí dialog, který můžete vidět na obrázku vpravo. Výběr požado- vané volby proveďte tisknutím multifunkčního vo- liče směrem nahoru nebo dolů, volbu potvrďte stisknutím voliče směrem doprava. • Restart : Obnovení slide show. • Frame Intvl : Změna doby zobrazení jednotli- vých snímků. • Audio playback : Zobrazení menu volitelných nastavení pro přehrávání zvukových poznámek. Pro opuštění slide s..

Audio Playback - Page 165

153 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu OK Audio playback PLAYBACK MENU Off On OFF ON • On : Zvukové poznámky se přehrávání v prů- běhu slide show. Zobrazí se menu na obrázku vpravo tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou volbu, a stiskem voliče směrem doprava aktivujte na- stavení. OK Frame interval Length of voice memo Display image for: Audio playback PLAYBACK MENU Volitelná nastavení pro přehrávání zvukových poznámek: Audio Playback Z menu Slide show (nebo z menu, zobrazeného při pozastave..

Potvrďte výběr snímku. Vybraný snímek je - Page 166

154 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Menu Hide Image Položka Hide image se používá ke skrytí resp. opětnému zobrazení vybraných snímků. Skryté snímky jsou viditelné pouze v menu Hide Image , a lze je vymazat pouze formátováním paměťové karty. V menu přehrávacího režimu vyberte položku Hide image ( 148), a stiskněte směrem doprava multi- funkční volič.Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou volbu, a stis- kem voliče směrem doprava aktivujte nastavení. Hide image Select / set Deselect..

Atributy souboru u skrytých snímků - Page 167

155 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Opětné zobrazení všech snímků: Deselect All Po aktivaci volby Deselect all? se zobrazí dia- log pro potvrzení, který můžete vidět na obrázku vpravo. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou volbu, a stiskem tlačítka potvrďte. • Yes : Obnoví zobrazení všech snímků v adresá- ři resp. adresářích, vybraných v menu Playback folder ( 150). Na monitoru se krátce zobrazí zpráva „Hide image done“, a poté se zobrazí menu přehrávacího režimu. • No..

Vybere snímky pro tisk. - Page 168

156 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Menu Print Set Položka Print Set se používá k tvorbě digitálních „objednávek tisku“ specifikují- cích snímky které mají být vytištěny, počet kopií každého snímku, a informace, které mají být vytištěny s každým snímkem. Tato informace se ukládá na pamě- ťové kartě ve formátu DPOF (Digital Print Order Format). Jakmile je tisková objed- návka vytvořena, lze paměťovou kartu vyjmout z fotoaparátu a vložit do kterého- koliv zařízení kompatibilního se systémem DPOF. V menu p..

Print set done - Page 169

157 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Modifikace tiskové objednávky: Select/Set Výběrem volby Select/set se zobrazí snímky v adresáři resp. adresářích, vy- braných v menu Playback folder ( 150), ve formě malých náhledů. 2 Stiskněte tlačítko a tisknutím multi- funkčního voliče směrem nahoru nebo dolů specifikujte počet kopií (max. 9), nebo vyberte snímek a počet kopií „1“ stiskem multifunkčního voliče upro- střed. Vybrané snímky jsou označené symbolem . 100-1 100-4 100-2 100-5 100-3 100-6 1 ʴ Zoom Set PLAYBACK MENU O..

Formát Exif v. 2.2 - Page 170

158 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Odstranění všech snímků z tiskové objednávky: Deselect All Výběrem položky Deselect all? se zobrazí dia- log pro potvrzení, který můžete vidět na obrázku vpravo. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou volbu, a stiskem tlačítka potvrďte. • Yes : Odstraní všechny snímky v adresáři resp. adresářích, vybraných v menu Playback folder ( 150) z tiskové objednávky. Na monitoru se krátce zobrazí zpráva „Print set done“, a poté se znovu zobrazí m..

*Implicitní nastavení - Page 171

159 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Menu Display Mode Menu Display mode určuje, které informace bu- dou zobrazovány ve fotografických informacích ke snímku ( 132). V menu přehrávacího režimu vy- berte položku Display Mode ( 148) a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Tisknutím mul- tifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vy- berte požadovanou volbu, a stiskněte volič směrem doprava pro aktivaci. Vedle vybrané položky se zobrazí ✔ pro zrušení výběru položky opakujte její výběr, a stiskněte multifunkční v..

Menu After Delete - Page 172

160 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu přehrávacího režimu Menu After Delete Menu After delete určuje, jestli se po vymazá- ní snímku zobrazí předchozí nebo následující sní- mek. V menu přehrávacího režimu vyberte po- ložku After delete ( 148) a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Tisknutím multifunkč- ního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte po- žadovanou volbu, a stiskněte volič směrem dopra- va pro aktivaci. Volba Popis Show next (implicitní) Po vymazání snímku se na monitoru zobrazí následující snímek (celo- obrazovkové p..

Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU) - Page 173

161 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU) Menu snímacího režimu obsahuje dvě stránky volitelných položek: Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU) Volitelná nastavení A 100 NORM ON A 200 SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality Image size Raw compression White bal. ISO Pro zobrazení druhé stránky volitelných položek vyberte ISO , a stiskněte multifunkční volič směrem dolů, resp. vyberte Shooting menu bank , a stiskněte multifunkční volič směrem nahoru. Pro návrat na první stránku vyb..

Menu Shooting Menu Bank - Page 174

162 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU) Menu Shooting Menu Bank Nastavení menu snímacího režimu jsou uložena v jedné ze čtyř pamětí. Změny provedené v jedné paměti nemají vliv na ostatní paměti. Pro uložení kombinace často používaných nastavení vyberte jednu ze čtyř pamětí, a proveďte požadovaná nastavení. Nová nastavení jsou uložena v paměti i při vypnutém fotoaparátu, a jsou vyvolána při další aktivaci dané paměťové sady. V jednotlivých pamětech lze uložit různé kombinace nastavení, s možnost..

Shooting menu bank - Page 175

163 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU) Přejmenování paměťových sad menu snímacího režimu 1 Vyberte Rename a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. 2 Zobrazí se seznam paměťových sad menu sní- macího režimu. Vyberte požadovanou paměť a stiskněte směrem doprava multifunkční vo- lič. Rename Shooting menu bank SHOOTING MENU 3 Zobrazí se následující dialog. Níže popsaným způsobem zadejte popisný název. ! " # $ % & ' ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P..

Dvoutlačítkový reset ( - Page 176

164 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU) Menu Reset Shooting Menu Pro obnovení implicitních nastavení aktuální pa- měťové sady menu snímacího režimu ( 162) vyberte položku Reset shooting menu v menu snímacího režimu ( 161), a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Tisknutím multifunkč- ního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte OK No Yes Reset shooting menu SHOOTING MENU Volba Popis No Opuštění menu beze změny nastavení. Yes Obnova implicitních nastavení. Resetovány jsou následující položky menu: Volba Po..

Menu Active Folder - Page 177

165 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU) Menu Active Folder Pro výběr adresáře, do kterého budou ukládány následující zhotovené snímky, vyberte v menu snímacího režimu ( 161) položku Active fol- der a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou volbu, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. Active folder SHOOTING MENU New Select folder Počet adresářů Obsahuje-li paměťová karta velké množství adresářů, prodlou..

166 - Page 178

166 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU) Menu Image Quality K dispozici je osm volitelných nastavení kvality obrazu. Podrobnosti viz „Fotografování: Kvalita a velikost obrazu“ ( 41). OK Image quality NEF(Raw)+JPEG Fine NEF(Raw)+JPEG Normal NEF(Raw)+JPEG Basic NEF(Raw) TIFF(RGB) JPEG Fine JPEG Normal JPEG Basic SHOOTING MENU Menu Image Size Velikost obrazu lze nastavit na Large (2464 x 1632 4.0 M) a Medium (1840 x 1224 2.2M). Podrobnosti viz „Fotografování: Kvalita a velikost obrazu“ ( 45). Large Medium Image size SHOOTING MENU ( 2464x1..

Hi-1 - Page 179

167 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU) Menu ISO Hodnotu citlivosti (ekvivalent ISO) lze zvýšit ze zá- kladní hodnoty, která zhruba odpovídá ISO 200. Nastavení Hi-1 a Hi-2 jsou k dispozici pouze v pří- padě nastavení uživatelské funkce b1 ( ISO auto ) na Off. Podrobnosti viz “Fotografování: Citlivost (ekvivalent ISO)„ ( 48). OK 2 0 0 2 5 0 3 2 0 4 0 0 5 0 0 6 4 0 8 0 0 ISO SHOOTING MENU Menu Image Sharpening K dispozici je sedm volitelných položek pro do- ostřování obrazu. Podrobnosti viz „Fotografování: Nastavení obra..

Menu Hue - Page 180

168 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU) Menu Hue Barevný odstín lze nastavit v rozmezí cca -9° až +9°, v sedmi krocích po cca 3°. Podrobnosti viz „Fotografování: Nastavení obrazu“ ( 69). OK 0 Hue adjustment SHOOTING MENU Menu Interval Timer Shooting Slouží k automatickému zhotovení snímků v před- volených intervalech. Podrobnosti viz „Fotografo- vání: Intervalové snímání“ ( 118). Status ʵʵʵ Start Now Start time Current time Start time Interval Intvl timer shooting SHOOTING MENU 10 -- 00 19 -- 01 00 Menu Non-CPU L..

Použití multifunkčního voliče - Page 181

169 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelské funkce se používají k jemnému vyladění mnoha funkcí fotoapa- rátu tak, aby vyhovovaly vašim osobním preferencím. Slouží ke změně továr- ních nastavení přístroje, aktivních v okamžiku jeho zakoupení. Menu uživa- telských funkcí (CSM) obsahuje kromě položek C ( Bank select ) a R ( Menu reset ) šest skupin uživatelských funkcí: Uživatelské funkce Jemné vyladění funkcí fotoaparátu Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadovanou skupinu, a stisk-..

Interval EV pro nastavení expozičních parametrů - Page 182

170 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Položka Bank select Volba sady uživatelských funkcí Menu reset Resetování menu uživatelských funkcí C R 172 173 Autofocus a AF-S mode priority Priorita zaostření/spouště pro režim AF-S a2 175 Timers/AE&AF Lock c AE-L/AF-L Přiřazení funkce tlačítku AE-L/AF-L c2 184 Monitor off Nastavení doby nečinnosti pro vypnutí monitoru c5 185 Self-timer Nastavení délky běhu samospouště c4 185 AE Lock Tlačítka AE-L c1 184 Auto meter-off Nastavení doby nečinnosti pro automatic- ké vypnutí expozimetru c3 185 ..

Metoda součinnosti tlačítek a příkazových voličů - Page 183

171 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Položka Shooting/Display d Maximum shots Max. počet snímků při sériovém snímání d2 186 Illumination Osvětlení LCD panelů d7 191 Cntrl panel/finder Indikace na kontrolních panelech/ v hledáčku d6 190–191 File No. Seq. Sekvenční číslování souborů d5 189 Long exp. NR Redukce šumu pro dlouhé expozice d4 188 Shooting speed Snímací frekvence v režimu CL d1 186 Exp. delay mode Režim zpoždění expozice d3 187 Bracketing/Flash e Flash shutter spd Nastavení nejdelšího času pro práci s bleskem e2 192 M..

Citlivost (ekvivalent ISO) - Page 184

172 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce C: Bank Select Nastavení uživatelských funkcí jsou uložena v jedné ze čtyř pamětí. Změny provedené v jedné paměti nemají vliv na ostatní paměti. Pro uložení kombi- nace často používaných nastavení vyberte jednu ze čtyř pamětí, a proveďte požadovaná nastavení. Nová nastavení jsou uložena v paměti i při vypnutém fotoaparátu, a jsou vyvolána při další aktivaci dané paměťové sady. V jednot- livých pamětech lze uložit různé kombinace nastavení, s možností jej..

Opuštění menu beze změny nastavení. - Page 185

173 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Dvoutlačítkový reset Uživatelské funkce nejsou resetovány při provedení dvoutlačítkového resetu ( 128). Paměťová sada uživatelských funkcí Pokud bylo nastavení aktuální paměti uživatelských funkcí změněno mimo implicitní hodnoty, zobrazí se na zadním kontrolním panelu nápis CUSTOM , společně s číslem aktuální paměťové sady. Ve druhé úrovni menu uživatelských funkcí jsou označeny hvězdičkou všechny funkce, nastavené mimo implicitní hodnoty. Uživatelská funkce R: Menu Reset Pro ..

Implicitní hodnota - Page 186

174 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce V níže uvedené tabulce jsou uvedena implicitní nastavení jednotlivých uživa- telských funkcí. Položka AF-S mode priority a2 Focus Vertical AF ON a7 AF-ON+Focus area Focus area a6 No wrap AF activation a4 Shutter/AF-ON AF-C mode priority a1 Release button Group dynamic AF a3 Pattern 1 ISO step value b2 1/3 step Center weight b6 φ 8 mm Exposure comp. b5 [+/-] & CMD dial Exposure comp. EV b4 1/3 step ISO auto b1 Off EV step b3 1/3 step AE-L/AF-L c2 AE/AF Lock Monitor off c5 20 s Self-timer c4 10 s AE Lock c1 AE-L/AF-..

Uživatelská funkce a1: - Page 187

175 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce a1: AF-C Mode Priority Tato funkce určuje, jestli k expozici snímku dojde v zaostřovacím režimu continuous-servo AF vždy při stisku spouště (priorita spouště), nebo pouze v případě správného zaostření (priorita zaostření). V druhé úrovni menu CSM vyberte položku a1 AF-C mode priority ( 170), a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprav..

Uživatelská funkce a3: - Page 188

176 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce a3: Group Dynamic AF Tato funkce určuje způsob seskupování zaostřova- cích polí v režimu skupinového dynamického au- tofokusu ( 76). V druhé úrovni menu CSM vy- berte položku a3 Group dynamic AF ( 170), a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stisk- něte multifunkční volič směrem doprava pro ak- tivaci. OK a3 Group dynamic AF, Group AF areas in: CSM MENU Pattern 1 Pattern 2 Volba Vz..

Uživatelská funkce a4: - Page 189

177 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce a4: AF Activation Tato funkce určuje, jestli budou k aktivaci auto- fokusu použita tlačítka AF-ON a tlačítko spouště, nebo jestli bude autofokus aktivován pouze stis- kem tlačítka AF-ON. V druhé úrovni menu CSM vyberte položku a4 AF activation ( 170), a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stisk- něte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. OK AF-ON only Shutter/AF-ON ON O..

Focus area illumination - Page 190

178 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Volba Popis On (implicitní) Aktivní zaostřovací pole se zobrazuje v reži- mech sériového snímání. Off Zaostřovací pole se v režimech sériového sní- mání nezobrazují. Continuous Mode Tato položka určuje, jestli se aktivní zaostřovací pole zobrazuje v režimech sériového snímání CH a CL. Tisknutím multifunkčního voliče směrem na- horu resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. OK Continuous mode a5 Focus area illumination CSM MENU ..

Uživatelská funkce a6: Focus Area - Page 191

179 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce a6: Focus Area Implicitně je nastavování zaostřovacích polí ohra- ničeno čtyřmi vnějšími zaostřovacími poli, takže například stisk multifunkčního voliče směrem na- horu při aktivním horním zaostřovacím poli nemá žádný smysl. Výběr zaostřovacích polí lze změnit tak, abys se jednotlivá zaostřovací pole přepínala „dokola”, z horního na spodní, spodního na hor- ní, z pravého na levé, a levého na pravé. V druhé úrovni menu CSM vyberte položku a6 Focus area (..

Uživatelská funkce a7: - Page 192

180 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce a7: Vertical AF-ON Tato položka určuje, jakou funkci bude mít přiřa- zenu tlačítko AF-ON pro snímání na výšku. a7 Vertical AF-ON button function AF-ON + Focus area OK AF-ON AE/AF-L+Focus area AE/AF-L Focus area CSM MENU Obrazový šum Snímky, zhotovené při nastavení vyšších hodnot citlivosti, jsou zatíženy větším množ- stvím obrazového šumu. Volba Popis AF-ON+ Focus area (implicitní) AF-ON AE/AF-L+ Focus area AE/AF-L Focus area only Tlačítko AF-ON slouží pouze k volbě zaost..

Uživatelská funkce b2: - Page 193

181 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce b2: ISO Step Value Tato položka určuje, jestli budou změny nastave- ní citlivosti prováděny v intervalech po 1 / 3 EV ( 1/3 step , implicitní nastavení), 1 / 2 EV ( 1/2 step ) resp. 1 EV ( 1 step ). V druhé úrovni menu CSM vyberte položku b2 ISO auto ( 170), a stiskněte multi- funkční volič směrem doprava. Tisknutím multi- funkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyber- te požadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. OK 1/3 step 1/2 step 1 s..

Uživatelská funkce b3: - Page 194

182 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce b3: EV Step Tato položka určuje, jestli budou nastavení expo- zičních parametrů (čas závěrky, clona, a expoziční/ záblesková řada) prováděna v přírůstcích po 1 / 3 EV ( 1/3 Step , implicitní nastavení), 1 / 2 EV ( 1/2 Step ), nebo 1 EV ( 1 step ). V druhé úrovni menu CSM vyberte položku b3 EV step ( 170), a stiskně- te multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte multifunkční vol..

Uživatelská funkce b6: - Page 195

183 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Volba Popis [+/-] & CMD Dial (implicitní) CMD Dial only Korekci expozice lze pouze otáčením příkazového voliče. O který z voličů půjde, závisí na nastavení uživatelské funkce f5. Korekce expozice se nastavuje otáčením hlavního příkazového voliče při současném stisku tlačítka . Uživatelské funkce f5 On Pomocný příkazový volič Hlavní příkazový volič Pomocný příkazový volič Hlavní příkazový volič Pomocný příkazový volič Pomocný příkazový volič Off Expoziční režim ..

Uživatelská funkce c1: - Page 196

184 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce c1: AE Lock Tato funkce určuje, jestli dojde k aktivaci expoziční paměti namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. V druhé úrovni menu CSM vyberte položku c1 AE Lock ( 170), a stiskněte multifunkční volič směrem do- prava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem naho- ru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stisk- něte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. c1 AE Lock buttons CSM MENU + Release Button AE-L/AF-L Button OK OFF ON Volba Popis AE-L/AF-L button (impl..

Uživatelská funkce c3: Auto Meter Off - Page 197

185 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce c3: Auto Meter Off Tato funkce řídí dobu aktivace expozimetru při ne- činnosti fotoaparátu: 4s, 6s (implicitní nastavení), 8s, 16s, resp. až vypnutí fotoaparátu ( No limit ). V druhé úrovni menu CSM vyberte položku c3 Au- to meter-off ( 170), a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte poža- dované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. Pro delší dobu pro- vozu na baterii zad..

Uživatelská funkce d1: - Page 198

186 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce d1: Shooting Speed Tato funkce určuje frekvenci sériového snímání v režimu CL (pomalé sériové snímání). Snímací frek- venci lze nastavit v rozsahu 1 až 7 obr. /s; implicit- ní hodnota je 3 obr./s. V druhé úrovni menu CSM vyberte položku d1 Shooting Speed ( 170), a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stisk- něte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. Uživatelská f..

Uživatelská funkce d3: - Page 199

187 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce d3: Exp. Delay Mode Spuštění závěrky lze opozdit o cca 0,4 s po stisku spouště, což vede k redukci vibrací u situací, kdy i nejmenší pohyb fotoaparátu může vést k neos- trým snímkům (např. mikrofotografie). V druhé úrovni menu CSM vyberte položku d3 Exp. De- lay mode ( 170), a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voli- če směrem nahoru resp. dolů vyberte požadova- né nastavení, a stiskněte multifunkční volič smě- rem doprava pro aktiv..

Uživatelská funkce d4: - Page 200

188 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce d4: Long Exp. NR Tato funkce určuje, jestli budou snímky zhotove- né časy závěrky delšími než 1 / 2 s zpracovány pro redukci „šumu” ve formě jasně zbarvených, ná- hodně rozmístěných pixelů (obzvláště ve stínech). V druhé úrovni menu CSM vyberte položku d4 Long Exp. NR ( 171), a stiskněte multifunkč- ní volič směrem doprava. Tisknutím multifunkční- ho voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte po- žadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava ..

Uživatelská funkce d5: - Page 201

189 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce d5: File No. Seq . Fotoaparát přiřazuje každému zhotovenému snímku jméno, obsahující číslo, které se zvyšuje o „1” po zhotovení každého snímku. Tato funk- ce určuje, jestli bude číslování pokračovat napo- sled použitým číslem při tvorbě nového adresáře, naformátování paměťové karty resp. vložení nové paměťové karty do fotoaparátu. V druhé úrovni menu CSM vyberte položku d5 File No. Seq. ( 171), a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím..

Uživatelská funkce d6: - Page 202

190 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce d6: Cntrl Panel/Finder Volitelné položky této funkce určují, které infor- mace se budou zobrazovat v hledáčku a na zad- ním kontrolním panelu. V druhé úrovni menu CSM vyberte položku d6 Cntrl Panel/Finder ( 171), a stiskněte multifunkční volič směrem do- prava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastave- ní, a stiskněte multifunkční volič směrem dopra- va pro aktivaci. Rear Control Panel Tato položka určuje, jestli se na zadním kontr..

Uživatelská funkce d7: - Page 203

191 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Viewfinder Display Tato položka určuje, jestli se v hledáčku bude zobrazovat počet zbývajících snímků (bez ohle- du na provedené nastavení se při stisku tlačítka spouště zobrazuje počet snímků, které lze uložit do vyrovnávací paměti). Tisknutím multifunkční- ho voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte po- žadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. OK Frame count Exposures remaining Viewfinder display d6 Control panel/ viewfinder display CSM MENU Volba Pop..

Uživatelská funkce e1: - Page 204

192 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce e1: Flash Sync Speed Tato funkce ovládá synchronizační časy blesku. K dispozici jsou časy v rozmezí 1 / 250 s ( 1/250 ; impli- citní nastavení) až 1 / 60 s ( 1/60 ). Pro možnost pou- žití automatické vysoce rychlé FP synchronizace v kombinaci s bleskem SB-800, vyberte 1/250 (FP Auto) (není-li nasazen blesk SB-800 při aktivaci této volby, nastaví se synchronizační čas pro blesk na 1 / 250 s). Zobrazuje-li fotoaparát čas závěrky 1 / 250 s v expozičních režimech P a A , dojde při a..

Uživatelská funkce e3: - Page 205

193 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce e3: AA Flash Mode Tato funkce určuje, jestli je při použití externího měření záblesková expozice automaticky upravo- vána podle nastavené clony v kombinaci s blesky SB-80DX resp. SB-28DX (v případě použití blesku SB-800 je bez ohledu na nastavení funkce e3 plat- ný aktuálně nastavený zábleskový režim na bles- ku). V druhé úrovni menu CSM vyberte položku e3 AA Flash Mode ( 171), a stiskněte multi- funkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem na- ho..

Uživatelská funkce e5: - Page 206

194 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce e5: Auto BKT Set Tato položka určuje, které parametry jsou měněny v průběhu expozice řady snímků. V druhé úrovni menu CSM vyberte položku e5 Auto BKT Set ( 171), a stiskněte multifunkční volič směrem do- prava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastave- ní, a stiskněte multifunkční volič směrem dopra- va pro aktivaci. OK AE & Flash WB bracketing AE only Flash only e5 Auto bracketing set CSM MENU Volba Popis AE only V průběhu řad..

Uživatelská funkce e6: - Page 207

195 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce e6: Manual Mode Bkting Tato funkce určuje,která nastavení budou ovlivněna při použití volby AE & Flash resp. AE only v uživatelské funkci e5. V druhé úrovni menu CSM vyberte položku e6 Manual mode bkting ( 171), a stiskněte mul- tifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkč- ního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požado- vané nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. OK e6 Auto bracketing in M exposure mode CSM MENU Flash/speed Flas..

Uživatelská funkce e8: - Page 208

196 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce e8: Auto BKT Selection Tato funkce určuje způsob nastavení řady. V dru- hé úrovni menu CSM vyberte položku e8 Auto BKT selection ; 171), a stiskněte multifunkč- ní volič směrem doprava. Tisknutím multifunkční- ho voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte po- žadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. e8 Auto Bracketing Selection method CSM MENU Manual value select OK Preset value select Volba Popis Preset value select Manual value select (implicitn..

Group dynamic AF - Page 209

197 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požado- vané nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. Volba Položka Center AF area (implicitní) Stiskem multifunkčního voliče uprostřed, aktivuje centrální zaostřovací pole, resp. centrální skupinu zaostřovacích polí (skupinový dynamický autofokus). Je-li v uživatelské funkci a3 ( Group dynamic AF ) vybrána volba Pattern 2 , lze tisknutím multifunkčního voliče uprostřed přepínat mezi skupinami c..

Uživatelská funkce f2: - Page 210

198 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce f2: Multi Selector Je-li třeba, je možné použít multifunkční volič pro ak- tivaci expozimetru nebo autofokusu. V druhé úrovni menu CSM vyberte položku f2 Multi selector ( 171), a stiskněte multifunkční volič směrem dopra- va. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. OK Do nothing Reset mtr-off delay Initiate autofocus f2 When multi selector is pressed: CSM MENU Volba Popis R..

Uživatelská funkce f4: - Page 211

199 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Uživatelská funkce f4: Tlačítko FUNC . Tato funkce určuje činnost tlačítka FUNC. V dru- hé úrovni menu CSM vyberte položku f4 FUNC. button ( 171), a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voli- če směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. OK FV Lock FV Lock/Lens data 1 step spd/apeture Same as AE-L/AF-L Flash off Bracketing burst f4 Assign FUNC. Button CSM MENU Volba Popis FV Lock/ Lens data Je-li..

Uživatelská funkce f5: - Page 212

200 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Rotate Direction Tato položka určuje směr otáčení příkazových voličů při nastavování flexibilního programu, času závěrky, snad- né korekce expozice, expozičního režimu, hodnoty ko- rekce expozice, rozptylu řady, a režimu synchronizace blesku. Tisknutím multifunkčního voliče směrem naho- ru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. Uživatelská funkce f5: Command Dials Tato funkce určuje činnost hlavního a pomocného příkazovéh..

Customize command dials - Page 213

201 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Aperture Setting Tato položka určuje, jestli se pro zadávání clono- vých hodnot použije clonový kroužek objektivu, nebo příkazové voliče. Bez ohledu na zde prove- dené nastavení je třeba nastavovat hodnoty clony clonovým kroužkem u objektivů bez CPU, a pří- kazovými voliči u objektivů typu G bez clonového kroužku. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. Aperture setting Sub-command di..

Uživatelská funkce f6: - Page 214

202 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Menus and Playback Tato položka určuje funkci příkazových voličů bě- hem přehrávání resp. zobrazení menu. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte multi- funkční volič směrem doprava pro aktivaci. OK Menus and Playback f5 Customize command dials CSM MENU Off On Volba Popis On Off (implicitní) Pro zobrazování snímků, výběr snímků z menu náhledů, a práci s menu se používá multifunkční volič. Hlavní příkazový volič vykonává..

Uživatelská funkce f7: - Page 215

203 Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce Volba Popis Hold Default (implicitní) Změny nastavení se provádějí otáčením příkazového voliče při stisknutém tlačítku. Nastavení lze měnit otáčením příkazového voliče i po uvolnění tlačítka. Pro aktivaci změn a návrat do normálního režimu je třeba stisknout tlačít- ko znovu, namáčknout tlačítko spouště do poloviny, nebo stisknout tlačít- ko , , , , ISO , QUAL , resp. WB . Je-li funkce auto meter off nastavena na No limit resp. je fotoaparát napájen pomocí síťového zdro- je EH-..

Menu SET UP obsahuje dvě stránky volitelných položek: - Page 216

204 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Menu SET UP obsahuje dvě stránky volitelných položek: Menu SET UP Základní nastavení fotoaparátu OFF OFF En 0 Format LCD brightness Mirror lock-up Video mode Language Image comment Voice memo SET UP Date Použití multifunkčního voliče Multifunkční volič lze použít kdykoli při zapnutém monitoru. Aretace volby zaostřova- cích polí pracuje pouze při vypnutém monitoru. ON M Voice memo protect Voice memo button Audio output USB Battery Info Wireless LAN Firmware Version SET UP Dust Off ref photo Položka Format 205 LCD..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 217

205 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Menu Format Paměťové karty je třeba před prvním použitím na- formátovat. Formátování paměťové karty je rov- něž efektivním způsobem vymazání všech snímků na paměťové kartě. Pro naformátování paměťové karty vyberte položku Format v menu SET UP ( 204), a stiskněte směrem doprava multifunkč- ní volič. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko : OK WARNING! ALL IMAGES WILL BE DELETED No Yes Format SET UP V průběhu formátování ..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 218

206 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Menu LCD Brightness Pro nastavení jasu monitoru vyberte položku LCD brightness v menu SET UP ( 204), a stiskně- te směrem doprava multifunkční volič. Zobrazí se menu na obrázku vpravo. Tisknutím multifunkč- ního voliče směrem nahoru hodnotu jasu zvyšu- jete, tisknutím voliče směrem dolů jas snižujete. Čísla na pravé straně monitoru indikují aktuální nastavení jasu monitoru, kde +2 = nejvyšší hod- nota jasu, -2 = nejnižší hodnota jasu. Pro aktiva- ci nastavení a návrat do menu SET UP, stiskněte multifu..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 219

207 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Menu Video Output Před propojením fotoaparátu s videozařízením ja- ko je televizor nebo videorekordér ( 218), na- stavte televizní normu, odpovídající připojované- mu zařízení. V menu SET UP ( 204) vyberte položku Video output , a stiskněte směrem do- prava multifunkční volič. Tisknutím multifunkční- ho voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte po- žadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci. OK Video mode NTSC PAL SET UP Volba Popis NTSC Použijte při propojení fotoa..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 220

208 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP ! " # $ % & ' ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VWX Y Z [ ] _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { } ʴ SET UP cursor OK Input Oblast klávesnice Pomocí multifunkčního voliče vybírejte znaky, stiskem multifunkčního voliče uprostřed akti- vujte výběr. Oblast textu Zde se zobrazuje zvo- lený text. Pro přesunutí kurzoru stiskněte tlačít- ko a použijte multi- funkční volič. Pro přesunutí kurzoru do oblasti zobrazení textu, stisknět..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 221

209 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Attach Comment Pro přidání komentáře ke všem následujícím snímkům, vyberte položku At- tach comment v menu Input comment, a stiskněte směrem doprava multi- funkční volič. V textovém poli vedle nápisu Attach comment se zobrazí ✔ ; vyberte Done a stiskněte směrem doprava multifunkční volič pro návrat do menu SET UP. Nechcete-li přidat komentář ke snímkům, vyberte položku Attach comment v menu Input comment a stiskněte směrem doprava multifunkční volič pro odstranění zatržítka z textového pole Att..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 222

210 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Menu Audio Output Toto menu obsahuje volitelná nastavení pro vý- stup zvukových poznámek. Viz „zvukové po- známky” ( 139). Audio output Via speaker Via VIDEO OUT Off SET UP Menu USB Před propojením fotoaparátu s počítačem pomo- cí rozhraní USB ( 219) nastavte přenosový pro- tokol USB, odpovídající použitému operačnímu systému počítače a způsobu přenosu snímků do počítače (software Nikon Capture 4 Camera Con- trol, Nikon Transfer/Nikon View, a Nikon Captu- re 4). OK USB Mass Storage PTP SET UP Opera..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 223

211 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Menu Dust Off Ref Photo Toto menu se používá ke získání referenčních dat pro funkci Image Dust Off softwaru Nikon Capture (podrobnější informace ohledně funkce Image Dust Off, viz návod k obsluze softwaru Nikon Capture 4). 1 Položka Dust Off ref photo je k dispozici pouze při nasazení objektivu s CPU. Doporučujeme použít objektiv s ohniskovou vzdáleností min. 50 mm. Použijete-li zoom, nastavte nejdelší ohniskovou vzdálenost. 2 V menu SET UP vyberte položku Dust Off ref photo ( 204), a stiskněte směrem doprava ..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 224

212 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Referenční data pro funkci Image Dust Off Referenční obrazová data pro funkci Image Dust Off jsou zaznamenána na paměťovou kartu při nastavení kvality obrazu JPEG Fine a velikosti obrazu Large. Přehráváte- -li výsledný snímek ve fotoaparátu, zobrazí se mozaika a nelze provést záznam zvukové poznámky. Soubory vytvořené funkcí Dust Off ref photo nelze prohlížet pomocí počítačového fotoeditačního softwaru. 4 Objektivem zarámujte na vzdálenost 10 cm jasný, bílý objekt bez detailů tak, aby zaplnil celé..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 225

213 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Menu Battery Info Pro zobrazení informací o dobíjecí lithium-ionto- vé baterii EN-EL4, aktuálně vložené do fotoapa- rátu, vyberte položku Battery info v menu SET UP ( 204), a stiskněte směrem doprava multi- funkční volič. Battery meter Picture meter Calibration Charging life NEW 100% 1 Not required Replace Battery Info SET UP Volba Popis Battery meter Aktuální kapacita baterie, vyjádřená v procentech ( 27). Calibration • Required : Díky opakovanému používání a dobíjení je nutná ka- librace baterie, která ..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 226

214 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Menu Wireless LAN Toto menu je k dispozici pouze v případě připojení bezdrátového síťového rozhraní WT-1/WT-1A k foto- aparátu. Pro úpravu parametrů bezdrátové sítě LAN, vyberte položku Wireless LAN v menu SET UP ( 204), a stiskněte směrem doprava multifunkční vo- lič. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadovanou volbu, a poté stisk- něte multifunkční volič směrem doprava. Podrobnos- ti viz návod k obsluze rozhraní WT-1/WT-1A. Transceiver Tato položka zapíná/vypín..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 227

215 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Auto Send Určuje, jestli budou snímky odesílány na server ihned po zhotovení. Tisknutím multifunkčního voliče smě- rem nahoru resp. dolů vyberte požadovanou volbu, a poté stiskněte multifunkční volič směrem doprava. OK Auto send Wireless LAN SET UP Off On OFF ON Volba Popis Off (impli- citní) Snímky nejsou po zhotovení automaticky odesílány. Snímky pro přenos lze vybrat v přehrávacím režimu. On Snímky jsou po záznamu automaticky odesílány na server. Pokud již probíhá přenos, jsou snímky přenášeny ..

Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP - Page 228

216 Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu SET UP Deselect All? Tato položka určuje, jestli má dojít k odebrání atribu- tů „odeslat” a „odeslaný” ze všech snímků na pamě- ťové kartě. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadovanou volbu, a po- té stiskněte multifunkční volič směrem doprava. OK Wireless LAN SET UP Deselect all? No Yes Volba Popis No (implicitní) Označení „odeslat” a „odeslaný” nejsou od- straněna. Yes Označení „odeslat” a „odeslaný” jsou od- straněna ze všech souborů a adresářů..

Přehrávání snímků na televizoru - Page 229

217 Snímky a menu fotoaparátu je možné zobrazit na televizní obrazovce, nebo zaznamenat na vi- deokazetu. Máte-li nainstalován software Nikon View, je možné propojit fotoaparát s počítačem a zkopírovat snímky na pevný disk pro editaci, tisk, prohlížení nebo dlouhodobou archivaci. Přehrávání snímků na televizoru V této části naleznete informace ohledně propojení fotoaparátu s televizorem nebo videorekrodérem. Propojení s počítačem Tato část popisuje propojení fotoaparátu s počí- tačem. Propojení Připojení externích zařízení Propojení s poč..

Propojení—Přehrávání snímku na televizoru - Page 230

218 Propojení—Přehrávání snímku na televizoru Přehrávání snímků na televizoru Propojení fotoaparátu a videozařízení Používejte síťový zdroj Pro minimalizaci silného vybíjení baterie používejte při přehrávání snímků na televizo- ru síťový zdroj EH-6 (zvláštní příslušenství). Po připojení síťového zdroje EH-6 je doba nečinnosti pro vypnutí monitoru automaticky fixována na hodnotě 10 min., a měření expozice se automaticky nevypíná. Videovýstup ( 207) Ujistěte se, že televizní norma připojovaného zařízení odpovídá nastavení..

Propojení—Přehrávání snímku na televizoru - Page 231

219 Propojení—Přehrávání snímku na televizoru Propojení s počítačem Přenos dat a řízení fotoaparátu Dodávaný USB kabel UC-E4 lze použít k propojení fotoaparátu s počítačem. Jakmile je fotoaparát připojen, lze použít software Nikon View ke kopírování snímků do počítače, kde je lze procházet, zobrazovat, a retušovat. Foto- aparát může být použit rovněž v kombinaci se softwarem Nikon Capture 4 (zvláštní příslušenství), podporujícím dávkové zpracování a pokročilé fo- toeditační funkce, a v neposlední řadě jej lze využít k dál..

Propojení—Přehrávání snímku na televizoru - Page 232

220 Propojení—Přehrávání snímku na televizoru Zapojení USB kabelu 1 Zapněte počítač a vyčkejte nastartování operačního systému. 2 Vypněte fotoaparát. 3 USB kabel UC-E4 zapojte způsobem uvedeným na obrázku. Fotoaparát propojte přímo s počítačem, nepoužívejte rozbočovače a USB porty na klávesnicích. IN Windows 2000 Professional, Windows Millenium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE), MAC OS 9 Používáte-li software Nikon Transfer na jednom z výše uvedených operačních systémů, nepoužívejte nastavení PTP . Je-li fotoaparát propojen s poč..

Během přenosu snímků nevypínejte fotoaparát. - Page 233

221 Propojení—Přehrávání snímku na televizoru Po propojení fotoaparátu s počítačem se na zadním kontrolním panelu a v hledáč- ku zobrazí nápis . Nápis je zobrazen rovněž na horním kontrolním panelu, a in- dikace režimu PC bliká. Pomocí komponen- ty Nikon Transfer softwaru Nikon View lze přenášet snímky do počítače. Podrobnos- ti viz Referenční návod k obsluze softwaru Nikon View. Je-li spuštěna komponenta Camera Control softwaru Nikon Capture 4, zobrazuje se na horním kontrolním panelu nápis v místě indikace počtu zbývajících snímků. Vešker..

Propojení—Přehrávání snímku na televizoru - Page 234

222 Propojení—Přehrávání snímku na televizoru Mac OS X Adresář „NIKON_D2H” fotoaparátu upusťte na koš. Mac OS 9 Adresář „NIKON D2H” fotoaparátu upusťte na koš. Odpojení fotoaparátu Je-li položka USB ( 210) nastavena na PTP , je možné po dokončení přenosu snímků vypnout fotoaparát a odpojit USB kabel. Je-li položka USB v menu SET UP fotoaparátu nastavena na implicitní hodnotu Mass Storage , je třeba fotoaparát před odpojením nejprve odhlásit ze systému. Windows XP Home Edition/Windows XP Professional Klepněte na ikonu (bezpečné odebrání zař..

223 - Page 235

223 Tato kapitola obsahuje následující odstavce: Volitelné příslušenství Seznam objektivů a dalšího příslušenství, které je dostupné pro přístroj D2H. Péče o fotoaparát Informace o údržbě a skladování přístroje. Řešení možných problémů Seznam chybových hlášení zobrazovaných fotoa- parátem, a jejich řešení. Specilkace Základní specifikace přístroje D2H. Technické Informace Údržba fotoaparátu, volitelné příslušenství a webové zdroje

..

AI, AI-S, resp. modifikovaný AI Nikkor - Page 236

224 Technické informace—Volitelné příslušenství Volitelné příslušenství Objektivy a další příslušenství Objektivy pro Nikon D2H Nikon D2H je kompatibilní s širokým spektrem objektivů AF Nikkor pro kinofilmo- vé fotoaparáty, včetně širokoúhlých objektivů, teleobjektivů, zoomů, makroobjek- tivů, objektivům s proměnnou neostrostí (DC) a objektivů s pevnými ohniskovými vzdálenostmi v rozmezí 14 - 600 mm ( 226). Objektivy IX Nikkor s vestavěným CPU nelze použít na fotoaparátu D2H. Níže uvedená tabulka obsahuje objektivy, které lze použít na p..

225 - Page 237

225 Technické informace—Volitelné příslušenství 9 Se světelností f/5,6 nebo lepší 10 Některé objektivy nelze použít (viz dále). 11 Rozsah rotace stativového závitu objektivu Ai 80-200 mm f/2,8 S ED je limitován tělem fotoaparátu. Při nasazení objektivu Ai 200- 400 mm f/4S ED na fotoaparát, není možné měnit filtry. 12 Pokud je světelnost objektivu specifikována pomocí položky Non- -CPU lens data v menu snímacího režimu, zobrazují se hodnoty clony v hledáčku a na horním kontrolním panelu. 13 Lze použít jen při specifikaci ohniskové vzdálenosti a s..

Obrazový úhel a ohnisková vzdálenost - Page 238

226 Technické informace—Volitelné příslušenství Objektivy s vestavěným CPU (mikroprocesorem) lze identifikovat podle přítomnosti kontaktního pole. Objektivy typu G jsou označeny písmenem „G” na tubusu, objektivy typu D jsou označeny písmenem „D”. Objektivy typu G nejsou vybaveny clonovým kroužkem. Na rozdíl od ostat- ních objektivů s CPU, není při použití objektivů typu G třeba blokovat clonový kroužek na hodnotě největšího zaclonění (největšího clonového čísla). Obrazový úhel a ohnisková vzdálenost Kinofilmový fotoaparát má příčn..

Další příslušenství - Page 239

227 Technické informace—Volitelné příslušenství Další příslušenství V době psaní tohoto návodu k obsluze bylo pro přístroj D2H k dispozici ná- sledující příslušenství. Podrobnosti vám poskytne váš dodavatel nebo místní zastoupení společnosti Nikon. Bateriové zdroje/ síťo- vé zdroje ♦ Dobíjecí baterie EN-EL4 Náhradní dobíjecí lithium-iontové baterie Nikon EN-EL 4, jsou k dis- pozici u vašeho dodavatele resp. místního zastoupení firmy Nikon. ♦ Rychlonabíječka MH-21 Nabíječku MH-21 lze použít k nabíjení a kalibraci baterií EN-EL4. Pl..

228 - Page 240

228 Technické informace—Volitelné příslušenství Příslušenství k okuláru hledáčku ♦ Zaostřovací matnice Pro fotoaparát D2H jsou k dispozici následující zaostřovací matnice: Type B Matnice typu B Brite View, dodávaná s fotoaparátem Type E Matnice typu E, vybavená mřížkou, vhodná pro reprodukce a architek- turu. Nejlepších výsledků dosahuje v kombinaci s objektivy PC-Nikkor. ♦ Hledáčková lupa DG-2 Lupa DG-2 zvětšuje obraz v hledáčku. Je vhodná pro makrofotografii, kopírovací práce, při použití teleobjektivů, a v dalších situacích, kdy je..

Blesk Nikon Speedlight SB-800 - Page 241

229 Technické informace—Volitelné příslušenství Volitelné externí blesky ♦ Blesk Nikon Speedlight SB-800 Tento vysoce výkonný blesk má směrné číslo 53/174 (m/ft, nastavení reflek- toru na 35 mm, ISO 200, 20 °C/68 °F; směrné číslo pro ISO 100 je 38/125), a podporuje zábleskové režimy i-TTL, TTL, AA, A, M , a stroboskopický zábles- kový režim. Režimy synchronizace blesku, včetně synchronizace s dlouhými časy závěrky a synchronizace na druhou lamelu závěrky ,ze aktivovat na těle fotoaparátu. Při použití v kombinaci s přístrojem D2H podporuje ble..

230 - Page 242

230 Technické informace—Volitelné příslušenství Volitelné externí blesky (pokračo- vání) ♦ Blesk Nikon Speedlight SB-80DX Tento vysoce výkonný blesk má směrné číslo 53/174 (m/ft, manuální zábleskový režim, nastavení reflektoru na 35 mm, ISO 200, 20 oC/68 oF; směrné číslo pro ISO 100 je 38/125), a je napájen čtyřmi tužko- vými alkalickými bateriemi LR6 (AA), resp. externími zdroji SD-7, SD- 8A a SK-6 (zvláštní příslušenství). Pro osvětlení nepřímým zábleskem a makrosnímky, lze hlavu blesku vyklopit o 90° směrem nahoru, 7° směrem dolů,..

Extension Cord - Page 243

231 Technické informace—Volitelné příslušenství Dálková ovládání Fotoaparát D2H je vybaven desetikolíkovým konektorem pro upevnění dálkových ovlada- čů. Konektor je vybaven krytkou, chránící kontakty konektoru. K dispozici je následu- jící příslušenství: Příslušenství Popis Délka * Remote Cord MC-20 Dálková spoušť; lze použít pro redukci chvění fotoapará- tu. Je vybavena možností dlouhých expozic a vestavěným timerem, emitujícím při otevření závěrky každou sekundu jedno pípnutí. 80 cm/ 2‘7” Extension Cord MC-21 Prodlužovací ..

232 - Page 244

232 Technické informace—Volitelné příslušenství Schválené typy paměťových karet Následující paměťové karty byly testovány a schváleny pro použití ve fotoaparátu D2H: Při použití paměťových karet jiných výrobců není garantována správná funkce přístroje. Podrobnější informace o výše uvedených paměťových kartách vám poskytne výrobce. Paměťové karty • Paměťové karty se mohou během provozu ohřát. Dávejte proto pozor při jejich vyjí- mání z fotoaparátu. • Před prvním použitím paměťovou kartu naformátujte. • Před vklá..

Skladování a údržba přístroje - Page 245

233 Technické informace—Péče o fotoaparát Péče o fotoaparát Skladování a údržba přístroje Tělo fotoa- parátu K odstranění prachu a nečistot použijte balónek, pak tělo opatrně otře- te měkkým, suchým hadříkem. Po fotografování na pláži nebo v blízkos- ti mořského pobřeží, otřete z přístroje lehce navlhčeným měkkým hadří- kem jakékoli usazeniny soli nebo písku. Poté přístroj pečlivě osušte. Objektiv, zrcadlo a hledáček Tyto produkty jsou zhotoveny ze skla a jsou proto obzvláště snadno po- škoditelné. K odstranění prachu a neči..

Výměna zaostřovací matnice - Page 246

234 Technické informace—Péče o fotoaparát 3 Pomocí pinzety vyjměte stávající matnici - matnici uchopte opatrně za manipulační vý- stupek, abyste ji nepoškrábali. 4 Pomocí pinzety uchopte novou matnici za ma- nipulační výstupek, a vložte ji do držáku. 5 Přední okraj držáku zdvihněte a přitiskněte směrem vzhůru, až zaskočí do aretované po- 2 Pomocí pinzety dodávané se zaostřovací mat- nicí přitáhněte západku držáku zaostřovací matnice směrem k sobě. Držák matnice se odklopí. Výměna zaostřovací matnice Fotoaparát D2H je dodáván se ..

Výměna baterie vestavěných hodin - Page 247

235 Technické informace—Péče o fotoaparát Výměna baterie vestavěných hodin Vestavěné hodiny fotoaparátu jsou napájeny lithiovou baterií CR1616, s ži- votností cca čtyři roky. Dojde-li k vybití baterie, zobrazí se na horním kontrol- ním panelu symbol . Expozice snímků je i nadále možná, snímky však nebudou opatřeny správným časovým údajem. Rovněž intervalové snímání v takového situaci nemůže pracovat správným způsobem. Baterii vyměňte níže popsaným postupem. 1 Baterie vestavěných hodin fotoaparátu je umístěna na vrcholku prostoru pro ..

Nízkoprůchodový filtr - Page 248

236 Technické informace—Péče o fotoaparát Nízkoprůchodový filtr Obrazový snímač LBCAST fotoaparátu je vybaven nízkoprůchodovým filtrem pro eliminaci moiré. Ačkoli tento filtr zabraňuje přímému působení nečistot na ob- razový snímač, mohou se v některých případech nečistoty nebo prach na filtru projevit na zhotovených snímcích. Pokud předpokládáte, že prach nebo nečis- toty uvnitř fotoaparátu ovlivňují vaše snímky, můžete níže popsaným způsobem zkontrolovat, jestli se na nízkoprůchodovém filtru nacházejí cizí objekty. 1 Vypněte foto..

Servisní údržba fotoaparátu a příslušenství - Page 249

237 Technické informace—Péče o fotoaparát 6 Vypněte fotoaparát. Zrcadlo se vrátí zpět do dolní polohy a závěrka se uzavře. Nasaďte objektiv nebo krytku těla fotoaparátu a odpojte síťový zdroj. Čištění nízkoprůchodového lltru Nízkoprůchodový filtr je extrémně jemný a snadno poškoditelný. Doporuču- jeme nechat si filtr vyčistit v autorizovaném servisu Nikon. Rozhodnete-li se vyčistit filtr sami, postupujte podle níže uvedených kroků. 1 Sklopte zrcadlo postupem, popsaným v krocích 1 - 4 na předcházející straně. 2 Prach a nečistoty z filtru od..

Výklad chybových hlášení a indikací - Page 250

238 Technické informace—Řešení možných problémů Řešení možných problémů Výklad chybových hlášení a indikací Tato část poskytuje seznam všech indikací a chybových hlášení, které se zobrazují v hledáčku, na kontrolních panelech a monitoru, v případě vzniku problému. Před kontaktováním vašeho dodavatele nebo autorizovaného zá- stupce firmy Nikon, věnujte pozornost následujícímu seznamu indikací. Indikace Problém Kontrol- ní panel Hledá- ček Řešení 20 Clonový kroužek objektivu ne- ní nastaven na největší clono- vé číslo. (bliká..

• Paměťová karta není naformátová- - Page 251

239 Technické informace—Řešení možných problémů Indikace Kontrol- ní panel Hledá- ček Řešení 111, 112 Blesk který nepodporuje záblesko- vý režim D-TTL, je nasazen na foto- aparátu a nastaven do režimu TTL. (bliká) Změňte nastavení zábleskové- ho režimu na blesku. 117 Pokud tento symbol bliká po dobu cca 3 s po záblesku, sní- mek může být podexponovaný. (bliká) Zkontrolujte snímek na monitoru, je-li podexponovaný, změňte nasta- vení expozice a snímek opakujte. 2 Porucha fotoaparátu. (bliká) Stiskněte spoušť. Pokud indi- kace svítí i nadále, ..

Poznámka k elektronicky řízeným fotoaparátům - Page 252

240 Technické informace—Řešení možných problémů Indikace Kontrol- ní panel Řešení 23, 205 Paměťová karta nebyla na- formátována pro použití ve fotoaparátu D2H. CARD IS NOT FOR- MATTED Naformátujte paměťovou kartu Problém Monitor 22, 150 Paměťová karta neobsahu- je žádné snímky, resp. ad- resář(e) vybraný pro pře- hrávání neobsahuje žádné snímky. FOLDER CONTAINS NO IMA- GES Pomocí menu Playback folder vyberte adresář, který obsahuje snímky, ne- bo vložte jinou paměťovou kartu. 150, 154 Všechny soubory v aktu- álním adresáři mají atrib..

Výstupní pupila okuláru (Eye point) - Page 253

241 Technické informace—Specifikace Typ Digitální jednooká zrcadlovka s výměnnými objektivy Obrazový snímač LBCAST 23,3 x 15,5 mm; celkový počet pixelů: 4,26 milionů Velikost obrazu (v pixelech) 2464 x 1632 (Large), 1840 ◊ 1224 (medium) Efektivní počet pixelů 4.1 miliónů Upevnění objektivu Bajonet Nikon F (S AF propojením a AF kontakty) Kompatibilní objektivy * Objektivy AF Nikkor typu G a D Všechny funkce podporovány Ostatní objektivy AF Nikkor † Podporovány všechny funkce s výjimkou měření expozice 3D Color Matrix a 3D mul- tisenzorem vyvažovaného d..

242 - Page 254

242 Technické informace—Specifikace Autofokus Pracovní rozsah EV - 1 až +19 (ISO 100, pokojová teplota) Režimy činnosti zaost- řovacích polí Single-area AF, Dynamic-area AF (podpora priority zaostření nejbližšího objektu), Group dynamic AF Blokace zaostření Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (single-servo AF), nebo stisknem tlačít- ka AE-L/AF-L TTL s fázovou detekcí; AF modul Nikon Multi-CAM2000 Expozice Měření Tři režimy TTL měření expozice Matrix 3D Color Matrix při použití objektivů G a D; u ostatních ..

Pouze kontakt X; synchronizační čas do 1/250 s - Page 255

243 Technické informace—Specifikace Blesk Synchronizace blesku Pouze kontakt X; synchronizační čas do 1/250 s Režimy synchronizace blesku Standardní synchronizace na první lamelu, předblesk proti červeným očím, před- blesk proti červeným očím v kombinaci se synchronizací s dlouhými časy závěrky, synchronizace s dlouhými časy závěrky, synchronizace na druhou lamelu závěrky Indikace připravenosti k záblesku Rozsvěcí se při plném nabití blesků SB-800, 80DX, 50DX, 28DX, 28, 27 a 22s; bliká po dobu tří sekund po expozici při vyzáření záblesku na pln..

244 - Page 256

244 Technické informace—Specifikace Videovýstup Volitelně NTSC nebo PAL Externí rozhraní USB 2.0 Stativový závit 1/4” (ISO) Zdroj energie • Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie Nikon EN-EL4 • síťový zdroj EH-6 (zvláštní příslušenství) Přibližné rozměry (Š x V x D) 157,5 x 149,5 x 85,5 mm (6.2” x 5.9” x 3.4”) Přibližná hmotnost 1070 g (2lb 6 oz.) bez baterie, paměťové karty, krytky těla a monitoru Provozní podmínky Teplota 0 – 40 °C (32 – 104 °F) Vlhkost pod 85%, bez kondenzace • Není-li řečeno jinak, platí všechny údaje pro fot..

Životnost baterie - Page 257

245 Technické informace—Specifikace Životnost baterie Počet snímků, které lze zhotovit s baterií EN-EL4, se mění v závislosti na stavu baterie, teplotě a použití fotoaparátu. Případ č. 1 Při pokojové teplotě (20 oC/68 oF) lze zhotovit cca 2900 snímků s plně nabitou (1900 mAh) baterií EN-EL4 a objektivem AF-S VR 70 - 200 mm f/2,8G IF ED (při vypnutém stabilizátoru), podle standardních testovacích podmínek společnosti Nikon: rychlé sé- riové snímání; Continuous-servo AF; nastavení kvality obrazu JPEG Normal; nastavení velikosti obrazu Large; čas záv..

Rejstřík - Page 258

246 Rejstřík Rejstřík 3D multisenzorem vyvažovaný doplňkový záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky ........................ 10 A Adresáře .......... 150, 165, 189 Autofokus .......................... 76 continuous-servo .............. 72 focus tracking .................. 73 single-area ....................... 72 single-servo ...................... 72 Automatická vysoce rychlá FP synchronizace .... 107, 192 Automatické vypnutí expozimetru ................... 185 Autoportrét .... viz Samospoušť B Barevná teplota .... viz Vyvážení bílé barvy Barevné profily .......

Rejstřík - Page 259

247 Rejstřík režimu .................... 148-160 Menu SET UP ............ 204-206 Menu snímacího režimu .................... 161-168 paměťové sady ........ 162-163 Měření expozice 3D Color Matrix .... viz Měření expozice Měření expozice ................. 84 Měření expozice ................. 84 3D color Matrix ................ 84 integrální se zdůrazněným středem ........................... 84 color Matrix ..................... 84 bodové ............................ 84 Microdrive .viz Paměťové karty Monitor ......................... 5, 35 automatické vypnutí ..

Kodaňská 46 - Page 260

Nikon s.r.o. Kodaňská 46 100 10 Praha 10 N Reprodukce jakékoliv části tohoto návodu (kromě stručných citátů v kritických článcích nebo recenzích) smí být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti NIKON CORPORATION.

..
@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@W&@@@@@@@>@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@([email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W2
?W&@
O&@@
?W&@@@@@
O&@@@@@@
?W&@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@(M?
O&@@@@@@@@@@0Y?W
[email protected]@@@@@@@@@(MeW&
?W&@@@@@@@@@@0Y??O&@
O&@@@@@@@@@([email protected]@@
[email protected]@@@@@@@@@0YeO&@@@@
&@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@
?W&@@@@@@@@@0YeO&@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@0Y??O&@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@0YeO&@@@@@@@@@@@@@@@(
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?W&@@@@@@@(Me?O&@@@@@@@@@@@@@@@0Me
W&@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@(MeW2
?O&@@@@@@(M?eO&@@@@@@@@@@@@@@@0Y??O&@
W&@@@@@@(Me?W&@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@
?O&@@@@@@0Y?eO&@@@@@@@@@@@@@@0YeO&@@@@@@
W&@@@@@(M?e?O&@@@@@@@@@@@@@@0Y??O&@@@@@@@@@
?O&@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@(MfO&@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@
W&@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@0YeO&@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@(M?e?W&@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@0YfO&@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@0Y??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@(Mf?O&@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(
O&@@@[email protected]@@@@@@@@@@@(M?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
[email protected]@@(M?fO&@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me
?W&@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?O
W&@@0Mf?W&@@@@@@@@@@@0Me?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]
?O&@(MgO&@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@
[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@0Y?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?eO&@@@@
W&@(M?f?O&@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@
?W&@[email protected]@@@@@@@@@(M?e?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@
?&0MgW&@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
?O&@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@(MfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?O&@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@0M?e?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@(M?fO&@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@0M?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@0Mf?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0
[email protected]@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?O&@@@@@@0Y?fO&@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f
[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f
W&@@@@@0M?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fO2
?O&@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@
[email protected]@@@@0YgO&@@@@@@@@@@@@@@@0M?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@
W&@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@
?O&@@@0Mg?O&@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
O&@@@0Y?gO&@@@@@@@@@@@@@(M?e?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@
?W&@@0M?g?O&@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@
O&@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@(M?hO&@@@@@@@@@@@@0MfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@(Mf?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0
?O&@@@@@@@@@@0M?fO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
O&@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@0M?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
?O&@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?O
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]
O&@@@@@@@0M?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@
[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@
?O&@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@0Yg?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
O&@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@0MhO&@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@0Mh?O&@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@0MheO&@@@@@@@@@@@@@@@0M?fO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
&@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh
O&@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh
[email protected]@@@@@@@@@@@@0M?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?O&@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
O&@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhf?O
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@
[email protected]@@@@@@@@@0MhO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@
?O&@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@
?&@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@0M?heO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@0Mhf?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0
[email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?O&@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
O&@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@0MheO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?O&@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?&0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?O
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
O&@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
O&@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h
[email protected]@@@@@@@?g?W&@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@[email protected]@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@
@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@
@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@[email protected]@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?V'@@@@@@@@?g?V'@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
V'@@@@@@@?hV'@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
&@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
Digitální fotoaparát
Návod k obsluze
Cz