Použití volitelných externích blesků - Nikon D2H Manual
106
Fotografování—Práce s bleskem
Fotoaparát D2H podporuje práci s bleskem při nasazení volitelných blesků
Speedlight do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu. Blesk lze po-
užít nejen v případě nedostatečné hladiny osvětlení, ale rovněž pro vyjasnění
stínů, osvětlení objektů v protisvětle, a přidání “světel„ do očí portrétované-
ho objektu.
Systém kreativního osvětlení
Při použití blesku Speedlight SB-800 (zvláštní příslušenství) podporuje fotoa-
parát D2H kompletní řadu funkcí systému kreativního osvětlení Nikon (CLS),
včetně i-TTL řízení záblesku, přenosu barevné teploty záblesku do těla fo-
toaparátu, automatické vysoce rychlé FP synchronizace, blokace zábleskové
expozice FV Lock, a pomocného AF reflektoru pro velkoplošný autofokus. V
případě práce s více blesky SB-800 podporuje fotoaparát D2H rovněž systém
pokrokového bezdrátového osvětlení.
Pokrokové bezdrátové osvětlení
Pro eliminaci stínů, osvětlení obrazového pole mimo hlavní objekt, a dosa-
žení přirozeně působícího osvětlení je možné použít více blesků SB-800. Pro
bezdrátový režim více blesků jsou k dispozici zábleskové režimy i-TTL, AA, a
M. Bezdrátově ovládané blesky (SLAVE) je možné rozdělit do tří skupin (A, B
a C), a jednotlivé skupiny nezávisle ovládat pomocí blesku (Master) na fotoa-
parátu. Blesk Master může mít vypnuté odpalování záblesků, a sloužit pouze
k ovládání blesků SLAVE, u kterých umožňuje kromě jiného zadání korekce
zábleskové expozice (+3 EV) a řízení záblesku (v režimech i-TTL, AA a M). Ne-
jsou třeba žádné propojovací kabely.
Práce s bleskem
Použití volitelných externích blesků
Modelovací osvětlení
Blesk SB.-800 emituje modelovací záblesk při stisku tlačítka kontroly hloubky ostrosti
na fotoaparátu. Tuto funkci lze použít v kombinaci se systémem pokrokového bezdrá-
tového osvětlení ke kontrole celkových účinků osvětlení při použití více blesků. Mode-
lovací osvětlení lze vypnout pomocí uživatelské funkce e4 (
Modeling flash
;
193).