Pomocný AF reflektor pro velkoplošný autofokus - Nikon D2H Manual
109
Fotografování—Práce s bleskem
Pomocný AF reflektor pro velkoplošný autofokus
Blesk SB-800 je vybaven pomocný AF reflektorem, spolupracujícím se zaost-
řovacím systémem fotoaparátu D2H, a umožňuje správné zaostření objektu
i v úplné tmě, bez ohledu v kterém místě obrazového pole se objekt nachá-
zí. Pomocný AF reflektor lze použít ve všech režimech činnosti zaostřovacích
polí, včetně režimů single-area AF, dynamic-area AF, group dynamic-area AF
a dynamic-area AF with closest-subject priority. Je-li objekt špatně osvětlen,
rozsvítí se pomocný AF reflektor automaticky v zaostřovacím režimu single-
-servo AF při použití objektivu AF Nikkor (je-li použit širokoúhlejší objektiv
než 35 mm, nemusí pomocný AF reflektor pracovat při aktivaci krajního le-
vého resp. pravého zaostřovacího pole).
Řízení záblesku i-TTL
Při použití fotoaparátu D2H a aktivaci zábleskového režimu TTL, se blesk SB-
800 automaticky nastaví do jednoho ze zábleskových režimů i-TTL:
Popis
Řízení záblesku
Blesk emituje bezprostředně před odpálením hlavního záblesku sé-
rii prakticky nepozorovatelných předzáblesků (monitorovací před-
záblesky). Světlo předzáblesků odražené od objektů v celém ob-
razovém poli je zachyceno pětisegmentovým TTL zábleskovým
snímačem, resp. 1005pixelovým RGB snímačem, a analyzováno v
kombinaci s údaji měření expozice Matrix pro nastavení optimální
zábleskové expozice, zaručující přirozené jasové vyvážení mezi hlav-
ním objektem a osvětlením pozadí. Při použití objektivů typu G a D
je do výpočtu zábleskové expozice zahrnut údaj o zaostřené vzdále-
nosti. Přesnost výpočtu lze u objektivů bez CPU zvýšit zadáním dat
objektivu (ohniskové vzdálenosti a světelnosti;
124-127). Režim
není k dispozici v kombinaci s bodovým měřením expozice.
i-TTL vyvažo-
vaný doplň-
kový záblesk
pro digitální
jednooké zrca-
dlovky
c
Standardní
i-TTL záblesk
pro digitální
jednooké zrca-
dlovky