Fotografování—Intervalové snímání - Nikon D2H Manual
119
Fotografování—Intervalové snímání
3
Po výběru položky
Start
na spodní části menu intervalového snímání,
a stisku multifunkčního voliče pro výběr volby
On
, stiskněte tlačítko
.
První série snímků bude zhotovena ve specifikovaný výchozí čas. Expozi-
ce snímků pokračuje v předvolených intervalech, až do zhotovení všech
předvolených snímků. Nemůže-li intervalové snímání pracovat při aktu-
álním nastavení (např. je-li v manuálním expozičním režimu nastaven čas
, resp. v případě, kdy do nastaveného výchozího času zbývá méně
než jedna minuta), zobrazí se varování a obnoví se zobrazení menu inter-
valového snímání.
Při použití intervalového snímání doporučujeme umístit fotoaparát na stativ.
Zhotovujte zkušební snímky
Před spuštěním intervalového snímání zhotovte zkušební snímky s aktuálním nastave-
ním, a výsledky zkontrolujte na monitoru. Nezapomeňte, že fotoaparát znovu zaostří
před expozicí každého snímku - není-li fotoaparát schopen zaostřit v režimu single-
-servo AF, nebudou zhotoveny žádné snímky.
Používejte spolehlivý zdroj energie
Aby nedošlo k přerušení intervalového snímání, ujistěte se že je baterie plně nabitá.
Nejste-li si jisti, nabijte baterii před spuštěním intervalového snímání, nebo napájejte
fotoaparát pomocí síťového zdroje EH-6.
Kontrolujte nastavení času
Před zadáním výchozího startovního času vyberte položku
Date
v menu SET UP, a
ujistěte se, že jsou vestavěné hodiny fotoaparátu nastavené na správné hodnoty data
a času (
18).
Nedostatek paměti
Je-li paměťová karta plná, intervalové snímání zůstává aktivní, ale nejsou zhotoveny
žádné snímky. V takovém případě vymažte některé snímky, nebo vypněte fotoaparát
a vložte novou paměťovou kartu. Po opětném zapnutí fotoaparátu se intervalové
snímání pozastaví. Informace ohledně obnovení činnosti intervalového snímání, viz
„Pozastavení intervalového snímání“ na následující straně.
Řady (bracketing)
Nastavení parametrů řady proveďte před zahájením intervalového snímání. Je-li aktivní
expoziční a/nebo záblesková řada při práci s intervalovým snímáním, zhotoví fotoapa-
rát v každém intervalu počet snímků, předvolený v nastavení řady, bez ohledu na počet
snímků, zadaný v menu intervalového snímání. Je-li při použití intervalového snímání
aktivní řada vyvážení bílé barvy, fotoaparát zhotoví počty snímků, zadané v menu inter-
valového snímání, a z každého snímku vytvoří množství kopií, specifikované v nastavení
řady vyvážení bílé barvy.