Opožděné spuštění závěrky - Nikon D2H Manual
123
Fotografování—Samospoušť
Samospoušť lze použít k eliminaci rozhýbání fotoaparátu, nebo při zhotovo-
vání autoportrétů. Pro použití samospouště:
1
Umístěte fotoaparát na stativ (doporučeno), nebo stabilní, vodorovnou
plochu.
2
Stiskněte aretační tlačítko voliče snímacích re-
žimů, a otočte voličem do polohy
(samo-
spoušť).
Samospoušť
Opožděné spuštění závěrky
3
Zvolte výřez snímku a zaostřete. Je-li aktivní
autofokus, dbejte na to, abyste při aktivaci sa-
mospouště nezakrývali objektiv. Při použití za-
ostřovacího režimu single-servo AF (
72) lze
provést expozici snímku pouze v případě, kdy
v hledáčku svítí indikace zaostření (
).
Uzavřete okulár hledáčku
Pro dosažení správné expozice ve všech expozičních režimech s výjim-
kou manuálního, uzavřete po zaostření uzávěrku okuláru hledáčku. Za-
bráníte tak vniknutí parazitního světla do hledáčku, které může rušivě
interferovat s měřením expozice.
4
Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz pro odstartování běhu samo-
spouště. Kontrolka samospouště začne blikat, a přestane blikat dvě se-
kundy před expozicí snímku.
Při aktivaci samospouště, je nastavení
ekvivalentní cca 1/3 s.
c4 - Self-timer (
str. 185)
Pomocí této funkce lze nastavit délku běhu samospouště (zpoždění) na 2 s, 5 s , 10 s
(implicitní nastavení), nebo 20 s.
Pro zrušení režimu samospouště ještě před expozicí snímku, otočte voličem
snímacích režimů do jiné polohy.