Zvukové poznámky - Nikon D2H Manual
143
Zvukové poznámky
Voice Memo Protect
Tato položka určuje, jestli lze ve snímacím režimu
přepsat zvukovou poznámku pro poslední zhoto-
vený snímek. V menu SET UP (
209) vyberte po-
ložku
Voice memo protect
, a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. K dispozici jsou násle-
dující nastavení:
OK
Voice memo protect
On
Off
OFF
ON
SET
UP
Volba
On
(impli-
citní)
Popis
Pokud již pro poslední zhotovený snímek existuje zvuková poznámka, nelze
ve snímacím režimu zaznamenat novou.
Off
Zvukovou poznámku lze ve snímacím režimu zaznamenat, i když je posled-
ní zhotovený snímek již opatřen zvukovou poznámkou. Stávající zvuková
poznámka je vymazána, a nahrazena novou. Zvukové poznámky nelze
přepisovat v přehrávacím režimu.
Voice Memo Button
Tato položka ovládá manuální záznam zvukových
poznámek. V menu SET UP (
209) vyberte po-
ložku
Voice memo button
, a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. K dispozici jsou násle-
dující nastavení:
OK
Voice memo button
Press and hold
Press to start/stop
SET
UP
To
Volba
Press and hold
(implicitní)
Popis
Zvuková poznámka je zaznamenávána po dobu stisku tlačítka
.
Záznam je ukončen automaticky po uplynutí 60 s.
Press to start/
stop
Záznam je spuštěn a ukončen stiskem tlačítka
. Záznam je ukon-
čen automaticky po uplynutí 60 s.