Uživatelská funkce c3: Auto Meter Off - Nikon D2H Manual
185
Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce
Uživatelská funkce c3: Auto Meter Off
Tato funkce řídí dobu aktivace expozimetru při ne-
činnosti fotoaparátu: 4s, 6s (implicitní nastavení),
8s, 16s, resp. až vypnutí fotoaparátu (
No limit
). V
druhé úrovni menu CSM vyberte položku
c3 Au-
to meter-off
(
170), a stiskněte multifunkční
volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte poža-
dované nastavení, a stiskněte multifunkční volič
směrem doprava pro aktivaci. Pro delší dobu pro-
vozu na baterii zadejte kratší dobu nečinnosti.
Uživatelská funkce c4: Self-Timer
Tato funkce řídí délku běhu samospouště. K dis-
pozici jsou zpoždění v délkách cca 2s, 5s, 10s
(implicitní nastavení) a 20s. V druhé úrovni me-
nu CSM vyberte položku
c4 Self-timer
(
170),
a stiskněte multifunkční volič směrem doprava.
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru
resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stisk-
něte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci.
Uživatelská funkce c5: Monitor Off
Tato funkce určuje dobu nečinnosti, po kterou zů-
stává zapnutý monitor fotoaparátu: 10s, 20s (im-
plicitní nastavení), 1 minuta, 5 minut, resp. 10 mi-
nut. V druhé úrovni menu CSM vyberte položku
c5 Monitor off
(
170), a stiskněte multifunkční
volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požado-
vané nastavení, a stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci.
Pro delší dobu provozu na baterii zadejte kratší dobu nečinnosti.
OK
6 s
8 s
16 s
No limit
4 s
c3
Auto meter-off delay
CSM MENU
OK
2 s
20 s
5 s
10 s
c4
Self-timer delay
CSM MENU
OK
20 s
1 m
5 m
10 m
10 s
c5
Monitor off delay
CSM MENU
Síťový zdroje EH6
Je-li fotoaparát napájen pomocí síťového zdroje EH-6, nedojde k vypnutí expozimetru,
a monitor se vypíná jen po uplynutí 10 minut, bez ohledu na nastavení provedená v
uživatelských funkcích c3 (
Auto meter-off
) a c5 (
Monitor off
).