Uživatelská funkce e1: - Nikon D2H Manual
192
Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce
Uživatelská funkce e1:
Flash Sync Speed
Tato funkce ovládá synchronizační časy blesku. K
dispozici jsou časy v rozmezí
1
/
250
s (
1/250
; impli-
citní nastavení) až
1
/
60
s (
1/60
). Pro možnost pou-
žití automatické vysoce rychlé FP synchronizace v
kombinaci s bleskem SB-800, vyberte
1/250 (FP
Auto)
(není-li nasazen blesk SB-800 při aktivaci
této volby, nastaví se synchronizační čas pro blesk
na
1
/
250
s). Zobrazuje-li fotoaparát čas závěrky
1
/
250
s v expozičních režimech
P
a
A
, dojde při aktuál-
ním nastavení kratšího času k aktivaci automatické vysoce rychlé FP synchro-
nizace.
V druhé úrovni menu CSM vyberte položku
e1 Flash sync speed
(
171), a
stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voli-
če směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte mul-
tifunkční volič směrem doprava pro aktivaci.
Uživatelská funkce e2:
Flash Shutter Speed
Tato uživatelská funkce určuje nejdelší čas závěr-
ky, který se použije při práci s bleskem v časo-
vé a programové automatice (při použití clonové
automatiky a manuálního expozičního režimu je
možné používat časy až do 30 s, bez ohledu na
zde provedené nastavení). Volitelná nastavení sa-
hají od
1
/
60
s (
1/60
; implicitní nastavení) až do 30
s (
30”
).
V druhé úrovni menu CSM vyberte položku
e2 Flash shutter speed
(
171), a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkč-
ního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stisk-
něte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci.
OK
1/250
1/250 (FP auto)
1/200
1/160
1/125
1/100
e1
Flash sync speed setting
CSM MENU
Fixování času závěrky na limitní hodnotě synchronizačního času pro blesk
Pro fixování času závěrky na hodnotě limitního synchronizačního času pro práci ve clo-
nové automatice a manuálním expozičním režimu, vyberte další čas závěrky po nasta-
vení nejdelšího času závěrky (30 s resp.
). V místě indikace režimů synchronizace
blesku na horním kontrolním panelu se zobrazí symbol X.
OK
e2
Slowest speed when
using flash
CSM MENU
1/60
1/30
1/15
1/8
1/4
1/2