Uživatelská funkce e3: - Nikon D2H Manual
193
Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce
Uživatelská funkce e3:
AA Flash Mode
Tato funkce určuje, jestli je při použití externího
měření záblesková expozice automaticky upravo-
vána podle nastavené clony v kombinaci s blesky
SB-80DX resp. SB-28DX (v případě použití blesku
SB-800 je bez ohledu na nastavení funkce e3 plat-
ný aktuálně nastavený zábleskový režim na bles-
ku). V druhé úrovni menu CSM vyberte položku
e3 AA Flash Mode
(
171), a stiskněte multi-
funkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního voliče směrem na-
horu resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte multifunkční volič
směrem doprava pro aktivaci.
OK
e3
AA flash mode
CSM MENU
Off
On
ON
OFF
Volba
Popis
On
(implicitní)
Off
Hodnota clony je specifikována manuálně, pomocí ovládacích prvků blesku
(záblesková automatika řízená externím čidlem blesku).
Hodnota zábleskové expozice je automaticky upravována podle nastavené
clony při použití externího měření s blesky SB-80DX a SB-28 (auto aper-
ture)
*Pro možnost použití režimu Auto Aperture s objektivy bez CPU, specifikujte světel-
nost objektivu pomocí položky
Non-CPU lens data
v menu snímacího režimu.
Uživatelská funkce e4:
Modelling Flash
Tato funkce určuje, jestli blesk SB-800 emituje při
stisku tlačítka kontroly hloubky ostrosti modelo-
vací záblesk. V druhé úrovni menu CSM vyberte
položku
e4 Modeling flash
(
171), a stiskně-
te multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím
multifunkčního voliče směrem nahoru resp. dolů
vyberte požadované nastavení, a stiskněte multi-
funkční volič směrem doprava pro aktivaci.
OK
e4
Preview button
activates modeling flash
CSM MENU
Off
On
ON
OFF
Volba
Popis
On
(implicitní)
Off
Při stisku tlačítka hloubky ostrosti nedojd k odpálení modelovacího záblesku.
Blesk SB-800 emituje při stisku tlačítka kontroly hloubky ostrosti modelo-
vací záblesk.