Uživatelská funkce f7: - Nikon D2H Manual
203
Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce
Volba
Popis
Hold
Default
(implicitní)
Změny nastavení se provádějí otáčením příkazového voliče při stisknutém
tlačítku.
Nastavení lze měnit otáčením příkazového voliče i po uvolnění tlačítka.
Pro aktivaci změn a návrat do normálního režimu je třeba stisknout tlačít-
ko znovu, namáčknout tlačítko spouště do poloviny, nebo stisknout tlačít-
ko
,
,
,
,
ISO
,
QUAL
, resp.
WB
. Je-li funkce auto meter off
nastavena na
No limit
resp. je fotoaparát napájen pomocí síťového zdro-
je EH-6, dojde k obnovení normálního režimu po uplynutí doby nečinnos-
ti cca 20 s.
V druhé úrovni menu CSM vyberte položku
f6 Buttons and dials
(
171),
a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stiskněte
multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci.
Uživatelská funkce f7:
No CF Card?
Tato funkce určuje, jestli může dojít ke spuštění
závěrky v případě nepřítomnosti paměťové kar-
ty. Při ukládání snímků přímo do počítače po-
mocí softwaru Nikon Capture 4 Camera Control,
nejsou snímky ukládány na paměťovou kartu a
lze tedy exponovat bez ohledu na nastavení té-
to funkce.
OK
f7
Disable shutter
if no CF card
CSM MENU
Off
On
ON
OFF
Volba
Popis
Off
Spuštění závěrky je možné i v nepřítomnosti paměťové karty.
On
(implicitní)
Není-li ve fotoaparátu paměťová karta, je spuštění závěrky blokováno.