Propojení—Přehrávání snímku na televizoru - Nikon D2H Manual
218
Propojení—Přehrávání snímku na televizoru
Přehrávání snímků na televizoru
Propojení fotoaparátu a videozařízení
Používejte síťový zdroj
Pro minimalizaci silného vybíjení baterie používejte při přehrávání snímků na televizo-
ru síťový zdroj EH-6 (zvláštní příslušenství). Po připojení síťového zdroje EH-6 je doba
nečinnosti pro vypnutí monitoru automaticky fixována na hodnotě 10 min., a měření
expozice se automaticky nevypíná.
Videovýstup (
207)
Ujistěte se, že televizní norma připojovaného zařízení odpovídá nastavení fotoaparátu.
Při přehrávání snímků na zařízeních PAL dochází k poklesu kvality.
Audiovýstup (
210)
Pro přehrávání zvukových poznámek na videozařízení, nastavte volbu
Via VIDEO OUT
.
Za pomoci A/V kabelu EG-D2, dodávaného s fotoaparátem, je možné pro-
pojit přístroj D2H s televizorem nebo videorekordérem pro přehrávání resp.
záznam snímků.
1
Vypněte fotoaparát.
Kabel EG-D2
Před připojováním resp. odpojováním kabelu
DG-E2 se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý.
2
Otevřete krytku konektorů A/V OUT a DC-IN
na fotoaparátu.
A/V out
DC in
3
Kabel DG-E2 zapojte způsobem, který je zobrazen na ilustraci.
Zapojte do
fotoaparátu
Zapojte do
videozařízení
4
Nalaďte televizor na videokanál.
5
Zapněte fotoaparát. Fotoaparát pracuje standardním způsobem; při za-
pnutém monitoru se snímek zobrazený na monitoru zobrazuje zároveň
na televizoru (resp. se zaznamenává na videokazetu).