Technické informace—Řešení možných problémů - Nikon D2H Manual
240
Technické informace—Řešení možných problémů
Indikace
Kontrol-
ní panel
Řešení
23,
205
Paměťová karta nebyla na-
formátována pro použití ve
fotoaparátu D2H.
CARD IS
NOT FOR-
MATTED
Naformátujte
paměťovou
kartu
Problém
Monitor
22,
150
Paměťová karta neobsahu-
je žádné snímky, resp. ad-
resář(e) vybraný pro pře-
hrávání neobsahuje žádné
snímky.
FOLDER
CONTAINS
NO IMA-
GES
Pomocí
menu
Playback
folder
vyberte
adresář,
který obsahuje snímky, ne-
bo vložte jinou paměťovou
kartu.
150,
154
Všechny soubory v aktu-
álním adresáři mají atribut
„skrytý”.
ALL
IMAGES
HIDDEN
Nelze
přehrávat
žádné
snímky dokud nebude zvo-
len jiný adresář, nebo pou-
žit příkaz
Hide Image
pro
možnost „odkrýt” alespoň
jeden snímek.
23,
148,
205
Snímky byly vytvořeny resp.
modifikovány jiným fotoa-
parátem, počítačem,
nebo
došlo k porušení datového
souboru.
FILE DOES
NOT
CONTAIN
IMAGE
DATA
Vymažte snímky nebo pře-
formátujte kartu
Poznámka k elektronicky řízeným fotoaparátům
V extrémně ojedinělých případech se mohou na kontrolním panelu fotoaparátu zobra-
zit neobvyklé znaky a fotoaparát může přestat pracovat. Ve většině případů je tento jev
způsoben silný externím výbojem statické elektřiny. Dojde-li k takovéto situaci, vypněte
fotoaparát, vyjměte a znovu vložte baterii a opět fotoaparát zapněte, nebo, používá-
te-li síťový zdroj (dodávaný zvlášť), odpojte a znovu připojte síťový zdroj a fotoaparát
znovu zapněte. Pokud závada přetrvává, kontaktujte vašeho dodavatele, nebo autori-
zovaný servis Nikon. Odpojení zdroje výše popsaným způsobem může mít za následek
ztrátu dat, aktuálně zaznamenávaných na paměťovou kartu v době výskytu problému.
Data zaznamenaná na paměťovou kartu před výskytem závady nebudou ovlivněna.