Nepokoušejte se vyjmout kartu, svítí-li - Nikon D2H Manual
24
Úvod—První kroky
Paměťové karty
• Paměťové karty se mohou během používání ohřát. Při vyjímání paměťové karty z
fotoaparátu tedy dbejte patřičné opatrnosti.
• Před prvním použitím paměťovou kartu naformátujte.
• Před vkládáním/vyjímáním paměťové karty vypněte fotoaparát. Nevyjímejte
paměťovou kartu, nevypínejte fotoaparát, nevyjímejte baterii resp. neodpojujte
síťový zdroj během formátování, zápisu, mazání, a kopírování dat. Závada vzniklá
v důsledku nerespektování těchto pokynů může vést ke ztrátě dat, nebo poškození
fotoaparátu resp. paměťové karty.
• Kontaktů na paměťové kartě se nedotýkejte prsty ani kovovými objekty.
• Na pouzdro karty nepůsobte nadměrnou silou. V opačném případě může dojít k
poškození paměťové kary.
• Paměťové karty neohýbejte ani nevystavujte působení silných rázů (resp. pádů).
• Paměťové karty nevystavujte působení vody, vysoké vlhkosti, ani přímého slunečního
světla.
Vyjímání paměťových karet
Paměťové karty lze z fotoaparátu vyjímat bez rizika
ztráty dat, je-li fotoaparát ve vypnutém stavu. Před
vyjmutím paměťové karty vyčkejte až zhasne zelená
kontrolka přístupu na paměťovou kartu, umístěná vedle
krytky slotu pro paměťovou kartu), a poté fotoaparát
vypněte.
Nepokoušejte se vyjmout kartu, svítí-li
kontrolka přístupu na paměťovou kartu.
Nebudete-
li dbát tohoto upozornění, může dojít ke ztrátě dat,
resp. poškození karty nebo fotoaparátu. Otevřete dvířka
kryjící aretační tlačítko krytky slotu pro paměťovou kartu
pro uvolnění a otevření krytky, poté stiskněte tlačítko pro vyjímání paměťové karty tak,
aby došlo k částečnému povysunutí karty (
±
). Karta se povysune ze slotu, a lze ji rukou
vyjmout (
²
). Při tisknutí tlačítka pro vyjímání paměťové karty současně netiskněte
paměťovou kartu do slotu. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít ke ztrátě
dat, resp. poškození karty nebo fotoaparátu.
1
2
Kontrolka
přístupu na
paměťovou kartu
6