Pro Vaši bezpečnost - Nikon D2H Manual
ii
VAROVÁNÍ
Nedívejte se hledáčkem fotoaparátu
přímo do slunce
Pozorování slunce nebo jiného silného
světelného
zdroje
přes
hledáček
fotoaparátu,
může
způsobit
trvalé
poškození zraku.
V případě výskytu závady přístroj ihned
vypněte
Zaznamenáte-li, že z přístroje nebo
síťového zdroje (zvláštní příslušenství)
vychází neobvyklý zápach či kouř,
odpojte síťový zdroj resp. vyjměte z
přístroje baterii (dejte pozor abyste
se přitom nepopálili). Pokračujete-
li v používání přístroje, riskujete úraz
elektrickým
proudem.
Po
vyjmutí
baterie odneste přístroj na přezkoušení
do autorizovaného servisu Nikon.
Nepoužívejte
přístroj
v
blízkosti
hořlavých plynů
Elektrické
vybavení
nepoužívejte
v
blízkosti hořlavých plynů, jinak může
dojít k požáru nebo výbuchu.
Nezavěšujte fotoaparát na řemínku
okolo krku dětí či dospívající mládeže
Zavěšení fotoaparátu na řemínku okolo
krku může způsobit uškrcení.
Přístroj nerozebírejte
Dotykem nechráněných částí těla s
vnitřními částmi fotoaparátu může
dojít k poranění elektrickým proudem.
V případě poruchy smí přístroj opravovat
pouze kvalilkovaný technik. Dojde-li k
otevření těla přístroje nárazem nebo
jinou nehodou, vyjměte baterii a/nebo
odpojte síťový zdroj od elektrické sítě,
a fotoaparát odneste na kontrolu do
autorizovaného servisu Nikon.
Při
manipulaci
s
bateriemi
dbejte
náležitých bezpečnostních pravidel
Baterie
mohou
při
nesprávném
zacházení vytéct nebo explodovat.
Při práci s bateriemi určenými pro
tento fotoaparát dodržujte následující
bezpečnostní pravidla:
• Před výměnou baterie se nejprve
přesvědčete, jestli je přístroj vypnutý.
Používáte-li síťový zdroj, nejprve jej
odpojte.
• Používejte výhradně baterie, určené pro
použití v tomto přístroji.
• Při vkládání baterie do přístroje se
nepokoušejte baterii vložit horní stranou
dolů, ani opačným směrem.
• Baterii nezkratujte ani nedemontujte.
• Nevystavujte
baterii
působení
nadměrných teplot ani plamenů.
• Zabraňte namočení resp. ponoření
baterie do vody.
Pro Vaši bezpečnost
Abyste zabránili poškození vašeho přístroje Nikon a vyvarovali se eventuálního
poranění či poranění dalších osob, přečtěte si před prací s fotoaparátem
pečlivě následující bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny umístěte tak, aby si je
mohli přečíst všichni potenciální uživatelé přístroje.
Možné následky, ke kterým by mohlo vést neuposlechnutí pokynů zde
uvedených, jsou označeny tímto symbolem:
Tento symbol znamená varování - informace takto označené je nutné si pře-
číst před použitím výrobku Nikon, aby se zamezilo případnému poranění.