Péče o fotoaparát a baterii - Nikon D2H Manual
iv
Chraňte přístroj před nárazy
Je-li přístroj vystaven silnému nárazu nebo
vibracím, může se poškodit.
Přístroj udržujte v suchu
Fotoaparát není vodotěsný, a při ponoření
do vody nebo vystavením vysokému stupni
vlhkosti se může porouchat. Vytvoření koroze
na vnitřních mechanismech přístroje může
způsobit jeho neopravitelné poškození.
Vyvarujte se náhlých změn teplot
Náhlé změny teploty, ke kterým dochází
například při vcházení (resp. vycházení) do
vytápěné budovy za chladného dne, mohou
způsobit vznik kondenzace uvnitř přístroje.
Abyste
zabránili
vzniku
kondenzace,
umístěte přístroj před náhlou změnou
prostředí s různými teplotami do pouzdra
nebo plastového sáčku.
Přístroj držte mimo dosah silných magne-
tických polí
Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v blíz-
kosti zařízení, produkujících silné elektro-
magnetické záření resp. magnetická pole. Silný
statický náboj nebo magnetické pole, vzniklé
působením zařízení jako jsou rádiové vysílače,
mohou interferovat s monitorem a hledáčkem,
poškodit data na paměťové kartě, nebo
ovlivnit činnost vnitřních obvodů přístroje.
Nedotýkejte se lamel závěrky
Lamely závěrky jsou extrémně tenké a
snadno se poškodí. Za žádných okolností
nevyvíjejte na lamely tlak, nedotýkejte se
jich čistícími nástroji, ani je nevystavujte
proudu vzduchu z ofukovacího balónku. Tyto
činnosti mohou mít za následek poškrábání,
deformaci, resp. natržení lamely.
Manipulujte opatrně se všemi pohyblivými
částmi přístroje
Nevyvíjejte nadměrnou sílu na krytku prostoru
pro baterii, krytku slotu pro paměťovou
kartu, a krytku konektorů. Tyto součásti jsou
obzvláště náchylné na poškození..
Péče o fotoaparát a baterii
Čištění
Čistíte-li tělo fotoaparátu, nejprve odstraňte
prach a nečistoty pomocí ofukovacího
balónku, a poté je otřete měkkým,
suchým hadříkem. Po fotografování na
pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží,
otřete z přístroje měkkým hadříkem,
lehce navlhčeným pitnou vodou, jakékoli
usazeniny soli nebo písku. Poté přístroj
pečlivě osušte. V ojedinělých případech
může statická elektřina vyprodukovaná
působením štětečku nebo hadříku během
čištění, způsobit zesvětlení resp. ztmavnutí
LCD displejů. Nejedná se o závadu,
a indikace se zakrátko opět vrátí do
původního stavu.
• Při čištění objektivu a zrcadla berte na
zřetel, že jde o snadno poškoditelné
prvky. Prach a nečistoty odstraňte opatrně
pomocí ofukovacího balónku. Používáte-li
stlačený vzduch, držte nádobu pokud
možno
kolmo
(při
náklonu
nádoby
může dojít k postříkání povrchu zrcadla
kapalinou). Vyskytne-li se na objektivu
otisk prstu nebo jiná skvrna, aplikujte malé
množství čistící kapaliny na objektivy na
měkký hadřík, a objektiv opatrně otřete.
• Informace ohledně čištění nízkoprůcho-
dového filtru viz „Technické informace:
Péče o fotoaparát" (
236)..
Uchovávání přístroje
• Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů
a plísní, ukládejte přístroj na suchém,
dobře větraném místě. Nebudete-li přístroj
delší
dobu
používat,
vyjměte
baterii
(abyste zabránili poškození přístroje jejím
případným vytečením) a přístroj vložte
do plastového sáčku s hygroskopickou
látkou. Nedávejte do plastového sáčku
fotoaparát umístěný v pouzdře, jinak
může dojít k narušení materiálu pouzdra.
Nezapomeňte, že hygroskopická látka
postupně ztrácí své schopnosti absorbovat
vlhkost, a v pravidelných intervalech