Upozornění pro uživatele v USA - Nikon D2H Manual
vi
Upozornění pro uživatele v USA
Prohlášení Federálního úřadu pro telekomunikace (FCC) k rádiovému interferenčnímu rušení
D2H
Tested To Comply
With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE
Upozornění
Důležité
Modifikace
FCC vyžaduje, aby byl uživatel zpraven o
tom, že jakékoli změny nebo modifikace
tohoto zařízení, neschválené výslovně
společností
Nikon
Corporation,
ruší
majitelova práva k užívání přístroje.
Propojovací kabely
Používejte propojovací kabely dodávané
společností Nikon. Použití jiných kabelů
může
způsobit
překročení
limitů,
stanovených pro zařízení třídy B článkem
15 zákona o telekomunikacích.
Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road,
Melville, New York
11747-3064, U.S.A.
Tel.: 631-547-4200
Upozornění ohledně autorských práv
• Žádná část návodů dodávaných s vý-
robkem nesmí být reprodukována, kopí-
rována, šířena, ukládána v zálohovacích
systémech
nebo
v
jakékoli
formě
překládána do jiné řeči, bez předchozího
písemného svolení společnosti Nikon.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo
kdykoli bez předchozího upozornění
změnit specifikaci hardwaru a softwaru,
popsaných v těchto návodech.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost
za jakékoli škody, vzniklé v důsledku
používání tohoto přístroje.
• Přestože bylo vynaloženo maximální
úsilí o dosažení správnosti a úplnosti
informací
obsažených
v
tomto
návodu,
budeme
rádi,
pokud
o
jakýchkoli zjištěných nesrovnalostech
nebo chybějících informacích budete
informovat vaše regionální zastoupení
společnosti Nikon.
Toto zařízení bylo testováno a shledáno
způsobilým plnit limity stanovené pro
digitální zařízení třídy B, podle článku
15 zákona o telekomunikacích. Tyto li-
mity jsou stanoveny tak, aby zajišťovaly
dostatečnou
ochranu
proti
škodlivým
interferencím v obytných prostorách. Toto
zařízení generuje, využívá a může vyzařovat
rádiové vlny a pokud není instalováno a
používáno v souladu s těmito instrukcemi,
může způsobovat interferenční rušení
rádiokomunikací.
Přesto
není
úplná
záruka, že při určitých způsobech instalace
nedojde ke vzniku interferencí. Způsobuje-
li toto zařízení škodlivé interferenční rušení
rádiového nebo televizního příjmu (lze
lokalizovat zapnutím a vypnutím přístroje),
může se uživatel pokusit zjednat nápravu
jedním z následujících způsobů:
• Změnit nasměrování nebo umístění
přijímací antény.
• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a
přijímačem.
• Zapojit přístroj do zásuvky napájené
jiným okruhem než přijímač.
• Požádat o pomoc zkušeného rádiového/
televizního technika nebo dodavatele.