Užívateľská príručka - Nikon D800 Manual

Užívateľská príručka - Nikon D800 Manual

Sponsored Links

User Manual Summary


Search in this Manual:

Užívateľská príručka - Page 1

DIGITÁLNY FOTOAPARÁT Sk Užívateľská príručka

..

Pre vašu bezpečnosť - Page 2

Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálnu jednookú zrkadlovku Nikon. Táto príručka sa vzťahuje na digitálny fotoaparát D800 aj D800E. Ak nie je uvedené inak, spôsob ich obsluhy je rovnaký. Obrázky zobrazujú model D800. Aby ste zo svojho fotoaparátu vyťažili maximum, dôkladne si prečítajte celú príručku a uchovávajte ju na mieste, kde si ju môžu prečítať všetci používatelia tohto výrobku. Symboly a konvencie Na uľahčenie vyhľadávania požadovaných informácií sa v texte používajú nasledujúce symboly a konvencie: Položky ponuky, možnosti a hlásenia..

Kde hľadať informácie - Page 3

i Kde hľadať informácie Požadované informácie nájdete v nasledujúcich častiach: Obsah .................................................................................................... 0 iv Register otázok a odpovedí ................................................................ 0 ii Stručný návod na obsluhu .................................................................. 0 xxi Register ................................................................................................ 0 441 Chybové hlásenia ...................................................................

Register otázok a odpovedí - Page 4

ii Pomocou tohto registra „otázok a odpovedí“ môžete nájsť hľadané informácie. Register otázok a odpovedí Fotografovanie 0 Možnosti snímania a vytvárania kompozície záberov Je nejaký rýchly a jednoduchý spôsob zhotovovania momentiek? xxi, 37 Môžem vytvoriť kompozíciu snímky na monitore ( C fotografovanie so živým náhľadom)? 45 Môžem snímať videosekvencie ( 1 videosekvencia so živým náhľadom)? 59 Môžem spojiť fotografie, nasnímané v pravidelných intervaloch a vytvoriť časozbernú videosekvenciu? 207 Režimy spúšte Môžem snímať fotografie..

iii - Page 5

iii Retušovanie fotografií 0 Ako vytvorím retušované kópie fotografií? 341 Ako zhotovovať kópie vo formáte JPEG z fotografií vo formáte RAW (NEF)? 353 Môžem vytvoriť kópiu fotografie, ktorá by vyzerala ako maľba? 359 Dajú sa vo fotoaparáte zostrihať filmové zábery alebo ukladať fotografie z videosekvencií? 74 Ponuky a nastavenia 0 Ako používať ponuky? 15 Ako zabrániť vypínaniu displejov? 291, 292 Ako zaostrím hľadáčik? 35 Ako nastavím na fotoaparáte hodiny? 27, 329 Ako naformátujem pamäťovú kartu? 32 Ako obnoviť implicitné nastavenia? 193, 270, 280..

Obsah - Page 6

iv Register otázok a odpovedí ............................................................................. ii Pre vašu bezpečnosť ........................................................................................ xiii Oznamy ................................................................................................................ xvi Stručný návod na obsluhu ............................................................................ xxi Úvod 1 Obsah balenia ....................................................................................................... 1 Obozn..

v - Page 7

v Základné fotografovanie a prehrávanie ................................................... 37 Zapnite fotoaparát ........................................................................................ 37 Pripravte fotoaparát ..................................................................................... 39 Zaostrenie a snímanie .................................................................................. 40 Prezeranie fotografií ..................................................................................... 43 Odstránenie neželaných fotografií ...................

vi - Page 8

vi Zaostrovanie 91 Automatické zaostrovanie .............................................................................. 91 Režim automatického zaostrovania ........................................................ 91 Režim činnosti AF ........................................................................................... 93 Výber zaostrovacieho bodu ....................................................................... 96 Pamäť zaostrenia ............................................................................................ 98 Manuálne zaostrovanie ......................

vii - Page 9

vii Vyváženie bielej farby 145 Možnosti vyváženia bielej farby ................................................................. 145 Jemné doladenie vyváženia bielej farby ................................................. 148 Výber farebnej teploty ................................................................................... 152 Vlastné nastavenie .......................................................................................... 154 Zlepšenie snímky 163 Picture Controls ............................................................................................... ..

viii - Page 10

viii Viac o prehrávaní 219 Prezeranie snímok .......................................................................................... 219 Zobrazovanie snímok na celej obrazovke ......................................... 219 Zobrazenie miniatúr .................................................................................. 219 Ovládacie prvky prehrávania ................................................................. 220 Informácie o fotografii .................................................................................. 222 Bližší pohľad: Zväčšenie zobrazenej sním..

ix - Page 11

ix Rotate Tall (Otočiť na výšku) ..................................................................... 266 Slide Show (Prezentácia) ............................................................................ 267 C Ponuka režimu snímania: Možnosti snímania ............................... 268 Shooting Menu Bank (Súbor používateľských funkcií ponuky režimu snímania) ....................................................... 269 Extended Menu Banks (Rozšírené súbory používateľských funkcií ponuky) ........................................................ 270 Storage Folde..

x - Page 12

x c2: Auto Meter-off Delay (Oneskorenie auto- matického vypnutia expozimetra) .................................................... 291 c3: Self-Timer (Samospúšť) ........................................................................ 291 c4: Monitor off Delay (Doba nečinnosti pre auto- matické vypnutie monitora) ................................................................ 292 d: Shooting/Display (Snímanie/zobrazenie) ..................................... 292 d1: Beep (Pípanie) ......................................................................................... 292 d2: CL M..

xi - Page 13

xi f11: Slot Empty Release Lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty) .............................................................................. 319 f12: Reverse Indicators (Obrátené indikátory) .................................... 319 f13: Assign MB-D12 AF-ON (Priradenie tlačidla MB-D12 AF-ON) ........................................................................................ 320 g: Movie (Videosekvencia) ....................................................................... 321 g1: Assign Fn Button (Priradenie tlačidla Fn) ...................................... 321 g2..

xii - Page 14

xii Side-by-Side Comparison (Porovnanie vedľa seba) ......................... 364 O My Menu (Moja ponuka)/ m Recent Settings (Posledné nastavenia) .............................................................................. 366 Technické informácie 371 Kompatibilné objektívy ................................................................................ 371 Voliteľné zábleskové jednotky (blesky) ................................................... 380 Systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS) ...................................... 381 Ďalšie príslušenstvo ...................

Pre vašu bezpečnosť - Page 15

xiii Pre vašu bezpečnosť Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte všetky nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste predišli poškodeniu výrobku značky Nikon a poraneniu seba alebo iných osôb. Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte na takom mieste, kde si ich môžu prečítať všetci používatelia výrobku. Možné následky nedodržania bezpečnostných pokynov uvedených v tejto časti sú označené nasledujúcim symbolom: ❚❚ VAROVANIA A Slnko udržiavajte mimo obrazového poľa Pri snímaní objektov v protisvetle udržiavajte slnko úplne mimo obrazového ..

xiv - Page 16

xiv A Nepoužívajte v prostredí s horľavým plynom Elektronické zariadenia nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov, pretože to môže spôsobiť výbuch alebo požiar. A Udržujte mimo dosah detí Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k zraneniu. Okrem toho nezabudnite, že malé časti predstavujú nebezpečenstvo zadusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto zariadenia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. A Remienok fotoaparátu nedávajte na krk dojčaťu ani dieťaťu Remienok fotoaparátu zavesený na krku dojčaťa alebo dieťaťa môže zapríč..

xv - Page 17

xv A Pri manipulácii s nabíjačkou dodržiavajte príslušné bezpečnostné pokyny • Uchovávajte ju v suchu. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. • Prach na kovových častiach zástrčky alebo v ich blízkosti treba odstrániť pomocou suchej handričky. Ďalšie používanie môže spôsobiť požiar. • Počas búrok sa nedotýkajte napájacieho kábla a nechoďte do blízkosti nabíjačky. Ak nedodržíte toto varovanie, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. • Nepoškoďte, neupravte ani násilím neohýbajte a nemykajt..

Oznamy - Page 18

xvi Oznamy • Žiadnu časť príručiek dodávaných s týmto výrobkom nie je povolené reprodukovať, prenášať, prepisovať, ukladať v systéme na vyhľadávanie informácií ani prekladať do iného jazyka v akejkoľvek forme ani akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon. • Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru a softvéru opisovaného v týchto príručkách bez predchádzajúceho upozornenia. • Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené pou..

Poznámky pre užívateľov v Európe - Page 19

xvii Poznámky pre užívateľov v Európe Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné odovzdať do separovaného odpadu. Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách: • Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu. • Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu. • Ďalšie infor..

Likvidácia zariadení na ukladanie údajov - Page 20

xviii Likvidácia zariadení na ukladanie údajov Majte na pamäti, že odstránením snímok z pamäťových kariet alebo iných zariadení na ukladanie údajov alebo ich naformátovaním sa údaje pôvodných snímok nevymažú úplne. Odstránené súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie utajenia takýchto údajov zodpovedá používateľ. Pred vyhodením pamäťového zariadenia alebo jeho odovzdaním inej osobe v ňom vym..

xix - Page 21

xix Používajte iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon Fotoaparáty Nikon sú skonštruované podľa najprísnejších noriem a obsahujú zložité elektronické obvody. Iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane nabíjačiek, akumulátorov, sieťových zdrojov a príslušenstva k blesku) certifikované spoločnosťou Nikon špecificky na použitie s týmto digitálnym fotoaparátom Nikon bolo vytvorené a odskúšané tak, aby pracovalo v rámci prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek týchto elektronických obvodov. Používanie neo..

Pred zhotovovaním dôležitých snímok - Page 22

xx A Pred zhotovovaním dôležitých snímok Pred fotografovaním pri dôležitých príležitostiach (napríklad na svadbách alebo pred zobratím fotoaparátu na cestu) zhotovte skúšobný záber, aby ste sa uistili, že fotoaparát funguje normálne. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody ani ušlý zisk, ktorý môže byť spôsobený poruchou fotoaparátu. A Celoživotné vzdelávanie Ako súčasť snahy spoločnosti Nikon o „celoživotné vzdelávanie”, ktorá je zameraná na ustavičnú podporu výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich lokalitách k dispozícii n..

Stručný návod na obsluhu - Page 23

xxi Stručný návod na obsluhu Ak chcete D800 rýchlo uviesť do činnosti, postupujte podľa týchto krokov. 1 Pripevnite remienok fotoaparátu. Remienok pevne pripevnite k očku na fotoapráte. 2 Nabite ( 0 19) a vložte batériu ( 0 21). 3 Nasaďte objektív ( 0 24). 4 Vložte pamäťovú kartu ( 0 29). Predná strana 16 GB

..

Pozrite aj - Page 24

xxii 5 Zapnite fotoaparát ( 0 37). 6 Výber automatického zaostrovania ( 0 91). Otočte volič režimu zaostrovania do polohy AF (automatické zaostrovanie). 7 Zaostrovanie a snímanie ( 0 40, 41). Ak chcete zaostriť, stlačte tlačidlo spúšte do polovice, potom stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol a nasnímajte fotografiu. 8 Prezeranie fotografií ( 0 43). A Pozrite aj Viac informácií o výbere jazyka a nastavení času a dátumu nájdete na strane 26. Informácie o nastavení zaostrenia hľadáčika nájdete na strane 35. Volič režimu zaostrovania Indikátor zaostrenia Tlači..

Obsah balenia - Page 25

X 1 X Úvod Uistite sa, že vám boli s fotoaparátom dodané všetky položky, ktoré sú uvedené na tejto strane. Pamäťové karty sa predávajú samostatne . • Remienok (AN-DC6 pre D800, AN-DC6E pre D800E; 0 xxi) • Záruka • Užívateľská príručka (táto príručka) • Stručná príručka • Inštalačný disk CD so softvérom ViewNX 2 ( 0 239) Obsah balenia • Kryt bajonetu BF-1B ( 0 24, 390) • Kryt monitora BM-12 ( 0 14) • Kryt drážky na príslušenstvo BS-1 ( 0 380) • Digitálny fotoaparát D800/D800E ( 0 2) • Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15 ..

Oboznámenie sa s fotoaparátom - Page 26

2 X Oboznámenie sa s fotoaparátom Venujte chvíľu oboznámeniu sa s ovládacími prvkami a displejmi fotoaparátu. Môže byť užitočné, ak si túto časť označíte a vrátite sa k nej po prečítaní zvyšku príručky. Telo fotoaparátu 1 2 3 4 5 9 6 7 8 10 11 12 14 13 4 16 15 1 Volič režimov spúšte ............................ 103 2 Tlačidlo aretácie voliča režimov spúšte .................................................................. 103 3 Tlačidlo T Kvalita snímky ..................................... 84 Veľkosť snímky .................................... 87 D..

Mikrofón a reproduktor - Page 27

3 X 1 2 3 4 5 6 9 15 14 1 6 17 18 1 9 7 8 10 11 13 12 1 Vstavaný blesk ...................................... 181 2 Tlačidlo vysunutia blesku ................... 181 3 Tlačidlo M / Y Zábleskový režim ............................. 182 Korekcia zábleskovej expozície .............................................................. 188 4 Vstavaný mikrofón ........................... 65, 70 5 Kryt synchronizačného konektora blesku ...................................................... 380 6 Kryt 10-pinového konektora diaľkového ovládania ................. 215, 389 7 Synchronizačn..

Telo fotoaparátu (Pokračovanie) - Page 28

4 X Telo fotoaparátu (Pokračovanie) 1 2 3 4 5 6 7 12 8 9 11 10 1 Pomocné svetlo AF .............................. 286 Kontrolka samospúšte ........................ 107 Kontrolka redukcie efektu červených očí ............................................................. 183 2 Pomocný príkazový volič .................... 317 3 Tlačidlo kontroly hĺbky ostrosti ......................................... 63, 117, 315, 322 4 Tlačidlo Fn (funkčné) ......................................... 83, 191, 311, 321 5 Kryt napájacieho konektora .............. 391 6 Poistka krytu priestoru ..

5 - Page 29

5 X 7 6 8 9 12 11 15 14 16 13 10 1 24 25 2 3 4 5 23 22 21 20 19 18 17 1 Hľadáčik .................................................... 35 2 Okulár hľadáčika ............................ 36, 106 3 Ovládací prvok dioptrickej korekcie .................................................................... 35 4 Volič režimov merania expozície ...... 116 5 Tlačidlo A Expozičná pamäť/pamäť zaostrenia ...................................... 98, 128, 315, 323 6 Tlačidlo B AF-ON (AF-ZAP) ..................... 46, 60, 92 7 Hlavný príkazový volič ........................ 317 8 Multi..

Kontrolný panel - Page 30

6 X Kontrolný panel 2 1 3 4 5 6 7 10 11 8 9 12 13 14 15 1 Indikátor farebnej teploty .................. 153 2 Čas uzávierky ............................... 119, 122 Hodnota korekcie expozície .............. 130 Hodnota korekcie zábleskovej expozície ................................................. 188 Jemné doladenie vyváženia bielej farby ......................................................... 148 Farebná teplota ........................... 146, 153 Číslo predvoľby vyváženia bielej farby .................................................................. 154 Počet snímo..

7 - Page 31

7 X 16 17 18 19 20 22 23 21 28 27 25 24 26 29 30 31 32 16 Indikátor korekcie zábleskovej expozície ...................................................................... 188 17 Indikátor pripojenia GPS ......................... 216 18 Ikona aretácie času uzávierky ................ 126 19 Indikátor nenastavených hodín ............................................................... 28, 417 20 Indikátor intervalového časovača ............................................................. 201, 204 Časozberný indikátor ..................... 207, 210 21 Indikátor režimu činnost..

Zobrazenie v hľadáčiku - Page 32

8 X Zobrazenie v hľadáčiku 1 2 4 3 5 6 7 8 10 14 11 13 9 12 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 21 1 Pomocná mriežka (zobrazí sa po výbere možnosti On (Zap.) pre používateľské nastavenie d6) ............ 295 2 Zaostrovacie body .......... 40, 96, 284, 285 Režim činnosti AF ............................. 93, 94 3 Ohraničenie automatického zaostrovacieho poľa ..................... 35, 223 4 Zobrazenie virtuálneho horizontu .................................................................. 313 5 Indikátor zaostrenia ...................... 40, 102 6 Meranie expozície ................

9 - Page 33

9 X 12 Expozičný režim .................................... 117 13 Indikátor korekcie zábleskovej expozície ................................................ 188 14 Indikátor korekcie expozície .............. 130 15 Citlivosť ISO ........................................... 109 Indikátor záznamu s vlastným nastavením vyváženia bielej farby .................................................................. 156 Veľkosť stupňovania ADL ................... 314 Režim činnosti AF ...................... 93, 94, 95 16 Počet zostávajúcich snímok ....... 38, 436 Počet zostávaj..

Zobrazenie informácií - Page 34

10 X Zobrazenie informácií Po stlačení tlačidla R sa na monitore zobrazia informácie o snímaní, vrátane času uzávierky, clony, počtu zostávajúcich snímok a režimu činnosti AF. Tlačidlo R 4 5 7 9 14 13 10 11 8 2 3 1 6 12 1 Expozičný režim .................................... 117 2 Indikátor flexibilnej programovej automatiky ............................................. 118 3 Indikátor synchronizácie blesku ....... 299 4 Čas uzávierky ................................ 119, 122 Hodnota korekcie expozície .............. 130 Hodnota korekcie zábleskovej expozície .....

Indikátor korekcie expozície - Page 35

11 X 17 16 18 19 21 34 22 23 24 36 15 20 25 27 28 29 30 31 26 33 32 35 15 Ikona aretácie času uzávierky ........... 126 16 Indikátor nenastavených hodín ........................................................... 28, 417 17 Indikátor intervalového časovača ......................................................... 201, 204 Časozberný indikátor ................. 207, 210 18 Indikátor pripojenia GPS .................... 216 19 Indikátor poznámky k snímke ........... 333 20 Ikona aretácie clony ............................ 127 Indikátor HDR (séria) ............................

Zobrazenie informácií (Pokračovanie) - Page 36

12 X Zobrazenie informácií (Pokračovanie) 37 38 39 40 42 50 43 44 45 46 41 49 48 47 37 Indikátor blokovania zábleskovej expozície ................................................. 191 38 Indikátor režimu spúšte ...................... 103 Rýchlosť sériového snímania ............. 104 39 Indikátor korekcie zábleskovej expozície ................................................. 188 40 Indikátor korekcie expozície .............. 130 41 Indikátor ovládania vinetácie ............ 275 42 Veľkosť stupňovania ADL ................... 142 43 Indikátor batérie fotoaparátu ...

Zmena nastavení v zobrazení informácií - Page 37

13 X ❚❚ Zmena nastavení v zobrazení informácií Ak chcete zmeniť nastavenia nižšie uvedených položiek, stlačte tlačidlo R v zobrazení informácií. Pomocou multifunkčného voliča zvýraznite položky a stlačením tlačidla J zobrazte možnosti zvýraznenej položky. \ Tlačidlo R 1 Súbor používateľských funkcií ponuky režimu snímania ................................... 269 2 Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO .................................................................. 277 3 Aktívna funkcia D-Lighting ................ 175 4 Farebný priestor ...........

Kryt monitora BM-12 - Page 38

14 X Kryt monitora BM-12 S fotoaparátom sa dodáva priezračný plastový kryt na udržiavanie monitora v čistote a na jeho ochranu v dobe, kedy sa fotoaparát nepoužíva. Ak chcete nasadiť kryt, vložte výčnelok na vrchu krytu do príslušnej priehlbiny nad monitorom fotoaparátu ( q ) a pritlačte spodok krytu, kým nezaklapne ( w ). Ak chcete kryt zložiť, pevne držte fotoaparát a jemne potiahnite spodok krytu tak, ako je to zobrazené vpravo.

..

Základy používania - Page 39

s 15 s Základy používania Väčšina možností snímania, prehrávania a nastavenia je k dispozícii v ponukách fotoaparátu. Ponuky možno zobraziť stlačením tlačidla G . Ponuky fotoaparátu Tlačidlo G Vyberte si z nasledujúcich ponúk: • D : Playback (Prehrávanie) ( 0 259) • B : Setup (Nastavenie) ( 0 325) • C : Shooting (Snímanie) ( 0 268) • N : Retouch (Upraviť) ( 0 341) • A : Custom Settings • O / m : My Menu (Moja ponuka) alebo Recent (Používateľské nastavenia) ( 0 278) settings (Posledné nastavenia) (implicitné nastavenie je My Menu (Moja ponuka) ; 0 3..

Používanie ponúk fotoaparátu - Page 40

16 s Používanie ponúk fotoaparátu ❚❚ Ovládacie prvky ponúk Na pohyb v ponukách môžete používať multifunkčný volič a tlačidlo J . ❚❚ Pohybovanie v ponukách V ponukách sa môžete pohybovať podľa nižšie uvedeného postupu. 1 Zobrazenie ponúk. Ponuky zobrazíte stlačením tlačidla G . 2 Zvýraznenie ikony aktuálnej ponuky. Ikonu aktuálnej ponuky zvýrazníte stlačením tlačidla 4 . Pohyb kurzora nahor Zrušenie a návrat do predchádzajúcej ponuky Výber zvýraznenej položky alebo zobrazenie vedľajšej ponuky Výber zvýraznenej položky Výber zvýrazne..

17 - Page 41

17 s 3 Výber ponuky. Požadovanú ponuku vyberiete stlačením 1 alebo 3 . 4 Umiestnenie kurzora do vybranej ponuky. Kurzor umiestnite do vybranej ponuky stlačením tlačidla 2 . 5 Zvýraznenie položky ponuky. Položku ponuky zvýrazníte stlačením 1 alebo 3 . 6 Zobrazenie dostupných možností. Možnosti vybranej položky ponuky zobrazíte stlačením 2 . 7 Zvýraznenie možnosti. Možnosť zvýrazníte stlačením 1 alebo 3 .

..

Výber zvýraznenej položky. - Page 42

18 s 8 Výber zvýraznenej položky. Zvýraznenú položku vyberiete stlačením J . Ak chcete skončiť bez uskutočnenia výberu, stlačte tlačidlo G . Nezabudnite na nasledovné: • Položky ponuky zobrazené sivou farbou sú momentálne nedostupné. • Aj keď má stlačenie tlačidla 2 alebo stredu multifunkčného voliča vo všeobecnosti rovnaký efekt ako stlačenie tlačidla J , v niektorých prípadoch sa dá výber uskutočniť iba stlačením tlačidla J . • Ak chcete opustiť ponuky a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice ( 0 41). Pomocn..

Pripojte napájací kábel. - Page 43

19 s Prvé kroky Nabite batériu Fotoaparát je napájaný nabíjateľnou lítium-iónovou batériou EN-EL15 (súčasť dodávky). V záujme dosiahnutia maximálneho času snímania nabite batériu pred jej používaním pomocou dodanej nabíjačky MH-25. Úplné nabitie vybitej batérie trvá približne 2 hodiny a 35 minút. 1 Pripojte napájací kábel. Pripojte napájací kábel. Zástrčka sieťového zdroja by mala byť v polohe, ktorá je zobrazená vpravo. Neotáčajte ju. 2 Odstráňte kryt kontaktov. Odstráňte kryt kontaktov z batérie. 3 Vložte batériu. Vložte batériu do pri..

Pripojte nabíjačku. - Page 44

20 s 4 Pripojte nabíjačku. Počas nabíjania bliká kontrolka CHARGE . 5 Po dokončení nabíjania vyberte batériu. Nabíjanie je dokončené, keď kontrolka CHARGE prestane blikať. Odpojte nabíjačku zo zásuvky a vyberte batériu. D Nabíjanie batérie Batériu nabíjajte vo vnútri pri teplotách okolia v rozsahu 5 – 35 °C. Batéria sa nebude nabíjať, ak je jej teplota nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 60 °C. A Zásuvkový adaptér V závislosti od krajiny alebo oblasti nákupu môže byť spolu s nabíjačkou dodaný aj zásuvkový adaptér. Ak chcete použiť adaptér, v..

21 - Page 45

21 s Vložte batériu 1 Vypnite fotoaparát. 2 Otvorte kryt priestoru pre batériu. Odistite ( q ) a otvorte ( w ) kryt priestoru pre batériu. 3 Vložte batériu. Vložte batériu otočenú podľa obrázka ( q ). Pomocou batérie udržujte oranžovú poistku proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach potlačenú do strany. Poistka zaistí batériu na mieste po jej úplnom zasunutí ( w ). 4 Zatvorte kryt priestoru pre batériu. D Vkladanie a vyberanie batérie Pred vložením alebo vybraním batérie vždy vypnite fotoaparát. Poistka proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvie..

22 - Page 46

22 s A Vyberanie batérie Vypnite fotoaparát a otvorte kryt priestoru pre batériu. Batériu uvoľníte stlačením poistky proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach v smere šípky a potom ju vytiahnite rukou. Nezabudnite, že batéria môže byť po použití horúca, pri jej vyberaní preto dávajte pozor. Aby ste predišli skratom, keď batériu nepoužívate, nasaďte späť kryt kontaktov. D Nabíjateľné lítium-iónové batérie EN-EL15 Dodaná batéria EN-EL15 zdieľa informácie s kompatibilnými zariadeniami, čo umožňuje fotoaparátu, aby zobrazil stav jej nabitia ..

CHARGE - Page 47

23 s D Batéria a nabíjačka Prečítajte si a dodržiavajte varovania a upozornenia na stranách xiii–xv a 401–404 v tejto príručke . Nepoužívajte batériu pri teplotách nižších ako 0 °C alebo vyšších ako 40 °C. Nedodržaním tohto pokynu môžete poškodiť batériu alebo zhoršiť jej výkonnosť. Kapacita môže klesnúť a doba nabíjania sa môže predĺžiť pri teplotách batérie od 0 °C do 15 °C a od 45 °C do 60 °C. Ak kontrolka CHARGE počas nabíjania bliká (t. j. bliká asi osemkrát za sekundu), overte si, či je teplota v správnom rozsahu. Potom odpojt..

Vypnite fotoaparát. - Page 48

24 s Nasaďte objektív Po odstránení objektívu je potrebné dávať pozor, aby do fotoaparátu nevnikol prach. Objektív použitý v tejto príručke na ilustračné účely je AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR. 1 Vypnite fotoaparát. 2 Odstráňte zadný kryt objektívu a kryt bajonetu fotoaparátu. Kryt objektívu Slnečná clona objektívu Stupnica ohniskových vzdialeností Upevňovacia značka Index stupnice ohniskových vzdialeností Kontakty procesora ( 0 373) Volič režimov zaostrovania ( 0 25, 101) Vypínač stabilizácie obrazu Prepínač režimu stabilizácie obrazu Zaostrovac..

Nasaďte objektív. - Page 49

25 s 3 Nasaďte objektív. Objektív zasuňte do bajonetu fotoaparátu, pričom zarovnajte upevňovaciu značku na objektíve s upevňovacou značkou na tele fotoaparátu ( q ). Otáčajte objektívom proti smeru hodinových ručičiek, až kým nezaklapne na miesto, pričom dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo aretácie bajonetu ( w ). Ak je objektív vybavený prepínačom režimu A-M alebo M/A-M , vyberte A (automatické zaostrovanie) alebo M/A (automatické zaostrovanie s prioritou manuálneho režimu). A Zloženie objektívu Pred sňatím alebo výmenou objektívu sa uistite, ..

Hlavný vypínač - Page 50

26 s Základné nastavenie Pri prvom zobrazení ponúk sa v ponuke nastavenia automaticky zvýrazní možnosť jazyka. Vyberte jazyk a nastavte čas a dátum. Nezabudnite, že ak čas a dátum nie sú nastavené, na monitore bude blikať B a čas a dátum, ktorý sa zaznamená s fotografiami nebude správny. 1 Zapnite fotoaparát. 2 V ponuke nastavenia vyberte Language (Jazyk) . Stlačením tlačidla G zobrazíte ponuky fotoaparátu, potom vyberte v ponuke nastavenia možnosť Language (Jazyk) . Viac informácií o používaní ponúk nájdete v časti „Používanie ponúk fotoaparátu“..

Time zone and date - Page 51

27 s 4 Vyberte Time zone and date (Časové pásmo a dátum) . Vyberte Time zone and date (Časové pásmo a dátum) a stlačte 2 . 5 Nastavte časové pásmo. Vyberte Time zone (Časové pásmo) a stlačte 2 . Stlačením tlačidla 4 alebo 2 zvýraznite miestne časové pásmo (pole UTC zobrazuje časový rozdiel v hodinách medzi vybraným časovým pásmom a svetovým koordinovaným časom (UTC)) a potom stlačte tlačidlo J . 6 Zapnite alebo vypnite letný čas. Vyberte Daylight saving time (Letný čas) a stlačte 2 . V implicitných nastaveniach je letný čas vypnutý. Ak sa v miestn..

Nastavte formát dátumu. - Page 52

28 s 8 Nastavte formát dátumu. Vyberte Date format (Formát dátumu) a stlačte 2 . Stlačením 1 alebo 3 vyberte poradie, v akom sa budú zobrazovať rok, mesiac a deň a stlačte J . 9 Prejdite do režimu snímania. Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice. A Batéria hodín Hodiny fotoaparátu sú napájané z nezávislého, nabíjateľného zdroja energie, ktorý sa nabíja podľa potreby po vložení hlavnej batérie alebo pri napájaní fotoaparátu z voliteľného napájacieho konektora EP-5B a sieťového zdroja EH-5b AC ( 0 387). Dva dni nab..

Vkladanie a vyberanie pamäťových kariet - Page 53

29 s Vložte pamäťovú kartu Snímky sa ukladajú na pamäťové karty (k dispozícii samostatne; 0 434). Fotoaparát je vybavený dvomi slotmi na kartu, jeden pre SD kartu a druhý pre karty CompactFlash typu I. Karty typu II a Microdrive nie je možné používať. 1 Vypnite fotoaparát. 2 Otvorte kryt slotu na kartu. Vysuňte kryt slotu na kartu ( q ) a otvorte ho ( w ). D Vkladanie a vyberanie pamäťových kariet Pred vložením alebo vybraním pamäťovej karty vždy vypnite fotoaparát. Hlavný vypínač

..

Vkladanie pamäťových kariet - Page 54

30 s 3 Vložte pamäťovú kartu. Pamäťové SD karty : Kartu držte tak, ako je to zobrazené a zasúvajte ju do slotu na SD kartu, až kým nezacvakne na miesto. Zelená kontrolka prístupu sa nakrátko rozsvieti. Pamäťové karty CompactFlash : Kartu vložte do slotu na kartu CompactFlash tak, aby predná nálepka smerovala k monitoru ( q ). Po úplnom vložení pamäťovej karty sa tlačidlo vysunutia vysunie ( w ) a zelená kontrolka prístupu sa nakrátko rozsvieti. 4 Zatvorte kryt slotu na kartu. Ak sa bude pamäťová karta používať prvýkrát vo fotoaparáte po jej použití a..

Ikony pamäťových kariet - Page 55

31 s D Ikony pamäťových kariet Príslušné ikony zobrazujú aktuálne vložené pamäťové karty vo fotoaparáte tak, ako je to uvedené na obrázku (príklad vpravo zobrazuje ikony, ktoré sa zobrazia ak sú vložené obidve karty, SD aj CompactFlash). Ak je pamäťová karta plná alebo sa vyskytla chyba, ikona príslušnej karty bude blikať ( 0 419). A Používanie dvoch pamäťových kariet Viac informácií o úlohách, ktoré plní každá karta po vložení dvoch kariet do fotoaparátu, nájdete na strane 89. Kontrolný panel Zobrazenie informácií A Vyberanie pamäťových ka..

Formátovanie pamäťových kariet - Page 56

32 s Naformátujte pamäťovú kartu Pamäťové karty sa musia pred prvým použitím a po použití alebo formátovaní v iných zariadeniach znova naformátovať. 1 Zapnite fotoaparát. 2 Stlačte tlačidlá I ( Q ) a O ( Q ). Podržte súčasne stlačené tlačidlá I ( Q ) a O ( Q ), kým sa nezobrazí blikajúci nápis C (formátovať) v zobrazení času uzávierky na kontrolnom paneli a v hľadáčiku. Ak sú vložené dve karty, karta, ktorú je potrebné naformátovať, bude zobrazená blikajúcou ikonou. V implicitných nastaveniach bude vybraný hlavný slot na kartu ( 0 89). Dru..

Počas - Page 57

33 s 3 Opätovne stlačte tlačidlá I ( Q ) a O ( Q ). Opätovným súčasným stlačením tlačidiel I ( Q ) a O ( Q ) kým bliká C , spustite formátovanie pamäťovej karty. Počas formátovania nevyberajte pamäťovú kartu ani nevyberajte a neodpájajte zdroj energie. Po dokončení formátovania sa na kontrolnom paneli a v hľadáčiku zobrazí počet fotografií, ktoré možno zaznamenať pri aktuálnych nastaveniach.

..

Prepínač ochrany proti zápisu - Page 58

34 s D Pamäťové karty • Pamäťové karty môžu byť po používaní horúce. Pamäťové karty vyberajte z fotoaparátu opatrne. • Pred vložením alebo vybraním pamäťovej karty vypnite fotoaparát. Počas formátovania pamäťovej karty a zápisu, odstraňovania alebo kopírovania údajov do počítača nevyberajte pamäťovú kartu z fotoaparátu, nevypínajte fotoaparát a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu alebo pamäťovej karty. • Nedotýkajte sa kontaktov pamäťovej ka..

Nastavte zaostrenie hľadáčika - Page 59

35 s Nastavte zaostrenie hľadáčika Fotoaparát je vybavený dioptrickou korekciou na zohľadnenie individuálnych zrakových rozdielov. Pred snímaním skontrolujte, či je zobrazenie v hľadáčiku zaostrené. 1 Zapnite fotoaparát. Snímte kryt objektívu a zapnite fotoaparát. 2 Nadvihnite ovládací prvok dioptrickej korekcie ( q ) . 3 Zaostrite hľadáčik. Otáčajte ovládacím prvkom dioptrickej korekcie ( w ) dovtedy, kým nebudú zobrazenie v hľadáčiku, body zaostrenia a ohraničenie automatického zaostrovcacieho poľa ostré. Pri ovládaní ovládacieho prvku s okom na hľ..

Nastavenie zaostrenia hľadáčika - Page 60

36 s A Nastavenie zaostrenia hľadáčika Ak nemôžete zaostriť hľadáčik podľa vyššie uvedeného popisu, vyberte jednorazové automatické zaostrovanie (AF-S; 0 91), automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body ( 0 93) a stredový zaostrovací bod ( 0 96) a potom umiestnite objekt s vysokým kontrastom do stredového zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo spúšte do polovice, aby fotoaparát zaostril. Po zaostrení fotoaparátu použite ovládací prvok dioptrickej korekcie na to, aby sa vám objekt v hľadáčiku zobrazil ostro. V prípade potreby môžete ostrosť..

Zapnite fotoaparát. - Page 61

37 s Základné fotografovanie a prehrávanie Zapnite fotoaparát Pred snímaním fotografií zapnite fotoaparát a skontrolujte úroveň nabitia batérie a počet zostávajúcich snímok podľa nižšie uvedených pokynov. 1 Zapnite fotoaparát. Zapnite fotoaparát. Kontrolný panel sa zapne a rozsvieti sa zobrazenie v hľadáčiku. 2 Skontrolujte úroveň nabitia batérie. Skontrolujte úroveň nabitia batérie na kontrolnom paneli alebo v hľadáčiku. Ikona * Popis Kontrolný panel Hľadáčik L — Batéria je úplne nabitá. K — Batéria je čiastočne vybitá. J — I — H d Baté..

Skontrolujte počet zostávajúcich snímok. - Page 62

38 s 3 Skontrolujte počet zostávajúcich snímok. Kontrolný panel a hľadáčik ukazujú počet fotografií, ktoré možno zhotoviť pri aktuálnych nastaveniach (hodnoty nad 1 000 sú zaokrúhlené nadol na najbližšiu stovku; napr., hodnoty od 1 400 do 1 499 sa zobrazujú ako 1,4 K). Ak sú vložené dve pamäťové karty, zobrazí sa miesto dostupné na karte v hlavnom slote ( 0 89). Keď počet zostávajúcich snímok dosiahne A , toto číslo bude blikať, n alebo j bude blikať v zobrazení času uzávierky, pričom bude blikať ikona príslušnej karty. Vložte inú pamäťovú k..

Pripravte fotoaparát - Page 63

39 s Pripravte fotoaparát Pri vytváraní kompozície fotografií v hľadáčiku uchopte pravou rukou držadlo fotoaparátu a ľavou rukou zároveň podopierajte telo fotoaparátu alebo objektív. Lakte držte zľahka opreté o trup ako oporu a jednou nohou vykročte o pol kroku vpred, aby ste mali stabilné držanie hornej časti tela. Pri vytváraní kompozície fotografií s orientáciou na výšku (portrét) uchopte fotoaparát tak, ako je to zobrazené na konci troch obrázkov vpravo.

..

Zobrazenie v hľadáčiku - Page 64

40 s Zaostrenie a snímanie 1 Stlačte tlačidlo spúšte do polovice ( 0 41). Pri implicitných nastaveniach fotoaparát zaostrí na objekt v strede zaostrovacieho bodu. Umiestnite fotografiu do obrazového poľa v hľadáčiku s hlavným objektom v strede zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Ak je snímaný objekt slabo osvetlený, môže sa rozsvietiť pomocné svetlo AF. 2 Skontrolujte indikátory v hľadáčiku. Po dokončení zaostrovania sa v hľadáčiku zobrazí indikátor zaostrenia ( I ). Pri tlačidle spúšte stlačenom do polovice sa zaostrenie zablok..

Tlačidlo spúšte - Page 65

41 s 3 Snímajte. Jemne stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol, čím sa uvoľní uzávierka a zaznamená sa fotografia. Počas zaznamenávania fotografie na pamäťovú kartu bude svietiť kontrolka prístupu. Kým nezhasne kontrolka prístupu a kým sa neukončí zaznamenávanie, nevysúvajte pamäťovú kartu a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie. A Tlačidlo spúšte Fotoaparát je vybavený dvojpolohovým tlačidlom spúšte. Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice fotoaparát zaostrí. Ak chcete zhotoviť fotografiu, stlačte tlačidlo spúšte úplne. Kontrolka prístu..

6 s - Page 66

42 s A Automatické vypínanie expozimetrov Zobrazenia času uzávierky a clony na kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa vypnú, ak sa v priebehu približne šiestich sekúnd nevykoná žiadny úkon. Týmto sa znižuje spotreba energie batérie. Zobrazenie v hľadáčiku môžete obnoviť stlačením tlačidla spúšte do polovice ( 0 41). Dĺžku času pred automatickým vypnutím expozimetrov môžete nastaviť pomocou používateľského nastavenia c2 ( Auto meter-off delay (Oneskorenie automatického vypnutia expozimetra) , 0 291). A Multifunkčný volič Multifunkčný volič môžete ..

Prezeranie fotografií - Page 67

43 s Prezeranie fotografií 1 Stlačte tlačidlo K . Na monitore sa zobrazí fotografia. Pamäťová karta obsahujúca práve zobrazenú snímku je označená ikonou. 2 Zobrazenie ďalších snímok. Ďalšie snímky môžete zobraziť stlačením 4 alebo 2 . Ak si chcete pozrieť ďalšie informácie o aktuálnej fotografii, stlačte 1 a 3 ( 0 222). Ak chcete zastaviť prehrávanie a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte spúšť do polovice. A Ukážka snímok Keď je vybraná možnosť On (Zap.) v položke Image review (Ukážka snímok) v ponuke režimu prehrávania ( 0 265), fotog..

Odstránenie neželaných fotografií - Page 68

44 s Odstránenie neželaných fotografií Neželané fotografie môžete odstrániť stlačením tlačidla O ( Q ). Nezabudnite, že odstránené fotografie už nie je možné obnoviť. 1 Zobrazte fotografiu. Zobrazte fotografiu, ktorú chcete odstrániť tak, ako je to popísané v časti „Prezeranie fotografií“ na predchádzajúcej strane. Umiestnenie aktuálnej snímky je zobrazené pomocou ikony v ľavom dolnom rohu na displeji. 2 Odstráňte fotografiu. Stlačte tlačidlo O ( Q ). Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Ak chcete odstrániť snímku a vrátiť sa späť do re..

Fotografovanie so živým - Page 69

x 45 x Fotografovanie so živým náhľadom Ak chcete snímať fotografie v režime živého náhľadu, postupujte podľa nasledujúcich krokov. 1 Otočte volič živého náhľadu do polohy C (fotografovanie so živým náhľadom). 2 Stlačte tlačidlo a . Vyklopí sa zrkadlo a na monitore fotoaparátu sa zobrazí pohľad cez objektív. Objekt už nebude viac viditeľný v hľadáčiku. 3 Umiestnite zaostrovací bod. Zaostrovací bod umiestnite na snímaný objekt tak, ako je to popísané na strane 48. Volič živého náhľadu Tlačidlo a

..

Náhľad expozície - Page 70

46 x 4 Zaostrite. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo stlačením tlačidla B . Zaostrovací bod bude blikať nazeleno, kým fotoaparát zaostruje. Ak fotoaparát dokáže zaostriť, zaostrovací bod sa zobrazí nazeleno. Ak fotoaparát nedokáže zaostriť, zaostrovací bod bude blikať načerveno (pamätajte, že snímky sa dajú zhotoviť, aj keď zaostrovací bod bliká načerveno, pred snímaním skontrolujte zaostrenie na monitore). Expozíciu môžete zablokovať stlačením tlačidla A AE-L/AF-L ( 0 128). Zaostrenie sa uchová v pamäti počas stlačenia tlač..

Zhotovte snímku. - Page 71

47 x 5 Zhotovte snímku. Snímku zhotovíte stlačením tlačidla spúšte úplne nadol. Monitor sa vypne. 6 Ukončite režim živého náhľadu. Režim živého náhľadu opustíte stlačením tlačidla a . D Automatické zaostrovanie v režime živého náhľadu Použite objektív AF-S. Požadované výsledky sa nemusia dať dosiahnuť s inými objektívmi ani s telekonvertormi. Majte na pamäti, že pri živom náhľade je automatické zaostrovanie pomalšie a počas zaostrovania môže monitor zjasnieť alebo stmavnúť. Zaostrovací bod sa niekedy môže zobraziť nazeleno, aj keď fot..

Výber režimu zaostrovania - Page 72

48 x Zaostrovanie v režime živého náhľadu Ak chcete zaostriť pomocou automatického zaostrovania, otočte volič režimu zaostrovania do polohy AF a potom na základe nižšie uvedeného postupu vyberte režimy automatického zaostrovania a činnosti AF. Viac informácií o manuálnom zaostrovaní nájdete na strane 55. ❚❚ Výber režimu zaostrovania V režime živého náhľadu sú k dispozícii nasledovné režimy zaostrovania: Ak chcete vybrať režim automatického zaostrovania, stlačte tlačidlo režimu AF a otáčajte hlavným príkazovým voličom, kým sa požadovaný re..

Výber režimu činnosti AF - Page 73

49 x ❚❚ Výber režimu činnosti AF V režime živého náhľadu môžete vybrať nasledovné režimy činnosti AF: Režim Popis ! Automatické zaostrovanie s prioritou tváre : Použite na portréty. Fotoaparát automaticky rozpozná a zaostrí na objekty s portrétom. Vybraný objekt sa označí rámčekom s dvojitým žltým okrajom (pri viacerých tvárach sa rozpozná maximálne 35 tvárí, pričom fotoaparát zaostrí na najbližší objekt. Ak chcete vybrať iný objekt, použite multifunkčný volič). Rámček zmizne, ak fotoaparát už ďalej nerozpoznáva objekt (napríklad z..

Sledovanie objektu - Page 74

50 x Ak chcete vybrať režim činnosti AF, stlačte tlačidlo režimu AF a otáčajte pomocným príkazovým voličom, kým sa požadovaný režim nezobrazí na monitore. Tlačidlo režimu AF Pomocný príkazový volič Monitor D Sledovanie objektu Fotoaparát nemusí byť schopný sledovať objekt, ak sa pohybuje rýchlo, ak opustí obrazové pole, alebo je prekrytý iným objektom, ak viditeľne zmení veľkosť, farbu alebo jas, alebo ak je príliš malý, príliš veľký, príliš jasný, príliš tmavý alebo má podobnú farbu či jas ako pozadie.

..

51 - Page 75

51 x Zobrazenie živého náhľadu: Fotografovanie so živým náhľadom Položka Popis 0 q Zostávajúci čas Zostávajúci čas pred automatickým ukončením živého náhľadu. Zobrazí sa v prípade, ak sa snímanie ukončí do 30 sekúnd alebo skôr. 56, 57 w Indikátor odtieňa monitora Zobrazí sa, ak sa odtieň monitora líši od odtieňa získaného aktuálnym nastavením vyváženia bielej farby. 52 e Režim automatického zaostrovania Aktuálny režim automatického zaostrovania. 48 r Režim činnosti AF Aktuálny režim činnosti AF. 49 t Zaostrovací bod Aktuálny zaostrovací..

Zvýraznite indikátor odtieňa - Page 76

52 x ❚❚ Nastavenie odtieňa monitora Ak použijete osvetlenie bleskom s vyvážením bielej farby pomocou možností Flash (Blesk) alebo Preset manual (Vlastné nastavenie) ( 0 145), môžu sa farby na monitore líšiť od tých, ktoré sa budú nachádzať na finálnej fotografii. Odtieň monitora môžete upraviť tak, aby sa obmedzil účinok okolitého osvetlenia na zobrazení na monitore počas fotografovania so živým náhľadom, napríklad pri použití blesku. 1 Zvýraznite indikátor odtieňa monitora. Ak chcete zvýrazniť indikátor odtieňa monitora na ľavej strane displej..

Zvýraznite indikátor jasu monitora. - Page 77

53 x ❚❚ Upravenie jasu monitora Jas monitora môžete upraviť podľa nižšie uvedených krokov. Nezabudnite, že upravenie jasu nie je dostupné počas náhľadu expozície. 1 Zvýraznite indikátor jasu monitora. Ak chcete zvýrazniť indikátor jasu monitora na pravej strane displeja, stlačte a podržte tlačidlo W a stlačte tlačidlo 4 alebo 2 . 2 Upravte jas monitora. Jas monitora nastavíte tak, že pri podržaní stlačeného tlačidla W stlačíte tlačidlo 1 alebo 3 (nezabudnite, že jas monitora nemá vplyv na fotografie nasnímané fotoaparátom). Ak je vybraná možnosť ..

Zobrazenie informácií: Fotografovanie so - Page 78

54 x Zobrazenie informácií: Fotografovanie so živým náhľadom Ak chcete skryť alebo zobraziť indikátory na monitore počas fotografovania so živým náhľadom, stlačte tlačidlo R . Virtuálny horizont ( 0 337) Informácie zapnuté Informácie vypnuté Histogram (len v náhľade expozície; 0 46) Pomocná mriežka

..

Manuálne zaostrovanie - Page 79

55 x Manuálne zaostrovanie Ak chcete zaostriť v režime manuálneho zaostrovania ( 0 101), otáčajte zaostrovacím krúžkom objektívu, kým nebude objekt zaostrený. Ak chcete zväčšiť obraz na monitore asi 23 × násobne, aby ste mohli presnejšie zaostriť, stlačte tlačidlo X . Kým je pohľad cez objektív zväčšený, v pravom dolnom rohu monitora sa v sivom rámčeku zobrazí navigačné okno. Pomocou multifunkčného voliča sa môžete posúvať po častiach obrazového poľa, ktoré nie sú na monitore viditeľné (k dispozícii len vtedy, ak je pre režim činnosti AF zv..

56 - Page 80

56 x D Snímanie v režime živého náhľadu Aby ste zabránili pôsobeniu svetla prenikajúceho cez hľadáčik na meranie expozície, zatvorte uzávierku okuláru hľadáčika ( 0 106). Hoci to na finálnej snímke nebude viditeľné, na monitore pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami, aj pri horizontálnom pohybe fotoaparátu pri snímaní alebo pri rýchlom pohybe objektu môže byť viditeľné blikanie, prúžkovanie alebo optické skreslenie (blikanie a prúžkovanie môžete redukovať pomocou možnosti Flicker reduction (Potlačenie rušenia) ; 0 32..

57 - Page 81

57 x D Zobrazenie odpočítavania Odpočítavanie sa zobrazí 30 sekúnd pred automatickým ukončením živého náhľadu ( 0 51. Farba časovača sa zmení na červenú, ak sa živý náhľad ukončí kvôli ochrane vnútorných obvodov, alebo ak je vybraná iná možnosť ako No limit (Žiadne obmedzenia) pre používateľské nastavenie c4 — Monitor off delay (Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora) ; 0 292— 5 sekúnd pred automatickým vypnutím monitora). V závislosti od podmienok snímania sa môže časovač zobraziť hneď po vybraní živého náhľadu. Majte na ..

Videosekvencia so živým - Page 83

y 59 y Videosekvencia so živým náhľadom Videosekvencie sa dajú zaznamenávať v režime živého náhľadu. 1 Otočte volič živého náhľadu do polohy 1 (videosekvencia so živým náhľadom). 2 Stlačte tlačidlo a . Vyklopí sa zrkadlo a na monitore fotoaparátu sa zobrazí pohľad cez objektív, ktorý bude upravený pre efekty expozície. Objekt už nebude viac viditeľný v hľadáčiku. 3 Vyberte režim zaostrovania. Režim zaostrovania vyberiete podľa pokynov v časti „Výber režimu zaostrovania“ ( 0 48). D Ikona 0 Ikona 0 ( 0 64) naznačuje, že videosekvencie sa nedaj..

Vyberte režim činnosti AF. - Page 84

60 y 4 Vyberte režim činnosti AF. Režim činnosti AF vyberte podľa pokynov v časti „Výber režimu činnosti AF“ ( 0 49). 5 Zaostrite. Vytvorte kompozíciu pripraveného záberu a zaostrite podľa popisu v krokoch 3 a 4 na stranách 45–46 (viac informácií o zaostrovaní v režime videosekvencie so živým náhľadom nájdete na strane 47). Nezabudnite, že počet objektov, ktoré sa dajú zistiť v režime automatického zaostrovania s prioritou tváre, klesá v režime videosekvencie so živým náhľadom. A Expozičný režim V režime videosekvencie so živým náhľadom mô..

Spusťte záznam. - Page 85

61 y 6 Spusťte záznam. Ak chcete spustiť zaznamenávanie, stlačte tlačidlo záznamu videosekvencií. Na monitore sa budú zobrazovať indikátor záznamu a zostávajúci čas záznamu. Expozícia sa nastaví pomocou maticového merania a môžete ju zablokovať stlačením tlačidla A AE-L/AF-L ( 0 128) alebo upraviť až o ±3 EV pomocou korekcie expozície ( 0 130). V režime automatického zaostrovania môžete fotoaparát znovu zaostriť stlačením tlačidla B . A Zvuk Fotoaparát môže zaznamenávať obraz aj zvuk, preto počas záznamu videosekvencií nezakrývajte mikrofón na..

Ukončite zaznamenávanie. - Page 86

62 y 7 Ukončite zaznamenávanie. Ak chcete ukončiť zaznamenávanie, znovu stlačte tlačidlo záznamu videosekvencií. Záznam sa automaticky ukončí po dosiahnutí maximálnej dĺžky záznamu alebo po zaplnení voľného miesta na pamäťovej karte. A Maximálna dĺžka Maximálna dĺžka jednotlivých súborov videosekvencií zodpovedá veľkosti 4 GB (maximálne doby záznamu nájdete uvedené na strane 70); vezmite do úvahy, že v závislosti od rýchlosti zápisu pamäťovej karty sa snímanie môže ukončiť ešte pred dosiahnutím tejto dĺžky ( 0 434). A Fotografovanie Ak ch..

Index marking (Vkladanie indexov) - Page 87

63 y 8 Ukončite režim živého náhľadu. Režim živého náhľadu ukončite stlačením tlačidla a . Značky Ak vyberiete Index marking (Vkladanie indexov) pre Používateľské nastavenie g2 ( Assign preview button (Priradenie tlačidla kontroly) , 0 322), môžete počas zaznamenávania stlačiť tlačidlo kontroly hĺbky ostrosti a pridať značky, ktoré môžete použiť na lokalizovanie snímok počas upravovania a zobrazovania ( 0 73). Do každej videosekvencie môžete pridať až 20 značiek. Tlačidlo kontroly hĺbky ostrosti Index

..

64 - Page 88

64 y Zobrazenie živého náhľadu: Videosekvencia so živým náhľadom Položka Popis 0 q Ikona „Bez videosekvencie“ Naznačuje, že nie je možné zaznamenať videosekvencie. 59 w Hlasitosť slúchadiel Hlasitosť výstupu zvuku do slúchadiel. 65 e Citlivosť mikrofónu Citlivosť mikrofónu pre zaznamenávanie videosekvencie. 65 r Úroveň zvuku Úroveň zvuku pre zaznamenávanie zvuku. Ak je príliš vysoká, zobrazí sa načerveno, podľa toho upravte citlivosť mikrofónu. Pri použití voliteľného ME-1 alebo iného stereofónneho mikrofónu sa zobrazia indikátory ľavého (L..

Zvýraznite nastavenie. - Page 89

65 y ❚❚ Vykonanie nastavení v zobrazení živého náhľadu Podľa nižšie uvedeného postupu môžete nastaviť citlivosť mikrofónu, hlasitosť slúchadiel a jas monitora. Pamätajte, že citlivosť mikrofónu a hlasitosť slúchadiel sa nedajú nastavovať počas zaznamenávania a že jas ovplyvňuje iba monitor ( 0 53), videosekvencie zaznamenané fotoaparátom zostanú neovplyvnené. 1 Zvýraznite nastavenie. Indikátor požadovaného nastavenia zvýrazníte stlačením a podržaním tlačidla W a stlačením 4 alebo 2 . 2 Upravte zvýraznené nastavenie. Zvýraznené nastavenie..

Zobrazenie informácií: Videosekvencia so - Page 90

66 y Zobrazenie informácií: Videosekvencia so živým náhľadom Ak chcete skryť alebo zobraziť indikátory na monitore počas videosekvencie so živým náhľadom, stlačte tlačidlo R . Virtuálny horizont ( 0 337) Informácie zapnuté Informácie vypnuté Histogram Pomocná mriežka D Photo Shooting Info (Informácie o snímaní fotografie) Ak sa pre Používateľské nastavenie g1 ( Assign Fn button (Priradenie tlačidla Fn) , 0 321), g2 ( Assign preview button (Priradenie tlačidla kontroly) , 0 322) alebo g3 ( Assign AE-L/AF-L button (Priradenie tlačidla AE-L/AF-L) , 0 323) zvol..

Oblasť snímky - Page 91

67 y Oblasť snímky Bez ohľadu na možnosť vybranú pre Image area (Oblasť snímky) v ponuke režimu snímania ( 0 79) budú mať všetky videosekvencie a fotografie zaznamenané vo videosekvencii so živým náhľadom ( 0 59) zobrazovací pomer 16 : 9. Snímky zaznamenané s možnosťou On (Zap.) vybranou pre Image area (Oblasť snímky) > Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX) a pripojeným objektívom DX používajú formát videosekvencie DX tak, ako je to pri snímkach nasnímaných s možnosťou DX (24×16) 1.5x vybranou pre Image area (Oblasť snímky) > Choose ..

68 - Page 92

68 y A Fotografie zhotovené počas videosekvencie so živým náhľadom V nasledujúcej tabuľke je uvedená veľkosť fotografií nasnímaných vo videosekvencii so živým náhľadom: Oblasť snímky Možnosť Veľkosť (pixle) Formát tlače (cm) * Formát FX L 6 720 × 3 776 56,9 × 32,0 M 5 040 × 2 832 42,7 × 24,0 S 3 360 × 1 888 28,4 × 16,0 Formát DX L 4 800 × 2 704 40,6 × 22,9 M 3 600 × 2 024 30,5 × 17,1 S 2 400 × 1 352 20,3 × 11,4 * Približná veľkosť pri tlači s rozlíšením 300 dpi Formát tlače v palcoch sa rovná veľkosti snímky v pixloch delenej rozlíšení..

69 - Page 93

69 y A Diaľkové spúšte Ak je vybraná možnosť Record movies (Zaznamenať videosekvenciu) v Používateľskom nastavení g4 ( Assign shutter button (Priradiť tlačidlo spúšte) , 0 324), tlačidlá spúšte na voliteľných diaľkových spúšťach ( 0 389) môžete použiť na spustenie videosekvencie so živým náhľadom a na spustenie a ukončenie zaznamenávania videosekvencie. D Záznam videosekvencií Na monitore a na finálnej videosekvencii pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami, aj pri horizontálnom pohybe fotoaparátu pri snímaní alebo pr..

Movie settings (Nastavenia videosekvencií) - Page 94

70 y Nastavenia videosekvencií Pomocou možnosti Movie settings (Nastavenia videosekvencií) v ponuke režimu snímania môžete upraviť nasledovné nastavenia. • Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/rýchlosť snímania), Movie quality (Kvalita videosekvencie) : Vyberte z nasledujúcich možností: • Microphone (Mikrofón) : Zapnutie alebo vypnutie vstavaného alebo voliteľného stereofónneho mikrofónu ME-1 alebo nastavenie citlivosti mikrofónu. Ak chcete nastaviť citlivosť automaticky, vyberte možnosť Auto sensitivity (Automatické nastavenie citlivosti), Microphone off (..

Movie settings (Nastavenia - Page 95

71 y 1 Vyberte Nastavenia videosekvencie. Ponuky zobrazte stlačením tlačidla G . V ponuke režimu snímania zvýraznite možnosť Movie settings (Nastavenia videosekvencie) a stlačte tlačidlo 2 . 2 Vyberte možnosti videosekvencie. Zvýraznite požadovanú položku a stlačte 2 , potom zvýraznite možnosť a stlačte J . Tlačidlo G

..

Prezeranie videosekvencií - Page 96

72 y Prezeranie videosekvencií Pri prehrávaní na celej obrazovke sú videosekvencie označené ikonou 1 ( 0 219). Prehrávanie spustíte stlačením stredu multifunkčného voliča. Môžete vykonávať nasledujúce činnosti: Ikona 1 Dĺžka Aktuálna poloha/celková dĺžka Ukazovateľ pozície videosekvencie Hlasitosť Sprievodca Ak chcete Použite Popis Pozastaviť Pozastavenie prehrávania Prehrať Pokračovanie v prehrávaní pri pozastavenej videosekvencii alebo počas zrýchleného pohybu dopredu/dozadu. Zrýchlený pohyb dozadu/ dopredu Rýchlosť sa zvyšuje po každom stlačen..

Ak chcete - Page 97

73 y Preskočiť dopredu/ dozadu Pomocou hlavného príkazového voliča preskočíte na nasledujúci alebo predchádzajúci index, alebo preskočíte na poslednú alebo prvú snímku, ak videosekvencia neobsahuje žiadne značky (ak má videosekvencia viac ako 30 sekúnd, otočením hlavného príkazového voliča, keď je zobrazená posledná snímka, preskočíte späť o 30 sekúnd.). Nastaviť hlasitosť X / W Stlačením X hlasitosť zvýšite, stlačením W znížite. Orezať videosekvenciu J Ďalšie informácie nájdete na strane 74. Ukončiť K Prechod do prehrávania na celej obr..

Úprava videosekvencií - Page 98

74 y Úprava videosekvencií Orezaním metráže vytvoríte upravené kópie videosekvencií alebo uložíte vybrané snímky ako statické snímky vo formáte JPEG. Strih videosekvencií Vytvorenie zostrihaných kópií videosekvencií: 1 Zobrazte videosekvenciu na celej obrazovke. Stlačením tlačidla K zobrazte snímky na celej obrazovke monitora a stláčaním 4 a 2 sa presúvajte medzi snímkami, kým sa nezobrazí videosekvencia, ktorú chcete upraviť. 2 Vyberte začiatočný alebo koncový bod. Prehrávajte videosekvenciu tak, ako je to popísané na strane 72, stlačením stredu m..

Choose start/end - Page 99

75 y 3 Zobrazte možnosti upravovania videosekvencie. Možnosti upravovania videosekvencie zobrazíte stlačením tlačidla J . 4 Vyberte Choose start/end point (Vybrať začiatočný/ koncový bod) . Zvýraznite položku Choose start/end point (Vybrať začiatočný/koncový bod) a stlačte J . Zobrazí sa vpravo uvedené dialógové okno. Vyberte, či bude aktuálna snímka začiatočný alebo koncový bod kópie a stlačte J . 5 Odstráňte snímky. Ak nie je požadovaná snímka aktuálne zobrazená, stlačte 4 alebo 2 a prejdite dopre78 du alebo dozadu (ak chcete preskočiť na index, ..

Strih videosekvencií - Page 100

76 y 6 Uložte kópiu. Zvýraznite niektorú z nasledujúcich možností a stlačte tlačidlo J : • Save as new file (Uložiť ako nový súbor) : Uloženie kópie do nového súboru. • Overwrite existing file (Prepísať existujúci súbor) : Nahradenie pôvodného súboru videosekvencie upravenou kópiou. • Cancel (Zrušiť) : Návrat na krok 5. • Preview (Náhľad) : Predbežné zobrazenie kópie. Pri prehrávaní na celej obrazovke sú upravené kópie označené ikonou 9 . D Strih videosekvencií Videosekvencie musia by dlhé aspoň dve sekundy. Ak sa kópia nedá vytvoriť v a..

Uloženie vybraných snímok - Page 101

77 y Uloženie vybraných snímok Ak chcete uložiť vybranú snímku ako statickú snímku vo formáte JPEG: 1 Prezrite si videosekvenciu a vyberte snímku. Videosekvenciu prehrajte tak, ako je to popísané na strane 72. Približnú polohu vo videosekvencii môžete zistiť pomocou ukazovateľa pozície videosekvencie. Videosekvenciu pozastavte na snímke, ktorú chcete skopírovať. 2 Zobrazte možnosti upravovania videosekvencie. Možnosti upravovania videosekvencie zobrazíte stlačením tlačidla J . 3 Vyberte Save selected frame (Uložiť vybranú snímku) . Zvýraznite možnosť Sav..

Uloženie vybranej snímky - Page 102

78 y 5 Uložte kópiu. Zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením J vytvorte kópiu vybranej snímky s vysokou kvalitou ( 0 84) vo formáte JPEG. Pri zobrazení na celej obrazovke sú fotografie získané z videosekvencií označené ikonou 9 . A Uloženie vybranej snímky Fotografie vo formáte JPEG z videosekvencií vytvorené voľbou možnosti Save selected frame (Uložiť vybranú snímku) sa nedajú upravovať. Fotografie vo formáte JPEG z videosekvencií neobsahujú niektoré informácie o fotografii ( 0 222).

..

Vyberte, či sa má automaticky vybrať orezanie - Page 103

d 79 d Možnosti záznamu snímok Vyberte zobrazovací pomer a obrazový uhol (oblasť snímky). Vďaka obrazovému snímaču formátu FX (35,9 × 24 mm) vo fotoaparáte si môžete vybrať obrazové uhly, ktoré sú také široké ako obrazové uhly podporované filmovými kamerami s formátom 35 mm (135). Keď používate objektív formátu DX, snímky sa automaticky orežú na obrazový uhol DX. Počet snímok, ktoré môžete uložiť pri rôznych nastaveniach oblasti snímky, nájdete na strane 437. ❚❚ Auto DX Crop (Automatické orezanie na formát DX) Vyberte, či sa má automatic..

Choose Image Area (Vybrať oblasť snímky) - Page 104

80 d ❚❚ Choose Image Area (Vybrať oblasť snímky) Výber oblasti snímky, ktorá sa použije, keď je pripojený iný objektív ako objektív DX, alebo je pripojený objektív DX s vybranou možnosťou Off (Vyp.) pre Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX) ( 0 82). Možnosť Popis c FX (36×24) 1.0× (formát FX) Snímky sa nasnímajú vo formáte FX s použitím celej oblasti obrazového snímača (35,9 × 24,0 mm), čím sa získa obrazový uhol zodpovedajúci objektívu NIKKOR na fotoaparátoch s 35 mm formátom. Z 1.2× (30×20) 1.2× Na snímanie fotografií sa použij..

5 : 4 - Page 105

81 d A Oblasť snímky V zobrazení informácií sa zobrazí vybraná možnosť. A Objektívy DX Objektívy DX sú určené na používanie s fotoaparátmi s formátom DX a majú menší obrazový uhol ako objektívy pre fotoaparáty s 35 mm formátom. Ak je vypnutá možnosť Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX) a je vybraná iná možnosť ako DX (24×16) (formát DX) pre Image area (Oblasť snímky) po pripojení objektívu DX, okraje snímky môžu byť zatmené. Toto nemusí byť zjavné v hľadáčiku, ale pri zobrazení snímok môžete badať pokles v rozlíšení, ale..

Ponuka oblasti snímky - Page 106

82 d Oblasť snímky môžete nastaviť pomocou možnosti Image area (Oblasť snímky) v ponuke režimu snímania alebo stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča. ❚❚ Ponuka oblasti snímky 1 V ponuke režimu snímania vyberte Image area (Oblasť snímky) . Ponuky zobrazíte stlačením tlačidla G . V ponuke režimu snímania zvýraznite možnosť Image area (Oblasť snímky) ( 0 268) a stlačte 2 . 2 Vyberte možnosť. Zvýraznite možnosť Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX) alebo Choose image area (Vybrať oblasť snímky) a stlačte 2 . 3 Uprav..

Priraďte výber oblasti snímky ovládaciemu prvku - Page 107

83 d ❚❚ Ovládacie prvky fotoaparátu 1 Priraďte výber oblasti snímky ovládaciemu prvku fotoaparátu. Možnosť Choose image area (Vybrať oblasť snímky) vyberte ako možnosť „tlačidlo + príkazové voliče“ pre ovládací prvok fotoaparátu v ponuke používateľských funkcií a nastavení ( 0 278). Výber oblasti snímky môže byť priradený tlačidlu Fn (Používateľské nastavenie f4, Assign Fn button (Priradenie tlačidla Fn) , 0 311), tlačidlu kontroly hĺbky ostrosti (Používateľské nastavenie f5, Assign preview button (Priradenie tlačidla kontroly) , 0 315) ..

Size priority (Priorita veľkosti) - Page 108

84 d Kvalita snímky D800 podporuje nasledovné možnosti kvality snímky. Počet snímok, ktoré môžete uložiť pri rôznych nastaveniach kvality a veľkosti snímky, nájdete na strane 436. Možnosť Typ súboru Popis NEF (RAW) NEF Údaje RAW z obrazového snímača sa ukladajú priamo na pamäťovú kartu Nikon Electronic Format (NEF). Nastavenia, ako sú vyváženie bielej farby alebo kontrast, sa dajú upraviť v počítači po snímaní. TIFF (RGB) TIFF (RGB) Nekomprimované snímky vo formáte TIFF-RGB sa zaznamenávajú s farebnou (bitovou) hĺbkou 8 bitov na jeden kanál (24-bit..

NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) - Page 109

85 d Kvalita snímky sa nastaví stlačením tlačidla T a otáčaním hlavného príkazového voliča, kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí požadované nastavenie. A Snímky vo formáte NEF (RAW) Snímky NEF (RAW) sa dajú prezerať vo fotoaparáte alebo pomocou softvéru, ako je Capture NX 2 (dostupný samostatne, 0 390) alebo ViewNX 2 (k dispozícii na dodanom disku CD ViewNX 2). Kópie vo formáte JPEG zo snímok vo formáte NEF (RAW) je možné vytvárať pomocou možnosti NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav ( 0 353). A NEF + JPEG Pri prezeraní fotografií..

Tlačidlo - Page 110

86 d Nasledujúce možnosti sú dostupné z ponuky režimu snímania. Stlačením tlačidla G zobrazíte ponuky. Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte 2 . ❚❚ JPEG Compression (Kompresia JPEG) Vyberte typ kompresie pre snímky vo formáte JPEG. ❚❚ NEF (RAW) Recording (Záznam NEF (RAW)) > Type (Typ) Výber typu kompresie pre snímky vo formáte NEF (RAW). ❚❚ NEF (RAW) Recording (Záznam NEF (RAW)) > NEF (RAW) Bit Depth (Farebná (bitová) hĺbka NEF (RAW)) Vyberte farebnú (bitovú) hĺbku snímok vo formáte NEF (RAW). Možnosť Popis O Size priority (Priorita veľ..

Image area (Oblasť snímky) - Page 111

87 d Veľkosť snímky Veľkosť snímky sa meria v pixloch. Vyberte si z možností V eľká, S tredná alebo M alá (nezabudnite, že veľkosť snímky sa mení v závislosti od možnosti, ktorá je vybraná pre Image area (Oblasť snímky) , 0 79): Veľkosť snímky môžete nastaviť stlačením tlačidla T a otáčaním pomocného príkazového voliča, kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná možnosť. Oblasť snímky Možnosť Veľkosť (pixle) Formát tlače (cm) * FX (36×24) 1.0× (formát FX) L 7 360 × 4 912 62,3 × 41,6 M 5 520 × 3 680 46,7 × 31,2 S 3 680 × 2 45..

88 - Page 112

88 d A Snímky vo formáte NEF (RAW) Vezmite do úvahy, že možnosť zvolená pre nastavenie veľkosti snímok nemá vplyv na veľkosť snímky vo formáte NEF (RAW). Po otvorení v softvéri, ako je napríklad ViewNX 2 (súčasť dodávky) alebo Capture NX 2 (k dispozícii samostatne), majú snímky vo formáte NEF (RAW) rozmery stanovené pre veľké snímky (veľkosť L ) v tabuľke na predchádzajúcej strane. A Ponuka veľkosti snímky Veľkosť snímky môžete nastaviť aj pomocou možnosti Image size (Veľkosť snímky) v ponuke režimu snímania ( 0 268).

..

Používanie dvoch pamäťových - Page 113

89 d Používanie dvoch pamäťových kariet Keď sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové karty, môžete si jednu vybrať ako hlavnú kartu v položke Primary slot selection (Výber hlavného slotu) v ponuke režimu snímania. Vyberte SD card slot (Slot na SD kartu) a označte kartu v slote na SD kartu ako hlavnú kartu, CF card slot (Slot na kartu CF) a zvoľte kartu CompactFlash. Úlohy, ktoré zohráva hlavná a pomocná karta, môžete vybrať pomocou možnosti Secondary slot function (Funkcia druhého slotu) v ponuke režimu snímania. Vyberte si z Overflow (Zaplnenie) (pomocná..

priorita zaostrenia - Page 115

N 91 N Zaostrovanie Táto časť popisuje možnosti zaostrovania dostupné pri vytváraní kompozície fotografií v hľadáčiku. Zaostriť sa dá automaticky (pozri nižšie) alebo manuálne ( 0 101). Používateľ si môže tiež zvoliť zaostrovací bod v automatickom alebo v manuálnom režime ( 0 96), alebo použiť pamäť zaostrenia na vytvorenie inej kompozície fotografie po zaostrení ( 0 98). Ak chcete použiť automatické zaostrovanie, otočte volič režimu zaostrovania do polohy AF . Režim automatického zaostrovania Vyberte si z nasledujúcich režimov automatického zaost..

AF-C - Page 116

92 N Režim automatického zaostrovania môžete vybrať stlačením tlačidla režimu AF a otáčaním hlavného príkazového voliča, kým sa nezobrazí požadovaná možnosť v hľadáčiku alebo na kontrolnom paneli. A Tlačidlo B Ak chcete zaostrovať fotoaparátom, stlačenie tlačidla B má rovnaký účinok ako stlačenie tlačidla spúšte do polovice. A Prediktívne zaostrovanie V režime AF-C spustí fotoaparát prediktívne zaostrovanie, ak sa objekt pohybuje smerom k alebo od fotoaparátu, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice alebo je stlačené tlačidlo B . To u..

Režim činnosti AF - Page 117

93 N Režim činnosti AF Vyberte spôsob voľby zaostrovacieho bodu pre automatické zaostrovanie. • Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacíe body : Zvoľte zaostrovací bod podľa popisu na strane 96; fotoaparát zaostrí len na objekt vo zvolenom zaostrovacom bode. Používajte pri nehybných objektoch. • Dynamická voľba zaostrovacích polí : Vyberte zaostrovací bod podľa popisu na strane 96. V režime zaostrovania AF-C fotoaparát zaostrí podľa informácií z okolitých zaostrovacích bodov, ak objekt nakrátko opustí vybraný bod. Počet zaostrovacích bodov sa..

94 - Page 118

94 N • Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa : Fotoaparát automaticky rozpozná objekt a vyberie zaostrovací bod. Ak fotoaparát rozpozná tvár, udelí prioritu portrétu. Aktívne zaostrovacie body sa nakrátko zvýraznia po zaostrení fotoaparátu; v režime AF-C zostane hlavný zaostrovací bod zvýraznený po vypnutí ostatných zaostrovacích bodov. Režim činnosti AF môžete vybrať stlačením tlačidla režimu AF a otáčaním pomocného príkazového voliča dovtedy, kým sa nezobrazí požadované nastavenie v hľadáčiku a na kontrolnom paneli. A Trojrozm..

95 - Page 119

95 N A Režim činnosti AF Režim činnosti AF sa zobrazuje na kontrolnom paneli a v hľadáčiku. Režim činnosti AF Kontrolný panel Hľadáčik Režim činnosti AF Kontrolný panel Hľadáčik Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacíe body 51-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí * 9-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí * Trojrozmerné sledovanie 21-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí * Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa *V hľadáčiku sa zobrazí len aktívny zaostrovací bod. Zostávajúce zaostrovacie body poskytujú inf..

Výber zaostrovacieho bodu - Page 120

96 N Výber zaostrovacieho bodu Fotoaparát ponúka výber 51 zaostrovacích bodov, ktoré možno použiť na vytvorenie kompozície fotografií s hlavným objektom umiestneným takmer kdekoľvek v obrazovom poli. 1 Otočte aretáciu voliča zaostrovacích polí na ● . To umožňuje použitie multifunkčného voliča na výber zaostrovacieho bodu. 2 Vyberte zaostrovací bod. Multifunkčný volič použite na výber zaostrovacieho bodu v hľadáčiku, kým sú zapnuté expozimetre. Stredový zaostrovací bod môžete vybrať stlačením stredu multifunkčného voliča. Aretácia voliča za..

97 - Page 121

97 N A Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa Zaostrovací bod pre automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa sa zvolí automaticky; manuálny výber zaostrovacieho bodu nie je dostupný. A Pozrite aj Informácie o výbere toho, kedy bude zaostrovací bod osvetlený, nájdete v časti Používateľské nastavenie a5 ( AF point illumination (Osvetlenie bodu automatického zaostrenia) , 0 284). Informácie o nastavení výberu zaostrovacieho bodu na „cyklovanie“ nájdete v časti Používateľské nastavenie a6 ( Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovací..

Pamäť zaostrenia - Page 122

98 N Pamäť zaostrenia Pamäť zaostrenia sa dá použiť na zmenu kompozície po zaostrení, čo umožní zaostriť na objekt, ktorý sa nebude nachádzať v zaostrovacom bode vo finálnej kompozícii. Ak fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou automatického zaostrovania ( 0 91), môžete zaostriť aj na iný objekt v rovnakej vzdialenosti a potom pomocou pamäte zaostrenia zmeniť kompozíciu fotografie. Pamäť zaostrenia je najefektívnejšia, ak je zvolená iná možnosť ako automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa pre režim činnosti AF ( 0 93). 1 Zaostrite. Sníman..

Zmeňte kompozíciu fotografie - Page 123

99 N 3 Zmeňte kompozíciu fotografie a snímajte. Ak podržíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice ( AF-S ) alebo stlačené tlačidlo A AE-L/AF-L , zaostrenie zostane medzi jednotlivými snímkami uložené v pamäti, čo umožní zhotoviť niekoľko po sebe nasledujúcich fotografií s rovnakým zaostrením. Pokiaľ je aktívna pamäť zaostrenia, nemeňte vzdialenosť medzi fotoaparátom a snímaným objektom. Ak sa objekt pohne, znova zaostrite na novú vzdialenosť. A Uzamknutie zaostrenia pomocou tlačidla B Počas fotografovania pomocou hľadáčika je možné uzamknúť zaos..

100 - Page 124

100 N A Dosahovanie dobrých výsledkov pomocou automatického zaostrovania Automatické zaostrovanie nefunguje dobre za nižšie uvedených podmienok. Tlačidlo spúšte môže byť vypnuté, ak fotoaparát nedokáže zaostriť za týchto podmienok, alebo sa môže zobraziť indikátor zaostrenia ( ● ) a fotoaparát môže pípať, čo umožní aktivovať spúšť aj v prípade, keď objekt nie je zaostrený. V takýchto prípadoch zaostrite manuálne ( 0 101) alebo použite pamäť zaostrenia ( 0 98) pre zaostrenie na iný objekt v rovnakej vzdialenosti a potom zmeňte kompozíciu fotog..

Manuálne zaostrovanie - Page 125

101 N Manuálne zaostrovanie Manuálne zaostrovanie je dostupné pri objektívoch, ktoré nepodporujú automatické zaostrovanie (objektívy iné ako AF NIKKOR), alebo keď automatické zaostrovanie neposkytne požadované výsledky ( 0 100). • Objektívy AF-S : Nastavte volič režimov zaostrovania objektívu na M . • Objektívy AF : Nastavte volič režimov zaostrovania na objektíve (ak je súčasťou výbavy) a volič režimu zaostrovania na fotoaparáte na M . • Objektívy s manuálnym zaostrovaním : Nastavte volič režimov zaostrovania na fotoaparáte na M . Pri manuálnom zao..

Elektronický diaľkomer - Page 126

102 N Elektronický diaľkomer Ak má objektív maximálnu clonu f/5,6 alebo nižšiu, na potvrdenie zaostrenia objektu vo vybranom zaostrovacom bode možno použiť indikátor zaostrenia v hľadáčiku (možno vybrať ktorýkoľvek z 51 zaostrovacích bodov). Po umiestnení snímaného objektu do vybraného zaostrovacieho bodu stlačte tlačidlo spúšte do polovice a otáčajte zaostrovacím krúžkom objektívu, až kým sa nezobrazí indikátor zaostrenia ( I ). Pamätajte, že pri objektoch uvedených na strane 100 sa môže indikátor zaostrenia niekedy zobraziť aj vtedy, keď objekt..

CL mode shooting speed (Rýchlosť snímania v režime - Page 127

k 103 k Režim spúšte Ak chcete vybrať režim spúšte, stlačte tlačidlo aretácie voliča režimov spúšte a otočte volič režimov spúšte na požadované nastavenie. Výber režimu spúšte Režim Popis S Jednotlivá snímka Fotoaparát zhotoví pri každom stlačení tlačidla spúšte jednu fotografiu. C L Pomalé sériové snímanie Počas stlačenia tlačidla spúšte nasníma fotoaparát fotografie s rýchlosťou snímania zvolenou pre Používateľské nastavenie d2 ( CL mode shooting speed (Rýchlosť snímania v režime pomalého sériového snímania) , 0 293). Sklopte v..

Zdroj energie a rýchlosť snímania - Page 128

104 k Zdroj energie a rýchlosť snímania Maximálna rýchlosť snímania sa mení v závislosti od použitého zdroja energie. Nižšie uvedené hodnoty predstavujú priemernú maximálnu rýchlosť snímania dostupnú s kontinuálnym automatickým zaostrovaním, manuálnym ovládaním alebo clonovou automatikou, časom uzávierky 1 / 250 s alebo kratším, nastaveniami inými ako používateľské nastavenie d2 pri implicitných hodnotách a pamäťou zostávajúcou vo vyrovnávacej pamäti. 1 Bez ohľadu na vybranú možnosť pre Používateľské nastavenie d2 ( CL mode shooting speed ..

Kým kontrolka prístupu - Page 129

105 k A Veľkosť vyrovnávacej pamäte Kým je stlačené tlačidlo spúšte do polovice, na mieste zobrazenia počítadla snímok v hľadáčiku a na kontrolnom paneli sa zobrazuje približný počet snímok, ktoré možno pri aktuálnych nastaveniach uložiť do vyrovnávacej pamäte. Na obrázku vpravo je uvedené zobrazenie, keď je vo vyrovnávacej pamäti voľné miesto približne pre 37 snímok. A Vyrovnávacia pamäť Fotoaparát je vybavený vyrovnávacou pamäťou slúžiacou na dočasné ukladanie údajov, ktorá umožňuje pokračovať v snímaní aj počas ukladania fotografi..

Zatvorte uzávierku okulára hľadáčika - Page 130

106 k Režim samospúšte Samospúšť môžete používať na zmenšenie chvenia fotoaparátu alebo na snímanie autoportrétov. 1 Upevnite fotoaparát na statív. Upevnite fotoaparát na statív alebo ho umiestnite na stabilný, vodorovný povrch. 2 Vyberte režim samospúšte. Stlačte tlačidlo aretácie voliča režimov spúšte a otočte volič režimov spúšte do polohy E . 3 Vytvorte kompozíciu fotografie a zaostrite. V režime jednorazového automatického zaostrovania ( 0 91) môžete nasnímať fotografie len vtedy, ak sa v hľadáčiku objaví indikátor -zaostrenia ( I ). A Z..

Spustite časovač. - Page 131

107 k 4 Spustite časovač. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol spustite časovač. Kontrolka samospúšte začne blikať. Dve sekundy pred zhotovením fotografie kontrolka samospúšte prestane blikať. Spúšť sa uvoľní približne desať sekúnd po spustení časovača. Ak chcete časovač samospúšte vypnúť pred nasnímaním fotografie, otočte volič režimov spúšte do iného nastavenia. A A Časové snímky (bulb) sa nedajú zaznamenávať pomocou samospúšte. Ak je vybraná rýchlosť A v expozičnom režime h , použije sa pevný čas uzávierky. A Používanie vstav..

Režim zrkadlo v hornej polohe - Page 132

108 k Režim zrkadlo v hornej polohe Tento režim zvoľte na minimalizovanie rozmazania spôsobeného pohybom fotoaparátu pri vyklápaní zrkadla. Odporúčame použiť statív. 1 Vyberte režim zrkadlo v hornej polohe. Stlačte tlačidlo aretácie voliča režimov spúšte a otočte volič režimov spúšte do polohy M UP . 2 Vyklopte zrkadlo. Vytvorte kompozíciu snímky, zaostrite a potom úplným dotlačením tlačidla spúšte vyklopte zrkadlo. 3 Zhotovte snímku. Ďalším úplným stlačením tlačidla spúšte zhotovte snímku. Ak chcete zabrániť rozmazaniu spôsobenému chvením..

Manuálne nastavenie - Page 133

S 109 S Citlivosť ISO „Citlivosť ISO“ je digitálny ekvivalent citlivosti filmu. Vyberte si z nastavení v rozsahu od ISO 100 do ISO 6 400 v krokoch zodpovedajúcim hodnote 1 / 3 EV. V osobitných situáciách sú k dispozícii nastavenia od približne 0,3 do 1 EV pod ISO 100 a 0,3 do 2 EV nad ISO 6 400. Čím vyššia je citlivosť ISO, tým menšie množstvo svetla je potrebné na expozíciu snímky, čo umožňuje použiť kratšie časy uzávierky alebo väčšie zaclonenie. Citlivosť ISO sa dá nastaviť stlačením tlačidla S a otáčaním hlavného príkazového voliča, kým..

110 - Page 134

110 S A Ponuka citlivosti ISO Citlivosť ISO sa dá nastaviť aj pomocou možnosti ISO sensitivity (Citlivosť ISO) v ponuke režimu snímania ( 0 268). Nezabudnite, že citlivosť ISO sa nedá upravovať v ponuke režimu snímania vo videosekvencii so živým náhľadom. V expozičnom režime h však môžete citlivosť ISO upraviť pomocou tlačidla S a hlavného príkazového voliča ( 0 109). A Hi 0,3–Hi 2 Nastavenia Hi 0.3 (Hi 0,3) až Hi 2 zodpovedajú citlivosti ISO 0,3–2 EV nad ISO 6 400 (ekvivalent ISO 8 000–25 600). Na snímkach zhotovených pri týchto nastaveniach sa môž..

Tlačidlo - Page 135

111 S Automatické nastavenie citlivosti ISO Ak je vybrané On (Zap.) pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania, citlivosť ISO sa automaticky nastaví, ak sa optimálna expozícia nedá dosiahnuť s hodnotou zvolenou používateľom (citlivosť ISO sa vhodne nastaví pri použití s bleskom). 1 Vyberte Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie citlivosti ISO) pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania. Ponuky zobrazte stla..

Upravte nastavenia. - Page 136

112 S 3 Upravte nastavenia. Maximálnu hodnotu pre automatické nastavenie citlivosti ISO môžete vybrať pomocou Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) (minimálna hodnota pre automatické nastavenie citlivosti ISO sa automaticky nastaví na ISO 100. Nezabudnite, že ak je hodnota vybraná pre Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) nižšia ako ako aktuálne vybraná hodnota pre ISO sensitivity (Citlivosť ISO) , použije sa hodnota vybraná pre Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) ). V expozičných režimoch e a g sa citlivosť upraví len vtedy, ak by mohla vzniknúť ..

ISO-AUTO - Page 137

113 S A Zapnutie alebo vypnutie automatického nastavenia citlivosti ISO Automatické nastavenie citlivosti ISO môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla S a otočením pomocného príkazového voliča. Keď je zapnutá funkcia automatického nastavenia citlivosti ISO, zobrazí sa ISO-AUTO .

..

Non-CPU lens data (Údaje objektívov bez procesora) - Page 139

V 115 Z Expozícia Meranie expozície určuje spôsob, akým fotoaparát nastaví expozíciu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti: Meranie expozície Možnosť Popis L Maticové : Vo väčšine situácií prináša prirodzené výsledky. Fotoaparát meria širokú oblasť obrazového poľa a nastaví expozíciu podľa rozdelenia tónov, farby, kompozície a pri objektívoch G alebo D ( 0 373) informácie o vzdialenosti (Meranie expozície 3D color matrix III; s inými objektívmi so vstavaným procesorom fotoaparát použije meranie expozície color matrix III, ktoré neobsahuje 3D inf..

Volič režimov merania expozície - Page 140

116 Z Ak chcete vybrať spôsob merania, otáčajte volič režimov merania expozície, až kým sa v hľadáčiku nezobrazí požadované nastavenie. A Pozrite aj Informácie o osobitných nastaveniach na získanie optimálnej expozície pre každý spôsob merania nájdete uvedené v časti Používateľské nastavenie b6 ( Fine-tune optimal exposure (Jemné doladenie optimálnej expozície) , 0 290). Volič režimov merania expozície Hľadáčik

..

Expozičný režim - Page 141

117 Z Expozičný režim Na určenie spôsobu, akým fotoaparát nastaví čas uzávierky a clonu pri upravovaní expozície, stlačte tlačidlo I ( Q ) a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až kým sa v kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná možnosť. A Typy objektívov Keď používate objektív so vstavaným procesorom vybavený clonovým krúžkom ( 0 373), clonový krúžok zaaretujte na hodnote najmenšej clony (najvyššieho clonového čísla). Objektívy typu G nie sú vybavené clonovým krúžkom. Objektívy bez vstavaného procesora môžete používať iba v expozi..

Flexibilná programová automatika - Page 142

118 Z e : Programová automatika Fotoaparát v tomto režime automaticky nastaví čas uzávierky a clonu podľa zabudovaného programu na dosiahnutie optimálnej expozície vo väčšine situácií. Tento režim sa odporúča pri snímaní momentiek a v iných situáciách, kedy chcete nechať výber času uzávierky a clony na fotoaparát. A Flexibilná programová automatika V expozičnom režime e sa dajú zvoliť rôzne kombinácie času uzávierky a clony otáčaním hlavného príkazového voliča, keď sú zapnuté expozimetre („flexibilná programová automatika“). Otočením p..

: Clonová automatika - Page 143

119 Z f : Clonová automatika V režime clonovej automatiky môžete vybrať čas uzávierky, zatiaľ čo fotoaparát automaticky vyberie clonu, pomocou ktorej sa dosiahne optimálna expozícia. Dlhé časy uzávierky zvýrazňujú pohyb rozmazaním pohybujúcich sa objektov a krátke časy uzávierky „zmrazujú“ pohyb. Ak chcete vybrať čas uzávierky, otáčajte hlavný príkazový volič, keď sú zapnuté expozimetre. Čas uzávierky môžete nastaviť na „ p “ alebo na hodnotu od 30 s do 1 / 8 000 s. Čas uzávierky môžete uzamknúť vo vybranom nastavení ( 0 126). Krátky ..

Väčšie zaclonenie (f/36) - Page 144

120 Z g : Časová automatika V režime časovej automatiky môžete vybrať clonu, zatiaľ čo fotoaparát automaticky vyberie čas uzávierky, pomocou ktorej sa dosiahne optimálna expozícia. Malým zaclonením (nízkymi clonovými číslami) sa zvyšuje rozsah blesku ( 0 187) a zmenšuje hĺbka ostrosti, rozmazávajú sa predmety pred a za zvoleným snímaným objektom. Väčším zaclonením (vyššími clonovými číslami) sa zväčšuje hĺbka ostrosti, čo umožňuje dosiahnuť ostré zobrazenie popredia aj pozadia. Malé hĺbky ostrosti sa všeobecne používajú pri portrétoch n..

121 - Page 145

121 Z A Objektívy bez vstavaného procesora ( 0 371, 374) Na nastavenie clony použite clonový krúžok objektívu. Ak bola maximálna clona objektívu stanovená položkou Non-CPU lens data (Údaje objektívov bez vstavaného procesora) v ponuke nastavenia ( 0 213), keď je nasadený objektív bez vstavaného procesora, aktuálne clonové číslo sa zobrazí v hľadáčiku a na kontrolnom paneli, zaokrúhlené na najbližšie celé clonové číslo. Inak zobrazenie clony ukáže len počet zarážok ( F s maximálnou clonou zobrazenou ako F A ), pričom sa clonové číslo musí odčíta..

: Manuálny režim - Page 146

122 Z h : Manuálny režim V manuálnom expozičnom režime ovládate čas uzávierky aj clonu. Keď sú expozimetre zapnuté, otáčaním hlavného príkazového voliča vyberáte čas uzávierky a otáčaním pomocného príkazového voliča nastavujete clonu. Čas uzávierky sa dá nastaviť na „ p “ alebo na hodntoy od 30 s do 1 / 8 000 s, alebo možno uzávierku otvoriť na neobmedzenú dobu v prípade dlhej expozície ( A , 0 124). Clona sa dá nastaviť na hodnoty medzi minimálnou a maximálnou hodnotou pre daný objektív. Na kontrolu expozície použite indikátory expozície...

Ak používate externý expozimeter, - Page 147

123 Z A Objektívy AF Micro NIKKOR Ak používate externý expozimeter, expozičný pomer je potrebné brať do úvahy len vtedy, keď sa na nastavenie clony používa clonový krúžok objektívu. A Indikátory expozície Indikátory expozície v hľadáčiku a na kontrolnom paneli ukazujú, či bude fotografia pri aktuálnych nastaveniach podexponovaná alebo preexponovaná. V závislosti od možnosti vybranej pre Používateľské nastavenie b2 ( EV steps for exposure cntrl (EV kroky na ovládanie expozície) , 0 287) sa bude miera podexponovania alebo preexponovania zobrazovať v krokoc..

Čas uzávierky: 35 s; clona: f/25 - Page 148

124 Z Dlhá expozícia Pri čase uzávierky A , zostane uzávierka otvorená aj počas stláčania tlačidla spúšte. Režim dlhej expozície používajte pri fotografiách pohybujúcich sa svetiel, hviezd, nočných scenérií alebo ohňostrojov. Odporúčame vám použiť statív a voliteľnú diaľkovú spúšť ( 0 389), aby ste predišli rozmazaniu záberov. 1 Pripravte fotoaparát. Upevnite fotoaparát na statív alebo ho umiestnite na stabilný, vodorovný povrch. Ak používate voliteľnú diaľkovú spúšť, pripojte ju k fotoaparátu. Čas uzávierky: 35 s; clona: f/25 A Dlhá e..

125 - Page 149

125 Z 2 Vyberte expozičný režim h . Stlačte tlačidlo I ( Q ) a otáčajte pomocným príkazovým voličom, kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí h . 3 Vyberte čas uzávierky. Keď sú zapnuté expozimetre, otáčajte hlavným príkazovým voličom, až kým sa v zobrazení času uzávierky nezobrazí „ A “. Indikátory expozície sa nezobrazia, keď je vybraná možnosť „ A “. 4 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol. Úplne stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte alebo na diaľkovej spúšti. Uzávierka zostane otvorená počas stlačenia tlačidla spúšte. 5 Uvoľn..

Priraďte aretáciu času uzávierky a clony ovládaniu - Page 150

126 Z Aretácia času uzávierky a clony Aretácia času uzávierky je dostupná v expozičnom režime clonovej automatiky a manuálnom expozičnom režime, aretácia clony v expozičnom režime časovej automatiky a manuálnom expozičnom režime. Aretácia času uzávierky a clony nie je dostupná v expozičnom režime programovej automatiky. 1 Priraďte aretáciu času uzávierky a clony ovládaniu fotoaparátu. Vyberte Shutter spd & aperture lock (Aretácia času uzávierky a clony) ako možnosť „tlačidlo + príkazový volič“ v ponuke používateľských funkcií a nastavení..

Tlačidlo - Page 151

127 Z Clona (expozičné režimy g a h ) : Stlačte vybrané tlačidlo a otáčajte pomocným príkazovým voličom, až kým sa v hľadáčiku a na kontrolnom paneli nezobrazí ikona F . Ak chcete odomknúť clonu, stlačte tlačidlo a otáčajte pomocným príkazovým voličom, až kým z displeja nezmizne ikona F . A Pozrite aj Pomocou používateľského nastavenia f7 ( Shutter spd & aperture lock (Aretácia času uzávierky a clony) ; 0 316) zachováte zablokovanie času uzávierky a/alebo clony na vybraných hodnotách. Tlačidlo Fn Pomocný príkazový volič

..

Uzamknutie automatickej - Page 152

128 Z Uzamknutie automatickej expozície (AE) Uzamknutie automatickej expozície použite na zmenu kompozície fotografií po použití merania so zdôrazneným stredom a po bodovom meraní expozície. Nezabudnite, že maticové meranie neprinesie požadované výsledky. 1 Uzamknite expozíciu. Umiestnite snímaný objekt do zvoleného zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo spúšte do polovice. S tlačidlom spúšte stlačeným do polovice a snímaným objektom umiestneným v zaostrovacom bode, stlačením tlačidla A AE-L/AF-L zamknite expozíciu (ak používate automatické zaostrovani..

129 - Page 153

129 Z A Meraná oblasť Pri bodovom meraní expozície bude expozícia uzamknutá na hodnote nameranej v 4-mm kruhu sústredenom na vybranom zaostrovacom bode. Pri meraní so zdôrazneným stredom bude expozícia uzamknutá na hodnote nameranej v 12 mm kruhu v strede hľadáčika. A Nastavenie času uzávierky a clony Kým je expozičná pamäť aktívna, nasledujúce nastavenia sa dajú zmeniť bez zmeny odmeranej hodnoty expozície: Expozičný režim Nastavenie e Čas uzávierky a clona (flexibilná programová automatika; 0 118) f Čas uzávierky g Clona Nové hodnoty sa dajú skontrolo..

Korekcia expozície - Page 154

130 Z Korekcia expozície Korekcia expozície sa používa na zmenu expozície z hodnoty zvolenej fotoaparátom, čím je možné zosvetliť alebo stmaviť snímky. Najúčinnejšia je pri použití s meraním expozície so zdôrazneným stredom alebo s bodovým meraním expozície ( 0 115). Vyberte si z hodnôt od –5 EV (podexponovanie) do +5 EV (preexponovanie) v krokoch po 1 / 3 EV. Vo všeobecnosti platí, že kladné hodnoty objekt zosvetľujú a záporné hodnoty ho stmavujú. Ak chcete vybrať hodnotu pre korekciu expozície, stlačte tlačidlo E a otáčajte hlavným príkazovým ..

131 - Page 155

131 Z Pri hodnotách iných ako ±0,0 bude 0 v strede indikátorov expozície blikať (len expozičné režimy e , f a g ) a ikona E sa zobrazí v hľadáčiku a na kontrolnom paneli po uvoľnení tlačidla E . Aktuálna hodnota korekcie expozície sa dá skontrolovať na indikátore expozície stlačením tlačidla E . Normálnu expozíciu je možné obnoviť nastavením korekcie expozície na hodnotu ±0,0. Korekcia expozície sa po vypnutí fotoaparátu neresetuje. A Expozičný režim h V expozičnom režime h korekcia expozície ovplyvní len indikátor expozície; čas uzávierky a cl..

Stupňovanie expozície a intenzity záblesku - Page 156

132 Z Stupňovanie Stupňovanie automaticky mierne zmení expozíciu, výkon blesku, A ktívnu funkciu D - L ighting (ADL) alebo vyváženie bielej farby pri každom zábere, takže „stupňuje“ ich aktuálnu hodnotu. Túto funkciu zvoľte v situáciách, v ktorých je ťažké nastaviť expozíciu, intenzitu záblesku (i-TTL a tam, kde je to podporované, iba zábleskové režimy automatickej clony; pozri strany 185, 301 a 382), aktívnu funkciu D-Lighting alebo vyváženie bielej farby a vy nemáte čas skontrolovať výsledky a upraviť nastavenia pri každej snímke, alebo experiment..

Vyberte počet záberov. - Page 157

133 Z 1 Vyberte stupňovanie expozície a intenzity záblesku pre Používateľské nastavenie e5 ( Auto bracketing set (Nastavenie automatického stupňovania) ) v ponuke používateľských funkcií a nastavení. Ponuky zobrazte stlačením tlačidla G . Zvoľte Používateľské nastavenie e5 ( Auto bracketing set (Nastavenie automatického stupňovania) ) v ponuke používateľských funkcií a nastavení, zvýraznite možnosť a stlačte J . Vyberte AE & flash (AE a blesk) , ak sa má meniť aj expozícia aj intenzita záblesku, AE only (Len AE) , ak sa má meniť len expozícia al..

Vyberte expozičný krok. - Page 158

134 Z 3 Vyberte expozičný krok. Pri stlačenom tlačidle D otočením pomocného príkazového voliča vyberte expozičný krok. Pri implicitných nastaveniach môžete veľkosť kroku vybrať z možností 1 / 3 , 2 / 3 a 1 EV. Programy stupňovania s prírastkom 1 / 3 EV sú uvedené nižšie. Zobrazenie kontrolného panela Počet záberov Poradie pri stupňovaní (EV) 0 0 3 0/+0,3/+0,7 3 0/–0,7/–0,3 2 0/+0,3 2 0/–0,3 3 0/–0,3/+0,3 5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7 7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/ +1,0 9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/ +0,7/+1,0/+1,3 A Pozrite aj Informácie o v..

Vytvorte kompozíciu fotografie, - Page 159

135 Z 4 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju. Fotoaparát bude meniť expozíciu a/alebo intenzitu záblesku pri jednotlivých záberoch podľa zvoleného programu stupňovania. Úpravy expozície sa pridajú k tým, ktoré sa vykonali pri korekcii expozície (pozri stranu 130), čo umožňuje dosiahnuť hodnoty korekcie expozície viac ako 5 EV. Kým prebieha stupňovanie, indikátor priebehu stupňovania sa zobrazuje na kontrolnom paneli. Po každom zábere z neho zmizne jeden segment. ❚❚ Zrušenie stupňovania Ak chcete zrušiť stupňovanie, stlačte tlačidlo..

136 - Page 160

136 Z A Stupňovanie expozície a intenzity záblesku V režime pomalého sériového snímania a rýchleho sériového snímania sa snímanie pozastaví po nasnímaní počtu záberov určenom v programe stupňovania. Snímanie bude pokračovať po ďalšom stlačení tlačidla spúšte. V režime samospúšte fotoaparát zhotoví počet záberov zvolený v kroku 2 na strane 133 pri každom stlačení spúšte, bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c3 ( Self-timer (Samospúšť) ) > Number of shots (Počet záberov) ( 0 291). Interval medzi zábermi je však..

Zvoľte stupňovanie vyváženia bielej - Page 161

137 Z ❚❚ Stupňovanie vyváženia bielej farby Fotoaparát vytvorí niekoľko kópií každej fotografie, každú s iným nastavením vyváženia bielej farby. Ďalšie informácie o vyvážení bielej farby nájdete na strane 145. 1 Zvoľte stupňovanie vyváženia bielej farby. Zvoľte WB bracketing (Stupňovanie vyváženia bielej farby) pre používateľské nastavenie e5 Auto bracketing set (Nastavenie automatického stupňovania) . 2 Vyberte počet záberov. Pri stlačenom tlačidle D otočením hlavného príkazového voliča vyberte počet záberov v sérii stupňovania. Počet ..

Definíciu pre „mired“ nájdete na strane 150. - Page 162

138 Z 3 Vyberte prírastok vyváženia bielej farby. Pri stlačenom tlačidle D otočením pomocného príkazového voliča vyberte nastavenie vyváženia bielej farby. Každý prírastok zodpovedá asi 5 miredom. Vyberajte si z prírastkov 1 (5 miredov), 2 (10 miredov) alebo 3 (15 miredov). Vyššie hodnoty B zodpovedajú zvýšenému množstvu modrej, vyššie hodnoty A zodpovedajú zvýšenému množstvu žltej ( 0 149). Programy stupňovania s prírastkom 1 sú uvedené nižšie. Zobrazenie kontrolného panela Počet záberov Prírastok vyváženia bielej farby Poradie stupňovania 0 1 ..

Vytvorte kompozíciu fotografie, - Page 163

139 Z 4 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju. Každý záber sa spracuje tak, aby sa vytvoril počet kópií určený v programe stupňovania, pričom každá kópia bude mať iné vyváženie bielej farby. Úpravy vyváženia bielej farby sa pridajú k jej nastaveniu vykonanému pri jemnom doladení vyváženia bielej farby. Ak je počet snímok v programe stupňovania vyšší ako počet zostávajúcich snímok, na kontrolnom paneli bude blikať n a ikona príslušnej karty, blikajúca ikona j sa zobrazí v hľadáčiku tak, ako je to zobrazené vpravo, pričom tla..

Zrušenie stupňovania - Page 164

140 Z ❚❚ Zrušenie stupňovania Ak chcete zrušiť stupňovanie, stlačte tlačidlo D a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až kým nebude počet záberov v sérii stupňovania nula ( r ) a W sa už nebude viac zobrazovať. Posledný spustený program sa obnoví po ďalšom aktivovaní stupňovania. Stupňovanie môžete zrušiť aj pomocou dvojtlačidlového resetovania ( 0 193), aj keď v tomto prípade sa program stupňovania pri ďalšom aktivovaní stupňovania neobnoví. A Stupňovanie vyváženia bielej farby Stupňovanie vyváženia bielej farby nie je dostupné pri nast..

Vyberte ADL bracketing (stupňovanie - Page 165

141 Z ❚❚ Stupňovanie ADL Fotoaparát bude meniť Aktívnu funkciu D-Lighting v sérii expozícií. Ďalšie informácie o Aktívnej funkcii D-Lighting nájdete na strane 174. 1 Vyberte ADL bracketing (stupňovanie ADL). Vyberte ADL bracketing (Stupňovanie ADL) pre používateľské nastavenie e5 Auto bracketing set (Nastavenie automatického stupňovania) . 2 Vyberte počet záberov. Pri stlačenom tlačidle D otočením hlavného príkazového voliča vyberte počet záberov v sérii stupňovania. Počet snímok sa zobrazí na kontrolnom paneli. Pri nastaveniach, ktoré sú iné ako ..

Vyberte aktívnu funkciu D-Lighting. - Page 166

142 Z 3 Vyberte aktívnu funkciu D-Lighting. Pri stlačenom tlačidle D otočením pomocného príkazového voliča vyberte aktívnu funkciu D-Lighting. Na kontrolnom paneli sa zobrazí aktívna funkcia D-Lighting. Zobrazenie kontrolného panela Aktívna funkcia D-Lighting Y Auto (Automaticky) R Low (Nízka) Q Normal (Normálna) P High (Vysoká) Z Extra high (Veľmi vysoká) Tlačidlo D Pomocný príkazový volič

..

Vytvorte kompozíciu fotografie, - Page 167

143 Z 4 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju. Fotoaparát bude pri každom zábere meniť aktívnu funkciu D-Lighting podľa zvoleného programu stupňovania. Kým prebieha stupňovanie, indikátor priebehu stupňovania sa zobrazuje na kontrolnom paneli. Po každom zábere z neho zmizne jeden segment.

..

Zrušenie stupňovania - Page 168

144 Z ❚❚ Zrušenie stupňovania Ak chcete zrušiť stupňovanie, stlačte tlačidlo D a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až kým nebude počet záberov v sérii stupňovania nula ( r ) a d sa už nebude viac zobrazovať. Posledný spustený program sa obnoví po ďalšom aktivovaní stupňovania. Stupňovanie môžete zrušiť aj pomocou dvojtlačidlového resetovania ( 0 193), aj keď v tomto prípade sa program stupňovania pri ďalšom aktivovaní stupňovania neobnoví. A Stupňovanie ADL V režime pomalého sériového snímania a rýchleho sériového snímania sa sním..

Možnosti vyváženia bielej farby - Page 169

r 145 r Vyváženie bielej farby Funkcia vyváženia bielej farby zabezpečuje, aby farby neboli ovplyvnené svetelným zdrojom. Pri väčšine zdrojov svetla sa odporúča automatické vyváženie bielej farby. Ak nemôžete s automatickým vyvážením bielej farby dosiahnuť požadované výsledky, vyberte si možnosť z nižšie uvedeného zoznamu, alebo použite predvolené nastavenie vyváženia bielej farby . Možnosti vyváženia bielej farby Možnosť Farebná teplota. * Popis v Auto (Automaticky) 3 500– 8 000 K Vyváženie bielej farby sa nastaví automaticky. Najlepšie výsled..

Tlačidlo - Page 170

146 r Vyváženie bielej farby môžete vybrať stlačením tlačidla U a otáčaním hlavného príkazového voliča, kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí požadované nastavenie. K Choose color temp. (Zvoliť farebnú teplotu) 2 500– 10 000 K Vyberte farebnú teplotu zo zoznamu hodnôt ( 0 152). L Preset manual (Vlastné nastavenie) — Použite objekt, svetelný zdroj alebo existujúcu fotografiu ako referenciu pre vyváženie bielej farby ( 0 154). * Všetky hodnoty sú približné a neodrážajú jemné doladenie (ak sa dá použiť). Tlačidlo U Hlavný príkazový volič Kontrol..

147 - Page 171

147 r A Pozrite aj Keď je vybrané WB bracketing (Stupňovanie vyváženia bielej farby) pre Používateľské nastavenie e5 ( Auto bracketing set (Nastavenie automatického stupňovania) , 0 307), fotoaparát zhotoví niekoľko snímok pri každom stlačení tlačidla spúšte. Vyváženie bielej farby sa zmení pri každej snímke, so stupňovaním hodnoty aktuálne zvolenej pre vyváženie bielej farby. Ďalšie informácie nájdete na strane 137. A Farebná teplota Vnímaná farba svetelného zdroja sa mení v závislosti od pozorovateľa a ďalších podmienok. Farebná teplota je obj..

Ponuka vyváženia bielej farby - Page 172

148 r Jemné doladenie vyváženia bielej farby Vyváženie bielej farby je možné „jemne doladiť“ a korigovať tak odchýlky vo farbe svetelného zdroja alebo úmyselne dodať snímke farebný nádych. Vyváženie bielej farby sa jemne dolaďuje možnosťou White balance (Vyváženie bielej farby) v ponuke režimu snímania alebo stlačením tlačidla U a otáčaním pomocného príkazového voliča. ❚❚ Ponuka vyváženia bielej farby 1 V ponuke režimu snímania vyberte možnosť vyváženia bielej farby. Ponuky zobrazte stlačením tlačidla G . V ponuke režimu snímania vyber..

Tlačidlo - Page 173

149 r 2 Jemne dolaďte vyváženie bielej farby. Na jemné doladenie vyváženia bielej farby použite multifunkčný volič. Vyváženie bielej farby sa dá jemne doladiť na osi jantárová (A)–modrá (B) a zelená (G)– purpurová (M). Vodorovná os (jantárová-modrá) zodpovedá farebnej teplote, s každým prírastkom ekvivalentným približne 5 miredov. Zvislá os (zelená-purpurová) má podobný vplyv ako zodpovedajúce filtre na f arebnú k orekciu (CC). 3 Stlačte tlačidlo J . Stlačením J uložíte nastavenia a vrátite sa do ponuky režimu snímania. Ak bolo vyváženie bi..

150 - Page 174

150 r A Jemné doladenie vyváženia bielej farby Farby na osiach jemného doladenia sú relatívne, nie absolútne. Napríklad, posunutím kurzora smerom k B (modrá), keď je pre vyváženie bielej farby vybrané nastavenie „teplých farieb“, napríklad J ( Incandescent (Žiarovka) ), sa farby na fotografiách mierne „ochladia“, avšak nezmenia sa na modré. A „Mired“ Akákoľvek zmena farebnej teploty vytvorí väčší rozdiel farieb pri nízkych farebných teplotách než by spôsobila pri vyšších. Napríklad zmena 1 000 K spôsobí väčšiu zmenu farby pri 3 000 K, ako..

Choose color temp. (Zvoliť farebnú - Page 175

151 r ❚❚ Tlačidlo U Pri nastaveniach iných ako K ( Choose color temp. (Zvoliť farebnú teplotu) ) a L ( Preset manual (Vlastné nastavenie) ) sa dá tlačidlo U použiť na jemné doladenie vyváženia bielej farby na osi žltá (A)–modrá (B) ( 0 149. Na jemné doladenie vyváženia bielej farby pri zvolenej možnosti L použite ponuku režimu snímania podľa popisu na strane 148). K dispozícii je šesť nastavení v oboch smeroch; každý prírastok zodpovedá asi 5 miredom ( 0 150). Stlačte tlačidlo U a otáčajte pomocným príkazovým voličom, kým sa na kontrolnom paneli..

Ponuka vyváženia bielej farby - Page 176

152 r Výber farebnej teploty Keď je pre vyváženie bielej farby vybraná možnosť K ( Choose color temp. (Vybrať farebnú teplotu) ), môžete farebnú teplotu vybrať pomocou možnosti White balance (Vyváženie bielej farby) v ponuke režimu snímania alebo pomocou tlačidla U , multifunkčného voliča a pomocného príkazového voliča. ❚❚ Ponuka vyváženia bielej farby Zadajte hodnoty pre žlto-modrú a zeleno-purpurovú os ( 0 149). 1 Vyberte Choose color temp. (Vybrať farebnú teplotu) Stlačte tlačidlo G a vyberte White balance (Vyváženie bielej farby) v ponuke režimu..

Stlačte tlačidlo - Page 177

153 r 4 Stlačte tlačidlo J . Stlačením J uložíte zmeny a vrátite sa do ponuky režimu snímania. Ak je vybraná iná hodnota ako 0 pre zeleno (G)–purpurovú (M) os, zobrazí sa na kontrolnom paneli hviezdička („ U “). ❚❚ Tlačidlo U Tlačidlo U môžete používať na výber farebnej teploty iba pre žlto (A)– modrú (B) os. Stlačte tlačidlo U a otáčajte pomocným príkazovým voličom, kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná hodnota 0 150). Ak chcete zadať farebnú teplotu priamo v krokoch po 10 K, stlačte tlačidlo U a stlačením 4 alebo 2 zvýrazni..

154 - Page 178

154 r Vlastné nastavenie Vlastné nastavenie sa používa na zaznamenanie a obnovenie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby pri snímaní pri zmiešanom osvetlení alebo na korekciu svetelných zdrojov so silným farebným nádychom. Fotoaparát dokáže uložiť až štyri hodnoty pre predvolené vyváženie bielej farby v predvoľbách d-1 až d-4. K dispozícii sú dva spôsoby vlastného nastavenia vyváženia bielej farby: Spôsob Popis Priame meranie Neutrálne sivý alebo biely objekt sa osvetlí rovnakým svetlom aké bude použité pre finálnu fotografiu a fotoaparát od..

Meranie hodnoty pre vyváženie bielej farby - Page 179

155 r ❚❚ Meranie hodnoty pre vyváženie bielej farby 1 Osvetlite referenčný objekt. Pod osvetlenie, ktoré sa bude používať pri finálnej fotografii, umiestnite neutrálny sivý alebo biely objekt. Pri štúdiových nastaveniach možno použiť ako referenciu štandardný sivý panel. Pamätajte, že expozícia sa automaticky zvýši o 1 EV pri meraní vyváženia bielej farby. V expozičnom režime h nastavte expozíciu tak, aby indikátor expozície ukazoval ±0 ( 0 123). 2 Vyváženie bielej farby nastavte na L ( Preset manual (Vlastné nastavenie) ). Stlačte tlačidlo U a ot..

Vyberte režim priameho merania. - Page 180

156 r 4 Vyberte režim priameho merania. Nakrátko uvoľnite tlačidlo U a potom podržte stlačené tlačidlo dovtedy, kým ikona L na kontrolnom paneli nezačne blikať. Blikajúca ikona D sa zobrazí aj v hľadáčiku. Zobrazenia budú blikať asi šesť sekúnd. 5 Odmerajte vyváženie bielej farby. Skôr než indikátory prestanú blikať, umiestnite referenčný objekt do obrazového poľa tak, aby zaplnil celý hľadáčik a potom úplne stlačte tlačidlo spúšte. Fotoaparát odmeria hodnotu pre vyváženie bielej farby a uloží ju do predvoľby vybranej v kroku 3. Nezaznamená sa..

Skontrolujte výsledky. - Page 181

157 r 6 Skontrolujte výsledky. Ak fotoaparát dokázal zmerať hodnotu pre vyváženie bielej farby, C bude blikať na kontrolnom paneli asi šesť sekúnd a v hľadáčiku sa zobrazí blikajúce a . Ak je osvetlenie príliš tmavé alebo svetlé, fotoaparát nemusí by schopný zmerať vyváženie bielej farby. Blikajúce b a sa bude zobrazovať na kontrolnom paneli a v hľadáčiku asi šesť sekúnd. Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa vráťte do kroku 5 a znovu odmerajte vyváženie bielej farby. D Režim priameho merania Ak sa nevykoná žiadny úkon počas blikania zobraze..

Kopírovanie vyváženia bielej farby z fotografie - Page 182

158 r ❚❚ Kopírovanie vyváženia bielej farby z fotografie Na základe postupu podľa nižšie uvedených krokov skopírujte hodnotu pre vyváženie bielej farby z existujúcej fotografie do vybraného vlastného nastavenia. 1 Pre vyváženie bielej farby vyberte L ( Preset manual (Vlastné nastavenie) ) v ponuke režimu snímania. Stlačte tlačidlo G a vyberte White balance (Vyváženie bielej farby) v ponuke režimu snímania. Zvýraznite Preset manual (Vlastné nastavenie) a stlačte 2 . 2 Vyberte cieľ. Zvýraznite cieľové vlastné nastavenie (d-1 až d-4) a stlačte stred multi..

Zvýraznite zdrojovú snímku. - Page 183

159 r 4 Zvýraznite zdrojovú snímku. Zvýraznite zdrojovú snímku. Ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte tlačidlo X . Ak si chcete pozrieť snímky v iných umiestneniach, stlačte W a vyberte požadovanú kartu a adresár ( 0 221). 5 Skopírujte vyváženie bielej farby. Stlačením J skopírujete hodnotu vyváženia bielej farby pre zvýraznenú fotografiu do zvoleného vlastného nastavenia. Ak má zvýraznená fotografia poznámku ( 0 333), skopíruje sa do poznámky pre vybrané vlastné nastavenie. A Výber vlastného nastavenia vyváženia bielej f..

Vkladanie poznámky - Page 184

160 r ❚❚ Vkladanie poznámky Podľa nižšie uvedeného postupu zadajte popisnú poznámku s dĺžkou maximálne 36 znakov do zvoleného vlastného nastavenia vyváženia bielej farby. 1 Vyberte L ( Preset manual (Vlastné nastavenie) ). Zvýraznite Preset manual (Vlastné nastavenie) v ponuke vyváženia bielej farby ( 0 158) a stlačte 2 . 2 Vyberte vlastné nastavenie. Zvýraznite požadované vlastné nastavenie a stlačte stred multifunkčného voliča. 3 Vyberte Edit comment (Upraviť poznámku) . Zvýraznite Edit comment (Upraviť poznámku) a stlačte 2 . 4 Upravte poznámku. Up..

Tlačidlo - Page 185

161 r ❚❚ Ochrana vlastného nastavenia vyváženia bielej farby Postupujte podľa nižšie uvedených krokov na ochranu vybraného vlastného nastavenia vyváženia bielej farby. Chránené vlastné nastavenia sa nedajú upravovať a nie je možné použiť možnosti Fine-tune (Jemné doladenie) a Edit comment (Upraviť poznámku) . 1 Vyberte L ( Preset manual (Vlastné nastavenie) ). Zvýraznite Preset manual (Vlastné nastavenie) v ponuke vyváženia bielej farby ( 0 158) a stlačte 2 . 2 Vyberte vlastné nastavenie. Zvýraznite požadované vlastné nastavenie a stlačte stred multif..

Výber Picture Control - Page 187

J 163 J Zlepšenie snímky Jedinečný systém Picture Control od spoločnosti Nikon umožňuje zdieľať nastavenia spracovania snímok, vrátane zaostrenia, kontrastu, jasu, sýtosti a odtieňov medzi kompatibilnými zariadeniami a softvérom. Výber Picture Control Fotoaparát ponúka výber predvolených Picture Control. Picture Control vyberte podľa objektu alebo typu scény. 1 Stlačte L ( Z / Q ). Zobrazí sa zoznam Picture Controls. Picture Controls Možnosť Popis Q Standard (Štandardné) Štandardné spracovanie na dosiahnutie vyvážených výsledkov. Odporúča sa pre väčši..

Vyberte Picture Control. - Page 188

164 J 2 Vyberte Picture Control. Zvýraznite požadované Picture Control a stlačte J . A Predvolené Picture Control verzus vlastné Picture Control Picture Control dodané s fotoaparátom sa označujú ako Predvolené Picture Control . Vlastné Picture Control sa vytvárajú úpravou existujúcich Picture Control pomocou voľby Manage Picture Control (Správa Picture Control) v ponuke režimu snímania ( 0 169). Vlastné Picture Control sa dajú uložiť na pamäťovú kartu na zdieľanie s inými fotoaparátmi D800 a kompatibilným softvérom ( 0 172). A Indikátor Picture Control Aktu..

Úprava existujúcich nastavení Picture - Page 189

165 J Úprava existujúcich nastavení Picture Controls Existujúce prednastavené alebo vlastné Picture Control ( 0 169) možno upraviť tak, aby vyhovovali scéne alebo tvorivému zámeru používateľa. Použitím možnosti Quick adjust (Rýchle prispôsobenie) vyberte vyváženú kombináciu nastavení alebo upravte jednotlivé nastavenia manuálne. 1 Vyberte Picture Control. Zvýraznite požadované Picture Control v zozname Picture Control ( 0 163) a stlačte 2 . 2 Upravte nastavenia. Stlačte 1 alebo 3 na zvýraznenie požadovaného nastavenia a stlačením tlačidla 4 alebo 2 vyber..

Nastavenia Picture Control - Page 190

166 J ❚❚ Nastavenia Picture Control Možnosť Popis Quick adjust (Rýchle prispôsobenie) Výberom z možností od –2 do +2 znížite alebo zvýšite účinok vybraného Picture Control (pamätajte na to, že sa zrušia všetky manuálne úpravy). Napríklad výberom kladných hodnôt pre možnosť Vivid (Živé) sa snímky stanú živšími. Nedostupné pri nastavení s Neutral (Neutrálne) , Monochrome (Monochromatické) alebo vlastné Picture Control. Manuálne úpravy (všetky Picture Control) Sharpening (Zvýšenie ostrosti) Má vplyv na ostrosť obrysov. Voľbou možnosti A sa a..

167 - Page 191

167 J D „A“ (Automaticky) Výsledky pri automatickom nastavení ostrosti, kontrastu a sýtosti farieb sa líšia podľa expozície a polohy objektu v obrazovom poli. Najlepšie výsledky sa získajú použitím objektívov G alebo D. Ikony pre Picture Control, ktoré používajú automatický kontrast a sýtosť, sa v mriežke Picture Control zobrazujú zeleno, pričom sú čiary rovnobežné s osami mriežky. A Mriežka Picture Control Stlačením tlačidla W v kroku 2 na strane 165 sa zobrazí mriežka Picture Control zobrazujúca kontrast a sýtosť farieb pre vybrané Picture Contro..

168 - Page 192

168 J A Toning (Monochrome Only) (Tónovanie (len Monochromatické)) Stlačením tlačidla 3 , keď je vybraná možnosť Toning (Tónovanie) , zobrazíte možnosti sýtosti farieb. Stlačením tlačidla 4 alebo 2 upravte sýtosť farieb. Ovládanie sýtosti nie je dostupné, keď je vybraná možnosť B&W (čiernobiela). A Vlastné Picture Control Možnosti dostupné pre vlastné Picture Control sú rovnaké ako tie, na ktorých sú vlastné Picture Control založené.

..

Manage Picture Control (Správa Picture Control) - Page 193

169 J Vytvorenie vlastných Picture Control Predvolené Picture Control, ktoré sa dodávajú s fotoaparátom, možno upraviť a uložiť ako vlastné nastavenia obrazu Picture Control. 1 Vyberte Manage Picture Control (Správa Picture Control) v ponuke režimu snímania. Ponuky zobrazte stlačením tlačidla G . V ponuke režimu snímania zvýraznite možnosť Manage Picture Control (Správa Picture Control) a stlačte 2 . 2 Vyberte Save/edit (Uložiť/ upraviť) . Zvýraznite možnosť Save/edit (Uložiť/upraviť) a stlačte tlačidlo 2 . 3 Vyberte Picture Control. Zvýraznite existujúc..

170 - Page 194

170 J 4 Upravte vybrané Picture Control. Ďalšie informácie nájdete na strane 166. Ak chcete zrušiť všetky zmeny a začať z implicitných nastavení, stlačte tlačidlo O ( Q ). Po dokončení nastavovania stlačte tlačidlo J . 5 Vyberte cieľ. Vyberte cieľ pre vlastné Picture Control (C-1 až C-9) a stlačte 2 . 6 Pomenujte Picture Control. Zobrazí sa dialógové okno na zadanie textu znázornené vpravo. Nové Picture Control sa štandardne pomenúvajú pridaním dvoch číslic (priraďujú sa automaticky) k názvu existujúceho Picture Control. Ak chcete použiť implicitný ..

Uložte zmeny a zatvorte ponuku. - Page 195

171 J 7 Uložte zmeny a zatvorte ponuku. Ak chcete uložiť zmeny a ukončiť postup, stlačte J . Nové Picture Control sa objaví v zozname nastavení Picture Control. A Manage Picture Control (Správa Picture Control) > Rename (Premenovať) Vlastné Picture Control je možné kedykoľvek premenovať pomocou možnosti Rename (Premenovať) v ponuke Manage Picture Control (Správa Picture Control) . A Manage Picture Control (Správa Picture Control) > Delete (Odstrániť) Zvolené vlastné Picture Control je možné kedykoľvek odstrániť pomocou možnosti Delete (Odstrániť) v ponu..

Zdieľanie vlastných Picture Control - Page 196

172 J Zdieľanie vlastných Picture Control Vlastné Picture Control vytvorené pomocou obslužného programu Picture Control Utility dostupného so softvérom ViewNX 2 alebo s voliteľným softvérom (napríklad programu Capture NX 2) je možné skopírovať na pamäťovú kartu a načítať do fotoaparátu, alebo vlastné Picture Control vytvorené vo fotoaparáte je možné skopírovať na pamäťovú kartu a používať v ostatných fotoaparátoch D800 a kompatibilnom softvéri a potom, keď už nebude potrebný, odstrániť (ak sú vložené dve pamäťové karty, použije sa karta v h..

Uloženie vlastných Picture Control - Page 197

173 J A Uloženie vlastných Picture Control Na pamäťovej karte môže by naraz uložených až 99 vlastných Picture Control. Pamäťovú kartu je možné používať iba na ukladanie vlastných Picture Control vytvorených používateľom. Predvolené Picture Control dodané s týmto fotoaparátom ( 0 163) sa nedajú kopírovať na pamäťovú kartu, premenovať ani odstrániť.

..

Zachovanie detailov v jasných - Page 198

174 J Zachovanie detailov v jasných a tmavých častiach Aktívna funkcia D-Lighting Aktívna funkcia D-Lighting zachováva detaily vo svetlých častiach snímky aj v tieňoch, čím vytvára snímky s prirodzeným kontrastom. Používajte ju na fotografovanie scén s vysokým kontrastom, napríklad pri fotografovaní jasne osvetlenej vonkajšej scény cez dvere alebo okno alebo pri snímaní tienených objektov za slnečného dňa. Najúčinnejšia je pri maticovom meraní expozície ( 0 115). Aktívna funkcia D-Lighting vypnutá Aktívna funkcia D-Lighting: Y Auto (Automaticky) D „Act..

Tlačidlo - Page 199

175 J Ak chcete použiť aktívnu funkciu D-Lighting: 1 V ponuke režimu snímania vyberte Active D-Lighting (Aktívna funkcia D-Lighting) . Ponuky zobrazte stlačením tlačidla G . V ponuke režimu snímania zvýraznite možnosť Active D-Lighting (Aktívna funkcia D-Lighting) a stlačte 2 . 2 Vyberte možnosť. Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte J . Ak je vybrané Y Auto (Automaticky) , fotoaparát automaticky nastaví aktívnu funkciu D-Lighting podľa podmienok snímania (v expozičnom režime h je však Y Auto (Automaticky) ekvivalentná Q Normal (Normálna) ). D Aktívna f..

Vysoký dynamický rozsah (HDR) - Page 200

176 J Vysoký dynamický rozsah (HDR) V ysoký D ynamický R ozsah (HDR) kombinuje dve expozície na vytvorenie jednej snímky, ktorá zachytáva široký rozsah tónov od tmavých častí po jasné časti, aj pri objektoch s vysokým kontrastom. HDR je najúčinnejší pri použití maticového merania ( 0 115; s ostatnými spôsobmi merania je rozdiel expozície Auto (Automaticky) ekvivalentný približne 2 EV). Nedá sa použiť na záznam snímok vo formáte NEF (RAW). Zaznamenávanie videosekvencie ( 0 59), použitie blesku, stupňovanie ( 0 132), viacnásobná expozícia ( 0 195) a č..

Vyberte režim. - Page 201

177 J 2 Vyberte režim. Zvýraznite HDR mode (Režim HDR) a stlačte 2 . Zvýraznite niektorú z nasledujúcich možností a stlačte tlačidlo J . • Ak chcete nasnímať sériu fotografií HDR , vyberte 0 On (series) (Zap. (séria)) . HDR snímanie bude pokračovať, kým nevyberiete Off (Vyp.) pre HDR mode (Režim HDR) . • Ak chcete nasnímať jednu fotografiu HDR, vyberte On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) . Po vytvorení jednej fotografie HDR sa automaticky obnoví normálne snímanie. • Ak chcete ukončiť režim bez vytvorenia dodatočných fotografií HDR , vyberte Off..

Vyberte rozdiel expozície. - Page 202

178 J 3 Vyberte rozdiel expozície. Ak chcete vybrať rozdiel v expozícii medzi dvomi snímkami, zvýraznite Exposure differential (Rozdiel expozície) a stlačte 2 . Zobrazia sa možnosti znázornené vpravo. Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte J . Vyberte vyššie hodnoty pre objekty s vysokým kontrastom, nezabudnite však, že výber hodnoty, ktorá je vyššia ako je potrebné, nemusí priniesť požadované výsledky. Ak je vybraná možnosť Auto (Automaticky) , fotoaparát automaticky upraví expozíciu tak, aby vyhovovala scéne. 4 Vyberte stupeň vyhladenia. Ak chcete v..

Kontrolný panel - Page 203

179 J 5 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju. Fotoaparát nasníma po úplnom stlačení tlačidla spúšte dve excpozície. l y sa zobrazí na kontrolnom paneli a l u v hľadáčiku počas kombinovania snímok. Kým sa zaznamenávanie nedokončí, nesmiete snímať žiadne fotografie. Bez ohľadu na aktuálne vybraný režim spúšte sa po každom stlačení tlačidla spúšte nasníma iba jedna fotografia. Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap. (séria)) , režim HDR sa vypne iba po výbere Off (Vyp.) pre HDR mode (Režim HDR) . Ak je vybraná možnosť On (sing..

180 - Page 204

180 J D Vytváranie kompozícií fotografií HDR Okraje snímky sa môžu orezať. Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť, ak sa počas snímania fotoaparát alebo objekt hýbu. Odporúčame použiť statív. V závislosti od scény sa môžu okolo jasných objektov objaviť tiene, alebo okolo tmavých objektov svetelné kruhy. Tento efekt môžete minimalizovať nastavením stupňa vyhladenia. A Tlačidlo D Ak je vybraná možnosť HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah)) pre Používateľské nastavenie f8 ( Assign BKT button (Priradenie tlačidla BKT) ; 0 316), m..

Fotografovanie s bleskom - Page 205

l 181 l Fotografovanie s bleskom Vstavaný blesk má smerné číslo (GN) 12 (m, ISO 100, 20 °C) a poskytuje pokrytie pre obrazový uhol 24 mm objektívu alebo 16 mm objektívu vo formáte DX. Môže sa použiť nielen pri nedostatočnom prirodzenom osvetlení, ale aj na vyjasnenie tieňov a objektov v protisvetle alebo na pridanie zvláštneho lesku očiam objektu. 1 Vyberte spôsob merania expozície ( 0 115). Voľbou maticového merania alebo merania so zdôrazneným stredom sa aktivujte doplnkové riadenie záblesku vyvažované meraním i-TTL pre digitálnu jednookú zrkadlovku. Štan..

Vyberte zábleskový režim. - Page 206

182 l 3 Vyberte zábleskový režim. Stlačte tlačidlo M ( Y ) a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí požadovaný zábleskový režim ( 0 183). 4 Skontrolujte expozíciu (čas uzávierky a clonu). Stlačte tlačidlo spúšte do polovice a skontrolujte čas uzávierky a clonu. Nastavenia, ktoré sú dostupné s vysunutým vstavaným bleskom, sú uvedené v časti „Dostupné časy uzávierky a clony so vstavaným bleskom“ ( 0 184). Účinky blesku si môžete pozrieť stlačením tlačidla kontroly hĺbky ostrosti, ktoré vydá modelovac..

Zábleskový režim - Page 207

183 l Zábleskové režimy D800 podporuje nasledovné zábleskové režimy: Zábleskový režim Popis Synchronizácia blesku s prvou lamelou uzávierky Tento režim vám odporúčame pre väčšinu situácií. V režimoch programovej automatiky a časovej automatiky sa čas uzávierky automatický nastaví na hodnoty od 1 / 250 do 1 / 60 s ( 1 / 8 000 až 1 / 60 s pri použití voliteľnej zábleskovej jednotky s automatickou vysokorýchlostnou synchronizáciou blesku FP 0 299). Predzáblesk proti červeným očiam Indikátor predzáblesku proti červeným očiam svieti približne jednu sek..

184 - Page 208

184 l A Časy uzávierky a clony dostupné so vstavaným bleskom Režim Čas uzávierky Clona Pozrite si stranu e Automaticky nastavený fotoaparátom ( 1 / 250 s– 1 / 60 s) 1, 2 Automaticky nastavený fotoaparátom 118 f Hodnota vybraná používateľom ( 1 / 250 s–30 s) 2 119 g Automaticky nastavený fotoaparátom ( 1 / 250 s– 1 / 60 s) 1, 2 Hodnota vybraná používateľom 3 120 h Hodnota vybraná používateľom ( 1 / 250 s–30 s, A ) 2 122 1 Čas uzávierky môže byť nastavený na 30 s pri synchronizácii blesku s dlhými časmi uzávierky, synchronizácii blesku s druhou lame..

Flash cntrl for built-in flash - Page 209

185 l A Režim riadenia záblesku Fotoaparát podporuje tieto režimy riadenia záblesku i-TTL: • Doplnkové riadenie záblesku vyvažované meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky : Blesk vyšle sériu takmer neviditeľných predzábleskov (monitorovacích predzábleskov) bezprostredne pred hlavným zábleskom. Predzáblesky odrazené od objektov vo všetkých častiach obrazového poľa zachytí snímač RGB s približne 91 tis. (91 000) pixlami a potom sa analyzujú spolu s informáciou o dosahu zo systému maticového merania expozície. Podľa toho sa potom nastaví intenz..

186 - Page 210

186 l D Vstavaný blesk Používajte s objektívmi s ohniskovými vzdialenosťami 24–300 mm vo formáte FX ( 0 375). Odstráňte slnečnú clonu objektívu, aby nevznikali tiene. Blesk má minimálny dosah 0,6 m a nemôže sa používať v makrorozsahu makroobjektívov s transfokátorom. Riadenie záblesku i-TTL je dostupné pri citlivostiach ISO od 100 do 6 400. Pri ostatných citlivostiach sa nemusia dosiahnuť požadované výsledky v niektorých rozsahoch alebo hodnotách clony. Ak sa blesk odpaľuje v režime sériového snímania ( 0 103), pri každom stlačení spúšte sa zhotoví..

Clona, citlivosť a rozsah blesku - Page 211

187 l A Clona, citlivosť a rozsah blesku Rozsah vstavaného blesku sa mení podľa citlivosti (ekvivalentnou ISO) a clony. Clona pri ekvivalente citlivosti ISO Rozsah 100 200 400 800 1 600 3 200 6 400 m 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 0,7–8,5 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,6–6,0 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6–4,2 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6–3,0 5,6 8 11 16 22 32 — 0,6–2,1 8 11 16 22 32 — — 0,6–1,5 11 16 22 32 — — — 0,6–1,1 16 22 32 — — — — 0,6–0,8 Vstavaný blesk má minimálny dosah 0,6 m. V expozičnom režime e je maximálna clona (minimálne clonové číslo) obmedzená podľa ci..

Korekcia zábleskovej expozície - Page 212

188 l Korekcia zábleskovej expozície Korekcia zábleskovej expozície sa používa na zmenu intenzity záblesku v rozsahu od –3 EV do +1 EV v krokoch po 1 / 3 EV, čím sa mení jas hlavného objektu vo vzťahu k pozadiu. Intenzita záblesku sa dá zvýšiť, aby hlavný objekt vyzeral jasnejší, alebo znížiť, aby sa zabránilo neželanému preexponovaniu alebo odrazom. Ak sa korekcia zábleskovej expozície kombinuje s korekciou expozície ( 0 130), pridajú sa aj expozičné hodnoty. Ak chcete vybrať hodnotu pre korekciu zábleskovej expozície, stlačte tlačidlo M ( Y ) a otá..

189 - Page 213

189 l Normálny výkon blesku je možné obnoviť nastavením korekcie zábleskovej expozície na hodnotu ±0,0. Korekcia zábleskovej expozície sa po vypnutí fotoaparátu neresetuje. A Voliteľné zábleskové jednotky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 a SB-600 umožňujú aj nastavenie korekcie zábleskovej expozície pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke; hodnota zvolená na zábleskovej jednotke sa pridá k hodnote zvolenej na fotoaparáte. A Pozrite aj Informácie o voľbe veľkosti prírastku dostupné pre korekciu zábleskovej expozície nájdete v časti Používateľs..

Blokovanie zábleskovej expozície - Page 214

190 l Blokovanie zábleskovej expozície Táto funkcia sa používa na zablokovanie intenzity záblesku, takže umožňuje vykonať opätovnú kompozíciu fotografie bez zmeny intenzity záblesku a zabezpečiť, že bude správna pre objekt, aj keď nie je v strede obrazového poľa. Intenzita záblesku sa nastaví automaticky pri akýchkoľvek zmenách citlivosti ISO a clony. Použitie blokovania zábleskovej expozície: 1 Priraďte blokovanie zábleskovej expozície tlačidlu Fn . Vyberte FV lock (Blokovanie zábleskovej expozície) pre Používateľské nastavenie f4 ( Assign Fn button (..

Tlačidlo - Page 215

191 l 4 Zablokujte intenzitu záblesku. Po skontrolovaní, že indikátor pripravenosti blesku ( M ) sa zobrazuje v hľadáčiku, stlačte tlačidlo Fn . Blesk vydá monitorovací predzáblesk na určenie správnej intenzity záblesku. Intenzita záblesku sa zablokuje na tejto úrovni a ikona blokovania zábleskovej expozície ( e ) sa zobrazí v hľadáčiku. 5 Zmeňte kompozíciu fotografie. 6 Zhotovte fotografiu. Snímku zhotovíte stlačením tlačidla spúšte úplne nadol. Ak je to potrebné, ďalšie snímky môžete zhotoviť bez uvoľnenia blokovania zábleskovej expozície. 7 Uvo..

AE-L/AF-L - Page 216

192 l A Používanie blokovania zábleskovej expozície so vstavaným bleskom Blokovanie zábleskovej expozície je so vstavaným bleskom dostupné len vtedy, ak je TTL zvolené pre používateľské nastavenie e3 ( Flash cntrl for built-in flash (Ovládanie vstavaného blesku) , 0 301). A Používanie blokovania zábleskovej expozície s voliteľnými zábleskovými jednotkami Blokovanie zábleskovej expozície je dostupné aj s voliteľnými zábleskovými jednotkami v TTL a (kde je to podporované) v režimoch riadenia záblesku monitorovacieho predzáblesku AA a monitorovacieho predzáb..

Dvojtlačidlový reset: Obnovenie - Page 217

t 193 t Iné možnosti snímania Implicitné hodnoty nižšie uvedených nastavení fotoaparátu možno obnoviť súčasným podržaním tlačidiel T a E na viac ako dve sekundy (tieto tlačidlá sú označené zelenou bodkou). Kontrolný panel sa počas obnovy implicitných nastavení nakrátko vypne. ❚❚ Nastavenia dostupné z ponuky režimu snímania 1 1 Okrem viacnásobnej expozície a nastavenia intervalového snímania sa resetujú iba nastavenia v aktuálne vybranom súbore pomocou Shooting menu bank (Súbor používateľských funkcií ponuky režimu snímania) ( 0 269). Nastaven..

Ďalšie nastavenia - Page 218

194 t ❚❚ Ďalšie nastavenia 1 Zaostrovací bod sa nezobrazí, ak je zvolené automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa pre režim činnosti AF. 2 Počet snímok sa resetuje na nulu. Prírastok pri stupňovaní sa resetuje na 1EV (stupňovanie expozície/intenzity záblesku) alebo 1 (stupňovanie vyváženia bielej farby). Y Auto (Automaticky) sa vyberie pre druhú snímku programov dvojsnímkového stupňovania ADL. 3 Resetujú sa iba nastavenia v aktuálne vybranom súbore pomocou Custom settings bank (Súbor používateľských funkcií) ( 0 280). Nastavenia v zostávaj..

Multiple exposure (Viacnásobná expozícia) - Page 219

195 t Viacnásobná expozícia Pri zázname série dvoch až desiatich expozícií na jednu fotografiu postupujte podľa nižšie uvedených krokov. Pri viacnásobnej expozícii sa môžu využiť dáta RAW z obrazového snímača fotoaparátu na získanie farieb výrazne lepších ako pri použití softvérovo generovaných fotografických vrstiev. ❚❚ Vytvorenie viacnásobnej expozície Viacnásobné expozície sa nedajú zaznamenať v živom náhľade. Pred pokračovaním ukončite živý náhľad. Vezmite do úvahy, že pri implicitných nastaveniach sa snímanie ukončí a viacnáso..

Vyberte režim. - Page 220

196 t 2 Vyberte režim. Zvýraznite Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície) a stlačte 2 . Zvýraznite niektorú z nasledujúcich možností a stlačte tlačidlo J : • Ak chcete nasnímať sériu viacnásobných expozícií, vyberte 0 On (series) (Zap. (séria)) . Snímanie viacnásobnej expozície bude pokračovať, kým nevyberiete Off (Vyp.) pre Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície) . • Ak chcete nasnímať jednu viacnásobnú expozíciu , vyberte On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) . Po vytvorení jednej viacnásobnej expozície sa automat..

Vyberte počet záberov. - Page 221

197 t 3 Vyberte počet záberov. Zvýraznite Number of shots (Počet záberov) a stlačte 2 . Stlačením 1 alebo 3 vyberte počet snímok, ktoré sa zlúčia do jednej fotografie a stlačte J . A Tlačidlo D Ak je vybraná možnosť Multiple exposure (Viacnásobná expozícia) pre Používateľské nastavenie f8 ( Assign BKT button (Priradenie tlačidla BKT) ; 0 316), môžete vybrať režim viacnásobnej expozície stlačením tlačidla D a otáčaním hlavného príkazového voliča a počet záberov stlačením tlačidla D a otáčaním pomocného príkazového voliča. Režim a počet ..

198 - Page 222

198 t 4 Vyberte mieru zvyšovania expozičného podielu. Zvýraznite Auto gain (Automatické zvyšovanie expozičného podielu) a stlačte 2 . Zobrazia sa nasledujúce možnosti: Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte J . • On (Zap.) : Zvyšovanie expozičného podielu sa nastaví podľa počtu aktuálne zaznamenaných snímok (zvyšovanie expozičného podielu sa pre každú snímku nastaví na 1 / 2 pri 2 snímkach, 1 / 3 pri 3 snímkach atď.). • Off (Vyp.) : Zvyšovanie expozičného podielu sa pri zázname viacnásobnej expozície nenastaví. Odporúča sa pri tmavom pozadí..

Prerušenie viacnásobnej expozície - Page 223

199 t Ikona n bude blikať dovtedy, kým sa snímanie neskončí. Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap. (séria)) , snímanie viacnásobnej expozície sa skončí iba vtedy, keď pre režim viacnásobnej expozície zvolíte možnosť Off (Vyp.) . Ak vyberiete možnosť On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) , snímanie viacnásobnej expozície sa ukončí automaticky po dokončení viacnásobnej expozície. Po skončení snímania viacnásobnej expozície zmizne z displeja ikona n . ❚❚ Prerušenie viacnásobnej expozície Ak chcete prerušiť viacnásobnú expozíciu pred nasn..

200 - Page 224

200 t D Viacnásobná expozícia Počas záznamu viacnásobnej expozície nevyberajte ani nevymieňajte pamäťovú kartu. Viacnásobné expozície sa nedajú zaznamenať v živom náhľade. Snímaním fotografií v živom náhľade sa resetuje Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície) na Off (Vyp.) . Informácie uvedené v zobrazení informácií o zobrazenej fotografii (vrátane dátumu záznamu a orientácie fotoaparátu) sa týkajú prvej snímky vo viacnásobnej expozícii. A Intervalové fotografovanie Ak je intervalové fotografovanie zapnuté pred zhotovením prvej sn..

Ak chcete spustiť snímanie okamžite, - Page 225

201 t Intervalové fotografovanie Fotoaparát je vybavený na automatické zhotovovanie fotografií v rámci vopred nastavených intervalov. 1 Vyberte Interval timer shooting (Intervalové snímanie) v ponuke režimu snímania. Ponuky zobrazíte stlačením tlačidla G . V ponuke režimu snímania zvýraznite možnosť Interval timer shooting (Intervalové snímanie) a stlačte 2 . 2 Vyberte čas spustenia. Vyberte si z nasledujúcich možností spustenia. • Ak chcete spustiť snímanie okamžite, zvýraznite Now (Teraz) a stlačte 2 . Snímanie začne približne 3 s po ukončení nastavo..

Zvoľte interval. - Page 226

202 t 3 Zvoľte interval. Stlačením tlačidiel 4 alebo 2 zvýraznite hodiny, minúty alebo sekundy a stlačením 1 alebo 3 ich zmeňte. Vyberte si interval dlhší než je najdlhší predpokladaný čas uzávierky. Pokračujte stlačením 2 . 4 Vyberte počet intervalov a počet záberov na interval. Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite počet intervalov alebo počet snímok a stlačením 1 alebo 3 ich zmeňte. Pokračujte stlačením 2 . D Pred snímaním Pri použití intervalového snímania vyberte iný režim spúšte ako samospúšť ( E ) alebo M UP . Pred začiatkom intervalového fo..

Spusťte snímanie. - Page 227

203 t 5 Spusťte snímanie. Zvýraznite On (Zap.) a stlačte J (ak sa chcete vrátiť do ponuky režimu snímania bez spustenia intervalového snímania, zvýraznite Off (Vyp.) a stlačte J ). Prvá séria snímok sa nasníma v určenom čase spustenia alebo približne po 3 s, ak ste vybrali možnosť Now (Teraz) pre Choose start time (Vybrať čas spustenia) v kroku 2. Snímanie bude pokračovať pri vybranom intervale, až kým sa nenasnímajú všetky zábery. Pamätajte na to, že čas uzávierky a čas potrebný pre záznam snímky na pamäťovú kartu sa môže pri každej snímke men..

Stupňovanie - Page 228

204 t A Stupňovanie Nastavenia stupňovania vykonajte pred spustením intervalového fotografovania. Ak je aktívne stupňovanie expozície, záblesku alebo ADL počas intervalového fotografovania, fotoaparát zhotoví v každom intervale počet snímok v programe stupňovania, bez ohľadu na počet snímok určený v ponuke intervalového snímania. Ak je aktívne stupňovanie vyváženia bielej farby počas intervalového fotografovania, fotoaparát zhotoví v každom intervale jeden záber a spracuje ho na vytvorenie počtu kópií určených v programe stupňovania. A Počas snímania..

Vyberte nový čas spustenia. - Page 229

205 t ❚❚ Pozastavenie intervalového fotografovania Intervalové fotografovanie sa dá pozastaviť: • Stlačením tlačidla J medzi intervalmi • Zvýraznením Start (Spustiť) > Pause (Pauza) v ponuke intervalového časovača a stlačením J • Vypnutím a zapnutím fotoaparátu (ak je to potrebné, pri vypnutom fotoaparáte je možné vymeniť pamäťovú kartu) • Výberom samospúšte ( E ) alebo režimu spúšte M UP Ak chcete pokračovať v snímaní: 1 Vyberte nový čas spustenia. Nový čas spustenia zvoľte podľa popisu na strane 201. 2 Pokračujte v snímaní. Zvýr..

❚❚ - Page 230

206 t ❚❚ Prerušenie intervalového fotografovania Intervalové snímanie sa ukončí automaticky pri vybití batérie. Intervalové fotografovanie sa môže ukončiť aj: • Voľbou Start (Spustiť) > Off (Vyp.) v ponuke intervalového časovača • Vykonaním dvojtlačidlového resetu ( 0 193) • Resetovaním nastavení aktuálneho súboru používateľských funkcií ponuky režimu snímania pomocou Shooting menu bank (Súbor používateľských funkcií ponuky režimu snímania) v ponuke režimu snímania ( 0 270) • Zmenou nastavení stupňovania ( 0 132) • Ukončením HDR..

V ponuke režimu - Page 231

207 t Časozberné fotografovanie Fotoaparát automaticky nasníma fotografie vo vybraných intervaloch a vytvorí nehlučnú časozbernú videosekvenciu pomocou možností aktuálne vybraných pre Movie settings (Nastavenia videosekvencie) v ponuke režimu snímania ( 0 70). 1 V ponuke režimu snímania vyberte Time- lapse photography (Časozberné fotografovanie) . Ponuky zobrazíte stlačením tlačidla G . V ponuke režimu snímania zvýraznite možnosť Time-lapse photography (Časozberné fotografovanie) a stlačte 2 . A Pred snímaním Pred začiatkom časozberného fotografovania na..

208 - Page 232

208 t 2 Stlačte 2 . Stlačením 2 prejdite na krok 3 a vyberte interval a čas snímania. Ak chcete zaznamenať časozbernú videosekvenciu pomocou implicitného intervalu 5 sekúnd a časom snímania 25 minút, pokračujte krokom 5. 3 Vyberte interval. Pomocou tlačidiel 4 alebo 2 zvýraznite minúty alebo sekundy a stlačením 1 alebo 3 ich zmeňte. Vyberte si interval dlhší než je najdlhší predpokladaný čas uzávierky. Pokračujte stlačením 2 . 4 Vyberte čas snímania. Stlačením tlačidiel 4 alebo 2 zvýraznite hodiny alebo minúty a stlačením 1 alebo 3 ich zmeňte. Maxim..

Spusťte snímanie. - Page 233

209 t 5 Spusťte snímanie. Zvýraznite On (Zap.) a stlačte J (ak sa chcete vrátiť do ponuky režimu snímania bez spustenia časozberného fotografovania, zvýraznite Off (Vyp.) a stlačte J ). Časozberné fotografovanie sa spustí o 3 sekundy. Fotoaparát nasníma fotografie v intervale zvolenom v kroku 3 po dobu, ktorú ste vybrali v kroku 4. Kontrolka prístupu na pamäťovú kartu bude svietiť počas snímania každého záberu. Vezmite do úvahy, že keďže sa čas uzávierky a čas potrebný na záznam snímky na pamäťovú kartu môžu pri každej snímke meniť, interval med..

210 - Page 234

210 t A Výpočet dĺžky finálnej videosekvencie Celkový počet snímok vo finálnej videosekvencii sa dá vypočítať vydelením času snímania intervalom a zaokrúhlením nahor. Dĺžka finálnej videosekvencie sa potom dá vypočítať vydelením počtu záberov rýchlosťou snímania, ktorá je vybraná pre Movie settings (Nastavenia videosekvencie) > Frame size/ frame rate (Veľkosť obrazu/rýchlosť snímania) . 48- snímková videosekvencia zaznamenaná pri 1 920 × 1 080; 24 fps (snímok za sekundu) bude dlhá približne dve sekundy. Maximálna dĺžka videosekvencií zazna..

❚❚ - Page 235

211 t ❚❚ Prerušenie časozberného fotografovania Časozberné fotografovanie sa ukončí automaticky pri vybití batérie. Časozberné fotografovanie sa ukončí aj v nasledujúcich prípadoch: • Výberom Start (Spustenie) > Off (Vyp.) v ponuke Time-lapse photography (Časozberné fotografovanie) • Stlačením tlačidla J medzi snímkami alebo bezprostredne po nasnímaní záberu • Vypnutím fotoaparátu • Odstránením objektívu • Pripojením USB alebo HDMI kábla • Vložením pamäťovej karty do prázdneho slotu • Úplným stlačením tlačidla spúšte na zhotov..

Ak je známa ohnisková vzdialenosť objektívu: - Page 236

212 t Objektívy bez vstavaného procesora Určením údajov o objektíve (ohnisková vzdialenosť a maximálna clona) môže používateľ získať prístup k rôznym funkciám objektívov so vstavaným procesorom, ak používa objektív bez vstavaného procesora. Ak je známa ohnisková vzdialenosť objektívu: • S voliteľnými zábleskovými jednotkami je možné použiť motorové nastavenie transfokátora ( 0 382) • Ohnisková vzdialenosť objektívu je uvedená (s hviezdičkou) v zobrazení informácií o fotografiách Ak je známa maximálna clona objektívu: • Hodnota clony s..

Non-CPU lens - Page 237

213 t Fotoaparát dokáže uložiť údaje až pre deväť objektívov bez vstavaného procesora. Zadanie alebo úprava údajov objektívu bez vstavaného procesora: 1 V ponuke nastavenia vyberte Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez procesora) . Ponuky zobrazíte stlačením tlačidla G . Zvýraznite Non- CPU lens data (Údaje objektívu bez procesora) v ponuke nastavenia a stlačte 2 . 2 Vyberte číslo objektívu. Zvýraznite Lens number (Číslo objektívu) a stlačením 4 alebo 2 vyberte číslo objektívu od 1 do 9. 3 Zadajte ohniskovú vzdialenosť a clonu. Zvýraznite Focal lengt..

Done (Hotovo) - Page 238

214 t 4 Zvoľte Done (Hotovo) . Zvýraznite Done (Hotovo) a stlačte J . Určená ohnisková vzdialenosť a clona sa uložia pod zvolené číslo objektívu. Vyvolanie údajov objektívu pri použití objektívu bez vstavaného procesora: 1 Priraďte výber čísla objektívu bez vstavaného procesora ovládaciemu prvku na fotoaparáte. Možnosť Choose non-CPU lens number (Vybrať číslo objektívu bez vstavaného procesora) vyberte ako možnosť „tlačidlo + príkazové voliče“ pre ovládací prvok fotoaparátu v ponuke používateľských funkcií a nastavení ( 0 314). Výber čí..

Používanie jednotky GPS - Page 239

215 t Používanie jednotky GPS Jednotku GPS môžete pripojiť k 10-kolíkovému konektoru diaľkového ovládania, čím umožníte, aby sa do každej nasnímanej fotografie uložila aktuálna zemepisná šírka a dĺžka, nadmorská výška, svetový koordinovaný čas (UTC) a kurz. Fotoaparát môžete používať s voliteľnou jednotkou GPS GP-1 (pozri nižšie. Nezabudnite, že GP-1 neposkytuje kompasový kurz), alebo s kompatibilnými jednotkami tretích strán pripojenými pomocou voliteľného kábla adaptéra GPS MC-35 ( 0 389). ❚❚ Jednotka GPS GP-1 GP-1 je voliteľná jednotk..

(statická) - Page 240

216 t A Ikona k Stav pripojenia zobrazuje ikona k : • k (statická) : Fotoaparát zahájil komunikáciu so zariadením GPS. Informácie o fotografii zhotovenej počas zobrazenia tejto ikony budú obsahovať dodatočnú stránku s GPS údajmi ( 0 229). • k (blikajúca) : Zariadenie GPS vyhľadáva signál. Snímky zhotovené počas blikania ikony nebudú obsahovať údaje GPS. • Bez ikony : Žiadne nové údaje GPS neboli zo zariadenia GPS prijaté aspoň dve sekundy. Snímky zhotovené, keď sa nezobrazovala ikona k , neobsahujú údaje GPS. A Kurz Kurz sa zaznamená len vtedy, keď j..

Voľby v ponuke nastavenia - Page 241

217 t ❚❚ Voľby v ponuke nastavenia Položka GPS v ponuke nastavenia obsahuje nižšie uvedené možnosti. • Auto meter-off (Automatické vypnutie expozimetra) : Vyberte, či sa expozimetre majú alebo nemajú automaticky vypnúť po pripojení jednotky GPS. • Position (Poloha): Táto položka je k dispozícii iba po pripojení zariadenia GPS, kedy zobrazuje aktuálnu zemepisnú šírku a dĺžku, nadmorskú výšku, svetový koordinovaný čas (UTC) a kurz, ktoré poskytuje zariadenie GPS. • Use GPS to set camera clock (Použite GPS na nastavenie hodín fotoaparátu) : Voľbou mo..

Zobrazovanie snímok na celej obrazovke - Page 243

I 219 I Viac o prehrávaní Zobrazovanie snímok na celej obrazovke Ak chcete zobrazovať fotografie, stlačte tlačidlo K . Na monitore sa zobrazí naposledy zhotovená fotografia. Ďalšie snímky môžete zobraziť stlačením 4 alebo 2 . Ak si chcete pozrieť doplňujúce informácie o aktuálnej fotografii, stlačte 1 alebo 3 ( 0 222). Zobrazenie miniatúr Ak si chcete prezerať miniatúry, stlačte tlačidlo W , keď je snímka zobrazená na celej obrazovke. Počet zobrazených snímok sa zvyšuje od 4 do 9 až 72 po každom stlačení tlačidla W a znižuje po každom stlačení tla..

Ovládacie prvky prehrávania - Page 244

220 I Ovládacie prvky prehrávania A Rotate Tall (Otočiť na výšku) Ak chcete zobraziť fotografie na výšku, zvoľte On (Zap.) pre možnosť Rotate tall (Otočiť na výšku) v ponuke režimu prehrávania ( 0 266). A Image Review (Ukážka snímok) Keď je zvolené On (Zap.) pre Image review (Ukážka snímok) v ponuke režimu prehrávania ( 0 265), fotografie sa automaticky zobrazia na monitore po nasnímaní (keďže fotoaparát už má správnu orientáciu, snímky sa neotáčajú automaticky počas ukážky snímok). Pri sériovom snímaní začne zobrazovanie po skončení sníma..

221 - Page 245

221 I A Dve pamäťové karty Ak sú vložené dve pamäťové karty, môžete zvoliť pamäťovú kartu pre prehrávanie stlačením tlačidla W pri zobrazení 72 miniatúr. Zobrazí sa dialógové okno znázornené vpravo; zvýraznite požadovaný slot a stlačením 2 zobrazíte zoznam priečinkov, priečinok potom zvýraznite a stlačením J zobrazte snímky vo zvýraznenom priečinku. Rovnaký spôsob môžete použiť na výber slotu pri vyberaní snímok na úkony pri prehrávaní ( 0 259), v ponukách úprav ( 0 341) alebo pri výbere snímky ako zdroja na predvolenie vyváženia bie..

Playback display options - Page 246

222 I Informácie o fotografii Informácie o fotografii sa zobrazujú s prekrytím snímky zobrazenej v režime zobrazovania snímok na celej obrazovke. Stláčaním tlačidiel 1 alebo 3 môžete cyklicky zobrazovať informácie o fotografii tak, ako je to uvedené nižšie. Nezabudnite, že „iba snímka“, informácie o snímaní, histogramy RGB a preexponované oblasti sa zobrazia len vtedy, keď je vybraná zodpovedajúca možnosť pre Playback display options (Možnosti zobrazenia prehrávania) ( 0 261). Údaje GPS sa zobrazujú len vtedy, ak sa pri zhotovení fotografie používalo ..

Informácie o súbore - Page 247

223 I ❚❚ Informácie o súbore 1 Zobrazuje sa len vtedy, keď je možnosť Focus point (Zaostrovací bod) vybraná pre Playback display options (Možnosti zobrazenia prehrávania) ( 0 261). 2 Ak bola fotografia nasnímaná pomocou AF-S , zobrazenie ukazuje bod, ktorý sa zaostril ako prvý. Ak bola fotografia nasnímaná pomocou AF-C , zaostrovací bod sa zobrazí len vtedy, ak bola vybraná iná možnosť ako automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa a fotoaparát nebol schopný zaostriť. 3 Zobrazí sa žltou farbou, ak nie je snímka vo formáte FX (vrátane videosekvenc..

Select R, G, B - Page 248

224 I ❚❚ Highlights (Preexponované oblasti) 1 Blikajúce oblasti zobrazujú preexponované oblasti (oblasti, ktoré môžu byť preexponované) aktuálneho kanála. Podržte tlačidlo W a stlačením 4 alebo 2 cyklicky prechádzajte cez kanály takto: 2 Zobrazí sa žltou farbou, ak nie je snímka vo formáte FX (vrátane videosekvencie založenej na formáte DX; 0 67, 79). 100 - 1 RGB Highlights Select R, G, B 1 2 3 4 1 Preexponované oblasti snímky 1 2 Číslo priečinka – číslo snímky 2 .......... 271 3 Indikátor zobrazenia preexponovaných miest 4 Aktuálny kanál 1 Tlačidl..

Select R, G, B - Page 249

225 I ❚❚ Histogram RGB 1 Blikajúce oblasti zobrazujú preexponované oblasti (oblasti, ktoré môžu byť preexponované) aktuálneho kanála. Podržte tlačidlo W a stlačením 4 alebo 2 cyklicky prechádzajte cez kanály takto: 2 Zobrazí sa žltou farbou, ak nie je snímka vo formáte FX (vrátane videosekvencie založenej na formáte DX; 0 67, 79). 100 - 1 RGB Select R, G, B Highlights 1 2 5 6 7 8 4 3 1 Preexponované oblasti snímky 1 2 Číslo priečinka – číslo snímky 2 .......... 271 3 Vyváženie bielej farby .......................... 145 Farebná teplota .................

Zväčšenie zobrazenej snímky - Page 250

226 I A Zväčšenie zobrazenej snímky Ak chcete fotografiu zobrazenú na monitore priblížiť počas zobrazenia histogramu, stlačte tlačidlo X . Pomocou tlačidiel X a W snímku priblížte alebo oddiaľte a posúvajte ju pomocou multifunkčného voliča Histogram sa aktualizuje a zobrazí len tie údaje, ktoré sa týkajú časti snímky viditeľnej na monitore. A Histogramy Histogramy fotoaparátu slúžia len ako sprievodca a môžu sa líšiť od histogramov zobrazených v aplikáciách na úpravu snímok. Niekoľko príkladov histogramov je uvedených nižšie: Ak snímka obsahuje..

Informácie o snímaní - Page 251

227 I ❚❚ Informácie o snímaní 1 Spôsob merania expozície ................. 115 Čas uzávierky ................................ 119, 122 Clona ............................................... 120, 122 2 Expozičný režim .................................... 117 Citlivosť ISO 1 ......................................... 109 M E F L A F S T X O E F L Y , R P C N A N , . A S / S C S M L H : P O V M M D D L R T O : , E E Y D T A , N P E T P I G E L . S T , O H + 3. : : : : : : : : 0 + 8 8 S B 1 5 5 u , , . m / i S A 1 H 3 m l L : / i , V t O T 8 0 R - W T 0 . - i L 0 3 + O n , 0 , 5 n ..

228 - Page 252

228 I Štvrtá strana informácií o snímaní sa zobrazí len vtedy, ak bola informácia o autorských právach zaznamenaná s fotografiou podľa popisu na strane 334. 1 Zobrazuje sa červeno, ak bola fotografia zhotovená s automatickým nastavením citlivosti ISO. 2 Zobrazuje sa, ak bolo používateľské nastavenie b6 ( Fine-tune optimal exposure (Jemné doladenie optimálnej expozície) , 0 290) nastavené na nenulovú hodnotu pre akýkoľvek spôsob merania. 3 Zobrazuje sa len vtedy, keď je nasadený objektív typu VR. 4 Zobrazí sa žltou farbou, ak nie je snímka vo formáte FX (vr..

Údaje GPS - Page 253

229 I ❚❚ Údaje GPS 1 1 Údaje pre videosekvencie sú na spustenie zaznamenávania. 2 Zobrazí sa iba vtedy, ak je zariadenie GPS vybavené elektronickým kompasom. 3 Zobrazí sa žltou farbou, ak nie je snímka vo formáte FX (vrátane videosekvencie založenej na formáte DX; 0 67, 79). L L A T H A O L I E T N T M A I G I E D T I T ( I U T U U N D U D T G E D E C E ) : : : : : : : : N E 1 3 1 0 1 3 3 5 0 1 0 5 9 m / : 5 º º 0 1 . 3 4 1 5 1 5 3 / : 7 . . 2 0 9 6 0 0 7 9 1 1 6 2 ‘ ‘ N I KO N D800 100 - 1 1 2 3 4 5 7 6 1 Zemepisná šírka 2 Zemepisná dĺžka 3 Nadmorská výška ..

Údaje prehľadu - Page 254

230 I ❚❚ Údaje prehľadu 1 Iné formáty ako FX (vrátane formátu videosekvencie DX) sa zobrazia nažlto ( 0 67, 79). 2 Zobrazuje sa červeno, ak bola fotografia zhotovená s automatickým nastavením citlivosti ISO. – 1. 3 +1. 0 SLOW 0, 0 1 / 8000 F2. 8 85 mm H i 0. 3 – 1. 3 +1. 0 SLOW 0, 0 1 / 8000 F2. 8 85 mm H i 0. 3 100 ND 800 D S C_ 0001. JP G 10 / 01 / 2012 10: 06: 22 N OR OR M AL AL 7360x4912 NIKON D800 1 / 12 1 2 3 5 6 4 1 9 20 21 28 1 6 17 18 2 6 24 25 23 22 27 15 14 13 10 8 9 7 12 11 1 Číslo snímky/celkový počet snímok 2 Stav ochrany ................................

Bližší pohľad: Zväčšenie - Page 255

231 I Bližší pohľad: Zväčšenie zobrazenej snímky Ak chcete priblížiť snímku zobrazenú pri prehrávaní snímok na celej obrazovke, alebo zvýraznenú pri zobrazení miniatúr, stlačte tlačidlo X . Keď je aktívne zväčšenie zobrazenej snímky, môžete vykonávať nasledujúce činnosti: Ak chcete Použite Popis Priblížiť alebo oddialiť snímku X / W Stlačením X priblížite snímku na max. 46× (veľké snímky vo formáte 36 × 24/3 : 2), 34× (stredné snímky) alebo 22× (malé snímky). Stlačením tlačidla W ich oddialite. Keď je výrez snímky zväčšený, ..

Ak chcete - Page 256

232 I Zobraziť ďalšie snímky Otočením hlavného príkazového voliča môžete prezerať rovnakú časť iných fotografií pri aktuálnej miere zväčšenia. Keď sa zobrazí videosekvencia, zväčšenie výrezu snímky sa zruší. Zmeniť stav ochrany L ( Z / Q ) Ďalšie informácie nájdete na strane 233. Vykonať návrat do režimu snímania / K Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice alebo stlačte tlačidlo K . Zobraziť ponuky G Ďalšie informácie nájdete na strane 259. Ak chcete Použite Popis

..

Odstránenie ochrany zo všetkých snímok - Page 257

233 I Ochrana fotografií pred odstránením Pri zobrazení snímok na celej obrazovke, pri zväčšení zobrazenej snímky a pri zobrazení miniatúr možno tlačidlo L ( Z / Q ) použiť na ochranu fotografií pred náhodným odstránením. Chránené súbory nemožno odstrániť tlačidlom O ( Q ) ani pomocou možnosti Delete (Odstrániť) v ponuke režimu prehrávania. Vezmite do úvahy, že chránené snímky sa však odstránia pri formátovaní pamäťovej karty ( 0 32, 326). Ak chcete ochrániť fotografiu: 1 Vyberte snímku. Zobrazte snímku v režime zobrazenia snímok na celej ob..

Zobrazenie snímok na celej obrazovke - Page 258

234 I Odstraňovanie fotografií Ak chcete odstrániť fotografiu zobrazenú na celej obrazovke alebo zvýraznenú v zozname miniatúr, stlačte tlačidlo O ( Q ). Ak chcete vymazať viacero vybraných fotografií alebo všetky fotografie v aktuálnom priečinku na prehrávanie, použite možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke režimu prehrávania. Odstránené fotografie nie je možné obnoviť. Nezabudnite, že snímky, ktoré sú chránené alebo skryté, nemôžete vymazať. Zobrazenie snímok na celej obrazovke a zobrazenie miniatúr Stlačením tlačidla O ( Q ) odstránite aktuálnu ..

Znovu stlačte tlačidlo - Page 259

235 I 3 Znovu stlačte tlačidlo O ( Q ). Ak chcete fotografiu odstrániť, znova stlačte tlačidlo O ( Q ). Ak chcete postup ukončiť bez odstránenia fotografie, stlačte tlačidlo K . A Pozrite aj Možnosť After delete (Po odstránení) v ponuke prehrávania určuje, či sa po odstránení snímky zobrazí nasledujúca alebo predchádzajúca snímka ( 0 266). Tlačidlo O ( Q )

..

Ponuka režimu prehrávania - Page 260

236 I Ponuka režimu prehrávania Položka Delete (Odstrániť) v ponuke prehrávania obsahuje nasledujúce možnosti. Majte na pamäti, že v závislosti od počtu snímok môže byť na odstránenie potrebný určitý čas. ❚❚ Selected (Vybrané): Odstránenie zvolených fotografií 1 Vyberte Selected (Vybrané) pre možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke režimu prehrávania. Stlačte tlačidlo G a zvoľte Delete (Odstrániť) v ponuke režimu prehrávania. Zvýraznite Selected (Vybrané) a stlačte 2 . 2 Zvýraznite snímku. Multifunkčný volič použite na zvýraznenie snímky (ak..

Vyberte zvýraznenú snímku. - Page 261

237 I 3 Vyberte zvýraznenú snímku. Stlačením stredu multifunkčného voliča zvoľte zvýraznenú snímku. Zvolené snímky sú označené ikonou O . Opakovaním krokov 2 a 3 vyberte ďalšie snímky; ak chcete zrušiť výber snímky, zvýraznite ju a stlačte stred multifunkčného voliča. 4 Stlačením tlačidla J dokončite úkon. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Zvýraznite Yes (Áno) a stlačte J . Tlačidlo J

..

Pred pripojením fotoaparátu - Page 263

Q 239 Q Pripojenia V tejto časti je popísaný spôsob pripojenia fotoaparátu k počítaču pomocou dodaného kábla USB UC-E14. Pred pripojením fotoaparátu Skôr ako fotoaparát pripojíte, nainštalujte softvér z dodaného disku ViewNX 2 CD. Ak chcete zaručiť neprerušený prenos údajov, skontrolujte, či je batéria fotoaparátu EN-EL15 plne nabitá. Ak máte pochybnosti, pred použitím batériu nabite, alebo použite sieťový zdroj EH-5b a napájací konektor EP-5B (k dispozícii samostatne). ❚❚ Dodaný softvér ViewNX 2 obsahuje funkciu „Nikon Transfer 2“ na kopírova..

Ak potrebujete pomoc pri inštalácii - Page 264

240 Q 1 Spustite počítač a vložte inštalačný disk CD so softvérom ViewNX 2. 2 Vyberte jazyk. Ak nie je požadovaný jazyk k dispozícii, kliknite na Region Selection (Výber regiónu) a vyberte iný región. Potom vyberte požadovaný jazyk (výber regiónu nie je dostupný v Európe). 3 Spustite inštalačný disk. Kliknite na Install (Inštalovať) a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Windows Mac OS Dvakrát kliknite na ikonu na pracovnej ploche počítača Dvakrát kliknite na ikonu Welcome (Vitajte) D Pokyny na inštaláciu Ak potrebujete pomoc pri inštalácii softvéru Vi..

Kliknite na - Page 265

241 Q 4 Ukončite používanie inštalačného disku. Po dokončení inštalácie kliknite na Yes (Áno) (Windows) alebo OK (Mac OS). Nainštaluje sa nasledovný softvér: • ViewNX 2 • Apple QuickTime (len Windows) 5 Vyberte inštalačný CD disk z mechaniky CD-ROM. Windows Mac OS Kliknite na Yes (Áno) Kliknite na OK D Pripojenie káblov Pri pripájaní alebo odpájaní prepojovacích káblov skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý. Nepoužívajte silu a nepokúšajte sa zasunúť konektory pod uhlom. Ak sa konektor nepoužíva, nasaďte kryt konektora. A Windows Ak si chcete pozrie..

Windows - Page 266

242 Q D Systémové požiadavky Windows CPU (Procesor) • Fotografie/JPEG videosekvencie : Intel Celeron, Pentium 4 alebo séria Core, 1,6 GHz alebo výkonnejší • H.264 videosekvencie (prehrávanie) : 3,0 GHz alebo výkonnejší Pentium D, Intel Core i5 alebo výkonnejší sa odporúča pri sledovaní videosekvencií s veľkosťou obrazu 1 280 × 720 alebo viac pri rýchlosti snímania 30 snímok za sekundu alebo viac, alebo videosekvencií s veľkosťou obrazu 1 920 × 1 080 alebo vyššou • H.264 videosekvencie (upravovanie) : 2,6 GHz alebo výkonnejší Core 2 Duo OS Vopred nainš..

Priame USB pripojenie - Page 267

243 Q Priame USB pripojenie Pripojte fotoaparát pomocou dodaného USB kábla UC-E14. 1 Vypnite fotoaparát. 2 Zapnite počítač. Zapnite počítač a počkajte, kým sa spustí operačný systém. 3 Pripojte USB kábel. Pripojte USB kábel podľa obrázka. 4 Zapnite fotoaparát. D Rozbočovače USB Fotoaparát pripojte priamo k počítaču. Kábel nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB alebo klávesnice. D Príchytka USB kábla Aby ste zabránili odpojeniu kábla, pripojte príchytku tak, ako je to zobrazené.

..

Start Transfer (Spustiť prenos) - Page 268

244 Q 5 Spustite funkciu prenosu Nikon Transfer 2. Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou, aby ste vybrali program, vyberte Nikon Transfer 2. 6 Kliknite na Start Transfer (Spustiť prenos) . Pri implicitných nastaveniach sa všetky snímky na pamäťovej karte skopírujú do počítača (ak chcete získať viac informácií o používaní Nikon Transfer 2, spustite ViewNX 2 alebo Nikon Transfer 2 a vyberte ViewNX 2 Help z ponuky Help (Pomocník) ). 7 Po dokončení prenosu vypnite fotoaparát a odpojte USB kábel. Nikon Transfer 2 sa po ukončení prenosu zavrie automaticky. A Windows 7 Ak sa ..

Režim - Page 269

245 Q Bezdrôtové a ethernetové siete Ak je pripojený voliteľný bezdrôtový vysielač WT-4 ( 0 387), fotografie možno preniesť alebo vytlačiť cez bezdrôtovú alebo ethernetovú sieť a fotoaparát sa taktiež dá ovládať zo sieťových počítačov, v ktorých je nainštalovaný program Camera Control Pro 2 (k dispozícii samostatne). WT-4 sa dá použiť v ktoromkoľvek z týchto režimov: Ďalšie informácie nájdete v návode k WT-4. Nezabudnite aktualizovať firmvér bezdrôtového vysielača a dodaný softvér na najnovšiu verziu. Režim Funkcia Transfer mode (Režim pre..

246 - Page 270

246 Q A Videosekvencie WT-4 sa dá v režime prenosu použiť na prenesenie videosekvencií, ak nie je Auto send (Automatické odoslanie) alebo Send folder (Priečinok odosielania) zvolené pre Transfer settings (Nastavenia prenosu) . Videosekvencie sa nedajú odoslať v režime výberu miniatúr. A Režim výberu miniatúr Nastavenia fotoaparátu sa nedajú zmeniť z počítača v režime výberu miniatúr. A Camera Control Pro 2 Softvér Camera Control Pro 2 (k dispozícii samostatne; 0 390) sa dá použiť na ovládanie fotoaparátu z počítača. Keď sa Camera Control Pro 2 používa n..

Tlač fotografií - Page 271

247 Q Tlač fotografií Vybrané snímky vo formáte JPEG môžete vytlačiť na tlačiarni vybavenej funkciou PictBridge ( 0 433), ktorá je pripojená priamo k fotoaparátu. D Výber fotografií na tlač Na tlač sa nedajú zvoliť snímky vytvorené v nastaveniach kvality snímok NEF (RAW) alebo TIFF (RGB) ( 0 84). Kópie vo formáte JPEG zo snímok vo formáte NEF (RAW) je možné vytvárať pomocou možnosti NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav ( 0 353). A Tlač prostredníctvom priameho pripojenia USB Uistite sa, že je batéria plne nabitá, alebo použite vol..

Pripojenie tlačiarne - Page 272

248 Q Pripojenie tlačiarne Pripojte fotoaparát pomocou dodaného USB kábla UC-E14. 1 Vypnite fotoaparát. 2 Pripojte USB kábel. Zapnite tlačiareň a podľa obrázka pripojte dodaný USB kábel. Nepoužívajte silu a nepokúšajte sa zasunúť konektory pod uhlom. 3 Zapnite fotoaparát. Na monitore sa zobrazí úvodná obrazovka a po nej zobrazenie funkcie PictBridge. D Rozbočovače USB Fotoaparát pripojte priamo k tlačiarni. Kábel nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB. q w

..

Tlač snímok po jednej - Page 273

249 Q Tlač snímok po jednej 1 Vyberte snímku. Stlačením 4 alebo 2 zobrazíte ďalšie snímky. Stlačením 1 alebo 3 zobrazíte informácie o fotografii ( 0 222), alebo stlačením tlačidla X priblížite aktuálnu snímku ( 0 231, ak chcete priblíženie zrušiť, stlačte K ). Ak chcete zobraziť šesť snímok naraz, stlačte stred multifunkčného voliča. Na zvýraznenie snímok použite multifunkčný volič a ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte stred multifunkčného voliča. Ak si chcete pozrieť snímky v iných umiestneniach, stlačte W so z..

Spustite tlač. - Page 274

250 Q 4 Spustite tlač. Vyberte možnosť Start printing (Spustiť tlač) a stlačením tlačidla J spustite tlač. Ak chcete tlač zrušiť pred vytlačením všetkých kópií, stlačte tlačidlo J . Border (Orámovanie) Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je podporovaná tlačiarňou. Zvýraznite Printer default (Implicitné nastavenia tlačiarne) (pomocou aktuálnych nastavení tlačiarne), Print with border (Tlač s orámovaním) (tlač fotografie s orámovaním) alebo No border (Žiadne orámovanie) a stlačením J voľbu vyberte a prejdite do predchádzajúcej ponuky. Time sta..

Tlač viacerých snímok - Page 275

251 Q Tlač viacerých snímok 1 Zobrazte ponuku PictBridge. Stlačte tlačidlo G na zobrazení funkcie PictBridge (pozrite si Krok 3 na strane 248). 2 Vyberte možnosť. Zvýraznite niektorú z nasledujúcich možností a stlačte tlačidlo 2 . • Print select (Výber na tlač) : Vyberte snímky na tlač. • Print (DPOF) (Tlač (DPOF)) : Vytlačte existujúcu objednávku tlače vytvorenú pomocou možnosti DPOF print order (Objednávka tlače DPOF) v ponuke režimu prehrávania ( 0 254). Aktuálna objednávka tlače sa zobrazí v Kroku 3. • Index print (Tlač indexu) : Ak chcete vytvor..

Vyberte snímky. - Page 276

252 Q 3 Vyberte snímky. Pomocou multifunkčného voliča môžete prechádzať cez jednotlivé snímky na pamäťovej karte (ak si chcete prezrieť snímky v inom umiestnení, stlačte W a vyberte požadovanú kartu a priečinok tak, ako je to popísané na strane 221). Ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X . Ak chcete vybrať aktuálnu snímku na tlač, stlačte tlačidlo L ( Z / Q ) a potom stlačte 1 . Snímka sa označí ikonou Z a počet výtlačkov sa nastaví na hodnotu 1. Pri stlačenom tlačidle L ( Z / Q ) stlačením 1 alebo..

Start printing (Spustiť tlač) - Page 277

253 Q 5 Nastavte možnosti tlače. Vyberte nastavenie veľkosti strany, orámovania a časovej značky podľa postupu uvedeného na strane 249 (ak je vybratá veľkosť strany príliš malá, zobrazí sa upozornenie). 6 Spustite tlač. Vyberte možnosť Start printing (Spustiť tlač) a stlačením tlačidla J spustite tlač. Ak chcete tlač zrušiť pred vytlačením všetkých kópií, stlačte tlačidlo J .

..

Vytvorenie objednávky tlače DPOF: Tlačová - Page 278

254 Q Vytvorenie objednávky tlače DPOF: Tlačová zostava Možnosť DPOF print order (Objednávka tlače DPOF) v ponuke režimu prehrávania slúži na vytváranie digitálnych „objednávok tlače“ pre tlačiarne podporujúce funkciu PictBridge a zariadenia podporujúce štandard DPOF ( 0 433). 1 Vyberte možnosť Select/ set (Vybrať/nastaviť) pre položku DPOF print order (Objednávka tlače DPOF) v ponuke režimu prehrávania. Stlačte tlačidlo G a vyberte DPOF print order (Objednávka tlače DPOF) v ponuke režimu prehrávania. Zvýraznite Select/set (Vybrať/nastaviť) a stlač..

Vyberte možnosti vloženia. - Page 279

255 Q 3 Vyberte možnosti vloženia. Zvýraznením nasledujúcich možností a stláčaním tlačidla 2 môžete zapnúť alebo vypnúť zvýraznenú možnosť (ak chcete objednávku tlače dokončiť bez zahrnutia týchto informácií, prejdite na Krok 4). • Print shooting data (Vytlačiť informácie o snímaní) : Na všetkých snímkach v objednávke tlače sa vytlačí nastavenie času uzávierky a clony. • Print date (Vytlačiť dátum) : Na všetkých snímkach v objednávke tlače sa vytlačí dátum záznamu. 4 Dokončite objednávku tlače. Zvýraznite položku Done (Hotovo) a..

Ak sa konektory nepoužívajú, nasaďte kryt konektorov. - Page 280

256 Q Prezeranie fotografií prostredníctvom TV prijímača Kábel mini-pin H igh- D efinition M ultimedia I nterface (HDMI) typu C (k dispozícii samostatne od iných dodávateľov) sa dá použiť na pripojenie fotoaparátu k videozariadeniam s vysokým rozlíšením. 1 Vypnite fotoaparát. Pred pripojením alebo odpojením kábla HDMI vždy vypnite fotoaparát. 2 Podľa obrázka pripojte kábel HDMI. 3 Nalaďte zariadenie na kanál HDMI. 4 Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo K . Počas prehrávania sa budú snímky zobrazovať na televíznej obrazovke s vysokým rozlíšením alebo..

Auto (Automaticky) - Page 281

257 Q Možnosti HDMI Pomocou možnosti HDMI v ponuke nastavenia ( 0 325) sa ovláda výstupné rozlíšenie a ostatné pokročilé možnosti HDMI. ❚❚ Output Resolution (Výstupné rozlíšenie) Vyberte formát pre obrazové záznamy vysielané do zariadenia HDMI. Ak je vybraná možnosť Auto (Automaticky) , fotoaparát si automaticky zvolí najvhodnejší formát. Bez ohľadu na vybranú možnosť sa možnosť Auto (Automaticky) použije pre videosekvenciu so živým náhľadom, zaznamenávanie videosekvencie a prehrávanie. ❚❚ Advanced (Pokročilé) Možnosť Popis Output range (V..

258 - Page 282

258 Q A Prehrávanie prostredníctvom televízneho prijímača Pri dlhodobom prehrávaní sa odporúča používať sieťový zdroj EH-5b a napájací konektor EP-5B (k dispozícii samostatne). Nezabudnite, že pri prezeraní fotografií na televíznej obrazovke nemusia byť okraje viditeľné. A Prezentácie Možnosť Slide show (Prezentácia) v ponuke prehrávania sa dá použiť na automatické prehrávanie ( 0 267). A Zvuk Stereofónny zvuk zaznamenaný pomocou voliteľného stereofónneho mikrofónu ME-1 ( 0 65, 390) sa prehrávajú stereofónne pri prezeraní videosekvencií na HDMI z..

Ponuka režimu prehrávania: - Page 283

U 259 U Sprievodca ponukami Ak chcete zobraziť ponuku režimu prehrávania, stlačte G a vyberte záložku K (ponuka režimu prehrávania). D Ponuka režimu prehrávania: Správa snímok Tlačidlo G Možnosť 0 Delete (Odstrániť) 236 Playback folder (Priečinok na prehrávanie) 260 Hide image (Skryť snímku) 260 Playback display options (Možnosti zobrazenia prehrávania) 261 Copy image(s) (Kopírovanie snímky(ok)) 262 Image review (Ukážka snímok) 265 After delete (Po odstránení) 266 Rotate tall (Otočiť na výšku) 266 Slide show (Prezentácia) 267 DPOF print order (Objednávka ..

Zvoľte možnosť - Page 284

260 U Vyberte priečinok na prehrávanie ( 0 219). Skryte alebo odhaľte vybrané snímky tak, ako je to popísané nižšie. Skryté snímky sú viditeľné iba v ponuke Hide image (Skryť snímku) a možno ich odstrániť iba naformátovaním pamäťovej karty. 1 Zvoľte možnosť Select/set (Vybrať/nastaviť) . Zvýraznite Select/set (Vybrať/ nastaviť) a stlačte 2 (ak chcete preskočiť zostávajúce kroky a odhaliť všetky snímky, zvýraznite Deselect all? (Zrušiť výber všetkých?) a stlačte J ). Playback Folder (Priečinok na prehrávanie) Tlačidlo G ➜ D ponuka režimu pr..

Playback Display Options (Možnosti - Page 285

261 U 2 Vyberte snímky. Multifunkčným voličom sa môžete posúvať po snímkach na pamäťovej karte (ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X . Ak si chcete pozrieť snímky v iných umiestneniach, stlačte W a vyberte požadovanú kartu a priečinok tak, ako je to popísané na strane 221) a stlačením stredu multifunkčného voliča vyberte aktuálnu snímku. Zvolené snímky sú označené ikonou R , ak chcete zrušiť výber snímky, zvýraznite ju a stlačte stred multifunkčného voliča. 3 Stlačte tlačidlo J . Stlačením t..

Tlačidlo - Page 286

262 U Kopírovanie snímok z jednej pamäťovej karty na druhú. 1 Vyberte Select source (Vybrať zdroj) . Zvýraznite možnosť Select source (Vybrať zdroj) a stlačte tlačidlo 2 . 2 Zvoľte zdrojovú kartu. Zvýraznite slot s pamäťovou kartou obsahujúcou snímky, ktoré sa budú kopírovať a stlačte J . 3 Vyberte možnosť Select image(s) (Vybrať snímku(y)) . Zvýraznite možnosť Select image(s) (Vybrať snímku(y)) a stlačte tlačidlo 2 . Copy Image(s) (Kopírovanie snímky(ok)) Tlačidlo G ➜ D ponuka režimu prehrávania Možnosť Popis Select source (Vybrať zdroj) Zvoľte..

Select - Page 287

263 U 4 Vyberte zdrojový priečinok. Zvýraznite priečinok obsahujúci snímky, ktoré sa budú kopírovať a stlačte 2 . 5 Vytvorte počiatočný výber. Skôr než budete pokračovať výberom alebo zrušením výberu jednotlivých snímok, môžete označiť na kopírovanie všetky alebo všetky chránené snímky v priečinku voľbou Select all images (Vybrať všetky snímky) alebo Select protected images (Vybrať chránené snímky) . Ak chcete označiť len jednotlivo zvolené snímky na kopírovanie, pred pokračovaním zvoľte Deselect all (Zrušiť výber všetkých) . 6 Vybert..

Vyberte cieľový priečinok. - Page 288

264 U 8 Vyberte cieľový priečinok. Na zadanie čísla priečinka zvoľte Select folder by number (Vybrať priečinok podľa čísla) , zadajte číslo ( 0 271) a stlačte J . Na výber zo zoznamu existujúcich priečinkov vyberte Select folder from list (Vybrať priečinok zo zoznamu) , zvýraznite priečinok a stlačte J . 9 Skopírujte snímky. Zvýraznite možnosť Copy image(s)? (Kopírovať snímku(y)?) a stlačte J . Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Zvýraznite Yes (Áno) a stlačte J . Po dokončení kopírovania postup ukončíte opätovným stlačením tlačidla J . T..

Image Review (Ukážka snímok) - Page 289

265 U Vyberte, či sa na monitore automaticky zobrazí snímka hneď po jej nasnímaní. Ak sa zvolí možnosť Off (Vyp.) , snímky možno zobraziť len stlačením tlačidla K . D Kopírovanie snímok Snímky sa neskopírujú, ak nie je dostatočný priestor na cieľovej karte. Pred kopírovaním videosekvencií sa uistite, že je batéria úplne nabitá. Ak cieľový priečinok obsahuje nejakú snímku s rovnakým názvom ako kopírovaná snímka, zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Ak chcete nahradiť snímku kopírovanou snímkou, zvoľte Replace existing image (Nahradiť exist..

After Delete (Po odstránení) - Page 290

266 U Vyberte snímku, ktorá sa zobrazí po odstránení snímky. Vyberte, či chcete otáčať snímky s orientáciou „na výšku“ pri zobrazení počas prehrávania. Vezmite do úvahy, že keďže je samotný fotoaparát už počas snímania v príslušnej polohe, snímky sa počas ukážky snímok automaticky neotáčajú. After Delete (Po odstránení) Tlačidlo G ➜ D ponuka režimu prehrávania Možnosť Popis S Show next (Zobraziť nasledujúcu) Zobrazenie nasledujúcej snímky. Ak bola odstránená snímka posledná, zobrazí sa predchádzajúca snímka. T Show previous (Zobra..

Slide Show (Prezentácia) - Page 291

267 U Vytvorenie prezentácie snímok v aktuálnom priečinku na prehrávanie ( 0 260). Skryté snímky ( 0 260) sa nezobrazia. Ak chcete spustiť prezentáciu, zvýraznite položku Start (Spustiť) a stlačte J . Počas prezentácie je možné vykonávať nasledujúce činnosti: Po ukončení prezentácie sa zobrazí dialógové okno uvedené vpravo. Ak chcete znovu spustiť prezentáciu, zvoľte Restart (Opätovné spustenie) alebo Exit (Ukončiť) , ak sa chcete vrátiť do ponuky režimu prehrávania. Slide Show (Prezentácia) Tlačidlo G ➜ D ponuka režimu prehrávania Možnosť Popi..

Ponuka režimu snímania: - Page 292

268 U C Ponuka režimu snímania: Možnosti snímania Ak chcete zobraziť ponuku režimu snímania, stlačte tlačidlo G a zvoľte záložku C (ponuka režimu snímania). Tlačidlo G Možnosť 0 Shooting menu bank (Súbor používateľských funkcií ponuky režimu snímania) 269 Extended menu banks (Rozšírené súbory používateľských funkcií ponuky) 270 Storage folder (Priečinok na ukladanie údajov) 271 File naming (Názvy súborov) 273 Primary slot selection (Výber hlavného slotu) 89 Secondary slot function (Funkcia druhého slotu) 89 Image quality (Kvalita snímky) 84 Image si..

Shooting Menu Bank (Súbor - Page 293

269 U Možnosti ponuky režimu snímania sa ukladajú do jedného zo štyroch súborov. Okrem Extended menu banks (Rozšírené súbory používateľských funkcií ponuky) , Interval timer shooting (Intervalové snímanie) , Multiple exposure (Viacnásobná expozícia) , Time-lapse photography (Časozberné fotografovanie) a úprav v Picture Control (rýchle nastavenie a ostatné manuálne nastavenia), nemajú zmeny nastavení v jednom súbore žiadny účinok na ostatné. Ak chcete uložiť istú kombináciu často používaných nastavení, vyberte jeden zo štyroch súborov a fotoapará..

Obnovenie implicitných nastavení - Page 294

270 U ❚❚ Obnovenie implicitných nastavení Ak chcete obnoviť implicitné nastavenia, zvýraznite súbor v ponuke Shooting menu bank (Súbor používateľských funkcií ponuky režimu snímania) a stlačte O ( Q ). Zobrazí sa potvrdzujúce dialógové okno; zvýraznite Yes (Áno) a stlačením J obnovte implicitné nastavenia pre vybraný súbor. Zoznam implicitných nastavení nájdete na strane 405. Vyberte On (Zap.) a zahrňte tak expozičný režim, čas uzávierky (iba režimy f a h ) a clonu (iba režimy g a h ) do informácií zaznamenaných v každom zo štyroch súborov pou..

Select folder by - Page 295

271 U Výber priečinka, do ktorého sa budú ukladať nasledujúce snímky. ❚❚ Select Folder by Number (Vybrať priečinok podľa čísla) 1 Vyberte Select folder by number (Vybrať priečinok podľa čísla) . Zvýraznite Select folder by number (Vybrať priečinok podľa čísla) a stlačte 2 . Zobrazí sa dialógové okno uvedené vpravo, s podčiarknutým aktuálnym hlavným slotom ( 0 89). 2 Vyberte číslo priečinka. Pomocou tlačidiel 4 alebo 2 zvýraznite číslicu a pomocou tlačidiel 1 alebo 3 ju zmeňte. Ak už existuje priečinok so zvoleným číslom, vľavo od čísla pr..

Select Folder from List (Vybrať priečinok zo zoznamu) - Page 296

272 U ❚❚ Select Folder from List (Vybrať priečinok zo zoznamu) 1 Vyberte Select folder from list (Vybrať priečinok zo zoznamu) . Zvýraznite Select folder from list (Vybrať priečinok zo zoznamu) a stlačte 2 . 2 Zvýraznite priečinok. Stlačením tlačidiel 1 alebo 3 zvýraznite požadovaný priečinok. 3 Vyberte zvýraznený priečinok. Stlačením J vyberte zvýraznený priečinok a vráťte sa do ponuky režimu snímania. Nasledujúce fotografie sa budú ukladať do vybratého priečinka. D Čísla priečinkov a súborov Ak má aktuálny priečinok číslo 999 a obsahuje 999 s..

File Naming (Názvy súborov) - Page 297

273 U Fotografie sa ukladajú ako súbory, ktorých názvy pozostávajú z predpony „DSC_“, alebo, v prípade snímok používajúcich farebný priestor Adobe RGB ( 0 274), je to predpona „_DSC“, po ktorej nasleduje štvorciferné číslo a trojpísmenová prípona (napríklad „DSC_0001.JPG“). Možnosť File naming (Názvy súborov) sa používa na výber troch znakov, ktoré nahradia časť „DSC“ v názve súboru. Informácie o úprave názvov súborov nájdete na strane 170. File Naming (Názvy súborov) Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania A Prípony Používajú sa..

Color Space (Farebný priestor) - Page 298

274 U Farebný priestor určuje farebný rozsah, ktorý je k dispozícii na reprodukciu farieb. Vyberte sRGB pri fotografiách, ktoré sa budú tlačiť alebo sa budú používať „tak, ako sú“ bez ďalších úprav. Adobe RGB má väčší farebný rozsah a odporúča sa pre snímky, ktoré budú ďalej spracúvané alebo upravované po stiahnutí z fotoaparátu. Color Space (Farebný priestor) Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania A Farebný priestor Farebný priestor definuje vzťah medzi farbami a číselnými hodnotami, ktoré ich predstavujú v digitálnom obrazovom súbore...

Vignette Control (Ovládanie - Page 299

275 U „Vinetácia“ je pokles v jase na okrajoch fotografie. Vignette control (Ovládanie vinetácie) redukuje vinetáciu pre objektívy typu G a D (okrem objektívov DX a PC). Účinok tohto režimu sa mení podľa objektívu, pričom je najviditeľnejší pri maximálnej clone. Vyberte z možností High (Vysoká) , Normal (Normálna) , Low (Nízka) a Off (Vyp.) . Vignette Control (Ovládanie vinetácie) Tlačidlo G ➜ C ponuka režimu snímania A Ovládanie vinetácie V závislosti od scény, podmienok snímania a typu objektívu môžu snímky vo formáte TIFF a JPEG vykazovať šum ..

Úpravy: Distortion Control (Korekcia skreslenia) - Page 300

276 U Zvoľte možnosť On (Zap.) na zníženie súdkového skreslenia pri snímaní so širokouhlými objektívmi a na redukciu poduškového skreslenia pri snímaní s dlhými objektívmi (pamätajte na to, že okraje viditeľnej oblasti v hľadáčiku sa môžu z finálnej fotografie orezať a čas potrebný na vytvorenie fotografie pred uložením sa môže predĺžiť). Táto možnosť sa nevzťahuje na videosekvencie a je dostupná len pri objektívoch typu G a D (okrem PC, rybieho oka a niektorých ďalších druhov objektívov). Výsledky s inými typmi objektívov nie sú zaručen..

(Potlačenie šumu - Page 301

277 U Ak vyberiete možnosť On (Zap.) , fotografie nasnímané s časmi uzávierky, ktoré sú dlhšie ako 1 s, sa spracujú kvôli redukcii šumu (svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné body alebo hmla). Čas potrebný na spracovanie sa približne zdvojnásobí. Počas spracúvania bude na zobrazeniach času uzávierky/clony blikať „ l m “, pričom snímky nebude možné snímať (ak sa fotoaparát vypne pred ukončením spracovania, snímka sa uloží, ale redukcia šumu sa nevykoná). V režime sériového snímania sa spomalí rýchlosť snímania a počas spracúvania fotogr..

Tlačidlo - Page 302

278 U A Používateľské nastavenia: Jemné-doladenie nastavení fotoaparátu Ak chcete zobraziť ponuku používateľských nastavení, stlačte G a zvoľte záložku A (Ponuka používateľských funkcií a nastavení). Používateľské nastavenia sa používajú na prispôsobenie nastavení fotoaparátu osobným preferenciám. Tlačidlo G Skupiny používateľských nastavení Hlavná ponuka Custom settings bank (Súbor používateľských funkcií) ( 0 280)

..

279 - Page 303

279 U K dispozícii sú nasledujúce používateľské nastavenia: Používateľské nastavenie 0 Custom settings bank (Súbor používateľských funkcií) 280 a Autofocus (Automatické zaostrovanie) a1 AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho zaostrovania) 281 a2 AF-S priority selection (Výber priority jednorazového zaostrovania) 282 a3 Focus tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia s funkciou Lock-On) 283 a4 AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania) 283 a5 AF point illumination (Osvetlenie bodu automatického zaostrenia) 284 a6 Focus point wrap-around (C..

Súbor používateľských funkcií - Page 304

280 U Používateľské nastavenia sa ukladajú do jedného zo štyroch súborov. Zmeny nastavení v jednom súbore nemajú žiadny vplyv na ostatné súbory. Ak chcete uložiť istú kombináciu často používaných nastavení, vyberte jeden zo štyroch súborov a fotoaparát nastavte na tieto nastavenia. Nové nastavenia sa uložia do súboru, aj keď je fotoaparát vypnutý a obnovia sa pri ďalšom výbere daného súboru. Rôzne kombinácie nastavení môžete uložiť v ostatných súboroch, čo vám umožňuje okamžite prepnúť z jednej kombinácie na druhú výberom príslušnéh..

a1: AF-C Priority Selection (Výber - Page 305

281 U Keď je zvolené AF-C ( 0 91) pre fotografovanie pomocou hľadáčika, touto voľbou sa ovláda možnosť zhotovenia fotografií kedykoľvek pri stlačení spúšte ( priorita spúšte ) alebo len vtedy, keď fotoaparát zaostrí ( priorita zaostrenia ). Bez ohľadu na zvolenú možnosť sa zaostrenie neuloží do pamäte, keď je zvolené AF-C pre režim automatického zaostrovania. Fotoaparát bude pokračovať v zaostrovaní až do uvoľnenia spúšte. A Pozrite aj Implicitné nastavenia ponúk sú uvedené na strane 407. Ak boli nastavenia v v aktuálnom súbore zmenené oproti im..

a2: AF-S Priority Selection (Výber - Page 306

282 U Keď je zvolené AF-S ( 0 91) pre fotografovanie pomocou hľadáčika, touto voľbou sa ovláda možnosť zhotovenia fotografií len vtedy, keď fotoaparát zaostrí ( priorita zaostrenia ) alebo kedykoľvek pri stlačení spúšte ( priorita spúšte ) pri jednorazovom automatickom zaostrovaní. Ak sa bez ohľadu na zvolenú možnosť zobrazuje indikátor zaostrenia ( I ), keď je AF-S zvolené pre režim automatického zaostrovania, zaostrenie sa pri stlačení spúšte do polovice uloží do pamäte. Uloženie zaostrenia v pamäti trvá až do uvoľnenia spúšte. a2: AF-S Priority..

a3: Focus Tracking with Lock-On - Page 307

283 U Touto možnosťou sa ovláda spôsob nastavenia automatického zaostrenia pri náhlych veľkých zmenách vzdialenosti k objektu, keď je vybraná možnosť AF-C ( 0 91) počas fotografovania pomocou hľadáčika. Ak je vybraná možnosť Shutter/AF-ON (Spúšť/AF ZAP.) , môžete na spustenie automatického zaostrovania použiť tlačidlo spúšte aj tlačidlo B . Ak je vybraná možnosť AF-ON only (Iba AF ZAP.) , automatické zaostrovanie sa spustí iba po stlačení tlačidla B . a3: Focus Tracking with Lock-On (Sledovanie zaostrenia s funkciou Lock-On) Tlačidlo G ➜ A Ponuka p..

284 - Page 308

284 U Zvoľte, či sa aktívny zaostrovací bod zvýrazní v hľadáčiku červeno. Zvoľte, či bude výber zaostrovacieho bodu „cyklovať“ od jedného okraja hľadáčika po druhý. a5: AF point illumination (Osvetlenie bodu automatického zaostrenia) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis Auto (Automaticky) Vybraný zaostrovací bod sa automaticky zvýrazní, ak je to potrebné, na zvýšenie jeho kontrastu oproti pozadiu. On (Zap.) Vybraný zaostrovací bod sa vždy zvýrazní, bez ohľadu na jas pozadia. V závislosti od jasu pozadia mô..

a7: Number of Focus Points (Počet - Page 309

285 U Vyberte počet zaostrovacích bodov, ktoré budú k dispozícii pri manuálnom výbere zaostrovacích bodov. a7: Number of Focus Points (Počet zaostrovacích bodov) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis B 51 points (51 bodov) Vyberte z 51 zaostrovacích bodov znázornených vpravo. A 11 points (11 bodov) Vyberte z 11 zaostrovacích bodov znázornených vpravo. Túto možnosť použite na rýchly výber zaostrovacieho bodu.

..

Vyberte, či sa pri slabom osvetlení rozsvieti - Page 310

286 U Vyberte, či sa pri slabom osvetlení rozsvieti vstavaný pomocný reflektor automatického zaostrovania, a tým uľahčí zaostrenie. a8: Built-in AF-assist Illuminator (Vstavaný pomocný reflektor automatického zaostrovania) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis On (Zap.) Pomocné svetlo AF sa pri slabom osvetlení rozsvieti (len pri fotografovaní pomocou hľadáčika). Pomocné svetlo AF je k dispozícii iba v prípade, že sú splnené obe nasledujúce podmienky: 1 AF-S je vybrané pre režim automatického zaostrovania ( 0 91). 2 Pr..

b: Metering/Exposure (Meranie/expozícia) - Page 311

287 U Umožňuje voľbu použitého kroku pri nastavovaní citlivosti ISO ( 0 109). Ak je to možné, aktuálna citlivosť ISO sa pri zmene kroku zachová. Ak aktuálna citlivosť ISO nie je pri novom kroku dostupná, citlivosť ISO sa zaokrúhli na najbližšiu dostupnú hodnotu. Zvoľte kroky použité pri úprave nastavení času uzávierky, clony a stupňovania. Voľba použitého kroku pri nastavovaní kompenzácie expozície a blesku. b: Metering/Exposure (Meranie/expozícia) b1: ISO Sensitivity Step Value (Hodnota kroku citlivosti ISO) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských fun..

Easy Exposure Compensation - Page 312

288 U Táto možnosť určuje, či je potrebné tlačidlo E na nastavenie korekcie expozície ( 0 130). Ak je vybraná možnosť On (Auto reset) (Zap. (Automatický reset)) alebo On (Zap.) , v strede zobrazenia expozície bude blikať 0 aj po nastavení korekcie expozície na hodnotu ±0. b4: Easy Exposure Compensation (Jednoduchá korekcia expozície) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis On (Auto reset) (Zap. (Automatický reset)) Korekcia expozície sa nastavuje otáčaním niektorým z príkazových voličov (pozrite si poznámku nižšie). N..

b5: Center-Weighted Area (Oblasť - Page 313

289 U Pri výpočte expozície prikladá integrálne meranie so zdôrazneným stredom najvyššiu dôležitosť kruhovej ploche v strede obrazového poľa. Priemer ( φ ) tohto kruhu možno nastaviť na 8, 12, 15 alebo 20 mm alebo na priemernú hodnotu celého obrazového poľa. Nezabudnite, že ak sa nezvolí možnosť Average (Priemer) , daný priemer bude pevne nastavený na 12 mm, keď použijete objektív bez vstavaného procesora, a to ohľadu na to, že je v ponuke nastavenia vybraná možnosť Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora) ( 0 212). Keď vyberiete A..

c: Timers/AE Lock (Časovače/expozičná - Page 314

290 U Túto možnosť použite na jemné doladenie hodnoty expozície zvolenej fotoaparátom. Expozíciu možno jemne doladiť osobitne pre každý spôsob merania expozície od +1 do -1 EV s krokom 1 / 6 EV. Ak vyberiete možnosť On (Zap.) , expozícia sa uloží do pamäte pri stlačení tlačidla spúšte do polovice. b6: Fine-Tun e O ptimal Exposure (Jemné doladenie optimálnej expozície) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení D Jemné doladenie expozície Expozíciu môžete jemne doladiť nezávisle od každého súboru používateľských funkcií, pri..

Self-timer delay (Oneskorenie samospúšte) - Page 315

291 U Zvoľte, ako dlho bude fotoaparát merať expozíciu v prípade, že sa nevykoná žiadny úkon. Po vypnutí expozimetrov sa automaticky vypne aj zobrazenie času uzávierky a clony na kontrolnom paneli a v hľadáčiku. Voľbou kratšieho oneskorenia vypínania expozimetrov sa predĺži výdrž batérie. Zvoľte dobu oneskorenia po stlačení spúšte, počet zhotovených snímok a interval medzi snímkami pri použití samospúšte ( 0 106). • Self-timer delay (Oneskorenie samospúšte) : Zvoľte dobu oneskorenia po stlačení spúšte • Number of shots (Počet snímok) : Stlá..

d: Shooting/Display (Snímanie/zobrazenie) - Page 316

292 U Zvoľte, ako dlho má zostať monitor zapnutý, ak sa počas prehrávania nevykoná žiadny úkon ( Playback (Prehrávanie) , implicitná hodnota je 10 s) a ukážky snímok ( Image review (Ukážka snímok) , implicitná hodnota je 4 s), keď sa zobrazujú ponuky ( Menus (Ponuky) , implicitná hodnota je 1 minúta) alebo informácie ( Information display (Zobrazenie informácií) , implicitná hodnota je 10 s) alebo počas živého náhľadu a záznamu videosekvencií ( Live view (Živý náhľad) , implicitná hodnota je 10 minút). Voľbou kratšieho oneskorenia vypínania expozime..

Vyrovnávacia pamäť - Page 317

293 U Zvoľte maximálnu rýchlosť (frekvenciu) snímania v režime C L (pomalé sériové snímanie) ( 0 104, počas intervalového snímania toto nastavenie určuje aj rýchlosť snímania pre režim záznamu jednotlivých snímok). Maximálny počet snímok, ktoré možno zhotoviť v jednej sérii v režime sériového snímania, možno nastaviť na ľubovoľnú hodnotu od 1 do 100. V situáciách, kedy môže aj najmenší pohyb fotoaparátu spôsobiť rozmazanie snímok, voľbou 1 s , 2 s alebo 3 s sa otvorenie uzávierky oneskorí o jednu, dve alebo tri sekundy po vyklopení zrkadla...

d5: File Number Sequence - Page 318

294 U Po zhotovení fotografie fotoaparát vytvorí názov súboru zvýšením naposledy použitého čísla súboru o jedno. Táto možnosť určuje, či pri vytvorení nového priečinka, naformátovaní pamäťovej karty alebo vložení novej pamäťovej karty do fotoaparátu bude číslovanie súborov pokračovať od naposledy použitého čísla. d5: File Number Sequence (Postupnosť čísel súborov) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis On (Zap.) Pri vytvorení nového priečinka, naformátovaní pamäťovej karty alebo vložení novej pam..

295 - Page 319

295 U Voľbou On (Zap.) sa pri komponovaní fotografií zobrazí v hľadáčiku voliteľná pomocná mriežka ( 0 8). Ak je zvolené Show ISO sensitivity (Zobraziť citlivosť ISO) alebo Show ISO/Easy ISO (Zobraziť ISO/Jednoduché ISO) , v hľadáčiku a na kontrolnom paneli sa zobrazí citlivosť ISO na mieste počtu zostávajúcich snímok. Ak je zvolené Show ISO/Easy ISO (Zobraziť ISO/Jednoduché ISO) , citlivosť ISO sa dá nastaviť v režimoch e a f otáčaním pomocného príkazového voliča alebo v režime g otáčaním hlavného príkazového voliča. Voľbou Show frame count (..

Off (Vyp.) - Page 320

296 U Ak je vybraná možnosť Auto (Automaticky) ( AUTO ), farba písma sa bude pri zobrazení informácií ( 0 10) automaticky meniť z čiernej na bielu alebo z bielej na čiernu, aby sa zachoval kontrast s pozadím. Ak chcete vždy použiť rovnakú farbu písma, zvoľte Manual (Manuálne) a vyberte Dark on light (Tmavé na svetlom) ( B ; čierne písmo) alebo Light on dark (Svetlé na tmavom) ( W ; biele písmo). Jas monitora sa automaticky nastaví na maximálny kontrast so zvolenou farbou textu. Ak je vybraná možnosť Off (Vyp.) podsvietenie kontrolného panela (podsvietenie disple..

d11: MB-D12 Battery Type (Typ - Page 321

297 U Ak sa vo voliteľnom bloku batérií MB-D12 používajú batérie typu AA, pričom chcete zaistiť fungovanie fotoaparátu podľa očakávania, vyberte v tejto ponuke možnosť zodpovedajúcu typu vložených batérií. Túto možnosť nie je potrebné nastavovať, ak používate batérie EN-EL15 alebo voliteľné batérie EN-EL18. d11: MB-D12 Battery Type (Typ batérie MB-D12) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis 1 LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA, alkalické)) Túto možnosť vyberte pri používaní alkalických batérií LR6 typu AA. 2 HR6 (..

d12: Battery Order (Poradie - Page 322

298 U Vyberte, či sa po pripojení voliteľného bloku batérií MB-D12 má začať najprv používať batéria vo fotoaparáte alebo batérie v pripojenom bloku batérií. Majte na pamäti, že ak je blok batérií MB-D12 napájaný pomocou voliteľného sieťového zdroja EH-5b a napájacieho konektora EP-5B, sieťový zdroj sa použije bez ohľadu na zvolenú možnosť. Ikona s sa zobrazí na kontrolnom paneli fotoaparátu, keď sa používajú batérie v MB-D12. d12: Battery Order (Poradie batérií) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení A MB-D12 Battery Pa..

e: Bracketing/Flash (Stupňovanie/blesk) - Page 323

299 U Táto možnosť určuje rýchlosť (čas) synchronizácie blesku. e: Bracketing/Flash (Stupňovanie/blesk) e1: Flash Sync Speed (Rýchlosť synchronizácie blesku) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis 1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP sa používa, keď je pripojená kompatibilná záblesková jednotka ( 0 382). Pri použití vstavaného blesku alebo iných zábleskových jednotiek je čas uzávierky nastavený na 1 / 320 s. Ak f..

Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP - Page 324

300 U ❚❚ Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP Keď je vybraná možnosť 1/320 s (Auto FP (Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) alebo 1/250 s (Auto FP (Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) pre používateľské nastavenie e1 ( Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku) , 0 299 ), vstavaný blesk môžete používať pri časoch uzávierky 1 / 320 s alebo 1 / 250 s, zatiaľ čo kompatibilné voliteľné zábleskové jednotky ( 0 382 ) môžete používať pri akomkoľvek čase uzávierky (Auto FP High-Speed Sync..

e3: Flash Cntrl for Built-in Flash - Page 325

301 U Vyberte zábleskový režim vstavaného blesku. ❚❚ Manual (Manuálne) Vyberte intenzitu záblesku v rozsahu možností od Full (Plný výkon) do 1/128 ( 1 / 128 plného výkonu). Pri plnom výkone má vstavaný blesk smerné číslo 12 (m, ISO 100, 20 °C). ❚❚ Repeating Flash (Stroboskopický záblesk) Blesk blýska opakovane počas otvorenej uzávierky, čo vytvára stroboskopický efekt. Stlačením tlačidiel 4 alebo 2 zvýraznite nasledujúce možnosti alebo ich pomocou tlačidiel 1 alebo 3 zmeňte. e3: Flash Cntrl for Built-in Flash (Ovládanie vstavaného blesku) Tlačid..

302 - Page 326

302 U A Režim riadenia záblesku Režim riadenia záblesku pre vstavaný blesk je uvedený v zobrazení informácií. A Možnosti „Manual“ (Manuálne) a „Repeating flash“ (Stroboskopický záblesk) Po zvolení týchto možností budú na kontrolnom paneli a v hľadáčiku blikať ikony Y . A Záblesková jednotka SB-400 Po pripojení a zapnutí voliteľnej zábleskovej jednotky SB-400 sa používateľské nastavenie e3 zmení na možnosť Optional flash (Voliteľná záblesková jednotka) , čím umožní vybrať režim riadenia záblesku jednotky SB-400 z možností TTL (TTL) a Ma..

Commander Mode (Režim riadiaceho blesku) - Page 327

303 U ❚❚ Commander Mode (Režim riadiaceho blesku) Vstavaný blesk používajte ako hlavný blesk, ktorý riadi minimálne jednu diaľkovú voliteľnú zábleskovú jednotku v maximálne dvoch skupinách (A a B) pomocou pokročilého bezdrôtového osvetlenia ( 0 382). Po výbere tejto možnosti sa zobrazí ponuka znázornená vpravo. Stlačením tlačidiel 4 alebo 2 zvýraznite nasledujúce možnosti alebo ich pomocou tlačidiel 1 alebo 3 zmeňte. Možnosť Popis Built-in flash (Vstavaný blesk) Vyberte režim záblesku vstavaného blesku (riadiaceho blesku). TTL (TTL) Režim i-TTL. Vy..

304 - Page 328

304 U Ak chcete snímať fotografie v režime riadiaceho blesku, postupujte podľa nižšie uvedených krokov. 1 Vykonajte nastavenia vstavaného blesku. Vyberte režim riadenia záblesku a výstupný výkon pre vstavaný blesk. Vezmite do úvahy, že výstupný výkon sa nedá nastaviť v režime – –. 2 Vykonajte nastavenia skupiny A. Vyberte režim riadenia záblesku a výstupný výkon pre zábleskové jednotky v skupine A. 3 Vykonajte nastavenia skupiny B. Vyberte režim riadenia záblesku a výstupný výkon pre zábleskové jednotky v skupine B. 4 Vyberte kanál. 5 Stlačte tlači..

Built-in flash (Vstavaný - Page 329

305 U 6 Vytvorte kompozíciu snímky. Vytvorte kompozíciu snímky a usporiadajte zábleskové jednotky tak, ako je to znázornené nižšie. Pamätajte, že maximálna vzdialenosť umiestnenia diaľkových zábleskových jednotiek sa môže meniť podľa podmienok snímania. 7 Konfigurujte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky. Zapnite všetky diaľkovo ovládané zábleskové jednotky, vykonajte požadované nastavenia skupín a nastavte ich na kanál zvolený v kroku 4. Podrobnosti nájdete v návodoch k zábleskovým jednotkám. 8 Vyklopte vstavaný blesk. Stlačením tlačidla vys..

306 - Page 330

306 U A Zobrazenie režimu synchronizácie blesku M sa nezobrazí na kontrolnom paneli režimu synchronizácie blesku, ak je – – zvolené pre Built-in flash (Vstavaný blesk) > Mode (Režim) . A Korekcia zábleskovej expozície Hodnota korekcie zábleskovej expozície vybraná tlačidlom M ( Y ) a pomocným príkazovým voličom sa pridá k hodnotám korekcie zábleskovej expozície vybraným pre vstavaný blesk, skupinu A a skupinu B v ponuke Commander mode (Režim riadiaceho blesku) . Na kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa zobrazí ikona Y , ak je hodnota korekcie zábleskovej ex..

307 - Page 331

307 U Ak je vybraná možnosť On (Zap.) , keď fotoaparát používa vstavaný blesk alebo voliteľnú zábleskovú jednotku kompatibilnú s CLS ( 0 381), vyšle sa modelovací záblesk po stlačení tlačidla kontroly hĺbky ostrosti ( 0 117). Ak je vybraná možnosť Off (Vyp.) , modelovací záblesk sa nevyšle. Vyberte nastavenie alebo stupňované nastavenia, keď je aktívna funkcia automatického stupňovania ( 0 132). Vyberte AE & flash (AE a blesk) ( j ), ak chcete stupňovať expozíciu aj záblesk, AE only (Len AE) ( k ), ak chcete stupňovať len expozíciu, Flash only (Len..

308 - Page 332

308 U Táto možnosť určuje, ktoré nastavenia budú ovplyvnené po výbere možnosti AE & flash (AE a blesk) alebo AE only (Len AE) pre používateľské nastavenie e5 v manuálnom expozičnom režime. Stupňovanie intenzity blesku sa uskutoční iba s i-TTL alebo riadením záblesku AA. Ak je vybrané iné nastavenie ako Flash only (Len blesk) a blesk sa nepoužije, citlivosť ISO bude pevne nastavená na hodnotu prvého záberu, bez ohľadu na vybrané nastavenie pre automatické nastavenie citlivosti ISO ( 0 111). Pri implicitnom nastavení MTR (Meranie) > under (pod) > over..

Shooting Mode (Režim snímania) - Page 333

309 U Zvoľte, čo sa má stať po otočení hlavného vypínača do polohy D . Táto možnosť určuje úlohu pridelenú stredu multifunkčného voliča počas fotografovania pomocou hľadáčika, prehrávania a živého náhľadu (bez ohľadu na vybranú možnosť sa stlačením stredu multifunkčného voliča pri zobrazenej videosekvencii na celej obrazovke spustí prehrávanie videosekvencie). ❚❚ Shooting Mode (Režim snímania) f: Controls (Ovládacie prvky) f1: D Switch (Prepínač) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis D LCD backlight ..

Playback Mode (Režim prehrávania) - Page 334

310 U ❚❚ Playback Mode (Režim prehrávania) ❚❚ Live View (Živý náhľad) Ak je vybraná možnosť Reset meter-off delay (Resetovanie automatického vypnutia expozimetra) , použitím multifunkčného voliča pri vypnutých expozimetroch ( 0 42) sa expozimetre aktivujú. Ak je vybraná možnosť Do nothing (Nerobiť nič) , expozimetre sa neaktivujú ani po stlačení multifunkčného voliča. Možnosť Úloha pridelená stredu multifunkčného voliča n Thumbnail on/off (Zap./ vyp. miniatúr) Prepínanie medzi zobrazením na celej obrazovke a zobrazením miniatúr. o View histogr..

Fn button press (Stlačenie tlačidla Fn) - Page 335

311 U Vyberte úlohu tlačidla Fn , či už po jeho samotnom stlačení ( Fn button press (Stlačenie tlačidla Fn) ) alebo v kombinácii s príkazovými voličmi ( Fn button + command dials (Tlačidlo Fn + príkazové voliče) ). ❚❚ Fn button press (Stlačenie tlačidla Fn) Výberom možnosti Fn button press (Stlačenie tlačidla Fn) sa zobrazia nasledovné možnosti: f4: Assign Fn Button (Priradenie tlačidla Fn) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis q Preview (Kontrola) * Stlačením tlačidla Fn sa vykoná kontrola hĺbky ostrosti ( 0 117..

312 - Page 336

312 U 1 Bracketing burst (Séria stupňovania) Ak je v režime snímania jednotlivých snímok alebo v tichom režime snímania aktívne stupňovanie expozície, intenzity záblesku alebo ADL a stlačíte tlačidlo Fn , pri každom stlačení tlačidla spúšte sa zhotovia všetky snímky v aktuálnom programe stupňovania. Ak je funkcia stupňovania vyváženia bielej farby aktívna alebo je zvolený režim sériového snímania (režim C H alebo C L ), fotoaparát zopakuje sériu stupňovania počas stlačeného tlačidla spúšte. L Matrix metering (Maticové meranie expozície) Kým je ..

313 - Page 337

313 U ! Viewfinder virtual horizon (Virtuálny horizont v hľadáčiku) * Stlačením tlačidla Fn zobrazíte alebo skryjete virtuálny horizont v hľadáčiku (pozri nižšie). None (Žiadna) Po stlačení tlačidla Fn sa nevykoná žiadna činnosť. * Táto možnosť sa nedá použiť v kombinácii Fn button + command dials (Tlačidlo Fn + príkazové voliče) ( 0 314). Výberom tejto možnosti sa zobrazí hlásenie a kombinácia Fn button + command dials (Tlačidlo Fn + príkazové voliče) sa nastaví na None (Žiadna) . Ak vyberiete inú možnosť pre Fn button + command dials (Tlačid..

Fn button + command dials (Tlačidlo Fn + - Page 338

314 U ❚❚ Fn button + command dials (Tlačidlo Fn + príkazové voliče) Výberom možnosti Fn button + command dials (Tlačidlo Fn + príkazové voliče) sa zobrazia nasledovné možnosti: Možnosť Popis i Choose image area (Vybrať oblasť snímky) Stlačením tlačidla Fn a otáčaním príkazového voliča vyberte z predvolených oblastí snímky ( 0 79). Výberom Choose image area (Vybrať oblasť snímky) sa zobrazí zoznam oblastí snímky. Zvýraznite možnosti a stlačením multifunkčného voliča vyberte alebo zrušte výber, potom zvýraznite Done (Hotovo) a stlačte J . $ S..

AE-L/AF-L - Page 339

315 U Vyberte úlohu tlačidla kontroly hĺbky ostrosti, či už po jeho samotnom stlačení ( Preview button press (Stlačenie tlačidla kontroly) ) alebo v kombinácii s príkazovými voličmi ( Prewiev + command dials (Kontrola + príkazové voliče) ). Dostupné možnosti sú rovnaké ako pre Assign Fn button (Priradenie tlačidla Fn) ( 0 311), okrem možnosti AF-ON (AF ZAP.) , ktorá nie je dostupná pre Assign preview button (Priradenie tlačidla kontroly) . Implicitné možnosti pre Preview button press (Stlačenie tlačidla kontroly) a Preview + command dials (Kontrola + príkazové..

316 - Page 340

316 U Výberom možnosti On (Zap.) pre Shutter speed lock (Aretácia času uzávierky) sa zablokuje čas uzávierky na hodnotu, ktorá je aktuálne vybraná v režime f alebo h . Výberom možnosti On (Zap.) pre Aperture lock (Aretácia clony) sa zablokuje clona na hodnote, ktorá je aktuálne vybraná v režime g alebo h . Aretácia času uzávierky a clony nie je dostupná v režime e . Vyberte úlohu, akú má mať tlačidlo D . Ak je aktívny vysoký dynamický rozsah alebo je aktívna viacnásobná expozícia, keď je pridelená iná funkcia tlačidlu D , tlačidlo D nebudete môcť po..

f9: Customize Command Dials - Page 341

317 U Táto možnosť určuje činnosť hlavného a pomocného príkazového voliča. f9: Customize Command Dials (Prispôsobenie príkazových voličov) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis Reverse rotation (Opačné otáčanie) Opačný smer otáčania príkazových voličov, keď sa používajú na uskutočňovanie nastavení Exposure compensation (Korekcia expozície) a/alebo Shutter speed/aperture (Čas uzávierky/clona) . Zvýraznite možnosti a stlačením multifunkčného voliča doprava vyberte alebo zrušte výber, potom zvýraznite Do..

f10: Release Button to Use Dial - Page 342

318 U Výber možnosti Yes (Áno) umožňuje nastavenia, ktoré sa zvyčajne uskutočňujú podržaním tlačidla I ( Q ), E , M ( Y ), D , S , T , U alebo tlačidla režimu automatického zaostrovania a otáčaním príkazového voliča uskutočňovaným otáčaním príkazového voliča po uvoľnení tlačidla (toto sa vzťahuje aj na tlačidlo Fn a tlačidlo kontroly hĺbky ostrosti, ak im bola priradená Active D-Lighting (Aktívna funkcia D-Lighting) pomocou používateľského nastavenia f4, Assign Fn button (Priradenie tlačidla Fn) ; 0 314 alebo používateľského nastavenia f5, As..

Enable release (Povoliť spúšť) - Page 343

319 U Voľba Enable release (Povoliť spúšť) umožní, aby sa tlačidlo spúšte mohlo používať aj vtedy, keď nie je vložená žiadna pamäťová karta, hoci sa nezaznamenajú žiadne snímky (na monitore sa však zobrazia v predvádzacom režime). Ak je zvolené nastavenie Release locked (Blokovanie spúšte) , tlačidlo spúšte bude aktívne len vtedy, keď bude vo fotoaparáte vložená pamäťová karta. Ak sa zvolí , zobrazia sa indikátory expozície na kontrolnom paneli, v hľadáčiku a v zobrazení informácií so zápornými hodnotami naľavo a s kladnými hodnotami napr..

Vyberte funkciu priradenú tlačidlu - Page 344

320 U Vyberte funkciu priradenú tlačidlu B na voliteľnom bloku batérií MB-D12. f13: Assign MB-D12 AF-ON (Priradenie tlačidla MB-D12 AF-ON) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis A AF-ON (AF ZAP.) Stlačením tlačidla B MB-D12 sa spustí automatické zaostrovanie. r FV lock (Blokovanie zábleskovej expozície) Stlačením tlačidla B MB-D12 sa zablokujú hodnoty zábleskovej expozície (iba vstavaný blesk a kompatibilné zábleskové jednotky, 0 190, 382). Blokovanie hodnoty zábleskovej expozície sa zruší opätovným stlačením tohto t..

Zvoľte úlohu, akú má mať tlačidlo - Page 345

321 U Zvoľte úlohu, akú má mať tlačidlo Fn počas videosekvencie so živým náhľadom. g: Movie (Videosekvencia) g1: Assign Fn Button (Priradenie tlačidla Fn) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis t Power aperture (open) (Motorové nastavenie clony (otvorenie)) Počas stlačenia tlačidla sa clona rozšíri. Používajte v kombinácii s používateľským nastavením g2 ( Assign preview button (Priradenie tlačidla kontroly) ) > Power aperture (close) (Motorové nastavenie clony (zatvorenie)) pre nastavenie clony ovládanej tlačidlom...

g2: Assign Preview Button - Page 346

322 U Zvoľte úlohu, akú má mať tlačidlo kontroly hĺbky ostrosti počas videosekvencie so živým náhľadom. g2: Assign Preview Button (Priradenie tlačidla kontroly) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis q Power aperture (close) (Motorové nastavenie clony (zatvorenie)) Počas stlačenia tlačidla sa clona zúži. Používajte v kombinácii s používateľským nastavením g1 ( Assign Fn button (Priradenie tlačidla Fn) ) > Power aperture (open) (Motorové nastavenie clony (otvorenie)) pre nastavenie clony ovládanej tlačidlom. r Inde..

Zvoľte úlohu, akú má mať tlačidlo - Page 347

323 U Zvoľte úlohu, akú má mať tlačidlo A AE-L/AF-L počas videosekvencie so živým náhľadom. g3: Assign AE-L/AF-L Button (Priradenie tlačidla AE-L/AF-L) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis r Index marking (Vkladanie indexov) Stlačením tohto tlačidla počas zaznamenávania videosekvencie pridáte index aktuálnej polohe ( 0 63). Značky môžete používať počas sledovania a upravovania videosekvencií. s View photo shooting info (Prezeranie informácií o snímaní fotografie) Stlačením tlačidla zobrazíte informácie o čase..

Zaznamenávanie videosekvencií - Page 348

324 U Zvoľte úlohu pre stlačenie tlačidla spúšte, keď je vybraná možnosť 1 s voličom živého náhľadu. g4: Assign Shutter Button (Priradenie tlačidla spúšte) Tlačidlo G ➜ A Ponuka používateľských funkcií a nastavení Možnosť Popis C Take photos (Snímanie fotografií) Úplným stlačením tlačidla spúšte ukončite zaznamenávanie videosekvencie a nasnímajte fotografiu so zobrazovacím pomerom 16 : 9 (informácie o veľkosti snímky nájdete na strane 68). 1 Record movies (Zaznamenávanie videosekvencií) Ak chcete spustiť videosekvenciu so živým náhľadom, ..

Ak chcete zobraziť ponuku nastavenia, stlačte - Page 349

325 U B Ponuka nastavení: Nastavenie fotoaparátu Ak chcete zobraziť ponuku nastavenia, stlačte G a zvoľte záložku B (ponuka nastavenia). 1 Nie je k dispozícii pri nízkej úrovni nabitia batérie. 2 Dostupné len vtedy, keď je vložená kompatibilná pamäťová karta Eye-Fi ( 0 340). Tlačidlo G Možnosť 0 Format memory card (Formátovať pamäťovú kartu) 326 Monitor brightness (Jas monitora) 326 Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) 394 Lock mirror up for cleaning (Predsklopenie zrkadla na čistenie) 1 397 Image Dust Off ref photo (Referenčná snímka na odstránen..

Vezmite do úvahy, že formátovaním pamäťovej karty - Page 350

326 U Formátovanie spustíte výberom slotu na pamäťovú kartu a voľbou možnosti Yes (Áno) . Vezmite do úvahy, že formátovaním pamäťovej karty sa natrvalo odstránia všetky snímky a ostatné údaje uložené na pamäťovej karte vo zvolenom slote . Pred formátovaním nezabudnite podľa potreby vytvoriť záložné kópie. Nastavenie jasu monitora na prehrávanie, ponuky a zobrazenie informácií. Format Memory Card (Formátovať pamäťovú kartu) Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia D Počas formátovania Počas formátovania nevypínajte fotoaparát a nevyberajte pamäťové..

Image Dust Off Ref Photo (Referenčná - Page 351

327 U Týmto získate referenčné údaje pre možnosť Image Dust Off (Referenčná snímka na odstránenie vplyvu prachu) v programe Capture NX 2 (k dispozícii samostatne; ďalšie informácie nájdete uvedené v príručke k programu Capture NX 2). Možnosť Image Dust Off Ref Photo (Referenčná snímka na odstránenie vplyvu prachu) je k dispozícii iba vtedy, keď je na fotoaparát nasadený objektív so vstavaným procesorom. Odporúča sa použitie objektívu iného ako DX s ohniskovou vzdialenosťou minimálne 50 mm. Ak používate objektív s transfokátorom, nastavte maximálne ..

328 - Page 352

328 U 2 V hľadáčiku umiestnite do obrazového poľa dobre osvetlený biely objekt bez detailov. S objektívom približne desať centimetrov od dobre osvetleného bieleho objektu bez detailov umiestnite daný objekt do obrazového poľa tak, aby zaplnil celý hľadáčik a potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice. V režime automatického zaostrovania sa zaostrenie na nekonečno nastaví automaticky, pričom v režime manuálneho zaostrovania nastavte zaostrenie na nekonečno manuálne. 3 Získajte referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu. Stlačením tlačidla spúšte úpl..

Flicker Reduction (Potlačenie rušenia) - Page 353

329 U Počas živého náhľadu alebo snímania videosekvencie je možné v rámci snímania pri osvetlení žiarivkami alebo ortuťovými výbojkami potlačiť blikanie obrazu alebo výskyt pruhov. Vyberte Auto (Automaticky) , aby fotoaparát mohol automaticky vybrať správnu frekvenciu, alebo manuálne nastavte frekvenciu zodpovedajúcu miestnemu zdroju napájania. Zmena časového pásma, nastavenie hodín fotoaparátu, výber poradia zobrazovania dátumu a zapnutie alebo vypnutie letného času ( 0 27). Ak nie sú nastavené hodiny, na kontrolnom paneli bliká B . Flicker Reduction (Po..

Language (Jazyk) - Page 354

330 U Vyberte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať ponuky a hlásenia fotoaparátu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti. Language (Jazyk) Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia Čeština Dánčina Nemčina Angličtina Španielčina Francúzština Indonézčina Taliančina Holandčina Nórčina Poľština Portugalčina Čeština Dansk Deutsch English Español Français Indonesia Italiano Nederlands Norsk Polski Português Ruština Rumunčina Fínčina Švédčina Turečtina Ukrajinčina Arabčina Tradičná čínština Zjednodušená čínština Japončina Kórejčina Thajčina Русск..

Auto Image Rotation - Page 355

331 U Fotografie zhotovené pri vybranej možnosti On (Zap.) obsahujú informáciu o orientácii fotoaparátu, ktorá im umožňuje, aby sa automaticky otočili počas zobrazenia ( 0 266) alebo pri prezeraní prostredníctvom softvéru ViewNX 2 (súčasť dodávky) alebo Capture NX 2 (k dispozícii samostatne 0 390). Zaznamenajú sa nasledujúce typy otočenia: Otočenie fotoaparátu sa nezaznamená, ak vyberiete možnosť Off (Vyp.) . Túto možnosť vyberte pri pohybe fotoaparátom vo vodorovnom smere pri snímaní, alebo pri snímaní s objektívom smerujúcim nahor alebo nadol. Auto Ima..

Tlačidlo - Page 356

332 U Zobrazenie informácií o batérii, ktorá je momentálne vložená vo fotoaparáte. Battery Info (Informácie o batérii) Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia Položka Popis Charge (Merač batérie) Aktuálna úroveň nabitia batérie vyjadrená ako percentuálna hodnota. No. of shots (Merač snímok) Počet stlačení spúšte s aktuálnou batériou od posledného nabitia batérie. Vezmite do úvahy, že fotoaparát môže niekedy aktivovať spúšť bez zaznamenania fotografie, napríklad pri meraní hodnoty vlastného nastavenia vyváženia bielej farby. Calibration (Kalibrácia) ..

Image Comment (Poznámka - Page 357

333 U Pridávanie poznámok k novým fotografiám pri ich zhotovení. Poznámku možno zobraziť pomocou softvéru ViewNX 2 (súčasť dodávky) alebo Capture NX 2 (k dispozícii samostatne; 0 390). Poznámka je tiež viditeľná na stránke informácií o snímaní na zobrazení informácií o fotografii ( 0 228). • Done (Hotovo) : Uloženie zmien a návrat do ponuky nastavenia. • Input comment (Zadať poznámku) : Zadajte poznámku podľa postupu uvedeného na strane 170. Poznámka môže obsahovať najviac 36 znakov. • Attach comment (Pripojiť poznámku) : Túto možnosť vyberte,..

Copyright Information (Informácie - Page 358

334 U Pridajte informácie o autorských právach k novým fotografiám pri ich zhotovení. Informácie o autorských právach vidno v údajoch o snímaní na zobrazení informácií o fotografii ( 0 228) a je možné ich vidieť ako metadáta v programe ViewNX 2 (súčasť dodávky) alebo Capture NX 2 (k dispozícii samostatne; 0 390). • Done (Hotovo) : Uloženie zmien a návrat do ponuky nastavenia. • Artist (Umelec) : Zadajte meno fotografa podľa postupu uvedeného na strane 170. Meno fotografa môže obsahovať najviac 36 znakov. • Copyright (Autorské práva) : Zadajte meno drž..

Save/Load Settings (Uložiť/načítať - Page 359

335 U Voľbou možnosti Save settings (Uložiť nastavenia) uložte nasledovné nastavenia na pamäťovú kartu alebo na pamäťovú kartu v hlavnom slote, ak sú vložené dve pamäťové karty ( 0 89 , ak je karta plná, zobrazí sa chyba). Túto možnosť používajte na zdieľanie nastavení medzi fotoaparátmi D800. Save/Load Settings (Uložiť/načítať nastavenia) Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia Ponuka Možnosť Playback (Prehrávanie) Playback display options (Možnosti zobrazenia prehrávania) Image review (Ukážka snímok) After delete (Po odstránení) Rotate tall (Otočiť..

Save settings (Uloženie nastavení) - Page 360

336 U Nastavenia uložené modelom D800 sa dajú obnoviť voľbou možnosti Load settings (Načítať nastavenia) . Vezmite do úvahy, že možnosť Save/load settings (Uložiť/načítať nastavenia) je k dispozícii len po vložení pamäťovej karty do fotoaparátu a možnosť Load settings (Načítať nastavenia) len vtedy, keď karta obsahuje uložené nastavenia. Setup (Nastavenie) Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) HDMI Flicker reduction (Potlačenie rušenia) Time zone and date (excepting date and time) (Časové pásmo a dátum (okrem dátumu a času dátum a čas)) L..

Virtual Horizon (Virtuálny horizont) - Page 361

337 U Zobrazenie informácií o naklonení fotoaparátu dopredu a dozadu a do strán na základe informácií získaných zo snímača naklonenia fotoaparátu. Ak nie je fotoaparát naklonený ani doľava ani doprava, referenčná čiara naklonenia do strán sa zmení na zelenú. Ak nie je fotoaparát naklonený ani dopredu ani dozadu, referenčná čiara naklonenia dopredu alebo dozadu sa zmení na zelenú, pričom sa v strede zobrazenia objaví bodka. Každý dielik zodpovedá 5°. Virtual Horizon (Virtuálny horizont) Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia Fotoaparát je vo vodorovnej poloh..

Tlačidlo - Page 362

338 U Zaostrovanie s jemným doladením až pre 20 typov objektívov. Doladenie automatického zaostrovania sa vo väčšine situácií neodporúča, pretože môže rušiť normálne zaostrovanie; použite len vtedy, ak sa to vyžaduje. AF Fine-Tune (Jemné doladenie automatického zaostrenia) Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia Možnosť Popis AF fine-tune (On/Off) (Jemné doladenie automatického zaostrenia (Zap./Vyp.)) • On (Zap.) : Zapnutie doladenia automatického zaostrenia. • Off (Vyp.) : Vypnutie doladenia automatického zaostrenia. Saved value (Uložená hodnota) Doladenie aut..

Eye-Fi Upload (Prenos na kartu Eye-Fi) - Page 363

339 U Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, keď je do fotoaparátu vložená pamäťová karta Eye-Fi (k dispozícii samostatne od iných výrobcov). Voľbou možnosti Enable (Zapnuté) sa fotografie odošlú na predvolené cieľové miesto. Pamätajte na to, že ak je intenzita signálu nedostačujúca, snímky sa neprenesú. Dodržiavajte všetky miestne predpisy týkajúce sa bezdrôtových zariadení, pričom zvoľte Disable (Vypnuté) všade tam, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané. Po vložení karty Eye-Fi sa v zobrazení informácií bude indikovať jej stav i..

Tlačidlo - Page 364

340 U Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru fotoaparátu. D Karty Eye-Fi Karty Eye-Fi môžu vysielať bezdrôtové signály, keď je zvolená možnosť Disable (Vypnuté) . Ak sa na monitore zobrazí varovanie ( 0 420), vypnite fotoaparát a vyberte kartu. Pozrite si príručku dodanú s kartou Eye-Fi, pričom s akýmikoľvek otázkami sa obráťte na príslušného výrobcu. Fotoaparát sa dá použiť na zapnutie alebo vypnutie kariet Eye-Fi, nemusí však podporovať iné funkcie Eye-Fi. A Podporované karty Eye-Fi Od septembra 2011 fotoaparát podporuje 8 GB SDHC Pro X2 Eye-Fi karty. ..

Vytváranie retušovaných kópií - Page 365

341 U N Ponuka úprav: Vytváranie retušovaných kópií Ak chcete zobraziť ponuku úprav, stlačte G a zvoľte záložku N (ponuka úprav). Možnosti v ponuke úprav sa používajú na vytváranie orezaných alebo retušovaných kópií existujúcich snímok. Ponuka úprav sa zobrazí len vtedy, keď je vložená pamäťová karta s fotografiami (nezabudnite, že ak sa pamäťová karta používa na ukladanie kópií vo formáte RAW/NEF aj JPEG rovnakej fotografie tak, ako je to popísané na strane 84, upravovanie iné ako Image overlay (Prelínanie snímok) a NEF (RAW) processing (Spra..

Vytváranie retušovaných kópií - Page 366

342 U Vytváranie retušovaných kópií Vytvorenie retušovanej kópie: 1 Vyberte položku v ponuke úprav. Stlačením tlačidiel 1 alebo 3 zvýraznite položku, ktorú potom vyberte stlačením tlačidla 2 . 2 Vyberte snímku. Zvýraznite snímku a stlačte J (ak si chcete pozrieť zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X ). Ak si chcete pozrieť snímky v iných umiestneniach, stlačte W a vyberte požadovanú kartu a adresár tak, ako je to popísané na strane 221. 3 Vyberte možnosti úprav. Viac informácií nájdete v odseku pre zvolenú položku. Ak..

Vytvorte retušovanú - Page 367

343 U 4 Vytvorte retušovanú kópiu. Stlačením tlačidla J vytvorte retušovanú kópiu. Retušované kópie sú označené ikonou N . A Vytváranie retušovaných kópií počas prehrávania Retušované kópie sa dajú vytvoriť aj počas prehrávania. Zobrazte snímku na celú obrazovku a stlačte tlačidlo J . Zvýraznite požadovanú voľbu a stlačte tlačidlo J . Vytvorte retušovanú kópiu. D Úprava kópií Väčšinu možností je možné aplikovať na kópie vytvorené inými možnosťami retušovania, okrem Image overlay (Prelínanie snímok) a Edit movie (Upraviť videosekv..

D-Lighting (Funkcia D-Lighting) - Page 368

344 U Funkcia D-Lighting vyjasňuje tiene, čo je ideálne na spracovanie tmavých záberov alebo záberov snímaných v protisvetle. Stlačením tlačidiel 1 alebo 3 vyberte úroveň korekcie. Ukážku účinku môžete kontrolovať na zobrazení úprav. Stlačením tlačidla J fotografiu skopírujete. D-Lighting (Funkcia D-Lighting) Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav Pred Po

..

Red-Eye Correction (Korekcia - Page 369

345 U Táto možnosť sa používa na korekciu „efektu- červených očí“ spôsobeného bleskom, pričom je k dispozícii iba pri fotografiách zhotovených pomocou blesku. Fotografia vybraná pre korekci u červených očí si môžete pozrieť na zobrazení úprav. Pomocou postupu uvedeného v nasledujúcej tabuľke skontrolujte korekciu efektu červených očí a vytvorte kópiu. Pamätajte na to, že korekcia efektu červených očí nemusí vždy vytvárať očakávané výsledky a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže použiť na časti snímky, ktoré nie sú ovplyvnené e..

Orezanie: Kvalita a veľkosť snímky - Page 370

346 U Vytvorte orezanú kópiu vybranej fotografie. Orezaná časť vybranej fotografie sa zobrazí žlto. Orezanú kópiu vytvorte postupom uvedeným v nasledujúcej tabuľke. Trim (Orezať) Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav Ak chcete Použite Popis Zmenšiť veľkosť výrezu W Stlačením W zmenšíte veľkosť výrezu. Zväčšiť veľkosť výrezu X Stlačením W zväčšíte veľkosť výrezu. Zmeniť zobrazovací pomer výrezu Otáčaním hlavného príkazového voliča môžete prepínať medzi zobrazovacími pomermi 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 a 16 : 9. Umiestniť výrez Výrez umiest..

Monochrome (Monochromatický - Page 371

347 U Vytvorte kópie fotografií pomocou možnosti Black-and-white (Čiernobiely režim) , Sepia (Sépia) alebo Cyanotype (Modrotlač) (monochromatický režim modrej a bielej farby). Pri výbere možnosti Sepia (Sépia) alebo Cyanotype (Modrotlač) sa zobrazí ukážka vybranej snímky. Stlačením tlačidla 1 môžete zvýšiť sýtosť farieb a stlačením tlačidla 3 ju môžete znížiť. Stlačením tlačidla J vytvorte monochromatickú kópiu. Monochrome (Monochromatický režim) Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav Zvýšenie sýtosti Zníženie sýtosti

..

Filter Effects (Efekt filtra) - Page 372

348 U Vyberte niektorý z nasledujúcich efektov filtrov. Po nastavení efektu filtra nižšie uvedeným spôsobom skopírujte fotografiu stlačením tlačidla J . Filter Effects (Efekt filtra) Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav Možnosť Popis Skylight (Svetlo oblohy) Vytvorenie efektu filtra svetla oblohy, ktorý znižuje modrastý nádych snímky. Ukážku účinku môžete kontrolovať na monitore vpravo. Warm filter (Otepľujúci filter) Vytvorenie kópie s efektom filtra teplých tónov, ktoré dodajú kópii „teplý“ červenkastý nádych. Ukážku efektu môžete kontrolovať na mo..

Color Balance (Vyváženie farieb) - Page 373

349 U Pomocou multifunkčného voliča vytvoríte kópiu so zmeneným vyvážením farieb tak, ako je to uvedené nižšie. Efekt sa zobrazí na monitore spolu s histogramami červenej, zelenej a modrej farby ( 0 225), ktoré poskytujú prehľad o rozložení jednotlivých farebných tónov na kópii. Stlačením tlačidla J fotografiu skopírujete. Color Balance (Vyváženie farieb) Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav Zvýšenie množstva zelenej Zvýšenie množstva modrej Zvýšenie množstva žltej Zvýšenie množstva purpurovej A Transfokátor Ak chcete priblížiť zobrazenie na monitore..

Vyberte možnosť - Page 374

350 U Prelínaním snímok sa skombinujú dve existujúce fotografie vo formáte NEF (RAW) s cieľom vytvorenia jedinej snímky, ktorá sa uloží oddelene od pôvodných snímok. Vďaka údajom RAW z obrazového snímača fotoaparátu tak dosiahnete výsledky, ktoré sú o poznanie lepšie ako fotografie kombinované v aplikáciách na spracovanie fotografií. Nová snímka sa uloží s aktuálnym nastavením kvality a veľkosti snímky. Pred vytvorením prelínania nastavte kvalitu a veľkosť ( 0 84, 87; k dispozícii sú všetky možnosti). Ak chcete vytvoriť kópiu vo formáte NEF (RA..

351 - Page 375

351 U 2 Vyberte prvú snímku. Pomocou multifunkčného voliča zvýraznite prvú fotografiu v prelínaní. Ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X . Ak si chcete pozrieť snímky v iných umiestneniach, stlačte W a vyberte požadovanú kartu a adresár tak, ako je to popísané na strane 221. Stlačením tlačidla J vyberte zvýraznenú fotografiu a vráťte sa na zobrazenie ukážky. 3 Vyberte druhú snímku. Vybraná snímka sa zobrazí ako Image 1 (Snímka 1) . Zvýraznite Image 2 (Snímka 2) a stlačte tlačidlo J , potom zvoľte dr..

Skontrolujte prelínanie. - Page 376

352 U 5 Skontrolujte prelínanie. Stlačením 4 alebo 2 umiestnite kurzor do stĺpca Preview (Kontrola) a stlačením 1 alebo 3 zvýraznite Overlay (Prelínanie) . Stlačením J skontrolujte prelínanie tak, ako je to znázornené vpravo (ak chcete uložiť prelínanie bez zobrazenia kontroly, zvoľte Save (Uložiť) ). Ak sa chcete vrátiť do kroku 4 a vybrať nové fotografie alebo upraviť zvyšovanie expozičného podielu, stlačte tlačidlo W . 6 Uložte prelínanie. Stlačením tlačidla J počas zobrazenia kontroly uložíte prelínanie. Po vytvorení prelínania sa výsledná sním..

NEF (RAW) processing - Page 377

353 U Vytváranie kópií vo formáte JPEG z fotografií vo formáte NEF (RAW). 1 Zvoľte NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) . Zvýraznite NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) a stlačením tlačidla 2 zobrazte dialógové okno na výber snímky so zoznamom snímok vo formáte NEF (RAW) vytvorených len týmto fotoaparátom. 2 Zvoľte fotografiu. Zvýraznite fotografiu (ak chcete zobraziť zvýraznenú fotografiu na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X ; ak chcete zobraziť snímky v inom umiestnení podľa popisu na strane 221, stlačte W ). Stlačením tlači..

Upravte nastavenia spracovania NEF (RAW). - Page 378

354 U 3 Upravte nastavenia spracovania NEF (RAW). Upravte nižšie uvedené nastavenia. Vezmite do úvahy, že vyváženie bielej farby a ovládanie vinetácie nie sú dostupné pre snímky s viacnásobnou expozíciou alebo snímky vytvorené prelínaním snímok a že korekciu expozície je možné nastaviť len na hodnotu od –2 do +2 EV. Ak pre vyváženie bielej farby vyberiete možnosť Auto (Automaticky) , nastaví sa podľa toho, ktorá z možností Normal (Normálne) alebo Keep warm lighting colors (Zachovať teplé farby osvetlenia) bola aktívna počas snímania daného záberu. ..

Resize (Zmena - Page 379

355 U Vytvoria sa malé kópie zvolených fotografií. 1 Zvoľte Resize (Zmena veľkosti) . Ak chcete zmeniť veľkosť zvolených snímok, stlačením tlačidla G zobrazte ponuky a v ponuke úprav zvoľte Resize (Zmena veľkosti) . 2 Vyberte cieľ. Ak sú vložené dve pamäťové karty, môžete zvoliť cieľ pre kópie so zmenenou veľkosťou zvýraznením Choose destination (Vybrať cieľ) a stlačením 2 (ak je zasunutá iba jedna pamäťová karta, pokračujte krokom 3). Zobrazí sa ponuka znázornená vpravo; zvýraznite slot na kartu a stlačte tlačidlo J . 3 Vyberte veľkosť. Zv..

Zvoľte snímky. - Page 380

356 U Zobrazia sa možnosti vpravo; zvýraznite možnosť a stlačte tlačidlo J . 4 Zvoľte snímky. Zvýraznite možnosť Select image (Vybrať snímku) a stlačte tlačidlo 2 . Zvýraznite snímky a stlačením stredu multifunkčného voliča ich vyberte alebo výber zrušte (ak chcete zvýraznenú snímku zobraziť na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X ; ak chcete zobraziť snímky v iných umiestneniach tak, ako je to popísané na strane 221, stlačte W ). Zvolené snímky sú označené ikonou 8 . Po ukončení výberu stlačte tlačidlo J . Nezabudnite, že fotografiá..

Prezeranie kópií so zmenenou veľkosťou - Page 381

357 U Vytváranie kópií so zvýšenou sýtosťou a kontrastom. Funkcia D-Lighting sa podľa potreby aplikuje na osvetlenie tmavých objektov alebo objektov v protisvetle. Stlačením tlačidiel 1 alebo 3 vyberte úroveň korekcie. Ukážku účinku môžete kontrolovať na zobrazení úprav. Stlačením tlačidla J fotografiu skopírujete. Vytvára sa narovnaná kópia vybratej snímky. Stlačením 2 otáčate snímku v smere pohybu hodinových ručičiek až do piatich stupňov, v krokoch s veľkosťou 0,25 stupňa a stlačením 4 ju otáčate proti smeru pohybu hodinových ručičiek (e..

Distortion Control (Korekcia skreslenia) - Page 382

358 U Vytváranie kópií so zníženým periférnym skreslením. Voľbou možnosti Auto (Automaticky) umožnite fotoaparátu, aby upravil periférne skreslenie automaticky a potom pomocou multifunkčného voliča môžete vykonať jemné nastavenia, alebo voľbou Manual (Manuálne) zmenšite periférne skreslenie manuálne (pamätajte, že voľba Auto (Automaticky) nie je dostupná pre fotografie, ktoré boli snímané pomocou automatickej regulácie skreslenia, pozrite si stranu 276). Stlačením 2 sa redukuje súdkové skreslenie a stlačením 4 sa zníži poduškové skreslenie (efekt s..

Color Outline (Omaľovánky) - Page 383

359 U Tento efekt vytvára kópiu obrysu fotografie, ktorá sa dá použiť ako základ pre maľbu. Ukážku účinku môžete kontrolovať na zobrazení úprav. Stlačením tlačidla J fotografiu skopírujete. Vytvorte kópiu fotografie, ktorá pripomína skicu urobenú farebnými ceruzkami. Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite Vividness (Sýtosť) alebo Outlines (Obrysy) a stlačením 4 alebo 2 ich zmeňte. Sýtosť sa dá zvýšiť tak, aby boli farby sýtejšie alebo znížiť, aby boli „vymyté“, s monochromatickým efektom, zatiaľ čo obrysy môžu byť hrubšie alebo tenšie. Hrub..

Perspective Control (Ovládanie - Page 384

360 U Tento efekt vytvára kópie, na ktorých je znížený efekt perspektívy nasnímanej, napr. pri základni vysokých objektov. Na nastavenie perspektívy použite multifunkčný volič (pamätajte na to, že pridaním väčšej perspektívy bude výsledok ten, že väčšina okrajov bude orezaná). Výsledky môžete kontrolovať na zobrazení úprav. Stlačením tlačidla J fotografiu skopírujete, alebo stlačením tlačidla K ukončite režim prehrávania bez vytvorenia kópie. Perspective Control (Ovládanie perspektívy) Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav Pred Po

..

Miniature Effect (Efekt - Page 385

361 U Vytvorí sa kópia, ktorá vyzerá ako fotografia diorámy. Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri snímaní záberov z nadhľadu. Miniature Effect (Efekt zmenšeniny) Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav Ak chcete Stlačte Popis Vybrať orientáciu W Stlačením W vyberiete orientáciu zaostrenej oblasti. Vybrať polohu Ak je fotografia zobrazená na šírku, stlačením tlačidla 1 alebo 3 je možné posunúť rámček do polohy so zobrazením oblasti kopírovania, ktorá bude zaostrená. Ak je fotografia zobrazená na výšku ( 0 331), stlačením tlačidla 4 alebo 2 je možné posunúť ..

Selective Color (Výberová farba) - Page 386

362 U Vytvorenie kópie, v ktorej sa zobrazia farebne iba vybrané odtiene. 1 Vyberte Selective color (Výberová farba). Zvýraznite možnosť Selective color (Výberová farba) v ponuke úprav a stlačením 2 zobrazte dialógové okno výberu snímky. 2 Zvoľte fotografiu. Zvýraznite fotografiu (ak chcete zobraziť zvýraznenú fotografiu na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X , ak chcete zobraziť snímky v inom umiestnení podľa popisu na strane 221, stlačte W ). Stlačením tlačidla J vyberte zvýraznenú fotografiu a pokračujte ďalším krokom. 3 Vyberte farbu. Pomo..

Farebný rozsah - Page 387

363 U 4 Zvýraznite farebný rozsah. Otáčaním hlavného príkazového voliča zvýraznite farebný rozsah pre vybranú farbu. 5 Vyberte farebný rozsah. Stlačením 1 alebo 3 zvyšujte alebo znižujte rozsah podobných odtieňov, ktoré budú zahrnuté vo finálnej fotografii alebo videosekvencii. Vyberte si z hodnôt 1 až 7, nezabudnite, že vyššie hodnoty môžu obsahovať odtiene iných farieb. Ukážku účinku môžete kontrolovať na zobrazení úprav. 6 Vyberte ďalšie farby. Ak chcete vybrať ďalšie farby, otáčaním hlavného príkazového voliča zvýraznite ďalšie z t..

Vyberte snímku. - Page 388

364 U Porovnanie retušovaných kópií s pôvodnými fotografiami. Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď je stlačené tlačidlo J na zobrazenie ponuky úprav počas zobrazenia kópie alebo originálu na celej obrazovke. 1 Vyberte snímku. Vyberte retušovanú kópiu (označenú ikonou N ) alebo fotografiu, ktorá bola retušovaná a stlačte J . 2 Zvoľte Side-by-side comparison (Porovnanie vedľa seba) . Zvýraznite možnosť Side-by-side comparison (Porovnanie vedľa seba) a stlačte tlačidlo J . Side-by-Side Comparison (Porovnanie vedľa seba) Tlačidlo J

..

Side-by-Side Comparison (Porovnanie vedľa seba) - Page 389

365 U 3 Porovnajte kópiu s originálom. Pôvodná snímka sa zobrazuje vľavo, retušovaná kópia vpravo a možnosti použité na vytvorenie tejto kópie sú uvedené v hornej časti zobrazenia. Stlačením 4 alebo 2 je možné prepínať medzi zdrojovou snímkou a retušovanou kópiou. Ak chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X . Ak bola kópia vytvorená z dvoch snímok pomocou Image overlay (Prelínanie snímok) , stlačte 1 alebo 3 a prezrite si druhú zdrojovú snímku. Ak pre aktuálnu zdrojovú snímku existuje viacero kópií, stla..

My Menu (Moja ponuka)/ - Page 390

366 U O My Menu (Moja ponuka)/ m Recent Settings (Posledné nastavenia) Ak chcete zobraziť položku Moja ponuka, stlačte tlačidlo G a zvoľte záložku O (Moja ponuka). Možnosť My Menu (Moja ponuka) môžete používať na získanie rýchleho prístupu umožňujúceho vytváranie a upravovanie prispôsobeného zoznamu možností z ponuky prehrávania, snímania, používateľských funkcií a nastavení, nastavenia a úprav (až 20 položiek). Ak chcete, naposledy použité nastavenia možno zobraziť namiesto ponuky Moja ponuka ( 0 370). Možnosti možno pridávať, odstraňovať a pr..

Pridanie možností do ponuky Moja ponuka - Page 391

367 U ❚❚ Pridanie možností do ponuky Moja ponuka 1 Vyberte možnosť Add items (Pridať položky) . V ponuke Moja ponuka ( O ) zvýraznite možnosť Add items (Pridať položky) a stlačte tlačidlo 2 . 2 Zvoľte ponuku. Zvýraznite názov ponuky obsahujúcej možnosť, ktorú chcete pridať, a stlačte tlačidlo 2 . 3 Vyberte položku. Zvýraznite požadovanú položku ponuky a stlačte tlačidlo J . 4 Umiestnite novú položku. Stlačením tlačidla 1 alebo 3 posuňte novú položku nahor alebo nadol v ponuke Moja ponuka. Novú položku pridáte stlačením tlačidla J . 5 Pridajte ..

Odstraňovanie možností z ponuky Moja ponuka - Page 392

368 U ❚❚ Odstraňovanie možností z ponuky Moja ponuka 1 Vyberte možnosť Remove items (Odstrániť položky) . V ponuke Moja ponuka ( O ), zvýraznite možnosť Remove items (Odstrániť položky) a stlačte tlačidlo 2 . 2 Vyberte položky. Zvýraznite položky a stláčaním tlačidla 2 vykonajte alebo zrušte ich voľbu. Zvolené položky sú označené zaškrtnutím. 3 Zvoľte Done (Hotovo) . Zvýraznite Done (Hotovo) a stlačte J . Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. 4 Odstráňte vybrané položky. Stlačením tlačidla J odstráňte zvolené položky. A Odstraňovanie ..

Zmena poradia možností v ponuke Moja ponuka - Page 393

369 U ❚❚ Zmena poradia možností v ponuke Moja ponuka 1 Zvoľte Rank items (Usporiadať položky) . V ponuke Moja ponuka ( O ) zvýraznite Rank items (Usporiadať položky) a stlačte 2 . 2 Vyberte položku. Zvýraznite položku, ktorú chcete presunúť a potom stlačte tlačidlo J . 3 Umiestnite danú položku. Stlačením tlačidla 1 alebo 3 posuňte novú položku nahor alebo nadol v ponuke Moja ponuka a stlačte tlačidlo J . Zopakovaním krokov 2–3 zmeňte umiestnenie ďalších položiek. 4 Prechod do ponuky My Menu (Moja ponuka). Stlačením tlačidla G sa vráťte do ponuky ..

Tlačidlo - Page 394

370 U Recent Settings (Posledné nastavenia) Ak chcete zobraziť dvadsať naposledy použitých nastavení, zvoľte m Recent settings (Posledné nastavenia) pre O My Menu (Moja ponuka) > Choose tab (Vybrať záložku) . 1 Vyberte možnosť Choose tab (Vybrať záložku) . V ponuke Moja ponuka ( O ) zvýraznite možnosť Choose tab (Vybrať záložku) a stlačte tlačidlo 2 . 2 Zvoľte m Recent settings (Posledné nastavenia) . Zvýraznite m Recent settings (Posledné nastavenia) a stlačte tlačidlo J . Názov ponuky sa zmení z „MY MENU“ („Moja ponuka“) na „RECENT SETTINGS“ ..

Zaostrovací nadstavec Bellows - Page 395

n 371 n Technické informácie Prečítajte si túto kapitolu, aby ste získali informácie o kompatibilnom príslušenstve, čistení a uchovávaní fotoaparátu a tiež o tom, čo robiť, ak sa vám zobrazí chybová správa alebo sa vyskytne problém pri používaní fotoaparátu. Kompatibilné objektívy Nastavenie fotoaparátu Režim zaostrovania Expozičný režim Systém merania Objektív/príslušenstvo AF M (s elektronickým diaľkomerom) M e f g h L M N 3D Farby Objektívy so vstavaným procesorom 1 Typ G alebo D AF NIKKOR 2 AF-S, AF-I NIKKOR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 3 Sér..

372 - Page 396

372 n 1 Objektívy IX-NIKKOR sa nedajú použiť. 2 Objektívy typu VR podporujú stabilizáciu obrazu (VR). 3 Pri bodovom meraní expozície sa meria prostredníctvom vybratého zaostrovacieho bodu ( 0 115). 4 Systémy merania expozície a riadenia záblesku fotoaparátu nefungujú správne pri vysunutí a/alebo naklonení objektívu, alebo ak je použitá iná clona ako maximálna. 5 Nie je možné používať pri vysunutí ani naklonení objektívu. 6 Iba manuálny expozičný režim. 7 Môže sa použiť iba s objektívmi AF-S a AF-I ( 0 373). Informácie o zaostrovacích bodoch dostupn..

TC-17E II - Page 397

373 n A Rozpoznanie objektívov so vstavaným procesorom a objektívov typu G a D Odporúčame objektívy so vstavaným procesorom (hlavne typy G a D), ale vezmite do úvahy, že objektívy IX-NIKKOR sa nedajú použiť. Objektívy so vstavaným procesorom možno identifikovať podľa prítomnosti kontaktov pre procesor a objektívy typu G a D podľa písmena na tubuse objektívu. Objektívy typu G nie sú vybavené clonovým krúžkom objektívu. A Telekonvertor AF-S/AF-I Telekonvertor AF-S/AF-I možno používať s nasledujúcimi objektívmi AF-S a AF-I: • AF-S NIKKOR 70–200mm f/2,8G ..

374 - Page 398

374 n A Clonové číslo Číslo f, ktoré sa nachádza v názvoch objektívov, je maximálna clona objektívu. D Objektívy PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED Vyklopenie objektívu PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED upevnenom na fotoaparáte môže viesť ku kontaktu objektívu s telom fotoaparátu a následným zraneniam alebo poškodeniam výrobku. Pri vyklápaní objektívu buďte opatrní. A Kompatibilné objektívy bez vstavaného procesora Pri použití objektívov bez vstavaného procesora a príslušentva, vyberte expozičný režim g alebo h a nastavte clonu pomocou clonového krúžku objektívu..

Vstavaný blesk - Page 399

375 n A Vstavaný blesk Vstavaný blesk sa dá použiť s objektívmi so vstavaným procesorom s ohniskovými vzdialenosťami 24 mm (16 mm vo formáte DX) až 300 mm, hoci v niektorých prípadoch nemusí byť blesk schopný úplne osvetliť snímaný objekt pri niektorých rozsahoch alebo ohniskových vzdialenostiach kvôli tieňom, ktoré vrhá objektív, pričom objektívy, ktoré prekážajú pôsobeniu predzáblesku proti červeným očiam môžu zasahovať do činnosti tejto funkcie. Odstráňte slnečnú clonu objektívu, aby nevznikali tiene. Blesk má minimálny dosah 0,6 m a nemô..

NIKKOR - Page 400

376 n Pri používaní s objektívom AF-S NIKKOR 14–24mm f/2,8G ED nedokáže blesk osvetliť celý objekt pri všetkých rozsahoch. Vstavaný blesk sa dá používať aj s objektívmi AI-S, AI-, AI-upravenými objektívmi NIKKOR, s objektívmi Nikon série E a s objektívmi bez vstavaného procesora s ohniskovou vzdialenosťou 24–300 mm. Objektívy AI 50–300mm f/4,5, upravené AI 50–300mm f/4,5 a AI-S 50–300mm f/4,5 ED sa musia používať pri nastavení priblíženia 180 mm alebo viac a objektívy AI 50–300mm f/4,5 ED pri nastavení priblíženia 135 mm alebo viac.

..

377 - Page 401

377 n A Pomocné svetlo AF Pomocné svetlo AF je možné používať s objektívmi s ohniskovými vzdialenosťami 24–200 mm. Nemožno ho však používať pre pomoc na zaostrovanie s nasledujúcimi objektívmi: • AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED • AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II • AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED • AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II Pri rozsahoch do 0,7 m môžu nasledujúce objektívy zakrývať pomocné svetlo AF a zasahovať do činnosti automatického zaostrovania pri slabom osvetlení: • AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR • AF-S Zoom-Nikkor 17..

378 - Page 402

378 n A Výpočet obrazového uhla D800 môžete používať s objektívmi Nikon pre fotoaparáty s 35 mm (135) formátom. Ak je zapnutá možnosť Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX) ( 0 79) a je pripevnený objektív s 35 mm formátom, obrazový uhol bude rovnaký, ako obrazové pole 35 mm filmu (35,9 × 24,0 mm). Ak je pripevnený objektív DX, obrazový uhol sa automaticky nastaví na 23,4 × 15,6 mm (formát DX). Ak chcete vybrať iný obrazový uhol ako ten, ktorý je v aktuálnom objektíve, vypnite možnosť Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX) a vyberte..

379 - Page 403

379 n A Výpočet obrazového uhla (Pokračovanie) Obrazový uhol DX (24×16) je približne o 1,5-krát menší ako obrazový uhol s 35 mm formátom, zatiaľ čo obrazový uhol 1.2× (30×20) je približne 1,2-krát menší a obrazový uhol 5 : 4 (30×24) je menší približne 1,1-krát. Ak chcete vypočítať ohniskovú vzdialenosť objektívu v 35 mm formáte, keď je vybraná možnosť DX (24×16) , vynásobte ohniskovú vzdialenosť objektívu hodnotou približne 1,5, hodnotou približne 1,2, ak je vybraná možnosť 1.2× (30×20) alebo hodnotou približne 1,1, ak je vybraná možnosť..

Odstráňte kryt drážky na príslušenstvo. - Page 404

380 n Voliteľné zábleskové jednotky (blesky) Fotoaparát podporuje systém kreatívneho osvetlenia (CLS) Nikon a je možné ho používať so zábleskovými jednotkami kompatibilnými s CLS. Voliteľné zábleskové jednotky je možné pripojiť priamo na fotoaparát do drážky na príslušenstvo tak, ako je to popísané ďalej. Drážka na príslušenstvo je vybavená bezpečnostným zámkom pre zábleskové jednotky s poistným kolíkom. 1 Odstráňte kryt drážky na príslušenstvo. 2 Do drážky na príslušenstvo upevnite zábleskovú jednotku. Podrobnosti nájdete v príručke ..

B-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 a SB-R200 - Page 405

381 n Systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS) Pokročilý systém kreatívneho osvetlenia (Creative Lighting System, CLS) od spoločnosti Nikon ponúka zlepšenú komunikáciu medzi fotoaparátom a kompatibilnými zábleskovými jednotkami na zlepšenie fotografovania s bleskom. ❚❚ Zábleskové jednotky kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia Fotoaparát možno používať s nasledujúcimi zábleskovými jednotkami kompatibilnými so systémom kreatívneho osvetľovania: • B-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 a SB-R200 : • Bezdrôtový riadiaci blesk SU-800 :..

SU-800 - Page 406

382 n Na zábleskových jednotkách kompatibilných so systémom kreatívneho osvetlenia sú dostupné nasledujúce funkcie: 1 K dispozícii iba pri použití blesku SU-800 na riadenie ostatných zábleskových jednotiek. Samotný model SU-800 nie je vybavený bleskom. 2 Štandardné riadenie záblesku i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky sa používa pri bodovom meraní expozície alebo vtedy, keď ho vyberiete na zábleskovej jednotke. 3 Štandardný záblesk i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky sa používa s bodovým meraním expozície. 4 Vybraté na zábleskovej jednotke. 5 ..

383 - Page 407

383 n A Ostatné zábleskové jednotky Nasledujúce zábleskové jednotky možno používať v automatickom režime bez merania TTL aj v manuálnom režime. Záblesková jednotka SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX SB-30, SB-27 1 , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 SB-23, SB-29 2 , SB-21B 2 , SB-29S 2 Zábleskový režim A Automatický záblesk bez merania TTL ✔ — ✔ — M Manual (Manuálny režim) ✔ ✔ ✔ ✔ G Repeating flash (Stroboskopický záblesk) ✔ — — — REAR 3 Synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky ✔ ✔ ✔ ✔ 1 Zábleskový reži..

384 - Page 408

384 n D Poznámky týkajúce sa voliteľných zábleskových jednotiek Podrobné pokyny nájdete v príručke k zábleskovej jednotke. Ak jednotka podporuje systém kreatívneho osvetlenia, pozrite si časť o digitálnych jednookých zrkadlovkách kompatibilných so systémom kreatívneho osvetlenia. Model D800 nie je v príručkách k zábleskovým jednotkám SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX zahrnutý v kategórii „digitálnych jednookých zrkadloviek“. Riadenie záblesku i-TTL sa dá používať pri citlivosti ISO v rozsahu od 100 do 6 400. S hodnotami nad 6 400 sa pri niektorých vzdialen..

SB-910 a SB-900 - Page 409

385 n Zábleskové jednotky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-400 poskytujú predzáblesk proti červeným očiam, zatiaľ čo zábleskové jednotky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SU-800 poskytujú pomocné svetlo AF s nasledujúcimi obmedzeniami: • SB-910 a SB-900 : Pomocné svetlo AF je dostupné so 17–135mm AF objektívmi, automatické zaostrenie je však možné iba so zaostrovacími bodmi zobrazenými vpravo. • SB-800, SB-600 a SU-800 : Pomocné svetlo AF je dostupné s 24-105mm AF objektívmi, automatické zaostrenie je však možné iba so zaostrovacími bod..

Režim riadenia záblesku - Page 410

386 n A Režim riadenia záblesku Zobrazenie informácií uvádza režim riadenia záblesku pre voliteľné zábleskové jednotky nasledovne: Synchronizácia blesku Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP ( 0 300) i-TTL Automatická clona (AA) Automatický blesk bez TTL (A) Manuálny režim s prioritou vzdialenosti (GN) Manual (Manuálny režim) Repeating flash (Stroboskopický záblesk) — Pokročilé bezdrôtové osvetlenie D Používajte len zábleskové príslušenstvo od spoločnosti Nikon Používajte len zábleskové jednotky od spoločnosti Nikon . Ak sa do dráž..

Ďalšie príslušenstvo - Page 411

387 n Ďalšie príslušenstvo V čase písania tejto príručky bolo pre fotoaparát D800 k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. Zdroje napájania • Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15 ( 0 19, 21): Ďalšie batérie EN-EL15 sú k dispozícii od miestnych predajcov a autorizovaného servisu spoločnosti Nikon. Tieto batérie môžete nabíjať pomocou nabíjačky MH-25. • Nabíjačka MH-25 ( 0 19): MH-25 môžete používať na nabíjanie batérií EN-EL15. • Multifunkčný Battery Pack MB-D12 : MB-D12 je vybavený tlačidlom spúšte, tlačidlom B , multifunkčným ..

–1 - Page 412

388 n Príslušenstvo k okuláru hľadáčika • Gumený okulár DK-19 : DK-19 uľahčuje sledovanie snímok v hľadáčiku, pričom zabraňuje únave očí. • Dioptrická korekčná šošovka DK-17C : Na zohľadnenie individuálnych zrakových rozdielov je hľadáčik vybavený korekčnými šošovkami –3, –2, 0, +1 a +2 m –1 . Dioptrické korekčné šošovky používajte iba v prípade, že sa požadované zaostrenie nedá dosiahnuť pomocou vstavaného ovládacieho prvku dioptrickej korekcie (–3 až +1 m –1 ). Dioptrické korekčné šošovky si vyskúšajte ešte pred zak..

389 - Page 413

389 n Príslušenstvo konektora diaľkového ovládania • Diaľková spúšť MC-22 : Diaľková spúšť s modrým, žltým a čiernym konektorom na pripojenie k zariadeniu diaľkového spustenia spúšte, umožňuje ovládanie cez zvukové alebo elektronické signály (dĺžka 1 m). • Diaľková spúšť MC-30 : Diaľkovú spúšť môžete používať na zmenšenie chvenia fotoaparátu (dĺžka 80 cm). • Diaľková spúšť MC-36 : Diaľkovú spúšť môžete používať na intervalové snímanie, na zmenšenie chvenia fotoaparátu alebo na udržanie otvorenej uzávierky počas č..

Poznámka - Page 414

390 n Filtre • Filtre určené na špeciálne fotografické efekty môžu rušiť automatické zaostrovanie alebo elektronický diaľkomer. • Model D800 sa nedá používať s lineárnymi polarizačnými filtrami. Používajte kruhové polarizačné filtre C-PL alebo C-PLII. • Na ochranu objektívu používajte neutrálne šedé NC filtre. • Filter sa neodporúča používať, keď je snímaný objekt v protisvetle, alebo keď je záber orientovaný proti zdroju jasného svetla, aby nevznikol efekt duchov. • Pri filtroch s expozičnými činiteľmi (filtrovými činiteľmi) väč..

Pripojenie napájacieho konektora - Page 415

391 n Pripojenie napájacieho konektora a sieťového zdroja Pred pripojením voliteľného napájacieho konektora alebo sieťového zdroja vypnite fotoaparát. 1 Pripravte fotoaparát. Otvorte kryt priestoru pre batériu ( q ) a kryt napájacieho konektora ( w ). 2 Vložte napájací konektor EP-5B. Vložte konektor otočený podľa obrázka, pričom pomocou konektora udržujte oranžovú západku batérie potlačenú do strany. Západka zaistí konektor po jeho úplnom zasunutí. 3 Zatvorte kryt priestoru pre batériu. Kábel napájacieho konektora uveďte do takej polohy, aby prechádzal..

Pripojte sieťový zdroj. - Page 416

392 n 4 Pripojte sieťový zdroj. Napájací kábel sieťového zdroja pripojte k sieťovej zásuvke na sieťovom zdroji ( e ) a napájací kábel EP-5B k jednosmernej zásuvke ( r ). Keď je fotoaparát napájaný sieťovým zdrojom a napájacím konektorom, zobrazenie úrovne nabitia batérie sa na monitore vypne.

..

Starostlivosť o fotoaparát - Page 417

393 n Starostlivosť o fotoaparát Skladovanie Keď nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte batériu a uskladnite ju s nasadeným krytom kontaktov na chladnom a suchom mieste. Aby nedošlo k vzniku plesní alebo snetí, fotoaparát skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Fotoaparát neskladujte s naftalínovými ani gáfrovými guľôčkami proti moľom ani na miestach, ktoré: • sú nedostatočne vetrané alebo vystavené pôsobeniu vlhkosti nad 60 %, • sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole, napríklad vedľa televízorov alebo rádií,..

„Clean Now (Čistiť teraz)“ - Page 418

394 n Antialiasingový filter Obrazový snímač, ktorý slúži ako obrazový prvok fotoaparátu, je vybavený antialiasingovým filtrom, aby sa zabránilo vzniku efektu moiré. Ak máte podozrenie, že na fotografiách vidno nečistoty a prach na filtri, môžete filter vyčistiť pomocou možnosti Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) v ponuke nastavenia. Filter možno kedykoľvek vyčistiť použitím možnosti Clean now (Čistiť teraz) alebo pomocou automatického čistenia, keď je fotoaparát zapnutý alebo vypnutý. ❚❚ „Clean Now (Čistiť teraz)“ 1 Položte foto..

Vyberte možnosť - Page 419

395 n 3 Vyberte možnosť Clean now (Čistiť teraz) . Zvýraznite možnosť Clean now (Čistiť teraz) a stlačte J . Fotoaparát skontroluje obrazový snímač a potom spustí čistenie. Tento proces trvá približne desať sekúnd, počas tohto sa na kontrolnom paneli zobrazí 1 , pričom ostatné činnosti sa nedajú vykonávať. Kým sa čistenie nedokončí a nezmizne zobrazenie 1 , nevyberajte ani neodpájajte zdroj napájania. Tlačidlo J

..

Vyberte z nasledujúcich možností: - Page 420

396 n ❚❚ „Clean at Startup/Shutdown (Čistenie pri zapnutí alebo vypnutí)“ Vyberte z nasledujúcich možností: 1 Vyberte možnosť Clean at startup/shutdown (Čistiť pri zapnutí alebo vypnutí) . Zobrazte ponuku Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) podľa postupu uvedeného v Kroku 2 na predchádzajúcej strane. Zvýraznite možnosť Clean at startup/shutdown (Čistiť pri zapnutí alebo vypnutí) a stlačte tlačidlo 2 . 2 Vyberte príslušnú možnosť. Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo J . Možnosť Popis 5 Clean at startup (Čistiť pri zap..

Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) - Page 421

397 n ❚❚ Manuálne čistenie Ak z antialiasingového filtra nemožno odstrániť cudzí predmet použitím možnosti Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) v ponuke nastavenia ( 0 394), filter možno vyčistiť manuálne podľa nasledujúceho postupu. Vezmite však do úvahy, že filter je mimoriadne chúlostivý a ľahko sa poškodí. Spoločnosť Nikon odporúča, aby filter čistili len pracovníci v autorizovanom servise spoločnosti Nikon. 1 Nabite batériu alebo pripojte sieťový zdroj. Pri kontrole a čistení antialiasingového filtra sa vyžaduje spoľahlivý zdroj n..

Lock mirror up for cleaning (Predsklopenie zrkadla na - Page 422

398 n 3 Vyberte možnosť Lock mirror up for cleaning (Predsklopenie zrkadla na čistenie) . Zapnite fotoaparát a stlačením tlačidla G zobrazte ponuky. Zvýraznite možnosť Lock mirror up for cleaning (Predsklopenie zrkadla na čistenie) v ponuke nastavenia a stlačte tlačidlo 2 (vezmite do úvahy, že táto možnosť nie je k dispozícii pri stave nabitia batérie J alebo slabšom). 4 Stlačte tlačidlo J . Na monitore sa zobrazí hlásenie znázornené vpravo a na kontrolnom paneli aj v hľadáčiku sa zobrazí rad pomlčiek. Ak chcete obnoviť normálnu činnosť bez kontroly antia..

Skontrolujte antialiasingový filter. - Page 423

399 n 6 Skontrolujte antialiasingový filter. Držte fotoaparát tak, aby na antialiasingový filter dopadalo svetlo a skontrolujte, či na filtri nie sú textilné vlákna alebo prach. Ak nie sú prítomné žiadne nečistoty, pokračujte Krokom 8. 7 Vyčistite filter. Pomocou ofukovacieho balónika odstráňte z filtra prach a textilné vlákna. Nepoužívajte ofukovaciu kefku, pretože jej štetiny by mohli poškodiť filter. Nečistoty, ktoré nemožno odstrániť ofukovacím balónikom, môže odstrániť len autorizovaný servis spoločnosti Nikon. Za žiadnych okolností sa nedotýka..

Používajte spoľahlivý zdroj energie - Page 424

400 n D Používajte spoľahlivý zdroj energie Lamely uzávierky sú jemné a ľahko sa poškodia. Ak sa fotoaparát vypne v okamihu, keď je zrkadlo vyklopené, lamely uzávierky sa automaticky uzavrú. Z dôvodu zabránenia poškodeniu lamiel uzávierky dodržiavajte nasledujúce pokyny: • Kým je vyklopené zrkadlo, nevypínajte fotoaparát a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie. • Ak počas vyklopenia zrkadla dôjde k takmer úplnému vybitu batérie, ozve sa pípnutie, pričom bude blikať kontrolka samospúšte upozorňujúca na to, že približne o dve minúty sa lamely uz..

Starostlivosť o fotoaparát - Page 425

401 n Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia Dbajte na to, aby fotoaparát nespadol : Ak sa výrobok vystaví pôsobeniu silných otrasov alebo vibrácií, môže dôjsť k jeho poruche. Fotoaparát uchovávajte v suchu : Výrobok nie je vodotesný a po ponorení do vody alebo vystavení pôsobeniu vysokej vlhkosti nemusí fungovať správne. Korózia vnútorného mechanizmu môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie. Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty : Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vstupe do vykúrenej budovy alebo pri jej opúšťaní za chladného počas..

402 - Page 426

402 n Čistenie : Pri čistení tela fotoaparátu odstráňte prach a textilné vlákna pomocou ofukovacieho balónika a potom telo fotoaparátu opatrne utrite jemnou, suchou handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok a soľ suchou handričkou jemne navlhčenou v čistej vode a potom fotoaparát dôkladne vysušte. Vo výnimočných prípadoch môže statická elektrina spôsobiť zosvetlenie alebo stmavnutie LCD displejov. Neznamená to poruchu a zobrazenie sa čoskoro vráti do normálneho stavu. Objektív a zrkadlo sa môžu ľahko poškodiť. ..

403 - Page 427

403 n Pred vybratím alebo odpojením zdroja energie výrobok vypnite : Neodpájajte výrobok ani nevyberajte batériu, keď je výrobok zapnutý, alebo keď prebieha zápis alebo odstraňovanie snímok. Násilné odpojenie napájania môže v týchto prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäte alebo vnútorných obvodov výrobku. Ak chcete zabrániť náhodnému prerušeniu napájania, výrobok neprenášajte na iné miesto, keď je k nemu pripojený sieťový zdroj. Poznámky k monitoru : Monitor je skonštruovaný s mimoriadne vysokou presnosťou, pričom minimálne 99..

404 - Page 428

404 n • Opakované zapínanie a vypínanie fotoaparátu s úplne vybitou batériou skráti životnosť batérie. Úplne vybité batérie sa musia pred opätovným použitím nabiť. • Počas používania batérie sa môže vnútorná teplota batérie zvýšiť. Ak sa pokúsite batériu nabiť pri jej zvýšenej vnútornej teplote, dôjde k zhoršeniu výkonu batérie, pričom sa batéria nemusí nabiť, alebo sa nabije len čiastočne. Pred nabíjaním počkajte, kým batéria nevychladne. • Ďalším nabíjaním batérie po jej úplnom nabití sa môže zhoršiť výkon batérie. •..

Choose color temp. (Zvoliť farebnú teplotu) ( - Page 429

405 n Implicitné nastavenia Implicitné nastavenia pre možnosti ponúk fotoaparátu sú uvedené nižšie. Informácie o dvojtlačidlovom resete nájdete na strane 193. ❚❚ Implicitné nastavenia ponuky režimu prehrávania ❚❚ Implicitné nastavenia ponuky režimu snímania 1 Možnosť Implicitné nastavenie Playback folder (Priečinok na prehrávanie) ( 0 260) ND800 Image review (Ukážka snímok) ( 0 265) Off (Vyp.) After delete (Po odstránení) ( 0 266) Show next (Zobraziť nasledujúcu) Rotate tall (Otočiť na výšku) ( 0 266) On (Zap.) Slide show (Prezentácia) ( 0 267) Ima..

Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) ( - Page 430

406 n Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) ( 0 163) Standard (Štandardné) Color space (Farebný priestor) ( 0 274) sRGB Active D-Lighting (Aktívna funkcia D-Lighting) ( 0 174) Off (Vyp.) HDR (high dynamic range) (Vysoký dynamický rozsah (HDR)) ( 0 176) HDR mode (Režim HDR) ( 0 177) Off (Vyp.) Exposure differential (Rozdiel expozície) ( 0 178) Auto (Automaticky) Smoothing (Vyhladenie) ( 0 178) Normal (Normálna) Vignette control (Ovládanie vinetácie) ( 0 275) Normal (Normálna) Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia) ( 0 276) Off (Vyp.) Long exposure ..

Možnosť - Page 431

407 n ❚❚ Implicitné nastavenia ponuky používateľských funkcií a nastavení * Možnosť Implicitné nastavenie a1 AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho zaostrovania) ( 0 281) Release (Spúšť) a2 AF-S priority selection (Výber priority jednorazového zaostrovania) ( 0 282) Focus (Zaostrenie) a3 Focus tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia s funkciou Lock-On) ( 0 283) 3 (Normal) (Normálne) a4 AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania) ( 0 283) Shutter/AF-ON (Spúšť/Automatické zaostrenie ZAP.) a5 AF point illumination (Osvetlenie bodu automa..

Možnosť - Page 432

408 n d1 Beep (Pípanie) ( 0 292) Volume (Hlasitosť) Off (Vyp.) Pitch (Tón) High (Vysoký) d2 CL mode shooting speed (Rýchlosť snímania v režime pomalého sériového snímania) ( 0 293) 2 fps (2 snímky za sekundu) d3 Max. continuous release (Max. počet snímok pri sériovom snímaní) ( 0 293) 100 d4 Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície) ( 0 293) Off (Vyp.) d5 File number sequence (Postupnosť čísel súborov) ( 0 294) On (Zap.) d6 Viewfinder grid display (Zobrazenie mriežky v hľadáčiku) ( 0 295) Off (Vyp.) d7 ISO display and adjustment (Zobrazenie a nastavenie I..

Custom - Page 433

409 n f5 Assign preview button (Priradenie tlačidla kontroly) ( 0 315) Preview button press (Stlačenie tlačidla kontroly) Preview (Kontrola) Preview + command dials (Kontrola + príkazové voliče) None (Žiadne) f6 Assign AE-L/AF-L button (Priradenie tlačidla AE-L/AF-L) ( 0 315) AE-L/AF-L button press (Stlačenie tlačidla AE-L/AF-L) AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť zaostrenia) AE-L/AF-L + command dials (AE-L/AF-L + príkazové voliče) None (Žiadne) f7 Shutter spd & aperture lock (Aretácia času uzávierky a clony) ( 0 316) Shutter speed lock (Aretácia času uzávierky) ..

Možnosť - Page 434

410 n ❚❚ Implicitné nastavenia ponuky nastavení Možnosť Implicitné nastavenie Monitor brightness (Jas monitora) ( 0 326) Manual (Manuálny režim) Manual (Manuálny režim) 0 Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) ( 0 394) Clean at startup/shutdown (Čistenie pri zapnutí alebo vypnutí) ( 0 396) Clean at startup & shutdown (Čistenie pri zapnutí a vypnutí) HDMI ( 0 256) Output resolution (Výstupné rozlíšenie) ( 0 257) Auto (Automaticky) Advanced (Pokročilé) ( 0 257) Output range (Výstupný rozsah) Auto (Automaticky) Output display size (Veľkosť výstupnéh..

Expozičná krivka programovej - Page 435

411 n Expozičná krivka programovej automatiky Na nasledujúcom grafe je zobrazený expozičný program v režime programovej automatiky ( 0 118): Maximálne a minimálne hodnoty EV sa menia podľa citlivosti ISO; vyššie uvedený diagram predpokladá citlivosť ISO ekvivalentnú 100 ISO. Keď sa používa maticové meranie expozície, hodnoty nad 16 1 / 3 EV sa znížia na hodnotu 16 1 / 3 EV. f/1,4 f/1 f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 -4 -5 -3 12 13 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30" 15" 8" 4" 2" 1" 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000 22 21 20 19 18 17 16 15 14 [ ..

Zobrazenie - Page 436

412 n Riešenie problémov Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu alebo zástupcu spoločnosti Nikon si pozrite nižšie uvedený zoznam bežných problémov. ❚❚ Zobrazenie Hľadáčik nie je zaostrený : Upravte zaostrenie hľadáčika alebo použite voliteľné dioptrické korekčné šošovky ( 0 35, 388). Hľadáčik je tmavý : Vložte plne nabitú batériu ( 0 19, 37). Displeje sa vypínajú bez varovania : Vyberte dlhšie oneskorenie pre Používateľské nastavenie c2 ( Auto meter-off delay (Oneskorenie automatického vypnutia expozimetra) ) alebo..

Snímanie - Page 437

413 n ❚❚ Snímanie Zapínanie fotoaparátu trvá dlho : Odstráňte súbory alebo priečinky. Tlačidlo spúšte je vypnuté : • Pamäťová karta je plná ( 0 29, 38). • Release locked (Blokovanie spúšte) je vybrané pre používateľské nastavenie f11 ( Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty) ; 0 319), pričom nie je vložená žiadna pamäťová karta ( 0 29). • Nasadený je objektív so vstavaným procesorom s clonovým krúžkom, avšak clona nie je uzamknutá na najvyššom clonovom čísle. Ak sa na kontrolnom paneli zobrazuje B , zvoľte Aper..

414 - Page 438

414 n Pomocné svetlo AF nesvieti : • Pomocné svetlo AF nesvieti, ak je zvolené AF-C pre režim automatického zaostrovania ( 0 91). Zvoľte AF-S . Ak je pre režim činnosti AF zvolená iná možnosť ako AF (automatické zaostrovanie), zvoľte stredový zaostrovací bod ( 0 96). • Fotoaparát je momentálne v živom náhľade alebo sa zaznamenáva videosekvencia. • Off (Vyp.) je zvolené pre používateľské nastavenie a8 ( Built-in AF-assist illuminator (Vstavaný pomocný reflektor automatického zaostrovania) ) ( 0 286). • Reflektor sa automaticky vypol. Reflektor môže by..

Prehrávanie - Page 439

415 n ❚❚ Prehrávanie Snímku nemožno vybrať ako zdroj pre vlastné nastavenie vyváženia bielej farby : Snímka nebola zhotovená fotoaparátom D800 ( 0 158). Stupňovanie vyváženia bielej farby nie je dostupné : • Ako kvalita snímok je nastavený formát NEF (RAW) alebo NEF+JPEG ( 0 84). • Je zapnutý režim viacnásobnej expozície ( 0 195). Účinky Picture Control sa líšia v závislosti od konkrétnej snímky : A (automaticky) je zvolené pre zvýšenie ostrosti, kontrast alebo sýtosť farieb. Pre konzistentné výsledky v sérii fotografií vyberte iné nastavenie ak..

NEF (RAW) processing - Page 440

416 n ❚❚ Rôzne Nemožno zmeniť objednávku tlače : • Pamäťová karta je zaplnená: Vymažte snímky ( 0 38, 234). • Pamäťová karta je uzamknutá ( 0 34). Fotografiu nemožno vybrať na tlač : Fotografie vo formátoch NEF (RAW) a TIFF nie je možné tlačiť cez priame pripojenie prostredníctvom USB. Pomocou DPOF tlače (iba pre snímky TIFF) vytvorte kópiu JPEG pomocou NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) ( 0 353) alebo ju preneste do počítača a vytlačte ju pomocou softvéru ViewNX 2 (súčasť dodaného príslušenstva) alebo Capture NX 2 (k dispozícii samos..

417 - Page 441

417 n Chybové hlásenia Táto časť obsahuje zoznam indikátorov a chybových hlásení, ktoré sa zobrazujú v hľadáčiku, na kontrolnom paneli a na monitore. Indikátor Problém Riešenie 0 Kontrolný panel Hľadáčik B (bliká) Clonový krúžok objektívu nie je nastavený na minimálnu clonu. Nastavte clonový krúžok na minimálnu clonu (najvyššie clonové číslo). 25 H d Batéria je takmer vybitá. Pripravte si plne nabitú náhradnú batériu. 19, 37 H (bliká) d (bliká) • Batéria je vybitá. • Nabite alebo vymeňte batériu. xix, 19, 21, 387 • Batériu nemožno pou..

(bliká) - Page 442

418 n — 2 4 (bliká) Fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou automatického zaostrovania. Kompozíciu záberu alebo zaostrenie zmeňte manuálne. 40, 101 (Indikátory expozície a času uzávierky alebo clony blikajú) Objekt je príliš svetlý; fotografia bude preexponovaná. • Použite nižšiu citlivosť ISO. 109 • Použite voliteľný neutrálny šedý filter (ND). V expozičnom režime: 390 f Skráťte čas uzávierky 119 g Vyberte menšiu clonu (väčšie clonové číslo) 120 Objekt je príliš tmavý; fotografia bude podexponovaná. • Použite vyššiu citlivosť ISO. 109 ..

Ikony - Page 443

419 n — c (bliká) Ak indikátor bliká 3 s po odpálení blesku, snímka môže byť podexponovaná. Skontrolujte fotografiu na monitore. Ak je podexponovaná, upravte nastavenia a skúste znova. 187 n i / j (bliká) j (bliká) Pri aktuálnych nastaveniach nie je dostatok pamäte na zaznamenanie ďalších fotografií alebo fotoaparát už nemá voľné čísla súborov alebo priečinkov. • Znížte kvalitu alebo zmenšite veľkosť snímok. 84, 87 • Vymažte fotografie po skopírovaní dôležitých snímok do počítača alebo iného zariadenia. 234 • Vložte novú pamäťovú ka..

420 - Page 444

420 n Indikátor Problém Riešenie 0 Monitor Kontrolný panel No memory card. (Žiadna pamäťová karta.) S Fotoaparát nedokáže rozpoznať pamäťovú kartu. Vypnite fotoaparát a skontrolujte, či je pamäťová karta správne vložená. 29 This memory card cannot be used. Card may be damaged. Insert another card. (Túto pamäťovú kartu nemožno použiť. Karta môže byť poškodená. Vložte inú kartu.) W R i / j (bliká) • Chyba počas prístupu na pamäťovú kartu. • Použite pamäťovú kartu schválenú spoločnosťou Nikon. 434 • Skontrolujte, či sú kontakty čisté..

(bliká) - Page 445

421 n This card is not formatted. Format the card. (Táto karta nie je naformátovaná. Naformátujte kartu.) [ C ] (bliká) Pamäťová karta nebola naformátovaná na používanie vo fotoaparáte. Naformátujte pamäťovú kartu alebo vložte novú pamäťovú kartu. 29, 32, 326 Failed to update flash unit firmware. Flash cannot be used. Contact a Nikon-authorized service representative. (Aktualizácia firmvéru zábleskovej jednotky bola neúspešná. Zábleskovú jednotku nie je možné použiť. Obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti Nikon.) — Firmvér pre zábleskovú jed..

422 - Page 446

422 n Cannot display this file. (Tento súbor nemožno vybrať.) — Súbor bol vytvorený alebo upravený pomocou počítača alebo fotoaparátu inej značky, alebo je súbor poškodený. Súbor nemožno prehrať vo fotoaparáte. — Cannot select this file. (Tento súbor nemožno vybrať.) — Zvolenú snímku nie je možné retušovať. Snímky vytvorené v iných zariadeniach nemožno retušovať. 342 Check printer. (Skontrolujte tlačiareň.) — Chyba tlačiarne. Skontrolujte tlačiareň. Ak chcete pokračovať, vyberte možnosť Continue (Pokračovať) (ak je dostupná). 248 * Check ..

Digitálny fotoaparát Nikon D800/D800E - Page 447

423 n Technické parametre ❚❚ Digitálny fotoaparát Nikon D800/D800E Typ Typ Digitálna jednooká zrkadlovka Bajonet objektívu Bajonet Nikon F (s pripojením a kontaktmi pre automatické zaostrovanie) Efektívny počet pixlov Efektívny počet pixlov 36,3 miliónov Obrazový snímač Obrazový snímač 35,9 × 24,0 mm CMOS snímač (formát FX Nikon) Celkový počet pixlov 36,8 miliónov Systém na odstránenie prachu Čistenie obrazového snímača, referenčné údaje pre funkciu odstránenia vplyvu prachu na snímku (vyžaduje sa voliteľný softvér Capture NX 2) Skladovanie Veľk..

Size priority (Priorita veľkosti) - Page 448

424 n Formát súborov • NEF (RAW) 12 alebo 14 bitov, bezstratovo komprimované, komprimované alebo nekomprimované • TIFF (RGB) • JPEG : JPEG-Baseline kompatibilný s jemnou (pribl. 1 : 4), normálnou (pribl. 1 : 8) alebo základnou (pribl. 1 : 16) kompresiou ( Size priority (Priorita veľkosti) ); Optimal quality (Optimálna kvalita) • NEF (RAW)+JPEG : Jedna fotografia zaznamenávaná vo formáte NEF (RAW) aj JPEG Systém Picture Control Môžete vybrať z možností - štandardný, neutrálny, živý, monochromatický, portrét, krajina; zvolené Picture Control sa dajú upravi..

425 - Page 449

425 n Tlačidlo kontroly hĺbky ostrosti Po stlačení tlačidla kontroly hĺbky ostrosti sa clona objektívu zastaví na hodnote vybranej používateľom (režimy g a h ) alebo fotoaparátom (režimy e a f ) Clona Okamžitý návrat, elektronicky ovládaná Objektív Kompatibilné objektívy Kompatibilné s objektívmi AF NIKKOR, vrátane objektívov typu G a D (niektoré obmedzenia sa vzťahujú na objektívy PC Micro-NIKKOR) a objektívov DX (pomocou oblasti snímky DX 24 × 16 1.5×), objektívov AI-P NIKKOR a objektívov bez vstavaného procesora AI (iba expozičné režimy g a h ). Ob..

426 - Page 450

426 n Približná rýchlosť snímania S batériami EN-EL15 Oblasť snímky : FX/5 : 4 C L : 1–4 snímky za sekundu C H : 4 snímky za sekundu Oblasť snímky : DX/1,2× C L : 1–5 snímok za sekundu C H : 5 snímok za sekundu Ďalšie zdroje napájania Oblasť snímky : FX/5 : 4 C L : 1–4 snímky za sekundu C H : 4 snímky za sekundu Oblasť snímky : 1,2× C L : 1–5 snímok za sekundu C H : 5 snímok za sekundu Oblasť snímky : DX C L : 1–5 snímok za sekundu C H : 6 snímok za sekundu Samospúšť 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expozícií v intervaloch 0,5, 1, 2 alebo 3 s Expozí..

427 - Page 451

427 n Stupňovanie vyváženia bielej farby 2–9 snímok v krokoch po 1, 2 alebo 3 Stupňovanie ADL 2 snímky pomocou zvolenej hodnoty pre jednu snímku alebo 3–5 snímok pomocou predvolených hodnôt pre všetky snímky Expozičná pamäť Zistená hodnota jasu sa uloží do pamäte pomocou tlačidla A AE-L/AF-L Citlivosť ISO (odporúčaný expozičný index) ISO 100 – 6400 v krokoch po 1 / 3 , 1 / 2 alebo 1 EV. Môže sa nastaviť aj na pribl. 0,3, 0,5, 0,7 alebo 1 EV (ekvivalent ISO 50) menej ako ISO 100 alebo na pribl. 0,3, 0,5, 0,7, 1 alebo 2 EV (ekvivalent ISO 25 600) nad ISO 6 ..

428 - Page 452

428 n Blesk Vstavaný blesk Manuálne vysunutie s tlačidlom spúšte a smerné číslo 12, 12 s manuálnym zábleskovým režimom (m, ISO 100, 20 °C) Riadenie záblesku TTL : Riadenie záblesku i-TTL pomocou snímača RGB s približne 91 tis. (91 000) pixlami je dostupné so vstavaným bleskom a SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 alebo SB-400; vyvážené i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky sa používa s maticovým meraním a meraním so zdôrazneným stredom, štandardný i-TTL blesk pre digitálne jednooké zrkadlovky s bodovým meraním Zábleskový režim Podporovaná synch..

429 - Page 453

429 n Živý náhľad Režimy Fotografovanie so živým náhľadom (statické snímky), videosekvencia so živým náhľadom (videosekvencie) Zaostrovacie režimy • Automatické zaostrovanie (AF) : Jednorazové automatické zaostrovanie ( AF-S ); nepretržité automatické zaostrovanie ( AF-F ) • Manuálne zaostrovanie ( M ) Režim činnosti AF Automatické zaostrovanie s prioritou tváre, automatické zaostrovanie rozšírenej oblasti, automatické zaostrovanie normálnej oblasti, automatické zaostrovanie so sledovaním objektu Automatické zaostrovanie Automatické zaostrovanie s det..

430 - Page 454

430 n Prehrávanie Prehrávanie Zobrazenie na celej obrazovke a zobrazenie miniatúr (4, 9 alebo 72 snímok) so zväčšením výrezu snímky, prehrávanie videosekvencií, prezentácie fotografií a/alebo videosekvencií, zobrazenie preexponovaných častí, zobrazenie histogramov, automatické otočenie snímky a poznámky ku snímkam (max. 36 znakov) Rozhranie USB SuperSpeed USB (konektor USB 3.0 Micro-B) Výstup HDMI Mini-pin HDMI konektor typu C; môže sa používať súčasne s monitorom fotoaparátu Vstup zvuku Stereo mini-pin konektor (priemer 3,5 mm) Výstup zvuku Stereo mini-pin ..

431 - Page 455

431 n • Ak nie je uvedené inak, všetky údaje platia pre fotoaparát s plne nabitou batériou používaný pri teplote okolia 20 °C. • Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru a softvéru uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody spôsobené chybami, ktoré môže obsahovať táto príručka. Rozmery a hmotnosť Rozmery (Š × V × H) Pribl. 146 × 123 × 81,5 mm Hmotnosť Pribl. 1 000 g s batériou a pamäťovou SD kartou, ale bez krytu bajonetu, pribl. 900 g (ib..

432 - Page 456

432 n Nabíjačka MH-25 Menovitý príkon 100–240 V stried., 50/60 Hz, 0,12-0,23 A Menovitý výstup 8,4 V jednosm./1,2 A Podporované batérie Nabíjateľné lítium-iónové batérie Nikon EN-EL15 Čas nabíjania Približne 2 hodiny 35 minút pri okolitej teplote 25 °C a úplnom vybití Prevádzková teplota 0–40 °C Rozmery (Š × V × H) Približne 91,5 × 33,5 × 71 mm, okrem výčnelkov Dĺžka kábla Približne 1,5 m Hmotnosť Približne 110 g, okrem napájacieho kábla a sieťového zásuvkového adaptéra Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15 Typ Nabíjateľná lít..

433 - Page 457

433 n A Podporované štandardy • DCF Verzia 2.0 : DCF ( D esign Rule for C amera F ile Systems - návrhový štandard pre súborový systém fotoaparátov) je štandard používaný výrobcami digitálnych fotoaparátov na zabezpečenie kompatibility medzi rôznymi značkami fotoaparátov. • DPOF : D igital P rint O rder F ormat (DPOF) Formát digitálnej objednávky tlače) je široko rozšírený štandard, ktorý umožňuje tlač snímok z objednávok tlače uložených na pamäťovej karte. • Exif verzia 2.3 : Tento fotoaparát podporuje štandard Exif ( Ex changeable I mage F il..

❚❚ - Page 458

434 n Schválené pamäťové karty Fotoaparát akceptuje pamäťové karty SD a CompactFlash uvedené v nasledovných častiach. Iné pamäťové karty neboli testované. Bližšie informácie o nižšie uvedených pamäťových kartách získate od ich výrobcu. ❚❚ Pamäťové SD karty Na používanie vo fotoaparátoch boli testované a schválené nasledujúce karty. Karty s rýchlosťou zápisu triedy 6 alebo vyššej sa odporúčajú pre záznam videosekvencií. Pri použití kariet s nižšou rýchlosťou zápisu sa záznam môže neočakávane ukončiť. 1 Skontrolujte, či čít..

❚❚ - Page 459

435 n ❚❚ Pamäťové karty CompactFlash Na používanie v tomto fotoaparáte boli testované a schválené nasledujúce pamäťové karty CompactFlash typu I. Karty typu II a Microdrive nie je možné používať. SanDisk Extreme Pro SDCFXP 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB Extreme SDCFX 8 GB, 16 GB, 32 GB Extreme IV SDCFX4 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB Extreme III SDCFX3 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB Ultra II SDCFH 2 GB, 4 GB, 8 GB Standard SDCFB 2 GB, 4 GB Lexar Media Professional UDMA 1000 × 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB 600 × 8 GB, 16 GB, 32 GB 400 × 8 GB, 16 GB, 32 GB 300 × 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB..

Kapacita pamäťových kariet - Page 460

436 n Kapacita pamäťových kariet Nasledovná tabuľka zobrazuje približný počet snímok, ktoré je možné uložiť na 8 GB Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC kartu v rôznych nastaveniach kvality snímok ( 0 84), veľkosti snímok ( 0 87) a oblasti snímky ( 0 79). ❚❚ Oblasť snímky FX (36×24) * * Vrátane snímok nasnímaných s objektívmi bez DX, keď je vybraná možnosť On (Zap.) pre Auto DX crop (Automatické orezanie DX) . Kvalita snímky Veľkosť snímok Veľkosť súboru 1 Počet snímok 1 Kapacita vyrovnávacej pamäte 2 NEF (RAW), bezstratovo komprimované, 12-bitové ..

Oblasť snímky - Page 461

437 n ❚❚ Oblasť snímky DX (24×16) * * Vrátane snímok nasnímaných s objektívmi DX, keď je vybraná možnosť On (Zap.) pre Auto DX crop (Automatické orezanie DX) . Kvalita snímky Veľkosť snímok Veľkosť súboru 1 Počet snímok 1 Kapacita vyrovnávacej pamäte 2 NEF (RAW), bezstratovo komprimované, 12-bitové — 14 , 9 MB 303 38 NEF (RAW), bezstratovo komprimované, 14-bitové — 18 , 6 MB 236 29 NEF (RAW), komprimované, 12-bitové — 13 , 2 MB 411 54 NEF (RAW), komprimované, 14-bitové — 16 , 2 MB 343 41 NEF (RAW), nekomprimované, 12-bitové — 25 , 0 MB 303 30 ..

438 - Page 462

438 n 1 Všetky údaje sú približné. Veľkosť súboru sa mení podľa snímanej scény. 2 Maximálny počet snímok, ktoré možno uložiť do vyrovnávacej pamäte pri ISO 100. Klesne, ak je vybraná možnosť Optimal quality (Optimálna kvalita) pre JPEG compression (JPEG kompresia) , citlivosť ISO je nastavená na Hi 0,3 alebo viac, High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO) je zapnutá, iba ak je zapnuté ovládanie citlivosti ISO alebo ak je citlivosť ISO nastavená na ISO 1 600 alebo viac, alebo je zapnutá možnosť redukcie šumu pri dlhej expozícii, aktívna fun..

439 - Page 463

439 n Výdrž batérie Počet snímok, ktoré možno zhotoviť pomocou plne nabitých batérií, sa mení podľa stavu batérie, teploty okolia a spôsobu používania fotoaparátu. V prípade batérií typu AA sa kapacita taktiež mení podľa výrobcu a podmienok pri uskladnení. Niektoré batérie sa nedajú použiť. Vzorové hodnoty pre tento fotoaparát a voliteľný multifunkčný Battery Pack MB-D12 sú uvedené nižšie. • Norma CIPA 1 Jedna batéria EN-EL15 (fotoaparát) : Približne 900 snímok Jedna batéria EN-EL15 (MB-D12) : Približne 900 snímok Jedna batéria EN-EL18 (MB-..

440 - Page 464

440 n Výdrž batérie môžu skrátiť nasledujúce činnosti: • Používanie monitora • Držanie tlačidla spúšte stlačeného do polovice • Opakovaná činnosť automatického zaostrovania • Snímanie fotografií vo formáte NEF (RAW) alebo TIFF (RGB) • Dlhé časy uzávierky • Používanie voliteľného bezdrôtového vysielača WT-4 • Používanie voliteľnej jednotky GPS GP-1 • Používanie režimu stabilizácie obrazu s objektívmi VR Ak chcete naplno využívať nabíjateľné batérie EN-EL15 značky Nikon: • Udržujte kontakty batérie čisté. Znečistené kon..

Register - Page 465

441 n Register Symboly e (Programová automatika) ........................ 118 f (Clonová automatika) ................................ 119 g (Časová automatika) .................................. 120 h (Manuálny režim) ........................................ 122 S ............................................................................. 103 C L .................................................................. 103, 293 C H ........................................................................... 103 J ........................................................................... 10..

442 - Page 466

442 n Battery pack ................ 104, 297, 298, 320, 387 Beep (Pípanie) .................................................. 292 Bezdrôtová sieť ...................................... 245, 387 Bezdrôtové .............................................. 245, 387 Bezdrôtový vysielač ............................. 245, 387 Bezstratovo komprimované (typ) ............... 86 Black-and-white (Čiernobiely režim) ....... 347 Blesk ............................... 181, 188, 190, 380, 381 Blesky ........................................................ 181, 380 Blokovanie zábleskovej expozíc..

443 - Page 467

443 n Expozičný režim .............................................. 117 Expozimetre ............................................... 42, 291 Expozícia ...................... 115, 117, 128, 130, 132 Extended menu banks (Rozšírené súbory používateľských funkcií ponuky) ............. 270 Externý mikrofón .............................. 65, 70, 390 Eye-Fi upload (Prenos na kartu Eye-Fi) .... 339 F Farebná (bitová) hĺbka snímok vo formáte NEF (RAW) .......................................................... 86 Farebná teplota ............................ 146, 147, 152 File nam..

444 - Page 468

444 n J Jednorazové automatické zaostrovanie . 48, 91, 282 Jednotka GPS ................................................... 215 Jednotlivá snímka ........................................... 103 JPEG ....................................................................... 84 JPEG compression (Kompresia JPEG) ........ 86 JPEG, normálna kvalita ................................... 84 JPEG, vysoká kvalita ......................................... 84 JPEG, základná kvalita ..................................... 84 K Kapacita pamäťových kariet ....................... 436 Karta CompactFlas..

445 - Page 469

445 n Objektív ............................ 24–25, 212, 338, 371 Objektív bez vstavaného procesora ........ 371 Objektív so vstavaným procesorom . 25, 371 Objektív typu D ..................................... 371, 373 Objektív typu G ...................................... 371, 373 Objektívy bez vstavaného procesora ...... 212 Oblasť snímky .................. 25, 67, 68, 79, 82, 87 Obnovenie implicitných nastavení 193, 405 Obrazový uhol ................................. 79, 378–379 Odstraňovanie položiek (Moja ponuka). 368 Odstránenie ......................................

446 - Page 470

446 n Rýchlosť snímania .......................... 70, 104, 210 S S (malá) ................................................................. 87 S (malý) ................................................................. 68 Samospúšť ............................................... 103, 106 Saturation (Sýtosť) .......................................... 166 Save selected frame (Uložiť vybranú snímku) 77 Save selected frame (Uložiť zvolenú snímku) 74 Save/load settings (Uložiť/načítať nastavenia) ...................................................... 335 Screen tips (Tipy ..

447 - Page 471

447 n Use GPS to set camera clock (Použite GPS na nastavenie hodín fotoaparátu) ................ 217 Usporiadanie položiek (Moja ponuka) .... 369 UTC ...................................................... 27, 216, 229 Ú Údaje GPS .......................................................... 229 Údaje prehľadu ................................................ 230 Úprava videosekvencie .......................... 74, 341 V Veľkosť .................................................. 68, 87, 346 Veľkosť snímky .......................................... 87, 378 Viacnásobná expozícia ...

6MB1231N-04 - Page 472

Vytlačené v Európe SB3A04(1N) 6MB1231N-04 Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia spoločnosti NIKON CORPORATION. AMA14611

..
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Sk
Užívateľská príručka


Related Models

There are Total 47 Manuals For D800.