Nikon Guide till Digital Fotografi - D2H Manual

Sponsored Links

User Manual Summary


Search in this Manual:

Nikon Guide till Digital Fotografi - Page 1

Nikon Guide till Digital Fotografi med DIGITAL KAMERA Se

..

VARNING!: Främmande föremål på lågpassfiltret - Page 2

Dokumentationen till den här produkten består av handböckerna nedan. Läs alla an- visningar noggrant så får du ut mesta möjliga av kameran. Snabb-Start Guide Snabb-Start Guide hjälper dig genom uppackning och de första grundinställning- arna för din Nikon digitalkamera, att ta de första bilderna och överföra dem till en dator. Guide till Digital Fotografering Guide till Digital Fotografering (denna handbok) ger alla instruktioner för använd- ning av kameran. Referens-cd Referens-cd:n innehåller information om programvaran som medföljer kameran. Snabb-Start Guide innehålle..

Hurman läser den här handboken - Page 3

i Hurman läser den här handboken …om extra tillbehör, kameraskötsel och felsökning. …om anslutning till en dator eller TV-apparat… …om inspelning och uppspelning av röstmemon… Följande kapitel innehåller mer information om playback av miniatyrbilder och playback med zoom samt information… Menyguide Anslutningar Tekniska kommentarer Mer om playback Röstmemon När du är klar med de grundläggande kunskaperna om digital fotografi kan du läsa de här avsnitten för att få fullständig information om när och hur man ska använda kamerans kontroller. Nu är du klar att b..

rat), koppla bort nätadaptern och ta ur - Page 4

ii VARNING Titta inte mot solen genom söka- ren Att titta mot solen eller annan stark ljuskälla genom sökaren kan orsaka permanent synskada . Slå av strömmen genast om någon felfunktion upptäcks Om du märker att rök eller någon ovanlig lukt kommer från utrustningen eller från nätadaptern (saluförs sepa- rat), koppla bort nätadaptern och ta ur batteriet omedelbart, men se upp för brännskador. Fortsatt användning kan förorsaka personskada. Efter att ha tagit bort batteriet, bör utrustningen kontrolleras av auktoriserat Nikon servicecenter . Använd inte utrustningen där e..

När batteriet inte används skall polerna - Page 5

iii • Vid transport eller lagring skall de inte förvaras tillsammans med metallföremål som halsband eller hårnålar. • Sätt tillbaka terminallocket när du trans- porterar batteriet. Vid transport eller lagring ska de inte förvaras tillsammans med metallföremål som halsband eller hårnålar. • Batterier har en benägenhet att läcka när de är helt urladdade. För att und- vika skador på produkten, ta genast bort batterierna när de ingen laddning återstår . • När batteriet inte används skall polerna skyddas och batteriet förvaras på sval plats . • Omedelbar t efte..

Att vårda kamera och batteri - Page 6

iv Aktas för stötar Kameran kan sluta fungera om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer. Håll produkten torr Denna produkt är inte vattensäker och kan skadas om den doppas i vatten eller utsätts för alltför hög fuktighet. Fukt kan orsaka att interna delar rostar och får oreparabla skador. Undvik plösliga temperaturväxlingar Plötsliga temperaturväxlingar sådana som uppstår när man går in i eller lämnar en uppvärmd byggnad på en kall dag, kan or- saka att kondens bildas inuti kameran. För att förebygga kondens bör kameran placeras i en väska eller plastp..

v - Page 7

v • Förvara batteriet på en sval, torr plats. Sätt på terminalskyddet innan du lägger bort batteriet. Meddelanden på monitorn • Monitorn kan innehålla några pixlar som alltid lyser eller som inte lyser. Detta är typiskt för alla TFT LCD-monitorer och betyder inte något fel. Bilder som spelas in med kameran kommer inte att påverkas. • Bilder kan vara svåra att betrakta på moni- torskärmen vid starkt omgivande ljus. • Tryck aldrig hårt mot monitorns skärm, detta kan orsaka skada eller fel. Damm som fastnat på monitorns skärm kan av- lägsnas med en blåspensel. Flä..

Tillkännagivanden - Page 8

vi Tillkännagivanden • Ingen del av handboken som tillhör denna produkt får reproduceras, vida- rebefordras, skrivas ut, lagras i något inhämtningssystem eller översättas till något språk i någon form, med något hjälpmedel utan skrivet tillstånd från Nikon. • Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för den hårdvara och mjukvara som beskrivs i denna handbok när som helst och utan föregående un- derrättelse. • Nikon kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommit genom användning av denna produkt. • Trots att alla bemödanden gjorts för ..

Varumärkesinformation - Page 9

vii • Föremål som enligt lag är förbjudna att kopiera eller reproducera Enligt Brottsbalken är det förbjudet att kopiera, reproducera eller på annat sätt förfalska inom och utom riket gällande sedlar och mynt. Tillika är det ej tillåtet att kopiera eller reproducera frimärke, beläggningsstämpel eller annat offentligt eller för allmänheten avsett in- eller utländskt värdemärke alternativt kontrollmärke för mått, vikt, vara, handling eller annat. • Bestämmelser om upphovsrätt Kopiering eller återgivande av copyright-skyddade kreativa verk såsom böcker, musik, m..

Innehåll - Page 10

viii Innehåll För säkerhets skull ............................................................................................ ii Att vårda kamera och batteri ............................................................................ iv Tillkännagivanden ............................................................................................ vi Introduktion ...................................................................................................... 1 Översikt ............................................................................................................ 2 ..

ix - Page 11

ix Manuell fokusering .......................................................................................... 83 Exponering ....................................................................................................... 84 Mätning ........................................................................................................... 84 Exponeringsläge ............................................................................................... 85 Autoexponeringslås ......................................................................................... 95 Exponeringskom..

x - Page 12

x Filnamn ............................................................................................................ 166 Bildkvalitet ....................................................................................................... 167 Upplösning ...................................................................................................... 167 Raw-komprimering .......................................................................................... 167 Vitbalans .......................................................................................................... 167 I..

Introduktion - Page 13

1 Detta kapitel är indelat i följande avsnitt: Översikt Läs detta avsnitt som beskriver hur handboken är organi- serad och förklarar hur symboler används. Bli bekant med kamera Lägg ett bokmärke vid detta avsnitt och titta här under läsningen efter information om delarnas namn och funk- tion. Första Stegen Detta avsnitt ger detaljer om de steg du kommer att ta när du använder din kamera första gången: isättning av batteri och minneskort, montera objektiv och kamerarem och inställning av datum, tid och språk. Introduktion Innan du börjar Bli bekant med kamera 3–14 Över..

Introduktion—Översikt - Page 14

2 Introduktion—Översikt Denna ikon markerar inställningar som kan finjusteras med hjälp av Specialin- ställningsmenyn. Denna ikon markerar inställningar som kan justeras med hjälp av kamerans menyer. Översikt Om handboken Ta testbilder Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen (till exempel vi bröllop eller när kameran skall med på en resa), ta testbilder så att du är säker på att kameran fungerar normalt. Nikon kan inte göras ansvarig för skador som kan uppstå på grund av felfunktion. Life-Long Learning Som en del av Nikons åtagande “Life-Long Learning” för fort..

Kamerans kontroller och teckenfönster - Page 15

3 Introduktion—Bli bekant med kamera Ta några minuter och gör dig bekant med kamerans kontroller och teckenfönster. Det kan kanske vara till hjälp att lägga ett bokmärke vid detta avsnitt och återkomma hit när du läser vidare i fortsättningen av handboken. Kamerahus LCD-belysning Kontrollpanelen är bakgrundsbelyst så att du kan läsa av den i mörker. Du aktiverar belysningen genom att hålla strömbrytaren i -läget. När du släpper strömbrytaren förblir belysningen tänd så länge som kamerans exponeringsmätare är aktiva eller tills slutaren frigörs. Bli bekant med ka..

Introduktion—Bli bekant med kamera - Page 16

4 Introduktion—Bli bekant med kamera Kamerahuset (forts) Givare för omgivningsljus: 51, 57 Självutlösarlampa: 123 Blixtsynkroniseringskontakt: 117 10-stifts fjärrkontrollanslutning: 235 A/V-anslutning (under lock): 222 Uttag för blixtsyn- kronisering och 10-stiftsanslutning för fjärrstyrning (på lockets insida) Knapp för objektivfrigöring: 21 USB -anslutning (under lock): 224 Fokuseringslägesomkopplare: 72 Batteriluckans frigöringsspärr: 17 Strömförsörjningsanslutning (under lock): 231 Sekundär funktionsratt: 12 Knapp för förhandsgranskning av skärpedjup: 85 Sekundär ..

Introduktion—Bli bekant med kamera - Page 17

5 Introduktion—Bli bekant med kamera Spak för okularslutare: 31 Sökarens okular: 31, 232 Ta bort ( ): 35, 138 Formatera ( ): 23 Playback ( ): 130 Monitor: 16, 35, 237 Meny ( ): 39 Miniatyr ( ): 134 Skydda ( ): 137 Enter ( ): 40 Playbackzoom ( ): 136 Högtalare: 145 Bakre kontrollpanel: 8 Känslighet ( ISO ): 49 Bildkvalitet/upplösning ( QUAL ): 43 Vitbalans ( WB ): 53 Mikrofon: 140 Mikrofonknapp ( ): 140 AF-ON ( ) för fotografering med kameran i vertikalt läge: 73 Primär funktionsratt för fotografering med kame- ran i vertikalt läge: 12 Knapp för frigöring av kortfackets lucka (..

Introduktion—Bli bekant med kamera - Page 18

6 Introduktion—Bli bekant med kamera Övre kontrollpanel 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 8 22 20 19 18 9 10 11 12 13 21

..

Introduktion—Bli bekant med kamera - Page 19

7 Introduktion—Bli bekant med kamera 1 Slutartid ................................ 85, 93, 94 Värde för exponeringskompensation ................. 97 Antal bilder i gafflingssekvens ........... 98 Antal intervall för fotografering med intervalltimer ................................... 120 Brännvidd (objektiv utan processor) .................. 126 Känslighet (ISO-motsvarighet) ............ 49 2 Ikon för slutartidslås .......................... 94 3 Indikator flexibelt program ................ 87 4 Exponeringsläge ................................ 85 5 Minneskortsindikator ............

Introduktion—Bli bekant med kamera - Page 20

8 Introduktion—Bli bekant med kamera Bakre kontrollpanel 1 3 2 4 5 6 7 9 8 13 10 11 12

..

Introduktion—Bli bekant med kamera - Page 21

9 Introduktion—Bli bekant med kamera 1 Bank för egna inställningar .............. 173 2 “Återstående”-indikator .............. 28, 47 3 Bank med inställningar för Shooting-menyn .............................. 162 4 Känslighetsindikator (ISO) .................. 49 Automatisk känslighetsindikator ...... 183 5 Känslighet ......................................... 49 Känslighet (hög förstärkning) ............ 49 Beräknat antal återstående exponeringar ............................... 28, 47 Röstmemots längd .......................... 141 Finjustering av vitbalans ...........

Introduktion—Bli bekant med kamera - Page 22

10 Introduktion—Bli bekant med kamera Sökarens display 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 23 2 1

..

Introduktion—Bli bekant med kamera - Page 23

11 Introduktion—Bli bekant med kamera 1 8 mm referenscirkel för centrumvägd mätning ............................................ 84 2 Fokuseringsramar (fokuseringsområden) ........................ 74 Spotmätningsmål .............................. 84 3 Fokuseringsindikator ......................... 32 4 Mätning ............................................ 84 5 Gafflingsindikator ............ 100–102, 105 6 Automatiskt exponeringslås (AE) ....... 95 7 Slutartidslås ....................................... 94 8 Slutartid ...................................... 85–93 9 Bländarlå..

Introduktion—Bli bekant med kamera - Page 24

12 Introduktion—Bli bekant med kamera Kommandorattar Primär och sekundär kommandoratt används fristående eller i kombination med andra reglage för att justera flera olika inställningar. För enkel åtkomst vid fotografering med kameran i stående riktning finns rattar i närheten av avtryckaren, som dubblerar funk- tionen hos primär och sekundär kommandoratt ( 4). Bildkvalitet/- storlek Känslighet Vitbalans Blixtsynkroni- seringsläge Gaffling Kommandolås Primär funktionsratt Exponerings- kompensation Exponerings- läge Sekundär funktionsratt Bildkvalitet och upplösning St..

Introduktion—Bli bekant med kamera - Page 25

13 Introduktion—Bli bekant med kamera Exponering Välja en bländare (exponeringsläge A eller M ; 90, 92). Välja exponeringsläge ( 86–93). Välja en slutartid (exponeringsläge S eller M ; 88, 92). Välja en kombination av bländare och slutartid (exponeringsläge P ; 86). Ställa in exponeringskompensation ( 97). Bländarlås (exponeringsläge A eller M ; 94). Slutartidslås (exponeringsläge S eller M ; 94). Aktivera eller avbryt gaffling/välj antalet bilder i en gafflingssekvens ( 98, 103). Välja stegökning i gafflingsexponering ( 99, 103). Blixtinställningar Välja ett blix..

Multiväljaren används i följande operationer: - Page 26

14 Introduktion—Bli bekant med kamera Multiväljaren Multiväljaren används i följande operationer: Menynavigering Avbryta och återgå till föregå- ende meny ( 40). Fotografering Välja fokuseringsområdet till vänster om det aktuella foku- seringsområdet ( 74). Playback i helskärms- läge Visa föregående sida med fotoinformation ( 132). Playback av småbilder Markera miniatyren till vänster om den aktuella miniatyren ( 134). Menynavigering Flytta markeringslisten uppåt ( 39). Fotografering Välja fokuseringsområdet ovanför det aktuella fokuseringsom- rådet ( 74). Playback ..

Göra kameran klar för användning - Page 27

15 Introduktion – Första stegen Sätt i batteriet 17 STEG 2 Välja språk 18 STEG 3 Ställa in tid och datum 19 STEG 4 Innan du använder din kamera för första gången, komplettera följande steg: Montera kameraremmen 16 STEG 1 Montera ett objektiv 20–21 STEG 5 Sätt i minneskort 22–24 STEG 6 För att lära mer om batterier och alternativa strömkällor, se: • Tekniska noteringar: Extra tillbehör .......................................... 231 • Vård av kamera och batteri ..................................................... iv–v För att lära mer om objektiv för D100, se:..

Introduktion – Första stegen - Page 28

16 Introduktion – Första stegen 1 EN-EL4-batterier ( 17) Uppladdningsbara Litium-jonbatterier av typ EN-EL4 kan förse kompatibla enheter med infor- mation om batteriets laddningsstatus vilket innebär att snabbladdaren MH-21 kan visa den aktuella laddningsnivån och ladda batteriet utifrån detta. När ett EN-EL4 sätts in i kameran visas batteriets laddningsstatus i sex nivåer. Utförlig information om batteriets laddning och livslängd samt det antal bilder som tagits sedan det senast laddades, kan visas med hjälp av alternativet Battery info på Setup-menyn ( 216). Steg 1—Montera..

Introduktion – Första stegen - Page 29

17 Introduktion – Första stegen Steg 2—Sätt i batteriet Din kamera drivs av ett enda laddningsbart Nikon EN-EL4 litium-ion-batteri (ingår). 2 .1 Ladda batteriet EN-EL4-batteriet är inte helt laddat vid leverans. För att maximera drifts- tiden bör du ladda batteriet i den medföljande snabbladdaren MH-21 innan du använder kameran (utförliga anvisningar finns i bruksanvis- ningen till MH-21). När batteriet är helt urladdat tar det ca. 100 minuter att ladda det helt. 2 .2 Stäng av kameran Stäng av kameran innan du sätter i eller tar bort batterier. 2 .3 Ta bort batterifackets..

Introduktion – Första stegen - Page 30

18 Introduktion – Första stegen Steg 3—Välja språk Kamerans menyer och meddelanden kan visas på något av följande språk: tyska, eng- elska, spanska, franska, kinesiska och japanska. Slå på kameran. 3 .1 Öppna menysystemet. Om ett alterna- tiv är markerat trycker du multiväljaren åt vänster tills ikonen till vänster om menyn är markerad. A 100 NORM DSC ON A SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality File name Image size Raw compression White bal. 3 .2 Återgå till SETUP-menyn. OFF OFF ON En 0 Format LCD brightness Mirror lock-up Vide..

Steg 4—Ställa in tid och datum - Page 31

19 Introduktion – Första stegen Steg 4—Ställa in tid och datum Klockslag och datum lagras med alla bilder. För att säkerställa att bilderna stämplas med rätt klockslag och datum öppnar du Setup-menyn ( 18) och ställer sedan in klocka och datum på följande sätt. Klockbatteriet Klockkalendern drivs av ett separat, icke laddningsbart CR1616 Litium-batteri som håller i ungefär 4 år. När detta batteri tar slut visas symbolen på den övre kontrollpanelen när exponeringsmätarna är påslagna. Information om hur du byter klockbatteriet finns i “Tekniska noteringar: Vårda ..

Introduktion – Första stegen - Page 32

20 Introduktion – Första stegen 5 .1 Slå av kameran Slå av kameran innan du monterar eller tar bort objektivet . 5 .2 Montera objektivet Håll monteringsindex på objektivet mitt emot monteringsindex på kamerahuset och placera och placera objektivet i kamerans bajonettfattning. Var noga med att inte trycka in knappen för frigöring av objektivet och vrid objektivet moturs tills det klickar in på plats. 5 .3 Lås bländarringen vid minsta bländare Det här steget är inte nödvändigt om du an- vänder ett objektiv av typ G utan bländarring. Om du använder ett objektiv av en annan..

Skydda kameran mot smuts och damm - Page 33

21 Introduktion – Första stegen 5 Skydda kameran mot smuts och damm Damm, smuts och andra främmande föremål inuti kameran kan visa sig i form av fläckar på bilder eller i sökarbilden. När inget objektiv är monterat skall objektivfattningen täckas med kamerahuslocket BF-1A som medföljer din kamera. Vid objektivbyte eller när kamerahuslocket avlägsnas, bör objektivfattningen riktas neråt. Demontering av objektiv Se till att kameran är avslagen när objektivet tas bort eller byts ut. För att ta bort objektivet, tryck in och håll knappen för frigöring av objektivet intryc..

Introduktion – Första stegen - Page 34

22 Introduktion – Första stegen Inget minneskort Om det inte sitter något minneskort i kameran när ett laddat EN-EL4-batteri sätts i eller om kameran drivs av en nätadap- ter, visas vid exponeringsräknaren på kontrollpanelen och i sökaren. Steg 6—Sätt i minneskort Istället för film använder din Nikon digitalkamera CompactFlash ™ minneskort eller Mi- crodrive ® kort för att lagra bilder. För en lista över godkända minneskort, se “Tekniska noteringar: Godkända minneskort” ( 236). 6 .1 Slå av kameran Slå av kameran innan du sätter i eller tar bort minneskort. 6 ..

Introduktion – Första stegen - Page 35

23 Introduktion – Första stegen 6 .4 Formatera minneskortet Minneskort måste formateras innan de kan användas. Formatera minneskort När du formaterar ett minneskort tas all information i det bort. Se till att du kopierar de fotografier och den information som du vill behålla till en dator innan du fortsätter ( 223–226). Du formaterar kortet genom att slå på kameran och hålla ned knapparna ( och ). samtidigt i cirka två sekunder. Ett blinkande visas vid slutartiden och dessutom blinkar bildnumret. Om du trycker ned knapparna igen ytterligare en gång formateras minneskortet. O..

Introduktion – Första stegen - Page 36

24 Introduktion – Första stegen Minneskort • Minneskort kan vara heta efter användning. Iakttag försiktighet när korten tas ur kame- ran. • Formatera minneskort före första användningen. • Slå av strömmen före isättning eller urtagning av minneskort. Ta inte bort minneskort, slå inte av strömmen till kameran eller koppla inte bort extern strömkälla under formatering eller medan data spelas in, raderas eller kopieras till en dator. Underlåtenhet att iaktta dessa försiktighetsåtgärder kan resultera i förlust av data eller i skada på kamera eller min- neskort. • ..

Handledning - Page 37

25 Detta kapitel tar dig steg för steg genom processen att ta bilder och spela upp dem. Grunder för fotografering I det här avsnittet beskrivs hur du använder autofokusering och programmerad automatisk exponering för enkel sikta och tryck av-fotografering som ger perfekta resultat i de flesta situationer. Grunder för uppspelning Läs detta avsnitt för information om att granska bilder i monitorn. Handledning Grunderna för fotografering och uppspelning Grunder för uppspelning 35 Grunder för fotografering 26–34

..

Handledning—Grunder för fotografering - Page 38

26 Handledning—Grunder för fotografering Grunder för fotografering Ta dina första bilder Justera kamerans inställningar 29–30 STEG 2 Gör kameran klar 27–28 STEG 1 Det finns sex grundläggande steg för att ta bilder: Komponera en bild 31 STEG 3 Fokusering 32 STEG 4 Kontrollera exponering 33 STEG 5 Ta bilder 34 STEG 6 Mer information om hur batterinivån visas finns i: • Introduktion Första Stegen ...................................................... 15–24 Anvisningar om hur du återställer standardinställningarna finns i: • Ta bilder: Tvåknapps-återställning .......

Handledning—Grunder för fotografering - Page 39

27 Handledning—Grunder för fotografering Steg 1—Gör kameran klar Innan du tar bilder, gör kameran klar enligt beskrivning nedan. 1 .1 Slå på kameran Kontrollpanelen slås på och teckenfönstret i sökaren tänds. 1 .2 Kontrollera batterinivån Kontrollera batterinivån i sökaren eller i den övre kontrollpanelen. 1 * Ingen ikon visas när kameran drivs med extern AC-adapter. Ikon * Kontroll- panel Sökare Status Kommentar — Batteriet fullt uppladdat Indikatorerna för bländare och slutartid i den övre kontrollpanelen och alla indikatorer i söka- rens stängs av om inga åtg..

Kontrollera beräknat antal återstående exponeringar - Page 40

28 Handledning—Grunder för fotografering 1 .3 Kontrollera beräknat antal återstående exponeringar Antalet exponeringar som visas på kon- trollpanelen och i sökaren visar beräknat antal bilder som kan tas med de aktuella inställningarna. När numret når noll, blinkar -ikonen i den övre kontrollpanelen och en blinkande -ikon visas i sökaren. Inga fler bilder kan tas förrän du tar bort bilder eller sätter i ett nytt minneskort. Det kan gå att ta fler bilder med lägre bildkvalitet eller med mindre storlek. 1

..

Handledning—Grunder för fotografering - Page 41

29 Handledning—Grunder för fotografering Steg 2—Justera kamerans inställningar I den här vägledningen beskrivs hur du tar bilder med standardinställningarna i tabel- len nedan, med ett objektiv av typ G eller D. Information om när och hur du ändrar standardinställningarna finns i “Ta bilder” ( 37). 2 Grund- värde Alternativ Beskrivning Bildkva- litet Bildstor- lek Känslig- het Vitbalans Expone- ringsläge Fokusom- råde Centrala fokusom- rådet 74 Kameran fokuserar på motiv i centrala fokusom- rådet. (Programmerad automatik) 85– 93 Inbyggt exponeringsprogram som autom..

Handledning—Grunder för fotografering - Page 42

30 Handledning—Grunder för fotografering 2 .2 Välja Enpunkts-autofokusering ( 76) Vrid omkopplaren för AF-område till läge (Enpunkts-autofokusering). Med den här inställningen kan du välja mellan elva fokuseringsområden. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs låses fokuseringen på avståndet till motivet i det valda foku- seringsområdet. 2 .3 Välja enkelservo-autofokusering ( 72) Vrid omkopplaren för fokuseringsläge till läge S (enkelservo-autofokusering). Med den här inställningen fokuserar kameran automatiskt på motivet i det valda foku- seringsområdet när avtrycka..

Handledning—Grunder för fotografering - Page 43

31 Handledning—Grunder för fotografering Steg 3—Komponera en bild För att förhindra att bilder blir oskarpa på grund av ostadiga händer (skakningsoskärpa), håll kameran stadigt med båda händerna och med armbågarna tryckta mot kroppen som stöd. Håll i handgreppet med höger hand och håll i kameran underifrån med den vänstra. Den rekommenderade ställningen för att ta bilder är med den ena foten ett halvt steg framför den andra och överkroppen stilla. Sökarfokusering Sökaren har en diopterjustering som kan kompensera för olika personers syn. Du justerar sökarens fok..

Handledning—Grunder för fotografering - Page 44

32 Handledning—Grunder för fotografering Steg 4—Fokusering I enkelservo-AF fokuserar kameran på motivet i det valda fokuseringsområdet när av- tryckaren trycks ned till hälften. När du har centrerat fokuseringsramarna på motivet trycker du ned avtryckaren halvvägs och kontrollerar fokuseringen i sökaren. Om du vill fokusera på ett motiv som inte är placerat i mitten använder du fokuserings- lås ( 80–81) eller väljer det fokuseringsområde som innehåller motivet med hjälp av multiväljaren ( 74). Information om vad du ska göra om kameran inte kan fokusera med autofokus..

Handledning—Grunder för fotografering - Page 45

33 Handledning—Grunder för fotografering Steg 5—Kontrollera exponeringen I exponeringsläge P (programmerad automatik), ställer kameran automatiskt in slutartiden och bländaren när avtryckaren trycks ned halvvägs. Innan du tar bilden läser du av indikatorerna för slutartid och bländare i sökaren. Om bilden skulle bli under- eller överexponerad med de aktuella inställningar visas någon av följande indikatorer vid slutartiden eller bländaren. Slutartid och kameraskakning För att förhindra oskärpa orsakad av kameraskakning bör slutartiden vara kortare än inversen av obje..

Handledning—Grunder för fotografering - Page 46

34 Handledning—Grunder för fotografering Medan bilden spelasin och lagras på minneskortet, lyser kortlampan intill kortfacket lock. Skjut inte ut minneskor- tet, slå inte av kameran och ta inte bort eller koppla loss strömkällan förrän kortlampan har slocknat . Att ta bort minneskortet eller stänga av strömmen kan i så fall resultera i förlust av data. Steg 6—Ta bilder Tryck avtryckaren mjukt i botten för att ta bilden. Fotografera inte starka ljuskällor Undvik att ta bilder med kameran riktad mot solen eller andra starka ljuskällor. Intensivt ljus kan försämra funktione..

För att radera flera bilder, använd alternativet - Page 47

35 Handledning—Grunder för uppspelning Grunder för uppspelning Granska bilder För att spela upp bilder, tryck på -knappen. Den senast tagna bilden visas i moni- torn. Granska ytterligare bilder För att bläddra igenom bilder i den ordning de tagits, tryck multiväljaren neråt. Tryck multiväljaren uppåt för att se bilderna i omvänd ordning. För att snabbt bläddra igenom bilderna på minneskortet, tryck in och håll upp- eller nerknapparna på multiväljaren intryckta. När den sista bilden på minneskortet visas kan du återvända till den första bilden genom att trycka multiv..

Fotografering med intervalltimer - Page 49

37 I “handledning: Grunder för fotografering,” har du lärt dig grundläggande operationer för att ta bilder med de allra vanligaste inställningarna. Detta avsnitt förklarar hur och när du kan justera kameran inställningar för att passa olika fotograferingsförhållanden. Ta bilder Detaljerna Objektiv utan inbyggd processor 124–127 Tvåknapps-återställning 128 Självutlösare 123 Fotografering med intervalltimer 118–122 Blixtfotografering 106–117 Exponering 84–105 Fokus 72–83 Bildjustering 65–69 Vitbalans 51–64 Känslighet (ISO-motsvarighet) 48–50 Använda kamer..

Ta bilder - Page 50

38 Ta bilder I diagrammet nedan visas den vanliga ordningen för justering av inställningar när du tar bilder. Innan du fortsätter bör du läsa avsnittet "Använda kamerans menyer" ( 39) för information om menyåtgärder.. Bildkvalitet och storlek ........................................................................ 41–47 Välja fotograferingsläge ...................................................................... 70–71 Fokus ................................................................................................. 72–83 Exponering: Mätning ..........................

Ta bilder—Använda kamerans menyer - Page 51

39 Ta bilder—Använda kamerans menyer Följande fyra avsnitt beskriver inställningar som kan nås via kamerans menyer. Du öppnar kamerans menysystem genom att trycka på -knappen. A 100 NORM DSC ON A SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality File name Image size Raw compression White bal. Placera markören på den valda menyn. OFF OFF ON En 0 Format LCD brightness Mirror lock-up Video mode Language Image comment SET UP Date Auto image rotation 3 Om ett menyalternativ är markerat trycker du på -knappen. A 100 NORM DSC ON A SHOOTING MENU Shooting m..

Ta bilder—Använda kamerans menyer - Page 52

40 Ta bilder—Använda kamerans menyer • För att återgå till föregående meny utan att göra något val, tryck multiväljaren åt vänster. • Val av vissa alternativ görs från en undermeny. Repetera Steg 3 och 4 för att göra val från en undermeny. • Vissa menyposter är inte tillgängliga medan bilder spelas in till minneskortet. • När du trycker på -knappen eller mitt på multiväljaren utförs samma åtgärd som om du trycker multiväljaren åt höger. I vissa fall kan du bara göra ett val med -knappen eller genom att trycka mitt på multiväljaren. Att lämna menyern..

Ta bilder—Bildkvalitet och storlek - Page 53

41 Ta bilder—Bildkvalitet och storlek Bildkvalitet och storlek Effektiv användning av minnet Tillsammans bestämmer bildkvalitet och storlek hur mycket utrymme varje bild tar upp på minneskortet. Bildkvalitet D2H hanterar följande alternativ för bildkvalitet (visas i fallande ordning efter bildkvalitet och filstorlek): Alternativ Beskrivning NEF+JPEG Fine Två bilder registreras, en i NEF-format (RAW) och en i högkvalitets JPEG-format. NEF+JPEG Basic Två bilder registreras, en i NEF-format (RAW) och en i baskvalitets JPEG-format. NEF+JPEG Normal Två bilder registreras, en i NEF-fo..

Ta bilder—Bildkvalitet och storlek - Page 54

42 Ta bilder—Bildkvalitet och storlek Du kan ställa in bildkvaliteten med alternativet Image quality på Shooting-menyn eller genom att trycka på QUAL -knappen och sedan vrida på den primära funktionsratten. Om du väljer NEF (Raw) kan du därefter välja ett komprimeringsalternativ på Raw compression -menyn. Image Quality-menyn 1 Markera Image quality på Shooting-menyn ( 167) och tryck sedan multiväljaren åt höger. A 100 NORM DSC ON A SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality File name Image size Raw compression White bal. Vitbalansgafflin..

Ta bilder—Bildkvalitet och storlek - Page 55

43 Ta bilder—Bildkvalitet och storlek QUAL -knappen Du kan också ställa in bildkvaliteten genom att trycka på QUAL -knappen och sedan vrida den primära funktions- ratten (lägg märke till att NEF-komprimering (RAW) bara kan justeras på Raw compression -menyn). Bildkvaliteten visas i den bakre kontrollpanelen och i sökarens sidolist: Bakre kontrollpanel Sökare Alternativ NEF (RAW) NEF+JPEG Fine NEF+JPEG Basic NEF+JPEG Normal TIFF (RGB) JPEG Normal JPEG Fine JPEG Basic Bakpanel RAW RAW+FINE RAW+ BASIC RAW+ NORM TIFF NORM FINE BASIC Sökare

..

Ta bilder—Bildkvalitet och storlek - Page 56

44 Ta bilder—Bildkvalitet och storlek Raw Compression-menyn Raw compression -menyn styr om NEF-bilder (RAW) komprimeras eller inte. Den inställ- ning som väljs på Raw compression -menyn träder i kraft när bildkvaliteten är inställd på NEF + JPEG Fine , NEF + JPEG Normal , NEF + JPEG Basic eller NEF (Raw) . NEF- komprimering kan inte väljas med QUAL -knappen eller kommandorattarna. 1 Markera Raw compression på Shooting-menyn ( 167) och tryck sedan multiväljaren åt höger. A 100 NORM DSC ON A SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality File n..

Ta bilder—Bildkvalitet och storlek - Page 57

45 Ta bilder—Bildkvalitet och storlek 2 Markera önskat alternativ och tryck sedan multiväl- jaren åt höger. Shooting-menyn visas. Du kan ställa in bildstorleken med alternativet Image Size (Bildstorlek) på fotografe- ringsmenyn eller genom att trycka på QUAL -knappen och sedan vrida på den sekundära kommandoratten. Lägg märke till att det valda alternativet inte påverkar storleken på NEF-bilder (RAW). När du öppnar NEF-bilder i den programvara som medföljer kameran eller i Nikon Capture 4, har de storleken 2464 × 1632 pixlar. Image Size-menyn 1 Markera Image size på Shoo..

Minneskortets kapacitet och bildkvalitet/upplösning - Page 58

46 Ta bilder—Bildkvalitet och storlek Bildkvalitet Minneskortets kapacitet och bildkvalitet/upplösning Följande tabell visar det uppskattade antalet bilder som kan lagras på ett 512 MB-kort vid olika inställningar av bildkvalitet och upplösning. Raw- komprimering Upplösning Filstorlek * Antalet bilder * Buffertkapacitet † NEF+JPEG Fine 24 24 25 25 †† †† 58 66 ** ** 7,9MB 7,1MB L ‡ M ‡ L ‡ M ‡ Comp. NEF (Raw) NEF (Raw) NEF+JPEG Normal 24 24 25 25 †† †† 67 71 ** ** 6,6MB 6,1MB L ‡ M ‡ L ‡ M ‡ Comp. NEF (Raw) NEF (Raw) NEF+JPEG Basic 24 24 25 25 ††..

Ta bilder—Bildkvalitet och storlek - Page 59

47 Ta bilder—Bildkvalitet och storlek * Alla värden är uppskattade. Storleken på JPEG-filer varierar beroende på motivet. † Maximalt antal bilder som kan lagras i minnesbufferten. ‡ Bildstorleken gäller bara för JPEG-bilder. När du öppnar NEF-bilder i den programvara som medföljer kameran eller i Nikon Capture 4, har de storleken 2464 × 1632 pixlar. ** Total filstorlek för NEF- (RAW) och JPEG-bilder. Filstorleken för komprimerade NEF-bilder (RAW) är ca. 50 till 60 procent av okomprimerade NEF-bilder. †† Antal återstående komprimeringar som visas i kontrollpanelen ..

Ta bilder—Känslighet (ISO-motsvarighet) - Page 60

48 Ta bilder—Känslighet (ISO-motsvarighet) Känslighet är den digitala motsvarigheten till filmhastighet. Ju högre känslighet, desto mindre ljus krävs för att utföra en exponering vilket ger möjlighet till snabbare slutartider eller mindre bländare. Känsligheten kan ställas in mellan värden som ungefär motsvarar ISO 200 - ISO1600 i steg om 1 / 3 EV. De högre värdena HI-1 (ungefärligt motsvarande ISO 3200) och HI-2 (un- gefärligt motsvarande ISO 6400) är även tillgängliga för situationer då hög känslighet ska prioriteras. Du kan ställa in känsligheten med alterna..

Ta bilder—Känslighet (ISO-motsvarighet) - Page 61

49 Ta bilder—Känslighet (ISO-motsvarighet) b1—ISO Auto ( 182) När du ställt in den egna inställningen b1 ( ISO Auto ) på On, varierar kameran automatiskt känsligheten utifrån det värde som valts av dig för att erhålla optimal exponering. Känsligheten kan inte ställas in på HI-1 eller HI-2 när ISO Auto är aktiverat och det går heller inte att ställa in ISO Auto på ON när ISO är inställt på HI-1 eller HI-2 . d6—Control Panel/Viewfinder Display>Rear Control Panel ( 192) Om du ställer in den egna inställningen d6 ( Control panel/viewfinder display > Rear co..

Ta bilder—Känslighet (ISO-motsvarighet) - Page 62

50 Ta bilder—Känslighet (ISO-motsvarighet) b2—ISO Step Value ( 183) Beroende på vilket alternativ som valts för den egna inställningen b2, kan känsligheten även ställas in i steg motsvarande ½ eller 1 EV. ISO step value inställt på 1/2 step ISO step value inställt på 1 step Om det går, behålls den aktuella känslighetsinställningen när stegvärdet ändras. Om den aktuella känslighetsinställningen inte är tillgänglig för nästa stegvärde avrundas känsligheten till närmast övre inställning.

..

Välj färgtemperatur från en lista med värden ( - Page 63

51 Ta bilder—Vitbalans Vitbalans Att hålla färgen Färgen på det ljus som reflekteras av ett föremål varierar med färgen på ljuskällan. Den mänskliga hjärnan kan anpassa sig till ändringar av ljuskällans färg vilket betyder att vita föremål blir vita oavsett om de befinner sig i skugga, direkt solljus eller under glödlampsljus. Till skillnad från film som används i filmkameror kan digitala kameror imitera denna justering genom att bearbeta information från kamerans 1005-pixlars- givare, LBCAST-bildgivare och givare för omgivningsljus, utifrån ljuskällans färg. D..

Ta bilder—Vitbalans - Page 64

52 Ta bilder—Vitbalans Du kan ställa in vitbalansen med alternativet White bal. på Shooting-menyn eller genom att trycka på WB -knappen och sedan vrida på den primära funktionsratten. White Bal-menyn 1 Markera White bal. i tagningsmenyn ( 167) och tryck multiväljaren åt höger. A 100 NORM DSC ON A SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality File name Image size Raw compression White bal. 2 Markera önskat alternativ och tryck sedan multiväl- jaren åt höger. Om du har valt Choose color temp. visas en meny med färgtemperaturer ( 56). Om du har..

Ta bilder—Vitbalans - Page 65

53 Ta bilder—Vitbalans WB -knappen Du kan även ställa in vitbalansen genom att trycka på WB -knappen och sedan vrida på den primära komman- doratten. Vitbalansen visas i den bakre kontrollpanelen och i sökarens sidolist: Bakre kontrollpanel Sökare e5—Auto BKT Set ( 196) Om du ställer in den egna inställningen e5 ( Auto BKT Set ) på WB bracketing , skapar kameran flera bilder varje gång slutaren utlöses. Vitbalansen varieras för varje bild genom att det värde som valts på White Balance-menyn eller med ISO -knappen gafflas.

..

Finjustering av vitbalans - Page 66

54 Ta bilder—Vitbalans 2 Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till det önskade värdet och tryck sedan multiväljaren åt höger. Shoo- ting-menyn visas. Finjustering av vitbalans Med andra inställningar än ( Choose color temp. ) och PRE (förinställt), kan vitba- lansen finjusteras för att kompensera för variationer i ljuskällans färg eller för att införa en avsiktlig varm eller kall ton i en bild. Högre inställningar kan användas för att bilder ett blåstick eller för att kompensera för ljuskällor med en gul eller röd ton. En lägre vitbalans kan göra bilderna me..

Finjustering och färgtemperatur - Page 67

55 Ta bilder—Vitbalans WB -knappen Du kan också finjustera vitbalansen genom att trycka på WB -knappen och sedan vrida på den sekundära komman- doratten. Vitbalansen visas i den bakre kontrollpanelen. Vid andra inställningar än ±0, visas -ikonen i bakre kontrollpanelen och i sökarens sidolist: Bakre kontrollpanel Sökare Finjustering och färgtemperatur Nedan visas uppskattade färgtemperaturer för andra inställningar än A (auto) (värdena kan skilja sig från de färgtemperaturer som anges av fotofärgmätare): +3 2700K 2700K 4800K 4800K 5400K 6700K Shade (dagsljus) Cloudy (d..

Välja färgtemperatur - Page 68

56 Ta bilder—Vitbalans 2 Markera önskad färgtemperatur och tryck sedan multiväljaren åt höger. Shooting-menyn visas. Välja färgtemperatur Välj en inställning för ( Choose color temp. ) för att välja en av de 31 förinställda färgtemperaturvärdena mellan 2500K och 10000K (i steg om ca. 10 mired) (lägg märke till att de önskade resultaten inte erhålls med blixt eller lyrsrörsbelysning). Färgtem- peraturen kan väljas på vitbalansmenyn eller med WB -knappen och den sekundära kommandoratten. White Balance-menyn 1 Markera Choose color temp. på White Balance- menyn ( 52)..

Registrera nya värden med kameran - Page 69

57 Ta bilder—Vitbalans Förinställd vitbalans Du kan spara och återanvända egna vitbalansinställningar för fotografering under blan- dade ljusförhållanden eller för att kompensera för ljuskällor med starka färgstick. Du kan spara egna inställningar i fem förinställningar (d-0 – d-4). ! Det finns fyra alternativ tillgängliga för inställning av förinställd vitbalans: Registrera nya värden med kameran (1) Komponera en bild med ett neutralt grått eller vitt föremål och tryck sedan på avtryckaren för att mäta vitbalansen ( 59). (2) Mät vitbalansen med givaren för..

Mäta ett värde för vitbalans - Page 70

58 Ta bilder—Vitbalans Mäta ett värde för vitbalans Du kan mäta vitbalansen med referens till ett neutralt grått föremål eller genom att mäta färgen på ljuskällan. Det nya värdet för vitbalansen sparas automatiskt i förinställ- ning d-0. Beskrivning Ett neutralt grått eller vitt föremål placeras under den belysning som ska används i bilden. Därefter mäts vitbalansen med kamerans 1005-pixlars RGB-givare. Använd det här alternativet för blixtfotografering eller när motivet och kameran står under olika belysning. I studiouppsättningar kan en 18 procents diffusionsp..

Ta bilder—Vitbalans - Page 71

59 Ta bilder—Vitbalans 2 Släpp kort upp WB -knappen och tryck sedan ned den igen tills -ikonen i den bakre kontrollpanelen och i sökarens sidolist börjar blinkar. En visas även i den övre kontrollpanelen och vid antalet bilder i sökaren. 3 Mäta vitbalansen med ett neutralt grått eller vitt föremål… …komponera bilden så att referensföremålet fyller hela sökaren och tryck ned avtryckaren helt. Kameran mäter ett vitbalansvärde och lagrar det i förinställning d-0. Ingen bild tas. Vitbalansen kan mätas på rätt sätt även om kameran inte har fokuserat på motivet. Mät..

Ta bilder—Vitbalans - Page 72

60 Ta bilder—Vitbalans 4 Om kameran kunde mäta vitbalansens värde, blinkar i cirka tre sekunder i kontrollpanelerna samtidigt som visas blinkande i sökaren. Övre kontrollpanel Bakre kontrollpanel Sökare Om belysningen är för mörk eller för ljus, eller om vissa typer av konstgjord belysning används vid mätning av vitbalansen med givaren för omgivningsljus, kan det hända att kameran inte kan mäta vitbalansen. visas blinkande i kontrollpanelerna och i sökaren under cirka tre sekunder. Återgå till steg 3 och mät vitbalansen igen. Om kameran inte kan mäta vitbalansen med enb..

Välj en förinställd vitbalans: WB-knappen - Page 73

61 Ta bilder—Vitbalans Välj en förinställd vitbalans Så här ställer du in vitbalansen på ett förinställt värde: 1 Markera White bal. preset på White Balance-menyn ( 52) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Menyn här till höger visas. (Om du vill återgå till Shooting- menyn trycker du på -knappen.) d-0 : d-0 d-1 d-3 d-2 d d d d d d d d d d d d-4 d 4 d d 4 4 d d-4 d d 4 4 d d-4 Set Select SHOOTING MENU 2 Förinställningarna identifieras med en ikon eller en miniatyrbild, ett namn (d-0–d-4) och en kommen- tar. Markera önskad förinställning genom att trycka multiv..

Ta bilder—Vitbalans - Page 74

62 Ta bilder—Vitbalans 5 Tryck multiväljaren åt höger för att ställa in vitbalan- sen på värdet i den valda förinställningen och sedan återgå till Shooting-menyn. White bal. SHOOTING MENU Fluorescent Direct sunlight Flash Cloudy Shade Choose color temp. White bal. preset Ange en kommentar Om du vill ange en beskrivande kommentar med högst 36 tecken för en vald förinställd vitbalans, markerar du förinställningen i listan med småbilder och trycker sedan mitt på multiväljaren enligt anvisningarna i steg 1–3 på föregående sida. Menyn som visas till höger visas då. O..

Kopiera vitbalans från en bild (endast d-1–d-4) - Page 75

63 Ta bilder—Vitbalans 3 Tryck på -knappen för att återgå till småbildsvis- ning. d-0 d-1 d-3 d-2 d d d d d d d d d d d d-4 d 4 d d 4 4 d d-4 d d 4 4 d d-4 Set Select SHOOTING MENU d-1 : Beach Kopiera vitbalans från en bild (endast d-1–d-4) Om du vill kopiera ett vitbalansvärde från en bild på min- neskortet till en vald förinställning (endast d-1–d-4), mar- kerar du förinställningen i småbildsvisningen och trycker sedan mitt på multiväljaren enligt anvisningarna i steg 1–3 på sidan 61. Menyn som visas här till höger visas då. OK d-1 Set Edit comment Select image..

Ta bilder—Vitbalans - Page 76

64 Ta bilder—Vitbalans 4 Tryck mitt på multiväljaren för att kopiera vitbalans- värdet för den markerade bilden till den markerade förinställningen och sedan återgå till småbildsvis- ning. Om den markerade bilden har en kommentar kopieras den till kommentaren för den markerade förinställningen. d-1 : d-0 d-1 d- d d d-3 d-2 d d d d d d d d d d d d-4 d-4 d-4 d 4 d d 4 4 d d-4 d d 4 4 d d-4 Set Select SHOOTING MENU Nikon Capture 4 Med Nikon Capture 4 (säljes separat) kan du redigera vitbalansen för RAW-bilder som tagits med D2H på en dator. Det ändrade värdet kan kopieras d..

För mer distinkt konturskärpa: - Page 77

65 Ta bilder—Bildjustering Bildjustering Inställningar på tagningsmenyn Detta avsnitt beskriver inställningar som endast kan justeras från tagningsmenyn ( 161). För mer distinkt konturskärpa: Image Sharpening När du tar en bild, bearbetar kameran automatiskt bilden för att öka skillnaden mellan ljusa och mörka områden, vilket bidrar till att bilden förefaller skarpare. Alternativen på Image sharpening menyn ger dig kontroll over hur mycket skärpning som skall utföras. Kameran justerar automatiskt skärpningen utifrån motivet och hur övriga kamerainställningar har justera..

Ta bilder—Bildjustering - Page 78

66 Ta bilder—Bildjustering Justera kontrasten: Tone Compensation När bilder sparas på minneskortet bearbetas de så att bildens toner fördelas över bil- den, vilket förbättrar kontrasten. Tonkompensering utförs med hjälp av tonkurvor som definierar förhållandet mellan fördelningen av toner i den ursprungliga bilden och det kompenserade resultatet. Med alternativen på Tone compensation -menyn kan du styra vilken typ av kurva som används. Kameran optimerar automatiskt kontrasten genom att välja lämplig kurva. Kurvan varierar mellan olika bilder, även i motiv av samma typ. O..

Lämpliga färger för ett arbetsflöde: - Page 79

67 Ta bilder—Bildjustering Lämpliga färger för ett arbetsflöde: Color Mode D2H har flera olika färglägen som avgör den färgskala som är tillgänglig för färgåtergiv- ning. Välj ett färgläge utifrån hur bilderna ska bearbetas sedan. Väljs för porträtt som kommer att skrivas ut eller användas som de är, utan vidare modifiering. Fotografierna är anpassade till sRGB färgsystem. I (sRGB) (standard) Bilder tagna med denna inställning är anpassade till Adobe RGB färgsystem. Detta färgsystem är kapabelt att återge ett större färgtonomfång än sRGB, och gör det..

Ta bilder—Bildjustering - Page 80

68 Ta bilder—Bildjustering 2 Markera önskat alternativ och tryck sedan multiväl- jaren åt höger. Shooting-menyn visas. 1 Markera Color mode på Shooting-menyn ( 168) och tryck sedan multiväljaren åt höger. A 200 A A I 0 ° OFF SHOOTING MENU White bal. ISO Image sharpening Tone compensation Color mode Hue adjustment Intvl timer shooting Non-CPU lens data OK (sRGB) (AdobeRGB) (sRGB) Color mode SHOOTING MENU

..

Ta bilder—Bildjustering - Page 81

69 Ta bilder—Bildjustering Färgkontroll: Hue Adjustment Färgnyanser kan justeras inom ett omfång på omkring –9º till 9º i steg om 3º. Om man tar rött som en startfärg, betyder en höjning till ovanför 0º (grundvärdet) att en gulaktig ton införs, vilket gör att färg som skall vara röd vid en inställning på 0º ser mer orangefärgad ut. Sänkning av värdet till lägre än 0º för in en blåaktig ton och ger färg som borde vara röd vid 0º en dragning åt lila. 1 Markera Hue adjustment på Shooting-menyn ( 169) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Färgnyans Det..

Ta bilder—Välja fotograferingsläge - Page 82

70 Ta bilder—Välja fotograferingsläge Välja fotograferingsläge En bild, serietagning, självutlösare eller uppfälld spegel Fotograferingsläget avgör hur kameran tar bilder: en bild åt gången, i kontinuerlig följd, med tidsfördröjning eller med spegel uppfälld för att förbättra slutarresponsen och minimera vibrationer. Du väljer fotograferingsläge genom att trycka ned lä- gesrattens låsknapp och sedan vrida ratten till önskad inställning. Följande lägen finns: Kameran tar en bild varje gång avtryckaren trycks ned. Åtkomstlampan lyser under tiden bilden registrer..

Ta bilder—Välja fotograferingsläge - Page 83

71 Ta bilder—Välja fotograferingsläge Minnesbufferten Kameran är utrustad med en minnesbuffert för tillfällig lagring, som gör det möjligt att foto- grafera samtidigt som bilder sparas på minneskortet. När bufferten är full, inaktiveras slutaren tills tillräckligt med information överförts till minneskortet så att det finns plats för ytterligare en bild. I serietagningsläge går det att ta bilder så länge som avtryckaren hålls nedtryckt, även om hastigheten sänks när bufferten fyllts. Under tiden som bilder sparas på minneskortet lyser åtkomstlampan bredvid minnes..

Kontroll av kamerans fokusering - Page 84

72 Ta bilder—Fokus Fokus Kontroll av kamerans fokusering Detta avsnitt beskriver de alternativ som kontrollerar hur din kamera fokuserar: fokus- metod, val av fokusområde och AF-områdesmetod. Fokusmetod Fokusmetoden ställs in med fokusmetodväljaren på ka- merans framsida. Du kan välja mellan två autofokus (AF) metoder, vid vilka kameran fokuserar automatiskt när avtryckaren trycks ner till halvläge och en manuell fokus- metod, vid vilken fokuseringen måste justeras manuellt med hjälp av fokuseringsringen på objektivet: Kameran fokuserar när avtryckaren trycks ner till halvlä..

Ta bilder—Fokus - Page 85

73 Ta bilder—Fokus Förutsägbar fokusföljning Om kamerans autofokussystem upptäcker att motivet rör sig medan avtryckaren är nertryckt till halvläge, kommer det automatiskt att initiera förutsägbar fokusföljning. Om motivet mot eller ifrån kameran, kommer kameran att följa samtidigt som den gör försök att förutsäga var motivet kommer att befinna sig när slutaren utlöses. Vid enbilds-servo autofokus, kommer kameran att initiera förutsägbar fokusföljning om motivet rörde sig när avtryckaren trycktes ner till halvläge. Fokus låses då när motivet stannar. Vid serie..

Val av fokuseringsområde - Page 86

74 Ta bilder—Fokus Val av fokuseringsområde D2H har elva fokuseringsområden som tillsammans täcker en stor del av bildytan. Foku- seringsområdet kan väljas manuellt, vilket gör det möjligt att komponera huvudmotivet nästan var som helst i bilden, eller automatiskt, för att säkerställa att motivet närmast kameran alltid är fokuserat oavsett var det befinner sig i bilden (prioritet på närmaste motiv; 76). Gruppdynamisk AF kan användas för att fokusera på det närmaste motivet i en vald del av bilden ( 76). Du väljer fokuseringsområde genom att först vrida på fokuserin..

Ta bilder—Fokus - Page 87

75 Ta bilder—Fokus Välja fokuseringsområde för bilder i stående format Om avtryckaren för vertikal fotografering är upplåst, går det även att välja fokuseringsområde genom att trycka på AF- ON-knappen för vertikal fotografering och sedan vrida på den sekundära kommandoratten för vertikal fotografering. Det valda fokuseringsområdet visas i den övre kontrollpanelen och markeras en kort stund i sökaren. Vrid den sekundära kommandoratten medurs för att bläddra genom fokuseringsområdena i den ordning som anges till höger eller moturs för omvänd ordning. 10 9 8 11 1 7 ..

Ta bilder—Fokus - Page 88

76 Ta bilder—Fokus Autofokusering När omkopplaren för fokuseringsläge är inställd på S (enkelservo-autofokusering) eller C (kontinuerlig servo-autofokusering), fokuserar kameran automatiskt när avtryckaren trycks ned halvvägs. I det här avsnittet beskrivs fokuseringsalternativ som bara är till- gängliga i enkel- och kontinuerlig servo-AF. AF-områdesläge AF-områdesläget avgör hur fokuseringsområdet väljs och vad som inträffar om motivet rör sig utanför det valda fo- kuseringsområdet när kameran fortfarande fokuserar. Du väljer AF-områdesläge genom att vrida på mo..

Ta bilder—Fokus - Page 89

77 Ta bilder—Fokus Beskrivning Läge Ikona Kameran väljer automatiskt det fokuseringsområde som innehåller den del av motivet som befinner sig närmast kameran. Ofokuserade bilder vid fotografering av slumpmässigt rörliga motiv förhindras . Fokuserings- området kan inte väljas manuellt och fokuseringsområdena visas inte i sökaren eller på den övre kontrollpanelen. Kameran kan eventuellt inte välja det fokuseringsområde som innehåller det närmaste motivet när ett telefotoobjektiv används eller när motivet är dåligt upplyst. I dessa fall rekommenderas Enpunkts-AF. Dyna..

Sammanställning av Autofokus-alternativ - Page 90

78 Ta bilder—Fokus Val av fokusområde Aktivt fokusområde AF-områdes- metod Kontrollpanel- visning Sammanställning av Autofokus-alternativ Fokusme- tod Manuellt Visas i sökaren Enkelfälts AF AF-S Manuellt Visas i sökaren Enkelfälts AF AF-C Manuellt Visas i sökaren Dynamic AF Kameran väljer auto- matiskt fokuseringsom- råden från en manuellt utvald grupp Visas i sökaren Gruppdynamisk AF Automatiskt Visas ej Dynamisk-AF med prioritet på närmaste motiv Manuellt Visas i sökaren Dynamic AF Kameran väljer auto- matiskt fokuseringsom- råden från en manuellt utvald grupp Visas i..

Ta bilder—Fokus - Page 91

79 Ta bilder—Fokus Kameran fokuserar på motiv i valt fokusområde. Fokus är låst så länge avtryckaren är nertryckt till halvläge. Används till stillastående motiv när det finns tid att komponera bilden. Kameran fortsätter att fokusera på motiv i valt fokusområde medan avtryckaren hålls nertryckt till halvläge. Använd med rörliga motiv som kan komponeras kontinuerligt i ett fokuseringsområde. Används till stillastående motiv när det finns tid att komponera bilden. Kameran fokuserar på motiv i valt fokusområde. Om moti- vet flyttar sig innan kameran fokuserat, använ..

Ta bilder—Fokus - Page 92

80 Ta bilder—Fokus Fokuseringslås Med fokuseringslås kan du ändra kompositionen efter fokuseringen. Det gör det möj- ligt att fokusera på ett motiv som inte kommer att befinna sig inom något av de elva fokuseringsområdena i den slutliga kompositionen. Funktionen kan också användas när autofokuseringssystemet inte kan fokusera ( 82). Vid enbilds-servo AF, focus låses automatiskt när rätt-fokus-indikatorn ( ● ) syns i sökaren. Vid serie-servo AF, måste fokus låsas manuellt genom att använda AE-L/AF-L -knappen. För att komponera om en bild med hjälp av fokuslås: 1 Pla..

Det här alternativet styr huruvida - Page 93

81 Ta bilder—Fokus 3 Komponera om bilden och tryck avtryckaren i botten. Vid enbilds-servo AF, kommer fokus att förbli last mellan bilderna om du håller kvar knappen i halvläge, och tillåter då att du tar flera bilder med samma fokusinställning. Fokus kommer även att vara låst mellan exponeringarna så länge AE-L/AF-L -knappen hålls intryckt. Ändra inte avståndet mellan kamera och motiv medan fokuslåset är aktivt. Om ditt motiv flyttar sig, gör en ny fokusering på det nya avståndet. c2—AE-L/AF-L ( 186) Det här alternativet styr huruvida AE-L/AF-L -knappen låser foku..

Goda resultat med autofokusering - Page 94

82 Ta bilder—Fokus AF-belysning Om motivet är mörkt kan en blixt med AF-belysning användas för autofokusering. Goda resultat med autofokusering Autofokusering fungerar inte så bra under nedanstående förhållanden. Om kameran inte kan fokusera med autofokusering, använder du manuell fokusering ( 83) eller använder fokuseringslås ( 80) för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd och komponera sedan om bilden.

..

A-M Selection/Autofokus med manuell prioritet - Page 95

83 Ta bilder—Fokus Manuell fokusering Manuell fokusering kan göras med objektiv som inte stöder autofokus (icke-AF Nikkor-objektiv) eller när au- tofokus inte ger önskat resultat ( 82). För att fokusera manuellt, ställ fokusmetodväljaren på M och justerad med objektivets fokuseringsring tills bilden som syns i det matta fältet i sökaren är i fokus. Bilder kan tas när som helst, även när bilden inte är i fokus. Elektronisk avståndsmätare Om objektivet har en max.bländare på f/5.6 eller bättre ljusstyrka kan sökarens fokusindikator användas för att bekräfta om ett mo..

Kontrollera hur kameran ställer in exponering - Page 96

84 Ta bilder—Exponering Mätning Mätningsmetoden avgör hur kameran ställer in expone- ringen. Innan du tar bilder trycker du ned låsknappen för mätningsval och vrider mätratten till en metod lämplig för kompositionen och ljusförhållandena och bekräftar sedan ditt val i sökaren. Tre metoder finns (den typ av mätning som utförs kan variera med det objektiv som används): Exponering Kontrollera hur kameran ställer in exponering Kameran mäter en cirkel om 3 mm i diameter (ca 2% av bildytan). Cirkeln är centrerad i det mellersta fokuseringsområdet (i gruppdynamisk AF, i det..

Ta bilder—Exponering - Page 97

85 Ta bilder—Exponering Exponeringsläge Exponeringsläget avgör hur kameran ställer in slutartiden och bländaren vid justering av exponeringen. Fyra lägen finns: programmerad automatik ( P ), slutarprioriterad automatik ( S ), bländarprioriterad automatik ( A ) och manuellt läge ( M ). CPU-objektiv (Alla exponeringsmetoder) Om du använder ett CPU-objektiv utrustad med bländarring, måste bländarringen låsas vid dess minsta bländare (högsta siffra). Vid andra inställningar blir avtryckaren spärrad och en blinkande visas istället för bländare i kontrollpanel och sökare. ..

Objektiv utan inbyggd processor - Page 98

86 Ta bilder—Exponering P: Programmerad automatik Vid denna metod justerar kameran automatiskt slutartid och bländare i enlighet med ett inbyggt program (se nedan) för optimal exponering vid de flesta situationer. Denna metod rekommenderas för snapshots och andra situationer när du vill att kameran skall ta hand om inställning av slutartid och bländare. Justeringar kan göras med Flexprogram, exponeringskompensation ( 97) och exponeringsgaffling ( 98). Auto multi-program kan endast fungera med CPU-objektiv. Så här tar du bilder med programmerad automatik: 1 Tryck på -knappen oc..

Ta bilder—Exponering - Page 99

87 Ta bilder—Exponering Flexibelt program Du kan välja olika kombinationer av slutartid och bländare genom att vrida på den primära kommandoratten (flexibelt program). Alla kombinationer ger samma exponering. När det flexibla programmet är aktiverat visas en asterisk (*) bredvid exponeringslägesindikatorn i den övre kontrollpanelen. Om du vill återställa den ursprungliga slutartiden och bländaren, vrider du den primära kommandoratten tills indikatorn inte längre visas. Du kan också åter- ställa standardinställningarna genom att stänga av kameran, välja ett annat expon..

S: Slutartidsstyrd Auto - Page 100

88 Ta bilder—Exponering S: Slutartidsstyrd Auto Vid slutartidsstyrd auto väljer du slutartid och kameran ställer automatiskt in en blän- dare som ger optimal exponering. Slutartiden kan ställas in på värden mellan 30 s och 1 / 8000 s. Använd lång slutartid för att ge bilden ett intryck av rörelse genom oskärpa, eller en kort slutartid för att “frysa” rörelse. Slutartidsstyrd auto kan endast användas med CPU-objektiv. Så här tar du bilder med slutarprioriterad automatik: 1 Tryck på -knappen och vrid den primära kom- mandoratten tills S visas i sökaren och i den övre..

Ta bilder—Exponering - Page 101

89 Ta bilder—Exponering Objektiv utan inbyggd processor Exponeringsläge A (bländarprioriterad automatik) väljs automatiskt när ett objektiv utan in- byggd processor används. Exponeringslägesindikatorn ( S ) i den övre kontrollpanelen blinkar och A visas i sökaren. Mer information finns i “Bländarprioriterad automatik” ( 90). Växla från manuellt läge till slutarprioriterad automatik Om du väljer slutartiden i manuellt exponeringsläge och sedan väljer slutarprioriterad automatik utan att ändra slutartiden, blinkar indikatorn vid den visade slutartiden och slutaren kan i..

Ta bilder—Exponering - Page 102

90 Ta bilder—Exponering A: Bländarstyrd Auto Vid bländarstyrd auto, väljer du bländare med an kameran ställer in en slutartid som ger optimal exponering. Små bländare (höga siffror) ökar skärpedjupet, gör att både huvudmotiv och bakgrund blir i fokus. Stora bländare (låga siffror) mjukar upp bak- grundsdetaljer och släpper in mer ljus i kameran, ökar blixtens arbetsområde och gör bilder mindre mottaglig för oskärpa. Så här tar du bilder med bländarprioriterad automatik: 1 Tryck på -knappen och vrid den primära kom- mandoratten tills A visas i sökaren och i den ö..

Ta bilder—Exponering - Page 103

91 Ta bilder—Exponering Objektiv utan inbyggd processor Om du använder ett objektiv utan inbyggd processor och dess största bländare har angetts med alternativet Non-CPU lens data på Shooting-menyn ( 124), visas det aktuella f/-talet i sökaren och i den övre kontrollpanelen, avrundat till närmaste hela steg. I annat fall visas bara antalet steg ( , med högsta bländare som ) och du måste avläsa f/-talet på objektivets bländarring. Exponeringsvarning Om kameran inte kan ge korrekt exponering med den valda bländaren, visar den elektroniska analoga exponeringsskalan ( 93) i sök..

Förutsatt att en extern exponeringsmätare används - Page 104

92 Ta bilder—Exponering M: Manuell Vid manuell exponeringsmetod kontrollera du både slutartid och bländare. Slutartiden kan ställas med värden mellan 30 s och 1 / 8,000 s, eller, slutaren kan hållas öppen för en långtidsexponering ( ). Bländaren kan ställas in mellan minimum- och maxi- mumvärden för objektivet. Med hjälp av den elektroniska analoga exponeringsskalan i sökaren kan du justera exponeringen beroende på tagningssituationen och den aktuella uppgiften. För att ta en bild med manuell exponeringsmetod: 1 Tryck på -knappen och vrid den primära kom- mandoratten til..

“EV step” inställt på “1/3 step” - Page 105

93 Ta bilder—Exponering Objektiv utan inbyggd processor Om du använder ett objektiv utan inbyggd processor och dess största bländare har angetts med alternativet Non-CPU lens data på Shooting-menyn ( 124), visas det aktuella f/-talet i sökaren och i den övre kontrollpanelen, avrundat till närmaste hela steg. I annat fall visas bara antalet steg ( , med högsta bländare som ) och du måste avläsa f/-talet på objektivets bländarring. Analog visning av den elektroniska exponeringen I den övre kontrollpanelen och i sökaren visas om bilden kommer att bli under- eller över- expone..

Slutartids- och bländarlås - Page 106

94 Ta bilder—Exponering Slutartids- och bländarlås Med -knappen kan du låsa slutartiden på det värde som väljs i läget för slutarpriori- terad automatik eller manuellt läge, eller låsa bländaren på det värde som valts i läget för bländarprioriterad automatisk eller manuellt läge. Låset kan inte användas i läget för programmerad automatik. Slutartidslås Om du vill låsa slutartiden på det valda värdet trycker du på -knappen och vrider sedan den primära kommandoratten tills ikonerna för slutartidslås visas i sökaren och i den övre kontrollpanelen. Om du vill sl..

Ta bilder—Exponering - Page 107

95 Ta bilder—Exponering Autoexponeringslås När centrumvägd mätning används för att bestämma exponeringen, läggs huvudvikten i ett område i bildrutans centrum. På liknande sätt sker vid spotmätning, exponeringen ba- seras på ljusförhållanden i det valda fokusområdet. Om ditt huvudmotiv inte befinner sig i mätområdet blir exponeringen baserad på ljuset i bakgrunden och ditt huvudmotiv kan bli under- eller överexponerat. För att undvika detta, använd autoexponeringslåset: 1 Välj centrumvägd mätning eller spot-mätning. Om du använder centrumvägd mätning, välj d..

Ta bilder—Exponering - Page 108

96 Ta bilder—Exponering 3 Håll AE-L/AF-L -knappen intryckt, komponera om bilden och tryck avtryckaren i botten. Mätområde I spotmätningsläge låses exponeringen på det värde som mäts i en cirkel med 3 mm diameter mitt i det valda fokuseringsområdet. Med centrumvägd mättning låses exponeringen på det värde som mäts i en cirkel med 8 mm diameter mitt i sökaren. Justera slutartid och bländare När exponeringslåset är aktivt kan följande inställningar ändras utan att det påverkar de uppmätta värdena för exponeringen: De nya värdena kan bekräftas i sökaren och kont..

Exponeringskompensation - Page 109

97 Ta bilder—Exponering Exponeringskompensation För att få det önskade resultatet med vissa motivkompositioner, kan det vara nöd- vändigt att använda exponeringskompensation för att ändra exponeringen från det värde som kameran föreslagit. Som tumregel kan positiv kompensation behövas när huvudmotivet är mörkare än bakgrunden och negativa värden när huvudmotivet är ljusare än bakgrunden. 1 Håll -knappen nedtryckt, vrid på den primära kommandoratten och kontrollera sedan expone- ringskompensationen i den övre kontrollpanelen eller i sökaren (i sökaren anges positi..

Exponerings- och blixtgaffling - Page 110

98 Ta bilder—Exponering Gaffling D2H har tre typer av gaffling: exponeringsgaffling, blixtgaffling och vitbalansgaffling. Vid exponeringsgaffling varierar kameran exponeringskompensationen för varje bild och vid blixtgaffling varieras blixteffekten för varje bild (endast i-TTL-läge eller automatiskt blixtstyrningsläge; 109, 111). Endast en bild skapas varje gång slutaren utlöses, vilket betyder att fl era bilder (upp till nio) krävs för att slutföra gaffl ingssekvensen. Exponeringen och blixtgafflingen rekommenderas i situationer där du finner det svårt att ställa i..

Ta bilder—Exponering - Page 111

99 Ta bilder—Exponering 3 Tryck på -knappen och vrid på den sekundära kommandoratten för att välja exponeringssteg ( 100–102). 4 Komponera en bild, fokusera och tryck av. Kameran varierar exponeringen och/eller blixtnivån, bild för bild, enligt det valda gafflingsprogrammet. Ändringar av expo- neringen läggs till dem som gjorts med exponeringskompensation ( 97) vilket gör det möjligt att erhålla exponeringskompensationsvärden på mer än 5EV. När gaffling är aktiverat visas en förloppsindikator i den övre kontrollpanelen. Ett segment försvinner från indikatorn för ..

0, –4,0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0, +4,0 - Page 112

100 Ta bilder—Exponering Vilka gafflingsprogram som är tillgängliga beror på vilket alternativ som valts för den egna inställningen b3 ( EV step ; 184). 1/3 Step valt för EV Step Antal bilder Vad som visas i kontrollpanelen Exponerings- förändring 3 + 1 / 3 EV +0,3, 0, +0,7 3 + 2 / 3 EV +0,7, 0, +1,3 Gafflingsordning (EV) 3 +1EV +1,0, 0, +2,0 3 – 1 / 3 EV –0,3, –0,7, 0 3 – 2 / 3 EV –0,7, –1,3, 0 3 –1EV –1,0, –2,0, 0 2 + 1 / 3 EV 0, +0,3 2 + 2 / 3 EV 0, +0,7 2 +1EV 0, +1,0 2 – 1 / 3 EV 0, –0,3 2 – 2 / 3 EV 0, –0,7 2 –1EV 0, –1,0 3 ± 1 / 3 EV 0, –0..

0, –2,0, –1,5, –1,0, –0,5, +0,5, +1,0, +1,5, +2,0 - Page 113

101 Ta bilder—Exponering 3 +½EV +0,5, 0, +1,0 3 –½EV –0,5, –1,0, 0 2 +½EV 0, +0,5 2 –½EV 0, –0,5 3 ±½EV 0, –0,5, +0,5 5 ±½EV 0, –1,0, –0,5, +0,5, +1,0 9 ±½EV 0, –2,0, –1,5, –1,0, –0,5, +0,5, +1,0, +1,5, +2,0 7 ±½EV 0, –1,5, –1,0, –0,5, +0,5, +1,0, +1,5 Antal bilder Vad som visas i kontrollpanelen Exponerings- förändring Gafflingsordning (EV) 1/2 Step valt för EV Step 3 +1EV +1,0, 0, +2,0 3 –1EV –1,0, –2,0, 0 2 +1EV 0, +1,0 2 –1EV 0, –1,0 3 ±1EV 0, –1,0, +1,0 9 ±1EV 0, –4,0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0, +4,0 7 ±1EV..

0, –4,0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0, +4,0 - Page 114

102 Ta bilder—Exponering Återstående exponerings- eller blixtgaffling Om minneskortet fylls innan alla bilder i sekvensen tagits, kan tagningen återupptas från nästa bild i sekvensen när du bytt minneskort eller tagit bort andra bilder från det befintliga minneskortet. Om du stänger av kameran innan alla bilder i sekvensen tagits, återupptas gafflingen från nästa bild i sekvensen när du slår på kameran nästa gång. Exponeringsgaffling Kameran modifierar exponeringen genom att variera slutartiden och bländaren (program- merad automatik), bländare (slutarprioriterad au..

Ta bilder—Exponering - Page 115

103 Ta bilder—Exponering Vitbalansgaffling 1 Ställ in den egna inställningen e5 ( Auto BKT set ; 196) på WB bracketing . 2 Tryck på -knappen och vrid på den primära kommandoratten för att välja antalet bilder i gafflingssekvensen ( 105). Med andra inställningar än noll visas en -ikon och gafflingsindikator i den övre kontrollpanelen. visas i den bakre kontrollpanelen och i sökaren . OK AE & flash WB bracketing AE only Flash only e5 Auto bracketing set CSM MENU Om antalet bilder i gafflingsprogrammet är större än antalet återstående exponeringar, visas en blinkande..

Ta bilder—Exponering - Page 116

104 Ta bilder—Exponering 4 Komponera bilden, fokusera och ta bilden. För varje exponering skapas det antal bilder som specificerats i gafflingsprogrammet och varje bild kommer att ha olika vitbalans. Modifieringar av vitbalansen läggs till de vitbalansändringar som gjorts med vitbalansens finjustering ( 54). Om du vill avbryta gafflingen trycker du på -knappen och vrider den primära kommandoratten tills antalet bilder i gafflingssekvensen blir noll och indikatorerna för vitbalansgaffling inte längre visas i kontrollpanelerna och sökaren. Det senaste program som användes å..

Ta bilder—Exponering - Page 117

105 Ta bilder—Exponering Nedan visas antalet bilder, vitbalansökningen (WB) och gafflingsordningen för de olika programmen för vitbalansgaffling. Antal bilder Vad som visas i kontrollpanelen Vitbalan- sökning 3 +2 +2, 0, +4 3 +1 +1, 0, +2 3 +3 +3, 0, +6 Gafflingsordning 3 –1 –1, –2, 0 3 –3 –3, –6, 0, 3 –2 –2, –4, 0 2 +1 0, +1 2 +2 0, +2 2 –1 0, –1 2 +3 0, +3 2 –2 0, –2 2 –3 0, –3 3 ±2 0, –2, +2 3 ±1 0, –1, +1 3 ±3 0, –3, +3 5 ±1 0, –2, –1, +1, +2 5 ±3 0, –6, –3, +3, +6 5 ±2 0, –4, –2, +2, +4 7 ±1 0, –3, –2, –1, +1, +2, +3..

Det kreativa belysningssystemet - Page 118

106 Ta bilder—Blixtfotografering Med D2H kan du ta bilder med en extrablixt monterad på kamerans tillbehörssko. Förutom vid svag omgivningsbelysning kan det bara lämpligt att använda blixt vid upplättning av skuggor, belysning av föremål i bakgrunden samt för att lägga till lite ljus i motivets ögon i en porträttbild. Det kreativa belysningssystemet Om du använder D2H tillsammans med blixten SB-800 (säljes separat), kan du använda alla tillgängliga funktioner i Nikons CLS-system (Creative Lighting System), inklusive i-TTL-blixtstyrning, information om blixtens färgtempera..

Kommunikation av blixtfärgsinformation - Page 119

107 Ta bilder—Blixtfotografering Kommunikation av blixtfärgsinformation SB-800-blixtarna kan förse kameran med information om blixtens färgtemperatur. När vitbalansen för D2H ställs in på A ( Auto ; 51), kan vitbalansen justeras automatiskt som svar på små variationer i blixten. Den här funktionen kan användas tillsammans med Advanced Wireless Lighting och med automatisk snabb FP-synkronisering. För att förhindra att vitbalansen justeras som svar på variationer i färgtemperaturen, väljer du en annan vitbalansinställning än A ( Auto ). Välj ( Blixt ) som fast vitbalans. ..

Ta bilder—Blixtfotografering - Page 120

108 Ta bilder—Blixtfotografering FV-lås Med den här funktionen kan du låsa blixteffekten. Det betyder att du kan komponera om bilden utan att ändra blixtnivån. Det säkerställer att blixteffekten är lämplig för motivet även när det inte befinner sig mitt i bilden. Blixteffekten justeras automatiskt för alla ändringar av känslighet (ISO-motsvarighet), bländare och blixthuvudets zoomposition. FV-lås kan användas med i-TTL och blixtstyrning med automatisk bländare, Advanced Wireless Lighting och automatisk snabb FB-synkronisering. Så här använder du FV-lås: 1 Ställ in..

AF-belysning för flerområdes-AF - Page 121

109 Ta bilder—Blixtfotografering AF-belysning för flerområdes-AF SB-800 är utrustad med en AF-belysning som är kopplad till D2H:s fokuseringsområden. Det innebär att du kan använda autofokusering även på natten, oavsett motivets place- ring i bilden. AF-belysningen kan användas i alla AF-områdeslägen, inklusive enpunkts-AF, Dynamisk-AF, gruppdynamisk AF och Dynamisk-AF med prioritet på närmaste motiv. Om motivet är dåligt upplyst lyser AF-belysningen automatiskt upp det när enkelservo-AF används tillsammans med ett AF-Nikkor-objektiv. Om ett objektiv med bredare vidvink..

Ta bilder—Blixtfotografering - Page 122

110 Ta bilder—Blixtfotografering D-TTL-blixtstyrning D-TTL-blixtstyrning kan användas när en blixt i SB-serien (80DX, 28DX eller 50DX) mon- teras på kamerans tillbehörssko. D-TTL-blixtstyrning kan inte användas med andra blixtar. Vilken typ av blixtstyrning som används beror på vilket objektiv som används: Beskrivning Objektiv 3D-balanserad upplättningsblixt med flera sensorer för digitala spegelre- flexkameror : Blixten avfyrar en serie med nästan osynliga förblixtar omedelbart före huvudblixten. Förblixtar som reflekteras från föremål i alla områden i bilden avkänn..

Kommunikation av blixtfärgsinformation - Page 123

111 Ta bilder—Blixtfotografering Kompatibla blixtar Följande blixtar hanterar TTL-blixtstyrning: 1 Standard i-TTL för digitala spegelreflexkameror används när spotmätning har valts. När du använder objektiv utan inbyggd processor med i-TTL balanserad upplättningsblixt för digitala spegelreflexkameror kan ökad precision erhållas om objektivets data anges på Non-CPU lens data -menyn. 2 Standard TTL-blixt för digitala spegelreflexkameror används när spotmätning har valts. Med matrixmätning eller centrumvägd mätning varierar blixtstyrningen beroende på objektivets typ: ..

Använd endast blixttillbehör från Nikon - Page 124

112 Ta bilder—Blixtfotografering Följande blixtar kan användas i automatiska och manuella lägen utan TTL. Om de är inställda på TTL låses kamerans avtryckare och inga bilder kan tas. Blixtläge SB-27 2 SB-24 SB-30 SB-22S SB-22 SB-20 SB-16B SB-15 SB-28 SB-26 1 SB-25 SB-11 4 SB-14 4 Speedlight SB-23 3 SB-29 3 SB-21B 3 SB-29S 3 Automatik utan TTL A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — Manuellt läge M Synkronisering med bakre ridå Reducering av röda ögon Snabb FP-synkronisering REAR ✔ ✔ — ✔ ✔ — — ✔ ✔ 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5 ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — ✔ — — ✔ ..

D2H hanterar följande blixtsynkroniseringslägen: - Page 125

113 Ta bilder—Blixtfotografering Blixtsynkroniseringslägen D2H hanterar följande blixtsynkroniseringslägen: Beskrivning Blixtsynkroniseringsläge Blixten kombineras med tider så långsamma som 30 för att både motiv och bakgrund ska fångas in på natten eller i svag belysning. Det här läget är bara tillgängligt i programmerad automatik och läget för bländarprioriterad automatik. Du rekommenderas använda stativ för att förhindra oskärpa orsakad av kameraskakning. I slutarprioriterad automatisk eller manuellt exponeringsläge avfyras blixten precis innan slutaren stängs, v..

Ta bilder—Blixtfotografering - Page 126

114 Ta bilder—Blixtfotografering Du väljer blixtsynkroniseringsläge, trycker på -knappen och vrider på den primära kommandoratten tills önskat blixtsynkroniseringsläge visas i den övre kontrollpane- len: Synkronisering med främre ridå Långsam synkronisering 1 Synkronisering med bakre ridå 2 Reducering av röda ögon med långsam synkronisering 3, 4 Reducering av röda ögon 3 1 Långsam synkronisering är bara tillgänglig i programmerad automatik och läget för blän- darprioriterad automatik. I slutarprioriterad automatik och manuellt exponeringsläge väljs (synkronisering..

Ta bilder—Blixtfotografering - Page 127

115 Ta bilder—Blixtfotografering Slutartid och bländare I följande tabell anges värden som kan väljas för slutartid och bländare när en extrablixt används: Slutartid Exponeringsläge Bländare Ställs in automatiskt av kameran * Programmerad automatik Ställs in automa- tiskt av kameran 86 ½ 50 sek–30 sek. † Slutarprioriterad automatik 88 Ställs in automatiskt av kameran * Bländarprioriterad automatik Värde anges av användaren ‡ 90 ½ 50 sek–30 sek. † Manuellt läge 92 * Slutartiderna ställs in automatiskt i intervallet ½ 50 sek.– 1 / 60 sek. eller ½ 50 sek.–..

Ta bilder—Blixtfotografering - Page 128

116 Ta bilder—Blixtfotografering Kommentarer om tillvalsblixtar Utförliga anvisningar finns i användarhandboken till blixten. Om blixten hanterar i-TTL- eller D-TTL-blixtstyrning läser du avsnittet om digitala spegelreflexkameror i tabellen med kame- ratyper. Om automatisk snabb FP-synkronisering inte används synkroniserar slutaren med en extern blixt vid tider på ½ 50 sek. eller längre. Om blixt redo-indikatorn blinkar i cirka tre sekunder efter att en bild tagits med i-TTL- eller D-TTL-blixtstyrning kan det hända att bilden blir underexponerad. SB-28DX visar exponering i steg ..

Ta bilder—Blixtfotografering - Page 129

117 Ta bilder—Blixtfotografering Blixtkontakter och indikatorer D2H är utrustad med en tillbehörssko för anslutning av blixtar direkt till kameran och en synkroniseringskontakt som du kan ansluta blixtar via en synkroniseringskabel med. När en blixt är ansluten visar blixt redo-indikatorn om en blixt en fulladdad och redo för användning. Tillbehörssko Blixtar i SB-serien, inklusive SB-800, 80DX, 28DX, 50DX, 27, 23, 22s och 29s, kan monteras direkt på kamerans tillbehörssko utan att en synkroniseringskabel behövs. Tillbehörsskon är utrustad med ett säkerhetslås för blixtar ..

Ta bilder—Fotografering med intervalltimer - Page 130

118 Ta bilder—Fotografering med intervalltimer D2H kan ta bilder automatiskt med förinställda intervall. 1 Markera Intvl timer shooting på Shooting-menyn ( 169) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Fotografering med intervalltimer Ta bilder för förinställda intervall 2 Tryck multiväljaren åt vänster eller åt höger till önskat alternativ och tryck den sedan uppåt eller nedåt för att ändra intervalltimerns inställningar. Det valda al- ternativet framhävs med blå färg. Följande alternativ finns: Status ʵʵʵ Start Now Start time Current time Start time Interval I..

Ta bilder—Fotografering med intervalltimer - Page 131

119 Ta bilder—Fotografering med intervalltimer 3 När du har markerat Start längst ned på intervalltimermenyn och tryckt multiväl- jaren uppåt eller nedåt till On , trycker du på -knappen. Den första serien bilder tas på den angivna starttiden. Tagningen fortsätter med det angivna intervallet tills alla bilder tagits. Om fotograferingen med intervalltimer inte kan fortsätta med de aktuella inställningarna, till exempel om slutartiden är vald i manuellt exponeringsläge eller om starttiden är mindre än en minut från den aktuella tiden, visas ett varningsmeddelande. Därefter..

Ta bilder—Fotografering med intervalltimer - Page 132

120 Ta bilder—Fotografering med intervalltimer Under fotografering Under fotografering med intervalltimer blinkar -ikonen i den övre kontrollpanelen. Omedelbart efter att nästa tagningsintervall börjar visas antalet återstående intervall vid slutartiden och antalet återstående bilder i in- tervallet vid bländaröppningen i displayen. Andra gånger kan du visa antalet återstående intervall och antalet bilder i varje intervall genom att trycka ned avtryckaren halvvägs. När du släpper knappen visas slutartiden och bländaren tills exponeringsmätarna stängs av. Om du vill visa ..

Ta bilder—Fotografering med intervalltimer - Page 133

121 Ta bilder—Fotografering med intervalltimer Intvl timer shooting Select intvl*no. of shots 010x3=0030 Remaining (intvl*shots) 010x3=0030 Off 0O Start SHOOTING MENU Ingen bild Ingen bild tas under följande förhållanden: • Självutlösaren är i drift eller den föregående bilden har ännu inte tagits • Minnesbufferten eller minneskortet är fullt • Kameran kan inte fokusera i enkelservo-AF (lägg märke till att kameran fokuserar igen före varje bild) • Användaren mäter ett värde för förinställd vitbalans eller tar en referensbild för Image Dust Off med alternativet ..

Ta bilder—Fotografering med intervalltimer - Page 134

122 Ta bilder—Fotografering med intervalltimer Fotograferingsläge Oavsett vilket fotograferingsläge som valts tar kameran det angivna antalet bilder i varje intervall. I C H -läge (kontinuerligt snabbt) tas upp till 8 bilder per sekund. I lägena S (enbilds), C L (kontinuerligt långsamt) och M- UP (uppfälld spegel) tas bilderna i den hastighet som valts i den egna inställningen d1 ( Shooting speed ; 188). I (självutlösarläge) används sluta- rutlösningsfördröjningen för alla bilder som tas. I M- UP -läge fälls spegeln automatiskt upp före varje bild. Om avtryckaren trycks ..

Fördröjning av slutarutlösning - Page 135

123 Ta bilder—Självutlösare Självutlösaren kan användas för att reducera kamerarörelse eller för att ta självporträtt. För att använda självutlösaren: 1 Montera kameran på ett stativ (rekommenderas) eller placera den på ett plant, stadigt underlag. 2 Tryck på metodväljarens låsspärr och vrid metodväljar- ratten för att välja (självutlösare). Självutlösare Fördröjning av slutarutlösning 3 Komponera bilden och fokusera. Om autofokusering är aktiverad ser du till att du inte hindrar objektivet när du aktiverar självutlösaren. I enkelservo-autofo- kusering ( ..

Ta bilder—Objektiv utan inbyggd processor - Page 136

124 Ta bilder—Objektiv utan inbyggd processor Genom att ange information om ett objektiv utan inbyggd processor (brännvidd och största bländare ) kan du få tillgång till flera olika funktioner som annars bara finns hos objektiv med inbyggd processor. Om objektivets brännvidd är känd: • Automatisk motorzoom kan användas med anslutna blixtar • Objektivets brännvidd anges med en asterisk i displayen med fotoinformation vid playback När objektivets största bländare är känd: • Bländarvärdet visas i den övre kontrollpanelen och sökaren • Blixtnivån justeras för ä..

Ta bilder—Objektiv utan inbyggd processor - Page 137

125 Ta bilder—Objektiv utan inbyggd processor 2 Markera Focal length och tryck sedan multiväljaren åt höger. Focal length Maximum aperture Non-CPU lens data SHOOTING MENU 3 Välj den grupp som objektivet tillhör: 6 - 45 , 50 - 180 , 200 - 4000 och tryck sedan multiväljaren åt höger. N/A 200 – 4000 6 – 45 50 – 180 Focal length SHOOTING MENU 4 Välj brännvidd (i mm) och tryck sedan multiväljaren åt höger. OK 6 8 13 15 16 18 20 SHOOTING MENU Focal length Brännvidden ej angiven Om objektivets brännvidd inte finns med i listan väljer du närmast större värde. Zoom-objekt..

Ta bilder—Objektiv utan inbyggd processor - Page 138

126 Ta bilder—Objektiv utan inbyggd processor 2 Tryck på FUNC.-knappen och vrid sedan på den primära kommandoratten. Brännvidden visas i den övre kontrollpanelen: Funktionsknappen 1 Ställ in den egna inställningen f4 ( FUNC.Button ; 201) på FV Lock/Lens data . … FV Lock FV Lock/Lens data OK 1 step spd/apeture Same as AE-L/AF-L Flash off Bracketing burst f4 Assign FUNC. Button CSM MENU Ange största bländare Objektivets brännvidd kan anges med alternativet Non-CPU lens data på Shooting- menyn eller genom att du trycker på på FUNC.-knappen och vrider på den sekundära komman..

Ta bilder—Objektiv utan inbyggd processor - Page 139

127 Ta bilder—Objektiv utan inbyggd processor 2 Tryck på FUNC.-knappen och vrid sedan på den se- kundära kommandoratten. Den största bländaren visas i den övre kontrollpanelen: 2 Markera Maximum aperture och tryck sedan mul- tiväljaren åt höger. Focal length Maximum aperture Non-CPU lens data SHOOTING MENU 3 Välj det f/-tal som motsvarar objektivets största blän- dare och tryck multiväljaren åt höger. OK Maximum aperture SHOOTING MENU N/A 1.2 1.4 1.8 2 2.5 2.8 Funktionsknappen 1 Ställ in den egna inställningen f4 ( FUNC. Button ; 201) på FV Lock/Lens data . … FV Lock F..

Ta bilder—Tvåknapps-återställning - Page 140

128 Ta bilder—Tvåknapps-återställning De kamerainställningar som listas nedan kan återställas till sina grundvärden genom att hålla WB och ISO -knap- parna nertryckta samtidigt under mer än två sekunder ( WB och ISO -knapparna är märkta med en grön punkt). Specialinställningarna påverkas inte. Följande alternativ på Shooting-menyn återställs också. Endast inställningar i den bank som för tillfället väljs med alternativet Shooting menu bank återställs ( 162). In- ställningar i återstående banker påverkas inte. Reset Shooting Menu ( 164) Du kan återställa and..

Uppspelnings-alternativ - Page 141

129 Detta avsnitt behandlar de operationer som kan utföras under uppspelning, inklusive uppspelning av småbilder (thumbnail), playback zoom och visning av fotoinforma- tion. Mer om uppspelning Uppspelnings-alternativ

..

Enbilds uppspelning - Page 142

130 Mer om uppspelning Enbilds uppspelning För att spela upp bilder, tryck på -knappen. Den senast tagna bilden visas i moni- torn. 100-1 Om du vill avsluta playback och återgå till fotograferingsläge trycker du på -knap- pen eller trycker ned avtryckaren halvvägs. Om du vill visa kamerans menyer ( 148), trycker du på -knappen.

..

Mer om uppspelning - Page 143

131 Mer om uppspelning Användning av multiväljaren Multiväljaren kan användas när som helst när monitorn är på. Fokusväljarens låsspärr kan endast användas när monitorn är av. Image Review ( 159) När alternativet Image review på Playback-menyn är inställt på On , visas bilder automatiskt vartefter de spelas in till minneskortet. Vid enbildstagning, självutlösarläge och uppfälld spe- gel-läge visas bilderna en och en allteftersom de tas. Vid serietagning, börjar visningen när tagningen avslutats, med att den första bilden i den aktuella serien visas. Uppspelning av..

Mer om uppspelning - Page 144

132 Mer om uppspelning Fotoinformation Fotoinformationen kopieras in ovanpå bilderna vid playback av enstaka bilder. Beroende på vilket alternativ som valts för Display mode på Playback-menyn ( 159) finns det upp till sju sidor med information om varje foto. Tryck multiväljaren åt vänster eller höger för att växla genom fotoinformationen enligt följande: (Sida 4) ↔ (Sida 3) ↔ Sida 2 ↔ Sida 1 ↔ (Sida 5) ↔ (Sida 6) ↔ (Sida 4). Sida 1 100-1 3 1 2 1 Röstmemoikon ........ 141 2 Skyddsstatus ........... 137 3 Mappnummer/ bildnummer ............ 150 Sida 2 1/6 100-1 NORMAL..

Sida 4 (Fotograferingsdata 2) - Page 145

133 Mer om uppspelning Sida 4 (Fotograferingsdata 2) * 100-1 ISO I WHI WHI W W ITE BAL BAL. IT BAL B B E WH HIT TE BAL. H L B L . B HIT T B L. + + /– TO ONE E O E SH HARPNESS H PNESS ESS P S COLOR MODE R MOD OLOR MODE MOD M COLOR DE E COL OR COMMENT C MMEN NT : 200 : : : AUTO AUTO O O : 0 : AUTO O O O O : AUTO : MODE1 : : : 10 1 4 6 8 3 5 7 9 2 1 Röstmemoikon ........ 141 2 Skyddsstatus ........... 137 3 Känslighet (ISO-motsvarighet) ..... 48 4 Vitbalans ................... 51 5 Vitbalansjustering ...... 54 6 Tonkompensation ...... 66 7 Bildskärpning ............ 65 8 Färgläge ........

Visa flera bilder: playback av småbilder - Page 146

134 Mer om uppspelning Visa flera bilder: playback av småbilder Om du vill visa bilder i ark om fyra eller nio bilder trycker du på -knappen och vrider sedan på den primära kommandoratten. Följande åtgärder kan utföras medan småbilderna visas: 100-1 100-2 1 1 100-3 10 1 0 3 00 10 10 10 00-4 10 1 0 00- 0 0 0 0 To Trycker du på och/eller vrider Om du vill Ändra an- talet visade bilder Beskrivning Tryck på -knappen, vrid Huvudkommandoratten för att ändar antalet bilder som visas i följande ordning: en bild ↔ fyra bilder ↔ nio bilder ↔ en bild. Växla till/från playback i..

Mer om uppspelning - Page 147

135 Mer om uppspelning Trycker du på och/eller vrider Om du vill Beskrivning Visa menyer Tryck på -knappen för att visa kameramenyer ( 39). Ändra skydd- status för markerad bild Bilder som är märkta med en -ikon kan inte raderas genom att använda -knappen eller alternativet Delete playback-menyn (observera att skyddade bilder kommer att raderas när minneskortet formateras). För att skydda en bild, eller för att ta bort skyddet från en skyddad bild, tryck på -knappen ( 137). Spela in/upp röstmemo Om det inte finns något röstmemo inspelat för den mar- kerade bilden, spelas e..

f1—Center Button > Playback Mode ( - Page 148

136 Mer om uppspelning Ta en närmare titt: playbackzoom Tryck på -knappen om du vill zooma in den bild som visas i enbildsplayback eller den bild som är markerad i småbildsplayback. Följande funktioner kan användas när zoomen är aktiverad: To Tryck För att Beskrivning ( ) Annullera / återuppta zoom Tryck på för att annullera zoom och återgå till enbilds- eller småbilds- (thumbnail) uppspelning. Tryck en gång till för att zooma in bilden. Visa andra delar av bilden Rulla till områden som inte syns i monitorn med hjälp av multiväljaren. Håll mul- tiväljaren nedtryckt om ..

Skydda bilder från radering - Page 149

137 Mer om uppspelning Skydda bilder från radering Vid fullskärms- och småbilds uppspelning kan -knappen användas för att skydda bilder från oavsiktlig radering. Skyddade filer kan inte raderas med -knappen eller alternativet Delete i playback-menyn, och har DOS “read-only” status när de granskas i en Windows-dator. Observera att även skyddade bilder kommer att raderas när min- neskortet formateras. För att skydda en bild: 1 Visa bilden i fullskärms uppspelning eller markera den i småbildslistan. 2 Tryck på -knappen. Bilden kommer att märkas med en -ikon. För att ta bort..

Radering av individuella bilder - Page 150

138 Mer om uppspelning Radering av individuella bilder För att radera en bild som visas i enbilds uppspelning eller den bild som är markerat i små- bilds uppspelning, tryck på -knappen. När bilder raderats kan de inte återvinnas. 1 Visa bilden i fullskärms uppspelning eller markera den i småbildslistan. 2 Tryck på -knappen. En dialogruta för bekräftelse visas. 3 Om du vill ta bort bilden trycker du på -knappen igen. Om du vill avbryta och inte ta bort bilden trycker du multiväljaren åt vänster eller höger. 100-3 10 1 0 3 00 10 10 10 10 1 00- 0 0 0 0 Delete? Yes 100-1 Delete?..

D2H har en inbyggd mikrofon som du kan använda - Page 151

139 D2H har en inbyggd mikrofon som du kan använda till att lägga till röstmemon till bilder. Röstmemon kan spelas upp på kamerans inbyggda högtalare. Röstmemon Spela in och spela upp

..

Automatisk inspelning (Fotograferingsläge) - Page 152

140 Röstmemon Spela in röstmemon Du kan spela in röstmemon i sextio sekunder med hjälp av den inbyggda mik- rofonen. I fotograferingsläge kan du lägga till ett röstmemo för den senast tagna bilden. I playbackläge kan du lägga till röstmemon till bilder som visas i enbildsplayback eller markerade bilder i småbildslistan. 1 Förbered kameran för inspelning. Fotograferingsläge Med standardinställningar går det inte att spela in röstmemon i fotogra- feringsläge. Om du vill aktivera automatisk eller manuell inspelning av röstmemon väljer du motsvarande alternativ för Voice m..

Röstmemon - Page 153

141 Röstmemon Avbryta inspelning Inspelningen avslutas automatiskt om: • -knappen trycks ned för att visa menyerna • -knappen trycks ned • Avtryckaren trycks ned halvvägs • Kameran stängs av Vid fotografering med intervalltimer avslutas inspelningen automatiskt cirka två sek- under innan nästa bild tas. Under inspelning Under inspelning blinkar -ikonerna i den bakre kontrollpanelen och sökarens sidolist. En nedräkningstimer i den bakre kontrollpanelen visar hur långt röstmemo som kan spelas in (i sekunder). I uppspelningsläge visas en -ikon i moni- torn under inspelning. ..

Inspelningsalternativ för röstmemon - Page 154

142 Röstmemon Inspelningsalternativ för röstmemon Inspelningen av röstmemon styrs av tre menyalternativ: Voice memo , Voice memo protect och Voice memo button . Voice Memo Om du vill ange ett röstmemoalternativ för fo- tograferingsläget, markerar du Voice memo på Setup-menyn ( 212) och trycker sedan multiväl- jaren åt höger. Följande alternativ finns: OK Voice memo Off On (auto and manual) Manual only SET UP To Alternativ Off (standard) Beskrivning Röstmemon kan inte spelas in i fotograferingsläge. On (auto and manual) Manual only Du kan spela in ett memo för den senaste bil..

Voice Memo Protect - Page 155

143 Röstmemon Voice Memo Protect Det här alternativet styr huruvida röstmemot för den senast tagna bilden kan skrivas över i foto- graferingsläge. Markera Voice memo protect på Setup-menyn ( 212) och tryck sedan multivälja- ren åt höger. Följande alternativ finns: OK Voice memo protect On Off ON OFF SET UP Alternativ On (standard) Beskrivning Det går inte att spela in ett röstmemo i fotograferingsläge om det redan finns ett för den senast tagna bilden. Off Det går att spela in ett röstmemo i fotograferingsläge även om det redan finns ett för den senast tagna bilden. D..

Spela upp röstmemon - Page 156

144 Röstmemon Spela upp röstmemon Röstmemon kan spelas upp på kamerans inbygg- da högtalare när bilden visas i enbildsplayback eller är markerad i småbildslistan. Närvaron av ett röstmemo anges med en -ikon. 100-1 To Trycker du på Om du vill Beskrivning Påbörja/ avsluta upp- spelning Starta uppspelningen genom att trycka på . Uppspelningen avslutas när du trycker på -knappen igen eller när hela memot har spelats upp. Ta bort röstmemo En dialogruta visas. Tryck multivälja- ren uppåt eller nedåt för att markera önskat alternativ och bekräfta sedan valet genom att tryck..

Uppspelningsalternativ för röstmemon - Page 157

145 Röstmemon Uppspelningsalternativ för röstmemon Alternativet Audio output på Setup-menyn styr huruvida röstmemon spelas upp på kamerans inbyggda högtalare eller på en enhet som ka- meran är ansluten till via A/V-kabeln EG-D2. När ljudet spelas upp på den inbyggda högtalaren styr alternativet Audio output även uppspelningsvo- lymen. Markera Audio output på Setup-menyn ( 212) och tryck sedan multiväl- jaren åt höger. Följande alternativ finns: Audio output Via speaker Via VIDEO OUT Off SET UP To Alternativ Via speaker (standard) Beskrivning Röstmemon spelas upp på den ..

Meny-Guide - Page 159

147 Ändring av ett flertal av kamerans inställningar kan utföras med hjälp av me nyerna som visas i kamerans monitor. Detta kapitel täcker: Playback-menyn Playback-menyn innehåller alternativ för hantering av bilder na som lagras på minneskort och för uppspelning av bilder i form av automatiska bildspel. Shooting-menyn (tagningsmenyn) Tagningsmenyn innehåller avancerade tagningsalternativ, som till exempel bildskärpning och tonkompensation. Egna inställningar CSM (Specialinställnings) menyn hjälper till med fi nin- ställning av kamerans funktioner. Setup-menyn Denna meny an..

Meny-Guide—Playback-menyn - Page 160

148 Meny-Guide—Playback-menyn Playback-menyn innehåller följande alternativ: Playback-menyn Hantering av bilder ND2H 2s PLAYBACK MENU Delete Playback folder Slide show Hide image Print set Display mode Image review After delete Alternativ Delete 148–149 Playback folder 150 Slide show 151–153 Hide image 154–155 Print set 156–158 Display mode 159 Image review 159 After delete 160 Playback-menyn visas inte om det inte sitter något minneskort i kameran. Delete Om du vill visa Delete-menyn markerar du Delete och trycker sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alterna- tiv genom..

Meny-Guide—Playback-menyn - Page 161

149 Meny-Guide—Playback-menyn Markera bilden. (Om du vill visa den markerade bilden i helskärmsläge trycker du på . Tryck på knappen igen för att återgå till småbildslistan.) 100-1 100-4 100-2 100-5 100-3 100-6 PLAYBACK MENU OK Zoom Set 1 En dialogruta visas. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt för att markera önskat alternativ och bekräfta sedan valet genom att trycka på . • Yes: ta bort de markerade bilderna och tillhörande röstmemon • No: avsluta utan att ta bort bilder OK Delete 2 images/Sounds No Yes Selected PLAYBACK MENU Markera den framhävda bilden. Mar- ke..

Meny-Guide—Playback-menyn - Page 162

150 Meny-Guide—Playback-menyn Playback Folder Om du vill visa Playback folder-menyn, markerar du Play- back folder på Playback-menyn ( 148) och trycker se- dan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK Playback folder NCD2H All Current PLAYBACK MENU Alternativ Beskrivning NCD2H Bilder i alla mappar som skapats med D2H kommer att vara synliga under upp- spelning. All Bilder i alla mappar skapade av kameror som är i över ensstämmelse med D esign rule for C amera F il..

Meny-Guide—Playback-menyn - Page 163

151 Meny-Guide—Playback-menyn Slide Show Om du vill visa bilder i turordning i ett automatiskt bildspel markerar du Slide show på Playback-menyn ( 148) och trycker sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alterna- tiv genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK Slide show Start Frame intvl Audio playback PLAYBACK MENU Alternativ Beskrivning Start Starta bildspelet. Frame intvl Välj hur länge varje bild ska visas. Audio playback Visa en meny med alternativ för uppspelning av röstmemon. Starta bildspelet: Start O..

Meny-Guide—Playback-menyn - Page 164

152 Meny-Guide—Playback-menyn När bildspelet avslutas eller när du trycker på knappen för att göra paus i playback visas dialogrutan till höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. • Restart : återuppta bildspelet. • Frame intvl : ändra hur länge varje bild visas. • Audio playback : visa en meny med alternativ för uppspelning av röstmemon. Om du vill avsluta bildspelet och återgå till Playback-menyn trycker du multiväljaren åt vänster eller trycker på knappen . Ändra b..

Uppspelningsalternativ för röstmemon: - Page 165

153 Meny-Guide—Playback-menyn OK Audio playback PLAYBACK MENU Off On OFF ON • On : röstmemon spelas upp under bildspel. Menyn till höger visas. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till önskat alternativ och sedan till höger för att bekräfta valet. OK Frame interval Length of voice memo Display image for: Audio playback PLAYBACK MENU Uppspelningsalternativ för röstmemon: Audio Playback Om du väljer Audio playback på Slide show -menyn eller Pause-menyn visas menyn till höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och be- kräfta sedan v..

Dölj eller visa markerade bilder. - Page 166

154 Meny-Guide—Playback-menyn Hide Image Med alternativet Hide image kan du dölja och visa markerade bilder. Dolda bilder visas bara på Hide image -menyn och kan bara tas bort genom att du formaterar minneskortet. Markera Hide image på Playback-menyn ( 148) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och be- kräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. Hide image Select / set Deselect all? PLAYBACK MENU Markera den framhävda bilden. Marke- rade bilder märks med en -symbol. Markera bilden. (Om du vill vi..

Filattribut för dolda bilder - Page 167

155 Meny-Guide—Playback-menyn Visa alla bilder: Deselect All Om du väljer Deselect all? visas en bekräftelsedialog- ruta (se höger). Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka på -knappen. • Yes : visa alla bilder i mappen eller de mappar som valts på Playback folder -menyn ( 150). Monitorn visar kort meddelandet ”Hide image done” och Playback- menyn visas. • No : avsluta och visa Playback-menyn utan att ändra döljningsstatus för bilderna. OK No images will be hidden. OK? No Yes Hide image PLAYBACK ..

Välj de bilder som ska skrivas ut. - Page 168

156 Meny-Guide—Playback-menyn Print Set Print set används för att skapa en digital printmarkering som består av en lista av de bilder som ska skrivas ut, antalet kopior och vilken information som ska tas med på varje utskrift. Den här informationen sparas på minneskortet i DPOF-format ( D igital P rint O rder F ormat). Kortet kan sedan tas bort från kameran och sättas in i en DPOF- kompatibel enhet. Markera Print set på Playback-menyn ( 148) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alterna- tiv genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan ..

Meny-Guide—Playback-menyn - Page 169

157 Meny-Guide—Playback-menyn Ändra printmarkeringen: Select/Set Om du väljer Select/set visas bilderna i mappen eller mapparna som valts på Playback folder -menyn ( 150) som småbilder. 2 Tryck på -knappen och tryck sedan multiväljaren uppåt eller nedåt till önskat antal utskrifter (upp till 9), eller tryck på multiväljaren för att markera bilden och ställa in antalet utskrifter till 1. Valda bilder markeras med en -ikon. 100-1 100-4 100-2 100-5 100-3 100-6 1 ʴ Zoom Set PLAYBACK MENU OK 1 Markera bilden. (Om du vill visa den mar- kerade bilden i helskärmsläge trycker du p..

Ta bort alla bilder från printmarkeringen: - Page 170

158 Meny-Guide—Playback-menyn Ta bort alla bilder från printmarkeringen: Deselect All Om du väljer Deselect all? visas en bekräftelsedialog- ruta (se höger). Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka på -knappen. • Yes : ta bort alla bilder i mappen eller mapparna som valts på Playback folder -menyn ( 150) från print- markeringen. Monitorn visar kort meddelandet ”Print set done”, och Playback-menyn visas. • No : avsluta och visa Playback-menyn utan att ändra printmarkeringen. OK Deselect all print ..

Meny-Guide—Playback-menyn - Page 171

159 Meny-Guide—Playback-menyn Display Mode Display mode avgör vilken information som tas med när fotoinformationen visas ( 132). Markera Display mode på Playback-menyn ( 148) och tryck sedan multiväl- jaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. ✔ visas bredvid markerade objekt. Om du vill avmarkera objektet markerar du det och trycker multiväljaren åt höger. OK Done Highlight Data Histogram Focus area ˘ ˘ ˘ ˘ Display mode PLAYBACK MENU Alternativ Beskrivning Data * Hist..

Meny-Guide—Playback-menyn - Page 172

160 Meny-Guide—Playback-menyn After Delete After delete avgör om följande eller föregående bild visas när en bild tas bort. Markera After delete på Playback- menyn ( 148) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. Alternativ Beskrivning Show next (standard) När en bild raderats visas följande bild i monitorn (enbildsplayback) eller den bild som är markerad i småbildslistan (småbildsplayback). Om den raderade bilden var den sista bilden i minnet, ..

Användning av multiväljaren - Page 173

161 Meny-Guide—Shooting-menyn Shooting-menyn innehåller två sidor med alternativ: Shooting-menyn Hantera bilder A 100 NORM DSC ON A SHOOTING MENU Shooting menu bank Reset shooting menu Active folder Image quality File name Image size Raw compression White bal. Användning av multiväljaren Multiväljaren kan användas när som helst när monitorn är på. Fokusväljarens låsspärr kan endast användas när monitorn är av. A 200 A A I 0 ° OFF SHOOTING MENU White bal. ISO Image sharpening Tone compensation Color mode Hue adjustment Intvl timer shooting Non-CPU lens data Om du vill visa..

Shooting Menu Bank (Shooting-menyns banker) - Page 174

162 Meny-Guide—Shooting-menyn Shooting Menu Bank (Shooting-menyns banker) Shooting-menyns inställningar lagras i fyra olika banker. Om du ändrar in- ställningarna i en bank påverkas inte de övriga bankerna. Om du vill spara en viss kombination av inställningar som du använder ofta, väljer du en av de fyra bankerna och ställer sedan in kameran på önskat sätt. De nya inställning- arna lagras i banken och finns kvar nästa gång kameran slås på och banken väljs. Olika kombinationer av inställningar kan lagras i de andra bankerna, vilket betyder att du snabbt kan växla mell..

Byta namn på Shooting-menyns banker - Page 175

163 Meny-Guide—Shooting-menyn Byta namn på Shooting-menyns banker 1 Markera Rename och tryck sedan multiväljaren åt höger. 2 En lista med Shooting-menyns banker visas. Markera önskad bank och tryck sedan mul- tiväljaren åt höger. Rename Shooting menu bank SHOOTING MENU 3 Följande dialogruta visas. Ange ett namn enligt anvisningarna nedan. ! " # $ % & ' ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VWX Y Z [ ] _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { } cursor ʴ OK Input SHOOTING MENU Tangentbordsfältet Mark..

Reset Shooting Menu (Återställa Shooting-menyn) - Page 176

164 Meny-Guide—Shooting-menyn Reset Shooting Menu (Återställa Shooting-menyn) Om du vill återställa standardinställningarna för den aktuella banken för Shooting-menyn ( 162), markerar du Reset shooting menu på Shooting-menyn ( 161) och trycker sedan mul- tiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och be- kräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK No Yes Reset shooting menu SHOOTING MENU Alternativ Beskrivning No Avsluta menyn och lämna alla inställningar oförändrade. Yes Återställ inställningarna till stan..

Meny-Guide—Shooting-menyn - Page 177

165 Meny-Guide—Shooting-menyn Dialogrutan som visas här till höger visas. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt för att välja ett nummer på den nya mappen. Bara nummer som är högre än den senast skapade mappen kan väljas. Tryck multiväljaren åt hö- ger för att skapa en ny mapp och återgå till Shooting-menyn. Efterföljande bilder lagras i den nya mappen. Active Folder Om du vill välja den mapp som kommande bilder ska sparas i markerar du Active folder på Shoo- ting-menyn ( 161) och trycker sedan multiväl- jaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multi..

Meny-Guide—Shooting-menyn - Page 178

166 Meny-Guide—Shooting-menyn File Name (Filnamn) Bilder sparas med filnamn bestående av “DSC_” eller “_DSC” följt av ett fyrsiffrigt filnummer och ett filtillägg om tre bokstäver (t.ex. “DSC_ 0001.JPG”). Med alternativet File name kan du ändra “DSC”-delen av filnamnet. Markera File name på Shooting-menyn ( 161) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Menyn som visas här till höger visas. Tryck multiväljaren åt höger så visas följande dialogruta. AdobeRGB: DSC_1234 _DSC1234 sRGB: File name File name SHOOTING MENU File name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E ..

Meny-Guide—Shooting-menyn - Page 179

167 Meny-Guide—Shooting-menyn Image Quality (Bildkvalitet) Det finns åtta bildkvalitetsalternativ. Mer informa- tion finns i avsnittet ”Ta bilder: Bildkvalitet och upplösning” ( 41). OK Image quality NEF(Raw)+JPEG Fine NEF(Raw)+JPEG Normal NEF(Raw)+JPEG Basic NEF(Raw) TIFF(RGB) JPEG Fine JPEG Normal JPEG Basic SHOOTING MENU Image Size (Upplösning) Du kan ange en upplösning mellan Large (2464 × 1632 4.0M) och Medium (1840 × 1224 2.2M) . Mer information finns i avsnittet ”Ta bil- der: Bildkvalitet och upplösning” ( 45). Large Medium Image size SHOOTING MENU ( 2464x1632 ) !..

Meny-Guide—Shooting-menyn - Page 180

168 Meny-Guide—Shooting-menyn ISO Känsligheten (ISO-motsvarighet) kan ökas från standardvärdet som ungefär motsvarar ISO 200. Inställningarna HI-1 och HI-2 är bara tillgängliga när den egna inställningen b1 ( ISO auto ) är av- stängd. Mer information finns i avsnittet ”Ta bil- der: Känslighet” (ISO-motsvarighet) ( 48). OK 2 0 0 2 5 0 3 2 0 4 0 0 5 0 0 6 4 0 8 0 0 ISO SHOOTING MENU Image Sharpening (Bildskärpning) Det finns sju olika bildskärpningsalternativ. Mer information finns i avsnittet ”Ta bilder: Bildjuste- ring” ( 65). OK Auto Normal Low Medium low Medium..

Meny-Guide—Shooting-menyn - Page 181

169 Meny-Guide—Shooting-menyn Hue Adjustment (Färgton) Du kan ställa in färgtonen på värden mellan cirka –9° och +9° i sju steg om cirka 3°. Mer informa- tion finns i avsnittet ”Ta bilder: Bildjustering” ( 69). OK 0 Hue adjustment SHOOTING MENU Intvl Timer Shooting (Fotografering med intervalltimer) Ta bilder automatiskt med förinställda intervall. Mer information finns i avsnittet ”Ta bilder: Foto- grafering med intervalltimer” ( 118). Status ʵʵʵ Start Now Start time Current time Start time Interval Intvl timer shooting SHOOTING MENU 10 -- 00 19 -- 01 00 Non-CPU ..

Finjustering av kamerans inställningar - Page 182

170 Meny-Guide—Egna inställningar Med de egna inställningarna kan du finjustera kamerans inställningar efter eget tycke och skapa kombinationer som skiljer sig från fabriksinställningarna som gällde när du köpte kameran. Vid sidan av de egna inställningarna C ( Bank select ) och R ( Menu reset ), är CSM-menyn (menyn med egna inställ- ningar) indelad i följande sex grupper: Egna inställningar Finjustering av kamerans inställningar Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt för att mar- kera önskad grupp och tryck den sedan åt höger. Den fullständiga listan med egna instä..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 183

171 Meny-Guide—Egna inställningar Följande egna inställningar (Custom Settings) är tillgängliga: Alternativ Bank select Custom setting Menu reset Reset CSM menu C R 173 174 Metering/Exposure b ISO step value ISO step value b2 183 Center weight Center weight area b6 185 Exposure comp. Easy exposure compensation b5 184–185 Exposure comp. EV EV steps for exposure compensation b4 184 ISO auto ISO auto control b1 182–183 EV step EV steps for exposure control b3 184 Timers/AE&AF Lock c AE-L/AF-L Assignment of AE-L/AF-L button c2 186 Monitor off Monitor off delay c5 187 Self-timer S..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 184

172 Meny-Guide—Egna inställningar Alternativ Shooting/Display d Maximum shots C-Mode max. shots d2 188 Illumination LCD Illumination d7 193 Cntrl panel/finder Control panel/viewfinder display d6 192–193 File No. Seq. File number sequence d5 191 Long exp. NR Long exposure noise reduction d4 190 Shooting speed CL-Mode shooting speed d1 188 Exp. delay mode Exposure delay mode d3 189 Bracketing/Flash e Flash shutter spd Slowest shutter speed when using flash e2 194 Manual mode bkting Auto bracketing in M exposure mode e6 197 Auto BKT set Auto bracketing set e5 196 Modeling flash Previe..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 185

173 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning C: Bank Select Egna inställningar lagras i fyra olika banker. Om du ändrar inställningarna i en bank påverkas inte de övriga bankerna. Om du vill spara en viss kombina- tion av inställningar som du använder ofta väljer du en av de fyra bankerna och ställer sedan in kameran på önskat sätt. De nya inställningarna lagras i banken och finns kvar nästa gång kameran slås på och banken väljs. Olika kombinationer av inställningar kan lagras i de andra bankerna, vilket betyder att du snabbt kan växla mellan olika kombination..

Avsluta menyn och lämna alla inställningar - Page 186

174 Meny-Guide—Egna inställningar Återställning med två knappar De egna inställningarna återställs inte när du utför en tvåknappsåterställning ( 128). Egna bankinställningar Om inställningarna i den aktuella banken har ändrats från standardvärdena visas CUSTOM och bankens bokstav i den bakre kontrollpanelen. En asterisk visas bredvid de ändrade inställningarna på den andra nivån av CSM-menyn. Egen inställning R: Menu Reset Om du vill återställa standardinställningarna för den aktuella banken med egna inställningar ( 173) markerar du Menu reset på den översta n..

Nedan anges standardinställningarna. - Page 187

175 Meny-Guide—Egna inställningar Nedan anges standardinställningarna. Alternativ AF-S mode priority a2 Focus Vertical AF ON a8 AF-ON+Focus area Focus area a7 No wrap AF activation a5 Shutter/AF-ON AF-C mode priority a1 FPS rate Group dynamic AF a3 Pattern 1 / Closest subject ISO step value b2 1/3 step Center weight b6 φ 8 mm Exposure comp. b5 [+/-] & CMD dial Exposure comp. EV b4 1/3 step ISO auto b1 Off EV step b3 1/3 step AE-L/AF-L c2 AE/AF Lock Monitor off c5 20 s Self-timer c4 10 s AE Lock c1 AE-L/AF-L button Auto meter-off c3 6 s Focus area Illum a6 Manual focus mode On Conti..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 188

176 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning a1: AF-C Mode Priority Det här alternativet styr om bilder tas närhelst avtryckaren trycks ned ( slutarprioritet ) eller om de bara kan tas när kameran har fokuserat ( fokuse- ringsprioritet ) i kontinuerlig servo-AF. Markera a1 AF-C mode priority på CSM-menyns andra nivå ( 171) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväl- jaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK a1 AF-C priority selection CSM MENU FPS rate FPS rate + AF Focus Egen inst..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 189

177 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning a3: Group Dynamic AF Det här alternativet styr hur fokuseringsområ- dena grupperas i gruppdynamiskt AF-läge ( 76) och huruvida kameran ger prioritet åt motivet i det mittersta fokuseringsområdet i den marke- rade gruppen. Markera a3 Group dynamic AF (gruppdynamisk AF) på CSM-menyns andra nivå ( 171) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK a3 Pattern selection in Group Dynamic AF CSM MENU Patt..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 190

178 Meny-Guide—Egna inställningar *Du väljer den mellersta fokuseringsområdesgruppen genom att trycka mitt på multiväljaren en gång så att den aktuella gruppen väljs. Växla sedan mellan de två grupperna genom att trycka mitt på multiväljaren. ”Mitten 2” är bara tillgängligt om Center AF area (standardalternativet) har valts för Center button (egna inställ- ningen f1) > Shooting mode . Pattern 2 * Längst ned Högst upp Mitten Vänster Höger Längst ned Högst upp Vänster Mitten2 Mitten1 Höger Closest subject Pattern 1 Längst ned Högst upp Mitten Vänster Höger..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 191

179 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning a5: AF Activation Det här alternativet styr huruvida både avtrycka- ren och AF-ON-knapparna kan användas för att initiera autofokusering eller om autofokusering bara initieras när en av AF-ON-knapparna trycks ned. Markera a5 AF activation på CSM-menyns andra nivå ( 171) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK AF-ON only Shutter/AF-ON ON OFF a5 AF activation CSM MENU Alternativ Beskrivning Shu..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 192

180 Meny-Guide—Egna inställningar Alternativ Beskrivning On (standard) Off Fokuseringsområden visas inte i konti- nuerligt läge. Det aktiva fokuseringsområdet visas i kontinuerligt läge. Continuous mode Det här alternativet anger om den aktiva fokuse- ringsramen visas i C H - (kontinuerligt snabbt) eller C L -läge (kontinuerligt långsamt). Markera ett al- ternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK Continuous mode a6 Focus area Illumination CSM MENU On Off Egen inställning a6: Focus Area Illum Alternat..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 193

181 Meny-Guide—Egna inställningar 0.2 s (standard) 1 s Det aktiva fokuseringsområdet visas under 1 sek. Det aktiva fokuseringsområdet visas under 0,2 sek. Alternativ Beskrivning When Selected Det här alternativet avgör hur länge den aktiva fokuseringsramen visas när den väljs. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK When selected 0.2 s 1 s a6 Focus area Illumination CSM MENU Egen inställning a7: Focus Area Som standard avgränsas visningen av fokuserings- område av de fyra yttre foku..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 194

182 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning a8: Vertical AF-ON Det här alternativet styr vilka funktioner som tilldelas till AF-ON-knappen för vertikal fotografe- ring. Markera a8 Vertical AF-ON på CSM-menyns andra nivå ( 171) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. a8 Vertical AF-ON button function AF-ON + Focus area OK AF-ON AE/AF-L+Focus area AE/AF-L Focus area CSM MENU Brus Det är mer troligt att brus uppträder i bilder tagna med högr..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 195

183 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning b2: ISO Step Value Det här alternativet avgör om justeringar av känsligheten (ISO-motsvarighet) görs i steg mot- svarande 1 / 3 EV ( 1/3 step , standardalter nativet), 1 / 2 EV ( 1/2 step ) eller 1 EV ( 1 step ). Markera b2 ISO step value på CSM-menyns andra nivå ( 171) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Mar- kera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK 1/3 step 1/2 step 1 step b2 ISO step value CSM MENU Markera b1 ISO auto på CSM-men..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 196

184 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning b3: EV Step Det här alternativet avgör om justeringar av slutartid, bländare och gaffling görs i steg mot- svarande 1 / 3 EV ( 1/3 step , standardalternativet), 1 / 2 EV ( 1/2 step ) eller 1 EV ( 1 steg ). Markera b3 EV step på CSM-menyns andra nivå ( 171) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. Egen inställning b4: Exposure Comp. EV Det här alternativet avgör om justeringar av ex- poneringsk..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 197

185 Meny-Guide—Egna inställningar Alternativ Beskrivning [+/-] & CMD Dial (standard) CMD Dial only Exponeringskompensation ställs bara in genom att vrida på kom- mandoratten. Vilken ratt som används beror på hur den egna inställningen f5 ställts in. Exponeringskompensation anges genom att trycka på -knap- pen och sedan vrida på den primära kommandoratten. Egen inställning f5 On Sekundär funktionsratt Primär funktionsratt Sekundär funktionsratt Primär funktionsratt Sekundär funktionsratt Sekundär funktionsratt Off Exponerings- läge S A M P Ej tillämpligt Markera b5 E..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 198

186 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning c1: AE Lock Det här alternativet styr huruvida exponeringen låses när avtryckaren trycks ned halvvägs. Mar- kera c1 AE lock på CSM-menyns andra nivå ( 171) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Mar- kera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. c1 AE Lock buttons CSM MENU + Release Button AE-L/AF-L Button OK OFF ON Alternativ Beskrivning AE-L/AF-L Button (standard) +Release Button Du kan låsa exponeringen genom att trycka på AE-L/AF-L -knap..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 199

187 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning c3: Auto Meter-Off Det här alternativet styr hur länge kameran fort- sätter att mäta exponeringen när inga åtgärder utförs: 4 sek., 6 sek. (standardalternativet), 8 sek. eller 16 sek. eller tills kameran stängs av ( No limit ). Markera c3 Auto meter-off på CSM-me- nyns andra nivå ( 171) och tryck sedan multiväl- jaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. En kortare fördröjning för avstängning av mätningen ger lä..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 200

188 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning d1: Shooting Speed Det här alternativet styr den takt som bilder kan tas i C L -läge (kontinuerligt långsamt). Fotografe- ringshastigheten kan ställas in på mellan 1 och 7 bilder per sekund (fps). Standardinställningen är 3 fps. Markera d1 Shooting speed på CSM- menyns andra nivå ( 172) och tryck sedan mul- tiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. Egen inställning d2: Maximum Shots Det maximala antalet bilder so..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 201

189 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning d3: Exp. Delay Mode Slutarutlösningen kan fördröjas till cirka 0,4 sek. efter att avtryckaren trycks ned, vilket minskar kameraskakningen i situationer där den minsta kamerarörelse kan ge upphov till oskärpa (till exempel mikroskopfotografering). Markera d3 Exp. delay mode på CSM-menyns andra nivå ( 172) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväl- jaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK d3 Exposure delay mode CSM MENU On Off OFF ON ..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 202

190 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning d4: Long Exp. NR Det här alternativet styr huruvida bilder som tas med längre slutartider än cirka 1 / 2 sekund ska be- arbetas för att minska bruset (slumpmässigt pla- cerade ljusstarka, färgade pixlar som uppkommer vid långa slutartider, särskilt i skuggor). Markera d4 Long Exp. NR på CSM-menyns andra nivå ( 172) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Mar- kera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK d4 Long exposure noise reduction ..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 203

191 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning d5: File No. Seq. När en bild tas får bildfilen ett namn som är ett nummer högre än den senast sparade bildfilen. Det här alternativet styr huruvida filnumreringen fortsätter från det senast använda numret när en ny mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt minneskort sätts i kameran. Markera d5 File No. Seq. på CSM-menyns andra nivå ( 172) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt hög..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 204

192 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning d6: Cntrl Panel/Finder Alternativen på den här menyn anger vilken information som visas i sökaren och den bakre kontrollpanelen. Markera d6 Cntrl Panel/Finder på CSM-menyns andra nivå ( 172) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till önskat alternativ och tryck den sedan åt höger. Rear Control Panel Det här alternativet anger om känslighet (ISO- motsvarighet) eller beräknat antal återstående exponeringar visas i den bakre kontrollpanelen. Markera ett alternativ genom att trycka ..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 205

193 Meny-Guide—Egna inställningar Viewfinder Display Det här alternativet anger om huruvida sökaren visar antalet bilder eller beräknat antal återstå- ende exponeringar (oavsett vilket alternativ som väljs, visas det antal bilder som kan lagras i min- nesbufferten när avtryckaren trycks ned). Mar- kera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK Frame count Exposures remaining Viewfinder display d6 Control panel/ viewfinder display CSM MENU Alternativ Beskrivning Frame count (standard) Sökaren v..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 206

194 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning e1: Flash Sync Speed Det här alternativet styr blixtens synkroniserings- hastighet. Du kan välja mellan 1 / 250 sek. ( 1/250 , standardinställningen) och 1 / 60 sek. ( 1/60 ). Om du vill aktivera automatisk snabb FP-synkronise- ring tillsammans med en SB-800-blixt, väljer du 1/250 (FP auto) (om SB-800 inte är monteras på kameran när du väljer det här alternativet, ställs blixtens synkroniseringshastighet in på 1 / 250 sek.). När kameran visar en slutartid som är kortare än 1 / 250 sek. i exponeringslägen P eller A , aktiv..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 207

195 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning e3: AA Flash Mode Det här alternativet styr om blixteffekten justeras automatiskt för bländaren när en extern expone- ringsmätare används med en SB-80DX- eller SB- 28DX-blixt (i händelse av en SB-800 används det blixtläge som valts med blixten oavsett hur den egna inställningen e3 ställts in). Markera e3 AA flash mode på CSM-menyns andra nivå ( 172) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger...

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 208

196 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning e5: Auto BKT Set Det här alternativet styr vilka inställningar som påverkas när automatisk gaffling är aktiverad. Markera e5 Auto BKT set på CSM-menyns an- dra nivå ( 172) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK AE & flash WB bracketing AE only Flash only e5 Auto bracketing set CSM MENU Alternativ Beskrivning AE only Kameran utför endast exponeringsgaffling. AE & flash (standard) ..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 209

197 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning e6: Manual Mode Bkting Det här alternativet styr vilka inställningar som på- verkas när den egna inställningen e5 ställs in på AE & flash eller AE only i manuellt exponeringsläge. Markera e6 Manual mode bkting på CSM-me- nyns andra nivå ( 172) och tryck sedan multiväl- jaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK e6 Auto bracketing in M exposure mode CSM MENU Flash/speed Flash only Flash/speed/aperture Flash/aper..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 210

198 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning e8: Auto BKT Selection Det här alternativet styr hur gafflingsprogrammet väljs. Markera e8 Auto BKT selection på CSM- menyns andra nivå ( 172) och tryck sedan mul- tiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och be- kräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. e8 Auto Bracketing Selection method CSM MENU Manual value select OK Preset value select Alternativ Beskrivning Preset value select Manual value select (standard) Tryck på -knappen och vrid på den primära komman..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 211

199 Meny-Guide—Egna inställningar Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. Alternativ Beskrivning Center AF area (standard) Om du trycker mitt på multiväljaren väljs det mellersta fokuserings- området eller den mellersta fokuseringsområdesgruppen (gruppdy- namisk AF). Om du ställt in den egna inställningen ( Group dyna- mic AF ) på Pattern 2 kan du växla mellan de mellersta fokuserings- områdesgrupperna genom att trycka mitt på multiväljaren. Illuminate AF area Om du trycker mitt på ..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 212

200 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning f2: Multi Selector Om du vill, kan du använda multiväljaren till att aktivera exponeringsmätarna eller initiera autofokusering. Markera f2 Multi selector på CSM-menyns andra nivå ( 172) och tryck se- dan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK Do nothing Reset mtr-off delay Initiate autofocus f2 When multi selector is pressed: CSM MENU Alternativ Beskrivning Reset mtr-off delay Om du trycker på multiväljaren..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 213

201 Meny-Guide—Egna inställningar Egen inställning f4: FUNC Button Det här alternativet styr den funktion som utförs av FUNC.-knappen. Markera f4 FUNC. Button på CSM-menyns andra nivå ( 172) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och be- kräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK FV Lock FV Lock/Lens data 1 step spd/apeture Same as AE-L/AF-L Flash off Bracketing burst f4 Assign FUNC. Button CSM MENU Alternativ Beskrivning FV Lock/ Lens data Om en SB-800-blixt är monterad och påslagen, låse..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 214

202 Meny-Guide—Egna inställningar Rotate Direction Det här alternativet styr riktningen för komman- dorattarna vid inställning av flexibelt program, slutartid, enkel exponeringskompensation, expo- neringsläge, värde för exponeringskompensation, gafflingssteg och läge för blixtsynkronisering. Markera ett alternativ genom att trycka multiväl- jaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. Egen inställning f5: Command Dials Det här alternativet styr funktionen hos den pri- mära och sekundära kommandoratten. Markera f5 Command dials på CS..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 215

203 Meny-Guide—Egna inställningar Aperture Setting Det här alternativet styr om ändringar av blända- ren ska göras med objektivets bländarring eller med kommandorattarna. Oavsett vilken inställ- ning som väljs, måste du använda objektivringen till att ställa in bländare för objektiv utan inbyggd processor och kommandorattarna för objektiv av typ G som inte har någon bländarring. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren upp- åt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. Aperture setting Sub-command dial OK Aperture ring f5 Customi..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 216

204 Meny-Guide—Egna inställningar Menus and Playback Det här alternativet styr vilka funktioner som ut- förs av kommandorattarna under playback eller när menyer visas. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och be- kräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK Menus and Playback f5 Customize command dials CSM MENU Off On Alternativ Beskrivning On Off (standard) Multiväljaren används för att välja den bild som visas, markera småbil- der och navigera i menyer. Den primära kommandoratten utför samma funktioner som att trycka multivälj..

Meny-Guide—Egna inställningar - Page 217

205 Meny-Guide—Egna inställningar Alternativ Beskrivning Hold Default (standard) Ändringar av inställningar görs genom att kommandoratten vrids sam- tidigt som knappen hålls nedtryckt. Inställningar kan ändras genom att kommandoratten vrids även när knappen har släppts. Om du vill aktivera/inaktivera denna funktion, trycker du på knappen igen, trycker ned avtryckaren halvvägs eller trycker på knappen symboler , , , , ISO , QUAL eller WB . Om inte Auto meter off är inställt på No limit eller kameran drivs av en EH-6-nätadapter (tillval), återställs normal funktion automa..

Kamerans grundinställning - Page 218

206 Meny-Guide—Setup-menyn Setup-menyn innehåller tre sidor med alternativ: Setup-menyn Kamerans grundinställning OFF OFF ON En 0 Format LCD brightness Mirror lock-up Video mode Language Image comment SET UP Date Auto image rotation Använda multiväljaren Multiväljaren kan användas när som helst när monitorn är på. Omkopplaren för fokuserings- valslås fungerar bara när monitorn är avstängd. ON M Voice memo protect Voice memo button Audio output USB Battery Info Wireless LAN SET UP Dust Off ref photo Voice memo Wireless LAN † 217–219 Firmware version 219 Alternativ Format..

Formatera minneskortet. Meddelandet som visas - Page 219

207 Meny-Guide—Setup-menyn Formatera Minneskort måste formateras innan de kan användas. Formatering av minneskort är även ett effektivt sätt att radera alla bilder på kortet. Om du vill formatera ett minneskort markerar du Format på Setup-menyn ( 206) och trycker sedan multiväljaren åt höger. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till något av följande al- ternativ och tryck sedan på -knappen: OK WARNING! ALL IMAGES WILL BE DELETED No Yes Format SET UP Under formatering Ta inte bort minneskortet, ta inte bort batteriet koppla inte bort AC-adapter (säljs separat) medan for..

Meny-Guide—Setup-menyn - Page 220

208 Meny-Guide—Setup-menyn LCD Brightness Om du vill justera monitorns ljusstyrka markerar du LCD brightness på Setup-menyn ( 206) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Menyn som visas till höger kom- mer att visas. Tryck multiväljaren uppåt för att öka ljus- styrkan eller nedåt för att minska den. Numret till höger på displayen anger den aktuella nivån på ljusstyrkan, där 2 är den ljusstarkaste inställningen och –2 den mörkaste. Tryck multiväljaren åt höger för att slutföra åtgärden och återgå till Setup-menyn. Mirror Lock-Up Med det här alternativet lås..

Grundvärdet för video varierar med inköpsland. - Page 221

209 Meny-Guide—Setup-menyn Video Mode Innan du ansluter kameran till en videoenhet (till exempel en tv eller en videobandspelare) ( 222) väljer du ett videoläge som motsvarar den videostandard som används i enheten. Markera Video mode på Setup-menyn ( 206) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Markera ett alternativ genom att trycka multiväljaren uppåt eller nedåt och bekräfta sedan valet genom att trycka den åt höger. OK Video mode NTSC PAL SET UP Alternativ Beskrivning NTSC PAL Använd vid anslutning av kameran till PAL-enheter. Lägg märke till att antalet pixlar i utsi..

Meny-Guide—Setup-menyn - Page 222

210 Meny-Guide—Setup-menyn ! " # $ % & ' ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VWX Y Z [ ] _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { } ʴ SET UP cursor OK Input Tangentbordsfältet Markera bokstäver med hjälp av multiväljaren och välj sedan respektive bokstav genom att trycka mitt på multiväljaren. Kommentarfältet Här visas kommenta- rerna. Flytta markören genom att trycka på -knappen och använda multiväljaren. Om du vill flytta markören i kommentarfältet, trycker du på -knappen och använder m..

Kameran roterad 90° medurs - Page 223

211 Meny-Guide—Setup-menyn Attach Comment Om du vill lägga till kommentaren till alla efterföljande bilder markerar du Attach comment på menyn och trycker sedan multiväljaren åt höger. ✔ visas i rutan bredvid Attach comment . Markera Done och tryck sedan multiväljaren åt höger för att återgå till Setup-menyn. Om du vill förhindra att kommentarer läggs till i bilder markerar du Attach comment på menyn och trycker sedan multiväljaren åt höger för att ta bort bockmarkeringen från Attach comment . Markera sedan Done och tryck multiväljaren åt höger för att återgå t..

Meny-Guide—Setup-menyn - Page 224

212 Meny-Guide—Setup-menyn Audio Output Den här menyn innehåller utmatningsalternativ för röst- memon. Se “Röstmemon” ( 139). Audio output Via speaker Via VIDEO OUT Off SET UP OK Voice memo Off On (auto and manual) Manual only SET UP Voice Memo Protect Det alternativ som väljs för Voice memo protect avgör om röstmemot för den senaste bilden kan ersättas när kameran är i fotograferingsläge. Se “Röstmemon” ( 139). OK Voice memo protect On Off ON OFF SET UP Voice Memo Button Det här alternativet styr funktionen för -knappen. Se “Röstmemon” ( 139). OK Voice memo ..

Nikon Capture 4 Camera Control - Page 225

213 Meny-Guide—Setup-menyn USB Innan du ansluter kameran till en dator via USB ( 223) väljer du lämpligt USB-alternativ utifrån datorns opera- tivsystem, och anger huruvida kameran styrs från Nikon Capture 4 Camera Control eller om bilder överförs till datorn via överföringskomponenten i den programvara som medföljer kameran. OK USB Mass Storage PTP SET UP Operativsystem Överföring Windows XP Home Edition Windows XP Professional Välj PTP eller Mass Storage Mac OS X Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE) Välj Mass Storage Nikon..

Meny-Guide—Setup-menyn - Page 226

214 Meny-Guide—Setup-menyn Dust Off Ref Photo Med det här alternativet kan du hämta in referensdata för funktionen Image Dust Off Nikon Capture 4 (mer information om Image Dust Off finns i användarhandboken till Nikon Capture 4 ). 1 Dust Off ref photo är bara tillgängligt när ett objektiv med inbyggd processor är monterat på kameran. Vi rekommenderar att du monterar ett objektiv med en brännvidd på minst 50 mm. Om du använder ett zoomobjektiv bör du zooma in till det maximala telefotoläget. 2 Markera Dust Off ref photo på Setup-menyn ( 206) och tryck sedan multiväljaren ..

Referensdata för Image Dust Off - Page 227

215 Meny-Guide—Setup-menyn Referensdata för Image Dust Off Referensdata för Image Dust Off sparas på minneskortet med bildkvaliteten JPEG Fine och bildstorleken Large. När den resulterande bilden spelas upp på kameran visas ett rutnätsmönster och röstmemon kan inte spelas in. Filer som skapas med Dust Off ref photo kan inte visas i datorprogram för bildbearbetning. 4 Håll objektivet tio centimeter från ett ljust, formlöst vitt föremål så att inget annat visas i sökaren och tryck sedan ned avtryckaren halvvägs. I autofokuserings- läge ställs fokuseringen automatiskt in p..

Meny-Guide—Setup-menyn - Page 228

216 Meny-Guide—Setup-menyn Battery Info Om du vill visa information om det uppladdningsbara Li-jonbatteriet EN-EL4 i kameran, markerar du Battery info på Setup-menyn ( 206) och trycker sedan mul- tiväljaren åt höger. Battery meter Picture meter Calibration Charging life NEW 95% 40 Not required Replace Battery Info SET UP Alternativ Beskrivning Battery meter Den aktuella batterinivån visas som ett procentvärde ( 27). Calibration • Required : på grund av upprepad användning och uppladdning, krävs kalibrering för att garantera att batterinivån kan mätas exakt; kalibrera om batt..

Namnet på den fil som skickas för tillfället. - Page 229

217 Meny-Guide—Setup-menyn Wireless LAN Det här alternativet är bara tillgängligt när tillvalet för trådlös överföring, WT-1/WT-1A, är monterat på kame- ran. Om du vill justera inställningar för trådlöst nätverk markerar du Wireless LAN på Setup-menyn ( 206) och tryck sedan multiväljaren åt höger. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till önskat alternativ och tryck den sedan åt höger. ! Mer information finns i användarhandboken till WT-1/WT-1A . Transceiver Aktivera/inaktivera WT-1/WT-1A-transceivern. Tryck mul- tiväljaren uppåt eller nedåt till önskat al..

Meny-Guide—Setup-menyn - Page 230

218 Meny-Guide—Setup-menyn Auto Send Välj om du vill överföra bilder till servern så snart de tagits. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till önskat alternativ och tryck den sedan åt höger. OK Auto send Wireless LAN SET UP Off On OFF ON Alternativ Beskrivning Off (standard) On Bilderna överförs automatiskt till servern när de tagits. Om det redan pågår en överföring skickas bilderna i den ordning de togs. Bilderna överförs inte automatiskt när de tagits. Du kan välja att överföra bilderna vid playback. USB När du använder WT-1/WT-1A, ställer du in alternativet..

Meny-Guide—Setup-menyn - Page 231

219 Meny-Guide—Setup-menyn Deselect All? Välj om du vill ta bort ”send”- och ”sent”-markeringar från alla bilder på minneskortet. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till önskat alternativ och tryck den sedan åt höger. OK Wireless LAN SET UP Deselect all? No Yes Alternativ Beskrivning No (standard) Yes ”Send”- och ”sent”-markeringar tas bort från alla filer och mappar. ”Send”- och ”sent”-markeringar tas inte bort. Network Settings Justera nätverksinställningar för anslutningen till servern. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till önskat alter..

Ansluta till en dator - Page 233

221 Bilder och kameramenyer kan visas på en tv eller spelas in på ett videoband. Om du har installerat programvaran som medföljer kameran kan du ansluta kameran till en dator och kopiera bilderna till en hårddisk där du sedan kan redigera, visa, skriva ut eller spara dem. Playback på tv Läs det här avsnittet om du vill ha information om hur du ansluter kameran till en tv eller videobandspelare. Ansluta till en dator I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter kameran till en dator. Anslutningar Anslutning till externa enheter Ansluta till en dator 223–226 Playback på tv 222

..

Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar - Page 234

222 Anslutningar—Playback på tv Playback på tv Ansluta kameran till en videoenhet Använda en nätadapter För längre playback rekommenderas en EH-6-nätadapter (säljes separat). När EH-6 är ansluten ställs kamerans fördröjning för avstängning av monitorn in på tio minuter och exponerings- mätarna stängs inte av automatiskt längre. Videoutgång ( 209) Kontrollera att videostandarden motsvarar den standard som används i enheten. Lägg märke till att upplösningen sjunker när bilder visas på en PAL-enhet. Ljudutgång ( 212) Ställ in Via VIDEO OUT på att spela upp eller ..

Dataöverföring och kamerastyrning - Page 235

223 Anslutningar—Playback på tv Anslutningar—Ansluta till en dator Ansluta till en dator Dataöverföring och kamerastyrning Med den medföljande USB-kabeln UC-E4 kan du ansluta kameran till en dator. När kameran är ansluten kan du använda den medföljande programvaran för att kopiera bilder till datorn, bläddra bland dem samt visa och retuschera dem. Du kan också an- vända kameran med Nikon Capture 4 (säljes separat) som hanterar batchbearbetning och mer avancerade bildredigeringsalternativ och som även kan styra kameran direkt från datorn. Innan du ansluter kameran Installe..

Windows 2000 Professional / Windows Me / Windows 98 SE - Page 236

224 Anslutningar—Ansluta till en dator Ansluta USB-kabeln 1 Slå på datorn och invänta att den startar. 2 Stäng av kameran. 3 Anslut USB-kabeln UC-E4 enligt bilden nedan. Anslut kameran direkt till datorn. Anslut inte kabeln via en USB-hubb eller ett USB-tangentbord. IN Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE), Mac OS 9 Välj INTE PTP när du använder Nikon Transfer med ett av ovanstående operativsystem. Om kameran har anslutits till en dator med något av ovanstående operativsystem och PTP har valts, kopplar du bort kameran enligt a..

Stäng inte av kameran så länge överföringen pågår. - Page 237

225 Anslutningar—Playback på tv Anslutningar—Ansluta till en dator Om USB ställs in på Mass Storage (Masslagring) visas på den bakre kontrollpanelen och i söka- ren. Bländarvisningen på den övre kontrollpanelen visar och PC-lägesindikatorn blinkar (om PTP har valts, ändras bara de värden som visas på kameran när Nikon Capture 4 Camera Control är igång). Det går att överföra bilder till datorn enligt anvisningarna i den dokumentation som medföljer på referens-cd:n. Om Nikon Capture 4 Camera Control används visas i den övre kontrollpanelen istället for beränat anta..

Anslutningar—Ansluta till en dator - Page 238

226 Anslutningar—Ansluta till en dator Macintosh Dra kameravolymen ("NIKON_D2H" eller "NIKON D2H") till papperskorgen. Koppla bort kameran Om PTP har valts på USB -menyn ( 213) kan du stänga av kameran och koppla bort USB -kabeln så snart överföringen är färdig. Om alternativet USB på kamerans Setup- meny fortfarande är inställt på Mass storage måste kameran först tas bort från systemet enligt anvisningarna nedan. Windows XP Home Edition/Windows XP Professional Klicka på ikonen “Safely Remove Hardware” ( ) i akti- vitetsfältet och välj Safely remove USB Mass Storage D..

Tekniska - Page 239

227 Detta kapitel täcker följande ämnen: Extra tillbehör En lista över objektiv och tillbehör som fi nns att tillgå för D2H. Vårda din kamera Information om förvaring och underhåll. Felsökning En lista med felmeddelanden som visas av kameran och hur man åtgärdar dem. Specifikationer De viktigaste specifikationerna för D2H. Tekniska noteringar Kameravård, alternativ och möjligheter

..

Tekniska noteringar—Extra tillbehör - Page 240

228 Tekniska noteringar—Extra tillbehör Extra tillbehör Objektiv och andra tillbehör Objektiv till D2H D2H är kompatibel med flera olika AF Nikkor-objektiv till kameror för vanlig 35 mm-film, inklusive vidvinkelobjektiv, teleobjektiv, zoomobjektiv, mikroobjektiv, DC-objektiv (defocus image control) och vanliga objektiv med brännvidder mellan 14 och 600 mm ( 230). Lägg märke till att IX Nikkor-objektiv med inbyggd processor inte kan användas med D2H. De objektiv som kan användas med D2H anges i listan nedan. Kamerainställning Fokuseringsläge Expone- ringsläge Mätsystem S C ..

Tekniska noteringar—Extra tillbehör - Page 241

229 Tekniska noteringar—Extra tillbehör fokuseringen manuellt tills bilden i sökaren är fokuserad. 10 Med största bländare om f/5,6 eller snabbare. 11 Vissa objektiv kan inte användas (se nedan). 12 Rotationsområdet för Ai 80–200 mm f/2,8S ED vid stativ- montering begränsas av kamerahuset. Filter kan inte bytas när Ai 200–400 mm f/4S ED är monterat på kameran. 13 Om den största bländaren anges med hjälp av alternativet för data för Non-CPU lens data på Shooting-menyn, visas bländarvärdet i sökaren och i den övre kontrollpanelen. 14 Kan bara användas om objektive..

Tekniska noteringar—Extra tillbehör - Page 242

230 Tekniska noteringar—Extra tillbehör Du kan kontrollera om ett objektiv har inbyggd processor genom att se om det har pro- cessorkontakter. Objektiv av typ G är märkta med ett G, objektiv av typ D med ett D. Typ G-objektiv saknar bländarring. I motsats till andra CPU-objektiv finns inget behov att låsa bländarringen på minsta bländarvärde (högsta siffra) när man använder ett typ G-objektiv. Bildvinkel och brännvidd En 35-mm kamera har en diagonal bildvinkel på ungefär en och en halv gånger bild- vinkeln i D2H. När man jämför brännvidden för objektiv till D2H med 3..

Använd bara Nikon-tillverkade elektroniska tillbehör - Page 243

231 Tekniska noteringar—Extra tillbehör Övriga tillbehör När den här handboken skrevs fanns följande tillbehör att köpa till D2H. Kontakta närmaste återförsäljare eller den lokala Nikon-representanten om du vill ha utförlig information. Batterier/ laddare/ nätadap- trar ♦ EN-EL4 Laddningsbart Litium-jonbatteri Ytterligare EN-EL4-batterier kan köpas hos återförsäljare och Nikon-servicere- presentanter. ♦ MH-21 snabbladdare Med MH-21 kan du ladda och kalibrera EN-EL4-batterier. Med den tar det cirka 100 minuter att ladda ett urladdat EN-EL4-batteri helt. ♦ EH-6 näta..

Tekniska noteringar—Extra tillbehör - Page 244

232 Tekniska noteringar—Extra tillbehör Tillbehör till sökaro- kularet ♦ Fokuseringsskärmar Följande fokuseringsskärmar finns tillgängliga för D2H: Typ B En BriteView-fokuseringsskärm av typ B medföljer kameran. Typ E Fokuseringsskärmen typ E med matt yta har ett rutnät, vilket gör den lämplig för kopie- ring och arkitektonisk fotografering. Bäst resultat erhålls med PC-Nikkor-objektiv. ♦ DG-2 förstorare DG-2 förstorar det motiv som visas i sökaren. Används för närbildsfotografering, kopiering, teleobjektiv och andra tillfällen där högre precision krävs. DK..

Tekniska noteringar—Extra tillbehör - Page 245

233 Tekniska noteringar—Extra tillbehör ♦ SB-800 Speedlight Denna avancerade blixt har ett ledtal på 53 (m., zoomhuvudsposition på 35- mm., ISO 200, 20°C; ledtal vid ISO 100 är 38) och hanterar i-TTL, TTL, auto- matisk bländare (AA), automatik utan TTL (A), manuellt läge och repeterande blixtstyrning. Blixtsynkroniseringsläge, inklusive långsam synkronisering och synkronisering med bakre ridå, kan ställas in från kameran. Vid användning med D2H, hanterar SB-800 automatisk snabb FP-synkronisering för synkronise- ringshastigheter under 1 / 250 sek. (repeterande blixtläge ej..

Tekniska noteringar—Extra tillbehör - Page 246

234 Tekniska noteringar—Extra tillbehör Externa blixtar (forts.) ♦ SB-80DX Speedlight Denna avancerade blixt har ett ledtal på 53 (m., zoomhuvudsposition på 35-mm., ISO 200, 20°C, ledtal vid ISO 100 är 38) och drivs av fyra alkaliska LR6-batterier (AA) eller någon av nätadaptrarna SD-7, SD-8A och SK-6 (säljes separat). För studsblixt eller närbildsfotografering kan blixthuvudet vinklas 90° uppåt och 7° nedåt, samt 180° åt vänster och 90° åt höger. En vidvinkelpanel eller studsa- dapter kan användas för bredare blixtvinkel, vilket ger en mjukare belysning som balans..

Tekniska noteringar—Extra tillbehör - Page 247

235 Tekniska noteringar—Extra tillbehör Tillbehör för fjärr- styrning D2H är utrustad med en tiostiftskontakt för fjärr- styrning och automatisk fotografering. Anslutningen täcks av en kåpa som skyddar kontakterna när den inte används. Följande tillbehör kan användas: Tillbehör Beskrivning Längd MC-20 fjärrstyrnings- sladd Fjärrstyrning av avtryckaren. Används för att minska kameraskak- ning. Utrustad med funktioner för tidsexponering och timerfunk- tioner. Avger en pipsignal en gång i sekunden när slutaren är öppen. 80 cm MC-21 för- längningssladd Kan anslutas ..

Tekniska noteringar—Extra tillbehör - Page 248

236 Tekniska noteringar—Extra tillbehör Godkända minneskort Följande minneskort har testats och godkänts för användning med D2H: Funktionen kan inte garanteras med minneskort av andra fabrikat. För mer detaljer om ovannämnda kort, kontakta respektive tillverkare. Minneskort • Minneskort kan bli varma vid användning. Var försiktig när du tar bort dem från kame- ran. • Formatera minneskort innan du använder dem första gången. • Slå av strömmen innan minneskort sätts i eller tas ur kameran. När formateringen pågår eller när information skrivs på, tas bort från e..

Tekniska noteringar—Vårda din kamera - Page 249

237 Tekniska noteringar—Vårda din kamera Vårda din kamera Förvaring och underhåll Förvaring När kameran inte skall användas under en längre tid, sätt tillbaka monitorskyddet, ta bort batteriet och förvara batteriet på en sval, torr plats med locket över kontakterna på plats. För att förhindra mögel, förvara kameran på en torr , välventilerad plats. För långtidsförvaring, lägg kameran i en plastpåse som innehåller något torkmedel (ob- servera att torkmedel gradvis förlorar sin förmåga att dra åt sig fukt och skall därför ersättas med jämna mellanrum). För..

Använd bara skärmar som utformats särskilt för D2H. - Page 250

238 Tekniska noteringar—Vårda din kamera 3 Ta bort den befintliga skärmen med de medföljande pincetterna. Var försiktig och hantera alltid skärmen i fliken för att undvika repor. 4 Sätt ned den nya skärmen i hållaren med hjälp av pin- cetterna. Se till att bara hantera skärmen i fliken. 5 Tryck hållarens främre del uppåt tills den klickar på plats. 2 Använd de pincetter som medföljde fokuserings- skärmen och dra fokuseringsskärmens spärr mot dig. Skärmhållaren öppnas. Byta fokuseringsskärm D2H är utrustad med en fokuseringsskärm av typ B BriteView. Det finns ..

Tekniska noteringar—Vårda din kamera - Page 251

239 Tekniska noteringar—Vårda din kamera Byta klockbatteriet Kamerans klocka drivs av ett litiumbatteri av typ CR1616 som håller i cirka 4 år. När klockbatteriet tar slut visas symbolen på den övre kontrollpanelen när expone- ringsmätarna är påslagna. När symbolen blinkar på den övre kontrollpanelen och exponeringsmätarna är påslagna kan du ta bilder, men rätt datum och tid kommer inte att stämplas på dem. Dessutom kommer fotografering med intervalltimer inte att fungera på rätt sätt. Så här byter du batteri: 1 Klockbatteriets fack ligger nära huvudbatteriets fack..

Tekniska noteringar—Vårda din kamera - Page 252

240 Tekniska noteringar—Vårda din kamera Lågpassfiltret LBCAST-bildgivaren som fungerar som kamerans bildelement har ett lågpassfilter som förhindrar moaremönster. Även om detta filter förhindrar att främmande föremål fastnar direkt på bildgivaren kan det under vissa omständigheter hända att smuts eller damm syns på bilder. Om du misstänker att smuts eller damm inuti kameran påverkar bilderna kan du se efter om lågpassfiltret är smutsigt. Gör så här. 1 Slå av kameran och anslut AC-adapter EH-6 (säljs separat). Om du inte har tillgång till en AC-adapter EH-6, ta..

Tekniska noteringar—Vårda din kamera - Page 253

241 Tekniska noteringar—Vårda din kamera 6 Stäng av kameran. Spegeln återgår till nedfällt läge och slutarridån stängs. Sätt tillbaka objektivet eller huskåpan och koppla bort nätadaptern. Rengöra lågpassfiltret Lågpassfiltret är extremt känsligt och kan lätt skadas. Nikon rekommenderar att filtret bara rengörs av auktoriserad servicepersonal. Om du vill rengöra filtret själv följer du nedanstående procedur: 1 Fäll upp spegeln enligt anvisningarna i steg 1–4 på föregående sida. 2 Ta bort damm och smuts från filtret med en blåsare. Använd inte en blåspe..

Förståelse av felmeddelanden och tecken fönster - Page 254

242 Tekniska noteringar—Felsökning Felsökning Förståelse av felmeddelanden och tecken fönster Denna sektion listar de indikatorer och felmeddelanden som visas i sökare, kontrollpanel och monitor när något problem uppstått med kameran. Kontrollera i listan innan du kontakter Din Nikon-representant. Indikator Problem Kontroll- panel Sökare Lösning 20 Objektivets bländarring står inte på minsta bländare. ( blinkar ) ( blinkar ) Ställ in minsta bländare (högsta siffra). 27 Låg batterispänning. Gör klart ett fulladdat reservbat- teri. 27 Batteriet slut. ( blinkar ) ( blink..

Tekniska noteringar—Felsökning - Page 255

243 Tekniska noteringar—Felsökning Indikator Kontroll- panel Sökare Lösning 111, 112 Blixt som inte hanterar D-TTL- blixtstyrning monterad och inställd på TTL. ( blinkar ) Ändra blixtlägesinställningen på den externa blixten. 117 Om indikatorn blinkar i 3 sekunder efter att blixten avfyrats kan det hända att bilden blir underexpo- nerad. ( blinkar ) Kontrollera bilden i monitorn. Om den är underexponerad justerar du inställningarna och försöker sedan igen. 2 Felfunktion i kameran. (blinkar) Frigör utlösaren. Om felet kvarstår eller inträffar ofta kontaktar du en auktoris..

Observandum beträffande elektroniskt styrda kameror - Page 256

244 Tekniska noteringar—Felsökning Indikator Kontroll- panel Lösning 23, 207 Minneskortet är inte formaterat för att användas i kameran. CARD IS NOT FORMATTED Formatera minneskortet. Problem Monitor 22, 150 Det finns inga bilder på min- neskortet eller i mapp(ar) som valts för playback. FOLDER CONTAINS NO IMAGES Välj en mapp som innehåller bilder på mappmenyn på Play- back folder -menyn eller sätt in ett annat minneskort. 150, 154 Alla bilder i den aktuella mappen är dolda. ALL IMAGES HIDDEN Det går inte att visa några bilder förrän en annan mapp väljs el- ler om minst e..

* IX-Nikkor-objektiv kan inte användas. - Page 257

245 Tekniska noteringar—Specifikationer Typ Digital spegelreflexkamera med löstagbara objektiv CCD 23,3 × 15,5 mm. totalt antal pixlar: 4,26 miljoner Bildstorlek (pixlar) 2464 × 1632 (stor), 1840 × 1224 (medium) Antal pixlar 4,1 miljoner Objektivgänga Nikon F-gänga (med AF-koppling och AF-kontakter) Kompatibla objektiv * AF Nikkor av typ G eller D Alla funktioner kan användas Övriga AF Nikkor † Alla funktioner kan användas utom 3D-färgmatrismätning och ba- lanserad 3D-upplättningsblixt med flera givare för digitala spegelre- flexkameror Micro Nikkor 85 mm F2,8D Alla fun..

Tekniska noteringar—Specifikationer - Page 258

246 Tekniska noteringar—Specifikationer Autofokusering Avkänningsområde –1 – +19 EV (ISO 100 vid 20°C) AF-områdesläge Enkelområdes-AF, dynamisk områdes-AF, gruppdynamisk AF, dynamisk områdes-AF med prioritet på närmaste motiv Fokuseringslås Fokuseringen kan låsas genom att trycka ned avtryckaren halvvägs (enkelservo-AF) eller genom att trycka på AE-L/AF-L-knappen TTL-fasavkänning av Nikon Multi-CAM2000 autofokuseringsmodul Exponering Mätning Tre mätmetoder för exponeringsmätning genom objektivet (TTL) Matris 3D-färgmatrismätning hanteras med objektiv av typ G och..

Tekniska noteringar—Specifikationer - Page 259

247 Tekniska noteringar—Specifikationer Blixt Synkroniseringskontakt Endast X-kontakt, blixtsynkronisering upp till 1 / 250 sek. Synkroniseringslägen Synkronisering med främre ridå (normal), långsam synkronisering, reducering av röda ögon-effekten, reducering av röda ögon-effekten med långsam synkronisering Blixt redo-indikator Lyser när en blixt i SB-serien, t.ex. 800, 80DX, 28DX, 50DX, 28, 27 eller 22s är helt laddad. Blinkar i 3 sek. när blixten har avfyrats med full effekt. Blixtstyrning TTL TTL-blixtstyrning med kombinerad femsegments TTL-multigivare med enkelkomponents ..

Tekniska noteringar—Specifikationer - Page 260

248 Tekniska noteringar—Specifikationer Videoutgång Kan väljas mellan NTSC och PAL Externt gränssnitt USB 2.0 Stativfäste ¼-tums (ISO) Strömförsörjning • Ett laddningsbart 11,1 V EN-EL4 Litium-jonbatteri • EH-6 nätadapter (säljes separat) Dimensioner (B × H × D) Ca. 157,5 × 149,5 × 85,5 mm Vikt Ca. 1070 gram utan batteri, minneskort, huskåpa eller monitorhölje Driftmiljö Temperatur 0 – 40°C Luftfuktighet Mindre än 85 % (ingen kondens) • Om inte annat anges, gäller alla värden för en kameran med ett fulladdat batteri vid en omgivningstemperatur om 20°C. • ..

Tekniska noteringar—Specifikationer - Page 261

249 Tekniska noteringar—Specifikationer Batterilivslängd Det antal bilder som kan tas med ett EN-EL4-batteri varierar med batteriets kondition, tem- peratur och hur kameran används. Fall 1 Vid rumstemperatur (20 °C), kan ca. 2900 bilder tas med ett laddat (1 900 mAh) EN-EL4-batteri och ett AF-S VR 70-200 mm. f/2,8 IF ED-objektiv (VR avstängt) under följande testförhållanden enligt Nikons standard: serietagningsläge, snabbt tagningsläge, kontinuerlig servo-autofo- kusering, bildkvalitet inställd på JPEG Normal, bildstorlek inställd på Large, slutartiden 1 / 250 sekunder., avt..

Index - Page 262

250 Symboler 3D-balanserad upplättnings- blixt med flera givare för digitala spegelreflexkameror, 110 3D-färgmatrismätning. Se Mätning A Advanced Wireless Lighting, 106 AF-områdesläge, 76 Autofokusering, 76 Enområdes-AF, 72 Enkel servo, 72 Fokusspårning, 73 Kontinuerlig servo, 72 Automatisk avstängning av mätning, 187 Automatisk snabb FP-synkro- nisering, 107, 194 Automatiskt exponeringslås, 95 B Bakgrundsbelysning, kontroll- panel, 3 Balanserad upplättningsblixt med flera givare för digitala spegelreflexkameror, 110 BASIC. Se Bildkvalitet Batteri, Förvaring, v Livslängd..

Index - Page 263

251 H Histogram, 133, 159 I Image dust off, 214 ISO , 168. Se även Känslighet ISO-automatik, 182 i-TTL-blixtstyrning, 109 J JPEG, 41–42 K Klocka-kalender, 19 Kontinuerligt fotograferings- läge, 70, 188 Kontrast. Se Tonkompensa- tion Känslighet, 48–50. Se även ISO L L. Se Bildstorlek LCD-ljusstyrka , 208 Ljusstyrka. Se LCD-ljusstyrka Långa exponeringstider, 92 Lågpassfilter iv, 240 M M. Se Exponeringsläge, ma- nuellt; Manuell fokusering; Bildstorlek Manuell fokusering, 83 Mappar, 150, 165, 191 Mass storage , 213, 223 Microdrive. Se Minneskort Minneskort, 22–24 Formatera, 23, 2..

Denna bruksanvisning får ej reproduceras i någon - Page 264

SB4G03(1B) 6MBA061B-B Denna bruksanvisning får ej reproduceras i någon form, vare sig helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från NIKON CORPORATION.

..
Nikon Guide till Digital Fotografi
med
DIGITAL KAMERA
Se